Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIELACZYC
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zmiany w położeniu zębów po leczeniu aparatem Herbsta na szynach akrylowych u pacjentów z tyłożuchwiem czynnościowym i zgryzem głębokim.
Tytuł angielski: Changes in the position of teeth after treatment using an acrylic splint Herbst appliance in patients with mandibular functional retroposition with deep overbite.
Autorzy: Bielaczyc Adam
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.250-259, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy, na podstawie analizy zdjęć cefalometrycznych, opisano zmiany w położeniu zębów u pacjentów z tyłożuchwiem czynnościowym i zgryzem głębokim po leczeniu aparatem Herbsta na szynach akrylowych. U wszystkich pacjentów w wyniku leczenia uzyskano w zgryzie I klasę Angle'a oraz zredukowano nagryz poziomy i pionowy do wartości prawidłowych. Pierwszy górny ząb trzonowy uległ dystalizacji (p 0,001); nie zanotowano istotnej statystycznie zmiany w pionowym położeniu tego zęba. Przyśrodkowy ząb sieczny został w sposób istotny ekstrudowany i przechylony (p 0,001). Pierwszy dolny ząb trzonowy uległ istotnej statystycznie ekstruzji (p 0,001) i nieznacznej mezjoinklinacji (p 0,05), przyśrodkowy dolny ząb sieczny uległ istotnej intruzji i wychyleniu (p 0,001). Zmiany w położeniu zębów po leczeniu aparatem Herbsta na szynach akrylowych wpływają na poprawę warunków zgryzowych u pacjentów z tyłożuchwiem czynnościowym i zgryzem głębokim.

  Streszczenie angielskie: In this paper, changes in the position of teeth in patients with mandibular functional retroposition with deep overbite, achieved after treatment using an acrylic splint Herbst appliance, were described on the basis of cephalometric analysis. In all patients, Angle class I was achieved, and overjet and overbite were reduced to normal values. The upper first molar was distalized (p 0.001); no statistically significant difference was found in the vertical position of this tooth. The upper central incisor was significantly extruded and retroclined (p 0.001). The lower first molar was significantly extruded (p 0.001) and slightly mesioinclined (p 0.05); the lower central incisor was significantly intruded and proclined (p 0.001). The changes in the position of teeth achieved following acrylic Herbst therapy, improve the occlusion in patients with mandibular functional retroposition with deep overbite.


  2/2

  Tytuł oryginału: Zmiany stężenia insulipodobnego czynnika wzrostowego 1 (IGF-1) w przebiegu gojenia złamania żuchwy u szczurów.
  Tytuł angielski: Changes in the concentration of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) during the healing of fractures of the mandible in rats.
  Autorzy: Dryl Dorota, Grabowska Stanisława Z., Antonowicz Bożena, Pałka Jerzy, Bielaczyc Adam, Citko Anna, Rogowski Franciszek
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.460-466, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena stężeń IGF-1 w czterech fazach gojenia złamania u szczurów w stosunku do obserwowanych zmian morfologicznych. W ekstraktach z gojącej się kości odnotownao istotny wzrost stężenia IGF-1 w fazie II - formowania się ziarniny (262 ń 60 ng/g) oraz podwyższone stężenie czynnika w fazie I - zapalnej (222 ń 76 ng/g) w stosunku do grupy kontrolnej (182 ń 56 ng/g). W odniesieniu do badań histologicznych podwyższony poziom IGF-1 odpowiadał fazie zapalnej gojenia. Dynamika zmian stężeń IGF-1 stwierdzona w I i II fazie gojenia złamania może sugerować działanie polipeptydu jako czynnika auto- i/lub parakrynnego w procesie gojenia złamań.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the concentrations of IGF-1 in four phases of the healing of fractures of the mandible in rats, in relation to the morphological changes observed. A significant increase of IGF-1 was noted in the granulation tissue in phase II (262 ń 60 ng/g), and an elevated concentration of this factor was found in phase I of healing - the inflammatory phase (222 ń 76 ng/g) , in comparison to the control group (182 ń 56 ng/g). With reference to the histological observations, an elevated IGF-1 level corresponded to the inflammatory phase of healing. The dynamics of the changes in IGF-1 levels found in phasse I and II of fracture healing may suggest the influence of this polypeptide on this process as an auto and/or paracrine factor.

  stosując format: