Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIELAWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Wskaźnik PAR w ocenie skuteczności leczenia pacjentów z tyłozgryzem za pomocą aparatu Lehmana i aparatu stałego.
Autorzy: Piskorski Dominik, Bielawska Hanna
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (1) s.14-16, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy porównano wyniki leczenia ortodontycznego dwoma różnymi aparatami pacjentów z tyłozgryzem. W leczeniu zastosowano apart Lehmana i aparat stały. Do porównania wyników leczenia użyto wskaźnika PAR. Rezultaty badań wskazują, że najwyższą skuteczność leczenia osiągnięto w grupie leczonej aparatem Lehmana.

  Streszczenie angielskie: The study compares the results of orthodontic treatment of reverse bite using two different types of apparatus. The Lehman appliance and a fixed appliance were used for treatment and the PAR Index was used to compare results. The results indicate that the highest level of success was obtained in the group treated with the Lehman appliance.


  2/10

  Tytuł oryginału: Próba oceny zależności pomiędzy stężeniem fT3, fT4 i TSH w surowicy krwi a wybranymi czynnikami ryzyka okołoporodowego u noworodków przedwcześnie urodzonych z zespołem zaburzeń oddychania.
  Tytuł angielski: An attempt to evaluate the dependence between the concentration of fT3, fT4 and TSH in blood serum and the chosen perinatal risk factors in prematurely born babies with Respiratory Distress Syndrome.
  Autorzy: Bielawska-Sowa Alina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.117-121, il., bibliogr. 23 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu wybranych czynników ryzyka okołoporodowego na poziom fT3, fT4 i TSH u noworodków przedwcześnie urodzonych z ZZO. Badaniem objęto 100 noworodków leczonych z powodu wcześniactwa i ZZO w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku. W wyniku analizy badań stwierdzono, że poziomy fT3 i fT4 w surowicy krwi noworodka przedwcześnie urodzonego wykazują wyraźną zależność od wieku ciążowego, stanu noworodka po urodzeniu, FiO2 i stopnia niewydolności oddechowej. Stwierdzono również długie utrzymywanie się cech hipotyreozy u noworodków otrzymujących dłużej wspomaganie oddechowe.

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to evaluate the influence of chosen partial risk factors on the level of fT3, Ft4 and TSH in prematurely born babies with RDS. The enquiry included 100 new-born babies treated of prematurity and RDS in the Departament of Neonatology and Intensive Care of the Specialist Hospital in Gdańsk. The analysis of the results revealed that the levels of fT3 and fT4 in blood serum of prematurely born babies show a clear dependence from gestational age, the babies' wellbeing directly after birth FiO2 and the grade of respiratory insufficiency. It also revealed long-lasting features of hypothyreosis in new borns receiving respiratory support for a longer period of time.


  3/10

  Tytuł oryginału: Ku prozdrowotnemu stylowi życia (w kontekscie zagrożeń cywilizacyjnych).
  Tytuł angielski: Prosalubrious style of life (civilizational impendence context).
  Autorzy: Dębska Urszula, Bielawska Iwona
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.87-90, bibliogr. 21 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Rzeczywistość, w której przychodzi żyć współczesnemu człowiekowi cechuje szczególne wysycenie tzw. czynnikami stresogennymi. Intensywność przemian, tempo życia, ogrom wynalazków - "ułatwiaczy" życia wymuszają wręcz wypracowanie pewnych sposób funkcjonowania, w kierunku tzw. prozdrowotnego stylu życia. Jego zadaniem ma być z jednej strony radzenie sobie z niszczącym organizm nadmiernym stresem, a z drugiej - ochrona człowieka przed ubocznymi skutkami licznych wynalazków, które wymyślone i skonstruowane dla ułatwienia życia, "zwalniają" m.in. z aktywności fizycznej, powodując regres tej sfery, tak istotnej dla dobrego funkcjonowania, samopoczucia i jakości życia. Pojawiające się liczne mody na uprawianie pewnych sportów, gimnastyk, tańców, dopóki pozostają jedynie w sferze mody, nie są w stanie przynosić długotrwałych efektów. Moda jest czymś, co trwa krótko, jest lansowana najczęściej przez osoby szukające w tym swego zysku. Dlatego niezbędne jest poszerzanie świadomości człowieka w tych kwestiach oraz propagowanie prozdrowotnego stylu życia jako stałego sposobu funkcjonowania.

  Streszczenie angielskie: Contemporary reality carry man of stress factors: intence changes, a great rate of life, a lot of contrivances - all of them facilitate a life, but also carry many impendences. It is necessary to elaborate a prosalubrious style of life. One of the most importances factors this style of life is physical activity. It is very important to change the people mentality and consciousness to take theres life and health in owns hands: from childhood to old age. It has to be a style of life not a latest fashion.


  4/10

  Tytuł oryginału: Zastosowanie ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny w leczeniu niedokrwistości wcześniaków.
  Tytuł angielski: Recombinant human erythropoietin in treatment of anemia of prematurity.
  Autorzy: Pilarczyk Elżbieta, Gis Beata, Gargula Wojciech, Mrozińska Małgorzata, Bielawska-Sowa Alina
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.25-28, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wstępne wyniki leczenia niedokrwistości wcześniaczej rHuEPO. Analizowano dwie 15 osobowe grupy (leczoną i kontrolną). Uzyskano zanczący wzrost retikulocytozy oraz mniejszą ilość przetoczeń krwi w porównaniu z grupa kontrolną.

  Streszczenie angielskie: We present our results of erythropoietin use in the treatment of anaemia of prematurity. Recombinant human erythropoietin was administered to 15 neonates that were compared to the control group consisting of 15 neonates. During the treatment we observed fewer red blood cell transfusions and the higher reticulocyte count.


  5/10

  Tytuł oryginału: Synthesis, DNA-binding activity and cytotoxicity of carbamate derivatives of Hoechst 33258 in breast cancer MCF-7 cells.
  Autorzy: Bielawski Krzysztof, Bielawska Anna, Wołczyński Sławomir
  Źródło: Biol. Pharm. Bull. 2002: 25 (7) s.916-919, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,043

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: A series of carbamate derivatives of Hoechst 33258 was prepared as potential anticancer agents. These new compounds (1-4) were readily prepared in good yields by addition of chloroethyl, bromoethyl, chloropropyl or 4-(chloromethyl)phenyl isocyanates to Hoechst 33258. Their cytotoxic activity was evaluated on human breast cancer MCF-7. Compounds 1-4 were more cytotoxic than Hoechst 33258. In particular derivatives 4, the most active of the series, is up to 3 times more potent than Hoechst 33258. The DNA-binding ability of these compounds was evaluated by an ultrafiltration method using calf thymus DNA. These data show that in broad terms the cytotoxic potency of 1-4 in cultured breast cancer MCF-7 cells incerases, in accord with their increases in DNA affinity, as shown by the binding constant values.


  6/10

  Tytuł oryginału: New carbocyclic analogues of netropsin: Synthesis and inhibition of topoisomerases.
  Autorzy: Pućkowska Anna, Bielawski Krzysztof, Bielawska Anna, Różański Andrzej
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.177-183, il., bibliogr. 25 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A series of carbocyclic analgues of netropsin were synthesized and evaluated for their capacity to inhibit human topoisomerases I and II in vitro. The compounds are oligopeptides containing 1,4-di- and 1,2,5-trisubstituted banzene rings and unsubstituted N-terminal NH2 groups. Compounds 4 - 7 consist of two netropsin-like units linked by aliphatic (tetra- and hexamthylene) chains. In the topoisomearse I and II assay, the relaxation of pBR322 plasmid was inhibited by compounds 4 - 7 at 100 ćM concentration.


  7/10

  Tytuł oryginału: Algorytmy postępowania z chorym - alternatywne formy postępowania z pacjentem.
  Autorzy: Bielawska Małgorzata, Janikowski Mariusz, Krzyczkowska-Sendrakowska Magdalena, Rembiasz Kazimierz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (4) s.19-29, il.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/10

  Tytuł oryginału: Wady wrodzone narządu wzroku u dzieci urodzonych w szpitalu specjalistycznym w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Congenital eye malformations in children born in the Neonatal Intensive Care Unit of Gdańsk.
  Autorzy: Pilarczyk Elżbieta, Bielawska-Sowa Alina, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.66-69, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wady rozwojowe narządu wzroku rozpoznano u 0,04 proc. noworodków. Stanowiły one 1,3 proc. ogółu wad stwierdzonych w populacji 23782 dzieci urodzonych w latach 1986-1997. Rozpoznano 13 wad u 10 noworodków. Były to: małoocze, jaskra, zaćma, wady tęczówki, wrodzony brak oczu oraz szczeliny powiek.

  Streszczenie angielskie: Congenital eye malformations were diagnosed in 0.04 p.c. of the newborn. These anomlies were 1.3 p.c of all malformations found in the population of 23782 children born in the years 1986-1997. 13 malformations were observed among 10 newborn. THese were: microphtalmia, glaucoma, cataract, retinal disorders, anophthalmia, coloboma.


  9/10

  Tytuł oryginału: Wczesne powikłania leczenia ortodontycznego pacjentów młodocianych.
  Tytuł angielski: Early complications of orthodontic treatment in juvenile patients.
  Autorzy: Pietrzyk Maria, Bielawska Hanna, Górniak Danuta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.8-12, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono grupę liczącą 53 pacjentów w wieku od 10 do 16 lat leczonych aparatami ruchomymi bądź stałymi. Pacjenci zostali wybrani spośród 100 osób w tym samym wieku i byli leczeni w ten sam sposób, wystąpiły jednak powikłania w postaci zmian błony śluzowej.

  Streszczenie angielskie: The study describes a group of 53 patients between the ages of 10-16 years treated with removable or fixed appliances. The patients were selected from among 100 individuals of the same age group and treated in the same way but there were complications in the form of changes in the mucosa.


  10/10

  Tytuł oryginału: Leczenie aparatem Lehmana pacjentów z tyłozgryzem w świetle badań teleradiologicznych i pomiarów łuków zębowych.
  Tytuł angielski: Results of treatment of distocclusion with Lehman's appliance as revealed with cephalometric analysis and dental arch measurements.
  Autorzy: Bielawska Hanna
  Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.195-212, [3] tambl., tab., bibliogr. 57 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: