Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIEŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/27

Tytuł oryginału: Program profilaktyki wysiłkowego nietrzymania moczu.
Tytuł angielski: A prophylactic program for strain urinary incontinence.
Autorzy: Stadnicka Grażyna, Iwanowicz-Palus Grażyna J., Bień Agnieszka M.
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.890-894, bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie kierunków działań w zakresie profilaktyki wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM). Analiza literatury przedmiotu oraz wyniki badań własnych, zaprezentowanych w pierwszej części pracy wskazują, że program profilaktyki WNM powinien w szczególności obejmować: przygotowanie personelu medycznego (położne, pielęgniarki) do szerzenia wśród kobiet oświaty zdrowotnej na temat zapobiegania WNM, przygotowanie odpowiednich materiałów edukacyjnych w formie broszur, ulotek oraz plakatów informacyjnych na temat objawów, przyczyn i profilaktyki nietrzymania moczu ze wskazaniem ogólnie dostępnych zakładów opieki zdrowotnej, upowszechnianie wiedzy o chorobie w mediach oraz przełamanie stereotypów z nią związanych, opracowanie odpowiednich ćwiczeń mięśni dna miednicy wykonywanych w czasie ciąży, połogu menopauzy w celu utrzymania ich prawidłowych funkcji oraz wskazywanie czynników predysponujących do WNM oraz możliwości ich redukcji bądź likwidacji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to work out a prophylactic program for strain urinary incontinence. Analysis of literature on the subject and results of own investigations presented in the first part of the paper indicate that the program of prophylaxis of strain urinary incontinence should primarily include: 1. Preparation of the medical staff (nurses, midwives) for propagating health education among women on prevention of strain urinary incontinence. 2. Prepartion of adequate educational materials in the form of brochures, leaflets, information posters about symptoms, causes and prophylaxis of urinary incontinence indicating health care institutions available to all women when the disease is suspected or already present. 3. Propagation of problems connected with strain urinary incontinence in the mass media providing information to a wide audience in order to make people realize the significance of this social problem and break stereotypes associated with this disease of "shame". 4. Prepartion of sets of exercises for the muscles of the base of the pelvis to be performed during pregnancy, confinement and menopause to maintain their proper function. 5. Indicating factors predisposing to strain urinary incontinence with focus on possibilities of their reduction or elimination.


  2/27

  Tytuł oryginału: Comparison of leukocyte populations from bronchoalveolar lavage and induced sputum in the evaluation of cellular composition and nitric oxide production in patients with bronchial asthma.
  Autorzy: Bieńkowska-Haba Małgorzata, Cembrzyńska-Nowak Monika, Liebhart Jerzy, Dobek Rafał, Liebhart Ewa, Siemieniec Iwona, Panaszek Bernard, Obojski Andrzej, Małolepszy Józef
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (1) s.75-82, il., tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Bronchoalveolar lavage (BAL) or induced sputum (IS) techniques may provide lukocytes for the evaluation of airway inflammatory response in bronchial asthma. The aim of the present study was to compare features of leukocyte populations obtained by the two diffrent methods regarding the cell types and their activity in patients with bronchial asthma. The nitric oxide (NO) level released from the cells was measured as a marker of their activity. Pulmonary leukocytes were obtained from the BAL and IS of 11 asthmatic patients in stable condition at the time of the study. The BAL and IS leukocyte populations varied in cell count and NO production. Macrophages were the predominant leukocyte population in BAL (median (ME) = 83.0 p.c., range 67.9 - 88.4 p.c.), whereas sputum sediments were found to consist mainly of neutrophils (Me = 55.7 p.c., range 29.0 - 64.9 p.c.). The IS leukocytes released much more NO (p = 0.0022) than the BAL leukocytes released much more NO (p=0.0022) than the BAL leukocytes. In spite of these quantitative differences, a similar pattern of NO production was observed in BAL and in IS cells. Both BAL and IS leukocyte populations producted almost the same amounts of NO before and after lipopolysaccharide stimulation (p=0.9063, p= 0.4801, respectively). Furthermore, a slight positive correlation Spearman's rank (Rs)=0.5578, p=0.0594) was noticed between the neutrophil percentages and NO levels produced by BAL cells, whereas in IS a statistically significant correlation between the percentage of neutrophils and the levels of NO (Rs=0.6643, p=0.0184) was observed...


  3/27

  Tytuł oryginału: Lekarz rodzinny "geriatrą pierwszej linii".
  Tytuł angielski: Family doctor as a "first-line" geriatrician.
  Autorzy: Bień Barbara
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.171-176, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Osoby w wieku starszym stanowią coraz większą część społeczeństwa i należy oczekiwać dalszego wzrostu zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne i pielęgnacyjno-opiekuńcze ze strony placówek opieki podstawowej. Praktyka lekarza rodzinnego, powiązana z lokalną społecznością osób starych i często niesprawnych, jest miejscem z wyboru do świadczenia opieki geriatrycznej na szczeblu podstawowym. Funkcja"Geriatry pierwszej linii" stawia przed lekarzem rodzinnym trudne zadanie sprostania standardowi podejścia geriatarycznego. Opiera się ono na zasadach powszechności, dostępności, ciągłości i jakości usług geriatrycznych oraz kompleksowego zaspokajania złożonych, socjomedycznych potrzeb ludzi starych. Podejście geriatryczne zakłada rozwiązywanie zarówno problemów zdrowotnych, środowiskowych, jak i społecznych, a naczelnym celem takiego postępownia jest wzmacnianie i poprawa sprawności funkcjonalnej oraz jakości życia w starości. Podstawowym instrumentem rozpoznania sytuacji starego pacjenta jest tzw. całościowa ocena geriatryczna, oparta na standaryzowanych pomiarach sprawności fizycznej, psychicznej i emocjonalnej. Pozwala na wytyczanie indywidualnych celów i realizowanie planu opieki geriatrycznej. Jest to możliwe dzięki zespołowej współpracy lekarza, pielęgniarki, pracownika socjalnego, rehabilitanta i terapeuty zajęciowego, wśród których lekarz rodzinny pełni kluczową funkcję. Lekarz rodzinny często nie jest w stanie sprostać wymogom standardu opieki geriatrycznej ze ...

  Streszczenie angielskie: The share of the older people in population is still growing up and the requirement for geriatric care in community will be rising. General practice of family doctor, as it is situated in the neighbourhood of older person, is place of choice for provisions of geriatric care in the local community. Family doctor as a geriatrician is obliged to follow the spcial geriatric rules as a standard approach. The principles of geriatric care for older people include the following: a general and easy accessibility; comprehensiveness in range; co-ordination to ensure that it is a system and not a loose collection of separate services; continuity in the sense of avoiding gaps both in content and in time and the competence. To these must be added respect for the autonomy of patients and concern for the welfare of their carers. The main objective of the geriatric care in the primary health system is to keep an older person in as good effective health as possible in the environment of their choice. An enhancing the health in term of functions should be made by early recognition and seeking out of the disease or social detriment so that treatment and social supprt could be instituted to improve the quality of life and reduce the functional deficit present. To achieve the goals it is necessary to apply the multidimensional and comprehensive geriatric assessment made by team approach of the physician, community nurse, social worker and other geriatic practitioners (occupational ...


  4/27

  Tytuł oryginału: Choroba Alzheimera - problem diagnostyczny i terapeutyczny.
  Tytuł angielski: Alzheimer's disease - diagnosis and treatment.
  Autorzy: Wojszel Zyta Beata, Bień Barbara
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (1) s.2-6, tab, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Alzheimer's disease is the most common form of dementia, with insidious onset and progressive nature. The disease has devastating effects on the patient's personality and ability to cope with daily life. The article deals with the recognition and management of Alzheimer disease in the elderly.


  5/27

  Tytuł oryginału: Uwarunkowania otępienia w starości a możliwości prewencji.
  Autorzy: Przydatek Magdalena, Bień Barbara
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.70, 72-75, bibliogr. 76 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/27

  Tytuł oryginału: Synteza glikoprotein herpeswirusowych w systemie bakulowirusowym - zastosowanie praktyczne i badawcze.
  Tytuł angielski: Expression of herpesvirus glycoproteins in baculovirus system for research and practical purposes.
  Autorzy: Bieńkowska-Szewczyk Krystyna
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (2) s.199-225, il., tab., bibliogr. 81 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • genetyka

  Streszczenie angielskie: Herpesvirus envelope glycoproteins play a pivotal role in virus interaction with the host cell, in the entry and egress of the virus. As an outermost layer of the virion they are also the primary target of the host immune response. The studies of the role and strucutre of glycoprotiens are greatly facilitated by their expression in heterologous systems. Baculovirus system, which allows to produce large amounts of proteins, is frequently employed for expression of viral glycoproteins. The proteins produced in insect cells have usually correct post-translational modification, including N-glycosylation. The paper presents the variety of examples of the successful expression of herpesvirus glycoproteins for many research and application purposes, including structural, functional and antigenic studies.


  7/27

  Tytuł oryginału: Opieka zdrowotna nad ludźmi starymi na wsi.
  Tytuł angielski: Health care for the elderly living in the rural area of Poland.
  Autorzy: Bień Barbara
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.211-215, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem doniesienia jest porównanie opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi w Polsce w wiejskim i miejskim środowisku zamieszkania. Populacyjne badania reprezentatywne ludzi w wieku 65 lat i starszych, oparte na założeniach badań Piotrowskiego z 1967 roku, przeprowadzono w 2000 roku. Próbę wylosowano warstwowo, tak by zapewnić zgodność badanej zbiorowości pod względem podstawowych cech demograficznych z całą populacją ludzi starych w Polsce. Próba badawcza liczyła 1821 osób, z tego 1078 pochodziło ze środowiska miejskiego, a 743 z wiejskiego. Wyniki: Zbiorowość wiejską cechuje nieco wyższy udział osób w zaawansowanej starości, niższy poziom wykształcenia, gorsza sytuacja mieszkaniowa i materialna. Stan zdrowia ludzi starych na wsi był znamiennie gorszy niż w mieście, zarówno w zakresie subiektywnych, jak i obiektywnych wykładników zdrowia. Pozytywną samoocenę zdrowia deklarowało zaledwie 12 proc. badanych na wsi (22 proc. w mieście). Trzy lub więcej dolegliwości jednocześnie zgłaszało 71 proc. mieszkańców wsi i 57 proc. w mieście. Ludzie starzy na wsi znamiennie częściej podawali upośledzenie widzenia, słyszenia, żucia oraz niemal dwukrotnie częściej uzależnieni byli od pomocy opiekuna z zakresie P-ADL. Jednocześnie, korzystanie ze świadczeń lekarza, stomatologii oraz rehabilitanta było znamiennie niższe w środowsku wiejskim niż miejskim. Usługi pielęgniarskie, co prawda były szerzej dostarczane na wsi, jednak w obu porównywanych badaniach były znacznie rzadsze niż ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was the indepth comparison of the health services use by the elderly living in rural and urban area of Poland. The representative survey of the 65-year old and older people was carried out in the year 2000, as a comparative study to the Piotrowski's survey from 1967. The sample (total N - 1821; consisted of 743 people living in rural and 1078 in urban area), was corresponding to the demographic structure of the general older population in Poland. Results: As far as concerning socio-demographic features there were found slightly higher percentage of 'old old' people in rural community, their much worse living conditions and material situation in comparison to counterparts in urban community. The elderly living in the countryside have shown the worse subjective and objective health and functional indices. The positive selfrated health was found only in 12 p.c. of respondents living in rural and in 22 p.c. living in urban area. 71 p.c. people living in villages declared three or more complaints simultaneously vhile in the cities much less (57 p.c.). Moreover, the impairment of vision, hearing, chewing were found significantly more frequently among rural inhabitants, as well as almost twice higher percentages of dependence on P-ADL. The use of health services by the elderly during the last 12 months, in term of doctor's outpatient consultations, dentist visits rehabilitation, except of nurse visits, was significantly lower in countryside than in the ...


  8/27

  Tytuł oryginału: Rozpowszechnienie wielkich zespołów geriatrycznych w populacji osób w późnej starości - wyzwanie dla podstawowej opieki zdrowotnej.
  Tytuł angielski: The giants of geriatrics in the community dwelling elderly - the challenge for the primary health care.
  Autorzy: Wojszel Beata, Bień Barbara
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.216-221, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do wielkich zespołów geriatrycznych zalicza się upośledzenie lokomcji, zaburzenia równowagi i upadki, nietrzymanie moczu i stolca, zespoły otępienne, depresyjne, upośledzenie wzroku i słuchu. Są to stany wieloprzyczynowe, przewlekłe i trudne do leczenia. W ich następstwie osoba starsza staje się uzależniona od opieki innych osób. Celem pracy jest przedstawienie głównych przyczyn niesprawności osób w późnej starości (75 lat i więcej) i ich rozpowszechnienia w zależności od warunków socjo-demograficznych. Metoda: przekrojowe badanie survey'owe. Materiał: Populacja zamieszkująca dwa wybrane środowiska (miejskie i wiejskie) o wysokim wskaźniku starości demograficznej. Narzędzia badania: kwestionariuszowe instruemnty oceny sprawności. Badanie przeprowadzili lekarze i pielęgniarki pracujący w placówkach lecznictwa podstawowego. W badaniu wzięły udział 463 osoby (233 ze środowiska wiejskiego oraz 230 ze środowiska miejskiego). Znaczne upośledzenie lokomocji (III/IV grupa wg J. Piotrowskiego) dotyczyło 17,1 proc. badanych (20,4 proc. w mieście i 13,7 proc. na wsi, istotnie częściej kobiet oraz osób w zaawansowanej starości). Upadki zgłaszało 45,1 proc. ankietowanych (istotnie częściej kobiety oraz badani na wsi - 58,3 proc. vs 31,9 proc. w mieście). Upośledzenie widzenia podawało 21,1 proc. badanych w mieście i aż 50,6 proc. na wsi, a kłopoty ze słuchem 30,8 proc. ankietowanych w mieście i 53,9 proc. na wsi (w obu przypadkach dodatnio korelowało to z wiekiem badanych). ...

  Streszczenie angielskie: As the giants of geriatrics are considered: immobility, instability, inocntinence, intellectual impairment, depression, visual and auditory impairment. They have multiple causation, chronic course, no simple cure and make the elderly person dependent on others for care. The paper presents the results of the study on the prevalence of the giants of geriatrics in community dwelling eldrely people 75 years old +. The study design: cross-sectional questionnaire study, survey. Population studied lived in two chosen areas (the urban and the rural one) with the high percentages of the demographic senility. The interviewes were doctors and nurses serving the studied areas. 463 randomly selected elderly people (233 from the rural adn 230 from the urban area) took part in the study. The serious locomotive disability (III/IV group according to J. Piotrowski) was observed in 17.1 p.c. of the probands (20.4 p.c. in the urban and 13.7 p.c. in the rural area; the worse locomotive ability was observed in women and in the older age groups). Falls were reported by 45.1 p.c. of the group (more frequently by women and in the rural area - 58.3 p.c. vs. 31.9 p.c. in the city). Visual impairment reported 21.1 p.c. of probands in the urban area and above 50 p.c. in rural one and auditory impairment respectively 30.8 p.c. and 53.9 p.c. of them (in both cases postive correlation with the age was noticed). Incontinence of urine was found in 31.7 p.c. of cases in the city and in 46 p.c. of them ...


  9/27

  Tytuł oryginału: Pomostowanie tętnic wieńcowych u chorych w wieku starszym - wczesne wyniki leczenia operacyjnego.
  Tytuł angielski: Coronary artery bypass grafting in the elderly - early results.
  Autorzy: Łapiński Tomasz, Czech Bronisław, Bień Barbara
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.241-244, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wobec wzrostu starzenia demograficznego społeczeństw i występowania choroby wieńcowej rośnie liczba wskazań do operacyjnego jej leczenia u starszych wiekiem chorych. Wobec istniejących na świecie rozbieżności na temat ryzyka leczenia operacyjnego choroby niedokrwiennej w starości przeprowadzono retrospektywną analizę 300 kolejnych przypadków pacjentów poddanych zabiegowi pomostowania tętnic wieńcowych hospitalizowanych w Klinice Kardiochirurgii AM w Białymstoku w celu oceny wczesnych powikłań i śmiertelności tych chorych w zależności od wieku. W analizie porównano 103 pacjentów, którzy ukończyli 65 rok życia ze 197 pacjentami należącymi do młodszej grupy wiekowej. U wszystkich osób oszacowano stopień ryzyka operacyjnego wg skali EuroSCORE wykazując istotne jego zwiększenie w grupie chorych starych w porównaniu z młodymi. Mimo większego ryzyka zabiegu u osób starych wykazano jedynie nieznamiennie wyższy odsetek zgonów w tym przedziale wiekowym. Większość fatalnych powikłań w zbliżonym stopniu dotyczyła obu grup wiekowych. U osób starych płeć żeńska i skłonność do krwawień z przewodu pokarmowego.

  Streszczenie angielskie: Indications for CABG (coronary artery bypass grafting) procedures are on the rise with ageing population. Because in the world literature there is not consensus on the elderly patients operative risk estimation we have conducted a retrospective analysis of 300 consecutive patients treated at Cardiac Surgery Department of Białystok University Centre. The postoperative mortaltiy and morbidity rates were assessed in an each case. 103 patients over 65 and 197 younger patients were included to the study. An operative risk was assessed according to EuroSCORE protocol and was higher in the elderly group. Strangely enough, this was not accompanied by higher mortality and morbidity rates, which were rather similar in the two groups. A femate gender and an inclination to gastrointestinal bleeding were the independent risk factors in the elderly group. Probably diabetes mellitus is to be held for the higher mortality rate amongst them. In conclusion, the results of the presented investigation suggest that a biological and not a chronological age is essential in the qualification for CABG procedures.


  10/27

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze w późnej starości: częstość występowania, problemy terapii - porównawcze badania środowiska miejskiego i wiejskiego.
  Tytuł angielski: Hypertension in the advanced old aged - prevalence and treatment in comparative urban and rural survey.
  Autorzy: Wilmańska Jolanta, Bień Barbara, Wojszel Beata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.252-255, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie tętnicze stanowi poważny problem nie tylko medyczny, ale również społeczny i ekonomiczny. Badania populacyjne wykazały powszechność występowania podwyższonego ciśnienia tętniczego u osób w wieku powyżej 65 lat. Jest to jeden z najważniejszych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i naczyniopochodnych powikłań mózgowych. Poniższa praca prezentuje wyniki badań surweyowych prowadzonych przez Zakład Gerontologii Klinicznej i Społecznej AMB dotyczących między innymi problemu rozpowszechnienia nadciśnienia tętniczego i skuteczności leczenia hipotensyjnego osób w zaawansowanej starości w środowisku miejskim i wiejskim. Metody: Badanie prowadzono na reprezentatywnej grupie 463 osób w wieku 75 lat i powyżej. Pomiar ciśnienia tętniczego i wywiad chorobowy przeprowadzano przy użyciu standaryzowanego kwestionariusza własnej konstrukcji. Ankieterami byli lekarze rodzinni lub pielęgniarki środowiskowe z ośrodków obejmujących opieką badane populacje. Nadciśnienie tętnicze rozpoznawano zgodnie z kryteriami WHO-ISN przy wartościach ciśnienia skurczowego 3 140 mm Hg, a rozkurczowego 3 90 mm Hg. Wyniki: U 60 proc. badanych stwierdzono różne postaci nadciśnienie tętniczego, częstość nadciśnienia na wsi była znamiennie wyższa - 70,4 proc. w porównaniu do 49,1 proc. w mieście. Prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego (przy braku stosowania farmakoterapii hipotensyjnej) występowały u 31,7 proc. probantów w mieście i tylko u 22,3 proc. na wsi, natomiast 19,1 proc. ...

  Streszczenie angielskie: Hypertension is a serious medical, social and economical problem. It is accepted that high blood pressure is one of the major risk factors of all kinds of cardiovascular diseases. The aim of the study was to estimate the prevalence of hypertension and evaluate the difficulties with antihypertensive treatment in the rural and urban community dwelling eldrely in advanced old age. The survey was carried out, as a screening, in systematically sampled 463 people 75 years old and over, coming from area served by primary health units (230 in urban area - Białystok and 233 in rural area - Sokółka. Estimation of blood pressure (single measure) and medical anamnesis concerning earlier diagnoses and pharmacological treatment was made in proband's home by general practitioner or community nurse. The diagnosis of hypertension was established according to the WHO-ISN criteria. Results: In genral 49.1 p.c. of the elderly in urban and 70.4 p.c. in rural area had elevated systolic or/and diastolic blood pressure independently on antihypertensive medication; significantly more frequent in female than in male. 32 p.c of teh elderly in urban and 22 p.c. in rural area had normal blood pressure without antihypertensive treatment ("healthy"), whereas respectively 19 p.c. and 7 p.c. had normal blood pressure with hypertensive treatment. 21 p.c. of persons in Białystok city and 38 p.c. in Sokółka had elevated high arterial pressure and hadn't any anithypertensive treatment. The results of ...


  11/27

  Tytuł oryginału: Uwarunkowania otępienia w populacji osób w późnej starości.
  Tytuł angielski: Determinants of dementia in the advanced old age elderly.
  Autorzy: Przydatek Magdalena, Bień Barbara
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.272-277, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rozwój cywilizacji i postęp medycyny oraz na wzrost udziału ludzi starych w populacji, szczególnie w późnej starości. Naturalną konsekwencją tych zmian jest większa częstość występowania chorób typwoych dla wieku starszego, w tym zespołów otępiennych. Mimo rosnącego występowania tych zaburzeń, rozpoznawania otępienia nadal sprawia trudności diagnostyczne w codziennej praktyce lekarzy. Celem doniesienia jest określenie czynników powiązanych w sposób istotny z patologicznym zakresem punktaacji skali oceny funkcji poznawczych MMSE. Poznanie takich uwarunkowań ma na celu wyczulić lekarzy na problem otępienia, a w przypadku stwierdzania ich obecności, zachęcić ich do pogłębiania diagnostyki zaburzeń poznawczych. Badaniem objęto łącznie 124 osoby w wieku 75 lat i starsze zamieszkujące śródmieście miasta Białegostoku. U 64 z nich stwierdzono wcześniej łagodne, umiarkowane lub poważne otępienie w skali Katzmana, zaś u 60 nie stwierdzono zaburzeń poznawczych. Badaną zbiorowość oceniono przy pomocy testu MMSE, Geriatrycznej Skali Depresji (GSD), funkcji ADL (Kwestionariusz EASYCare) oraz poddano skróconemu badaniu lekarskiemu z elementami oceny neurologicznej. Do analizy danych zastosowano model regresji wielokrotnej, w którym zmienną objaśnianą było otępienie wg MMSE, zaś objaśnianą było otępienie wg MMSE, zaś objaśniającymi - dane społeczno-demograficzne, wyniki ADL, GSD, dane z wywiadu i badania fizykalnego. Spośród 72 wprowadzonych do modelu zmiennych 29 odznaczyło się ...

  Streszczenie angielskie: The development of civilisation and progress in medicine made the prolongation of the life span and increased a hare of the advanced old age people in the population. The consequence of this processis growth in frequency of diseases related to age including dementia. However diagnosis of cognitive impairment is still difficult and it makes some problems in an everyday medical practice. The aim of this report is to define main and significant determinants of dementia basing on the MMSE scale. This could make it easier to suspect the cognitive disorders to make indepth diagnosis and to start earlier therapy. The sample consisted of 124 community dwelling persons 75-year old and over. 64 of thwm were mildly, moderately or severely demented according to Katzman scale administered previously and 60 were intellectually intact. The both groups of persons were tested with MMSE, Geriatric Depression Scale, ADL scale (EASY-Care questionnaire) and short internal and neurological examination. The multiple regression model were used where dependent variable was the MMSE score and independent variables social-demographic data, ADL and GSD scales and data from interview and medical examination. 72 variables were included to the model and 39 of them were significantly connected with cognitive impairment. The valid factors explained dementia in 78.7 p.c. (adjusted Rý = 0.787). The strongest connection was found with (1) an ignorance of own date of birth, (2) low education level, (3) ...


  12/27

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Ćwiczenia dla aktywnych seniorów. Podejście zespołowe poprawia współpracę].
  Autorzy: Bień Barbara
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (5) s.116-117, bibliogr. 4 poz. - Oprac. na podst. artyk. z czas. The Physician and Sportmedicine 2002; 30(2)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/27

  Tytuł oryginału: Neuropatia przewodu pokarmowego w cukrzycy.
  Tytuł angielski: Gastrointestinal diabetic neuropathy.
  Autorzy: Bień Artur Igor
  Źródło: Terapia 2002: 10 (2) s.17-23, bibliogr. 52 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to present a review of gastrointestinal diabetic neuropathy. The physiology of gastroitestinal motoric function and its pathophysiology including diabetic enteropathy are discussed. Patients with diabetic enteropathy present a wide spectrum of clinical symptoms, frequently based on diverse pathophysiological mechanisms, hence the need of their systematisation for optimal diagnosis and therapy.


  14/27

  Tytuł oryginału: Rak krtani i gardła dolnego
  Autorzy: Janczewski Grzegorz, Osuch-Wójcikiewicz Ewa, Biczysko Wiesława, Bień Stanisław, Bruzgielewicz Antoni, Chęciński Piotr, Fruba Joanna, Golusiński Wojciech, Maniecka-Aleksandrowicz Barbara, Nazarewski Sławomir, Piotrowski Jerzy, Sikorowa Ludwika, Skowrońska-Gardas Anna, Szmidt Jacek, Szwejda Elżbieta, Szyfter Krzysztof, Zatoński Witold, Zatoński Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Janczewski Grzegorz (red.), Osuch-Wójcikiewicz Ewa (red.).
  Źródło: - Bielsko-Biała, ŕ-medica press 2002, 271 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,447

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/27

  Tytuł oryginału: Ocena czynników prognostycznych leczenia operacyjnego i skojarzonego raka krtani i gardła dolnego : praca doktorska
  Autorzy: Żyłka Stanisław, Bień Stanisław (promot.).; Świętokrzyskie Centrum Onkologii Dział Chirurgii Głowy i Szyi w Kielcach, Akademia Medyczna I Wydział Lekarski w Warszawie
  Źródło: 2002, 148 k. : il. tab., bibliogr. 284 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19934

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/27

  Tytuł oryginału: Rozwój fizyczny dzieci hipotroficznych urodzonych z ciąż donoszonych.
  Tytuł angielski: Postnatal somatic development of full-term infants with restricted intrauterine growth.
  Autorzy: Welfel Ewa, Bieńkiewicz Andrzej, Welfel Jakub
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.308-313, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrastania płodu jest jednym z najbardziej istotnych problemów we współczesnej medycynie perinatalnej, wpływającym bezpośrednio na zachorowalność i umeralność okołoporodową noworodków. Występujące w życiu płodowym zaburzenia metaboliczne i energetyczne wpływają niekorzystne na dalszy rozwój dzieci urodzonych z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu powodując skutki odległe w postaci wolniejszego ich rozwoju fizycznego. Celem pracy była ocena dalszego rozwoju fizycznego dzieci urodzonych z hipotrofią w Instytucie Gienekologii i Położnictwa w latach 1994 - 1998. Badaniami objęto 136 donoszonych dzieci. Do grupy badanej zakwalifikowano 76 dzieci w wieku 2 - 6 lat, które urodziły się z cechami wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrostu, z masą ciałą poniżej 5 centyla. Grupę kontrolną stanowiło 60 dzieci urodzonych w tym samym czasie z masą ciała pomiędzy 25 i 75 centylem. Wszyscy zakwalifikowani do analizy pacjenci zostali poddani badaniu lekarskiemu i antropometrycznemu w dniu rocznicy swoich urodzin z odchyleniem ń30 dni od tej daty. Uzyskane wyniki po uprzedniej analizie statystycznej pozwoliły ustalić, że dzieci hipotroficzne wykazują mniejsze tempo rozwoju cech somatycznych w stosunku do swych rówieśników urodzonych jako noworodki eutroficzne. Ustalono, że spośród wielu czynników utrudniających procesy wzrastania u dzieci hipotroficznych najsilniejszym modulatorem jest obniżone łaknienie. Wyniki pracy wskazują, że u dzieci hipotroficznych najsilniejszych modulatorem jest obniżone łaknienie. Wyniki pracy wskazują, że dzieci donoszone urodzone w stanie ogólnym dobrym, u których jedynym powikłaniem było wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrastania płodu pomimo pozornie prawidłowego rozwoju wymagają długofalowej opieki specjalistycznej zapobiegającej narastaniu u nich niedoborów.


  17/27

  Tytuł oryginału: Wysiłkowe nietrzymanie moczu - profilaktyka, leczenie.
  Autorzy: Stadnicka Grażyna, Iwanowicz-Palus Grażyna, Bień Agnieszka
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (10) s.22-24
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  18/27

  Tytuł oryginału: Aktywność fosforylazy tymidynowej oraz neoangiogeneza w raku jajnika : praca doktorska
  Autorzy: Wójcik-Krowiranda Katarzyna, Bieńkiewicz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Ginekologii i Położnictwa, I Klinika Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej w Łodzi
  Źródło: 2002, [3], 80 k. : tab., bibliogr. 161 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20174

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  19/27

  Tytuł oryginału: Wysiłkowe nietrzymanie moczu - czynniki ryzyka.
  Autorzy: Stadnicka Grażyna, Iwanowicz-Palus Grażyna, Bień Agnieszka
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (9) s.17-19
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/27

  Tytuł oryginału: Analiza kliniczna 105 przypadków raka sromu.
  Tytuł angielski: The clinical analysis of 105 cases of vulvar cancer.
  Autorzy: Bieńkiewicz Andrzej, Gottwald Leszek, Akoel Kindah Mo, Lech Waldemar, Welfel Jakub, Suzin Jacek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.913-918, il., tab., bibligor. 16 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się nieznaczny wzrost zachorowalności na raka sromu. W pracy dokonano analizy klinicznej 105 chorych na ten nowotwór. Oceniono wykrywalność w kolejnych stadiach zaawansowania klinicznego. Przeanalizowano rodzaje wykonywanych zabiegów operacyjnych. Omówiono protokół postępowania terapeutycznego u chorych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Vuvlar cancer has a low frequency (4-5 p.c.0 compared to other genital cancers. It should be considered as a skin tumor and its detection is possible in an early stage. However, because of patients' and doctors' delay, one in three vulvar cancers is not treated before and advanced stage. Design: To estimate clinical and histopathological features of vulvar cancer. Material and method: We analysed 105 women with a primary malignant vulvar disease treated operatively in our Dept. in the years 1991-2002. In the group there were 82 invasive tumours (80 squamous and 2 solid) and 23 intraepithelial cancers. Results: The mean age in the group of intraepithelial cancer was 53,2 ń 13,2 years, and in the group of invasive disease 65,0 ń 11,7 years. The most common symptoms were ache (40,0 p.c.) and pruritus of thevulva (35,2 p.c.). 33,3 p.c. women were asymptomatic. Most of cancers were localysed on the large pudendal lip (71,4 p.c.). Inguinal node dissections performed on invasive cancer patients showed negative nodes in 57 cases and positive in 25 cases. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive value for clinical detection of metastatic cancer in the inguinal nodes were 60 p.c., 82,4 p.c., 60 p.c., 82,4 p.c. respectively. The distribution by stage included Stage 0 - 21,9 p.c.; Stage I - 19,0 p.c.; Stage II - 31,4 p.c.; Stage III - 11,5 p.c.; and Stage IV - 19,0 p.c. The commonest surgical procedure was a simple vulvectomy with a bilateral inguinal lymphadenectomy. Conclusion: Vilvar squamous cell carcinoma predominantly affects older women. It benefits from early detection, and rheir morbidity is decreased by early treatment. It is necessary to educate patients to improve the detection of vulvar cancer.


  21/27

  Tytuł oryginału: Wyniki badania przesiewowego dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy u kobiet w regionie łódzkim.
  Tytuł angielski: The results of screening program for cervical cancer in population of Łódź.
  Autorzy: Gottwald Leszek, Giernat Ludwika, Lech Waldemar, Wójcik-Krowiranda Katarzyna, Akoel Kindah Mo, Kowalczyk-Amico Katarzyna, Estemberg Dorota, Grzesiak Mariusz, Sosnowski Dariusz, Guzowski Grzegorz, Baś Elżbieta, Tyliński Wiesław, Bieńkiewicz Andrzej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.934-938, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badanie przesiewowe w celu wczesnego rozpoznania stanów przednowotworowych i raka szyjki macicy wśród 5000 kobiet mieszkanek regionu łódzkiego. Wykryto 7 ciężkich dysplazji, 3 przypadki raka przeinwazyjnego oraz 3 raki inwazyjne szyjki macicy. Uzyskane wyniki obrazują wysoką częstość występowania stanów przedrakowych i inwazyjnego raka szyjki macicy w populacji mieszkanek regionu łódzkiego w wieku 30-59 lat. Liczba wykrytych patologii szyjki macicy potwierdza celowość przeprowadzonego projektu.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Despite effective screening methods, most often tumor of the urogenital tract is still cancer of the uterine cervix. Proven in many countries, the value of widespread screening of the urogenital tract is still cancer of the uterine cervix. Proven in many countries, the value of widespread screening of the precancerous lesions and cervical cancer justifies carrying otu such prophylactic tests in Poland. Design: Assessment of results of screening as a method of early detection of cancer of the uterine cervix among inhabitants of Łódź area. Material and Methods: Study was done between 1.07.2000 and 31.12.2000 among 5000 women aged from 30 to 59 years, inhabitants of Łódź area. Smears were evaluated in five-grade Papanicolau scale and according to TBS system. In cases of detection of erosion of the uterine cervix or abnormal results of cytological test (ň IIIř) biopsies were taken to make patholgocial diagnosis. Results: 459 smears were qualified to group I according to Papanicolau (9,18 p.c.), 4435 smears to group II (88,7 p.c.), 38 smears to II/III (0,76 p.c.), 65 smears to group III (1,3 p.c.), 2 smears to IV (0,04 p.c.) and 1 smear to V (0,02 p.c.). Due to histopathological verification of the cytological results 53 low grade cervical dysplasia (1,06 p.c.) were diagnosed, 8 dysplasia of medium grade (0,16 p.c.), 7 high grade dysplasia (0,14 p.c.0, 3 pre-invasive cancers (0,06 p.c.) and 3 invasive cancers (0,06 p.c.). Conclusions: Popoulation of inhabitans of Łódź area aged 30 to 59 years old is characterised by a high frequency fo incidence of pre-cancerous conditions and invasive cervical cancer. Number of detected pathologies of the uterine cervix proves purposefulness of this project.


  22/27

  Tytuł oryginału: Strategia leczenia infekcji w obrębie górnych dróg oddechowych.
  Autorzy: Bień Stanisław
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.71 - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/27

  Tytuł oryginału: Profilaktyka raka szyjki macicy w świadomości studentek.
  Tytuł angielski: Cervical cancer prophylaxis in the awareness of female students.
  Autorzy: Charążka Aneta, Bieńkiewicz Andrzej
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.340-344, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Spośród nowotworów narządów rodnych rak szyjki macicy występuje z największą częstością. W Polsce zachorowalność na raka szyjki macicy zajmuje II miejsce po raku sutka. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy studentek w zakresie profilatkyki raka szyjki macicy. Badaniami ankietowymi objęto, mieszkające w domach akademickich, studentki Uniwersytetu Medycznego (UM) - 154 osoby- i Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) - 146 osób. Średni wiek respondentek wynosi 21,65 lat. Ankietowane oceniały swoją wiedzę na temat profilaktyki raka szyjki macicy, czynników ryzyka, objawów i możliwości wczesnego wykrywania raka za pomocą szeroko dostępnego badania cytologicznego oraz badań profilaktycznych. Dobrą znajomością 5 wymienionych w kwestionariuszu czynników ryzyka wykazało się jedynie 14 proc. badanej grupy, w tym 25 proc. studentek z UM i 3 proc. z UŁ. Dobrą znajomość objawów stanów przedrakowych lub raka szyjki macicy stwierdzono u 31 proc. ankietowanych, w tym u 45 proc. studentek z UM i u 16 proc. z UŁ. Świadomość konieczności poddawania się badaniom kontrolnym uznano za zadowalającą, 89 proc. respondentek uważa, że należy poddawać się im rokrocznie, choć jedynie 37 proc. wie o możliwości wczesnego wykrywania raka za pomocą szeroko dostępnego badania cytologicznego. 21 studentek UM wyróżniło się zasobem wiedzy w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Dostrzeżono w tej grupie istotnie statystycznie wyższy, w porównaniu z resztą studentek UM, zasób wiedzy na temat czynników ryzyka ...

  Streszczenie angielskie: Cervical cancer is the most frequent type of the cancer of generative organs. Cervical cancer morbidity takes the second place after mamilla cancer in Poland. The aim of the study was to assess the knowledge concerning prevention of cervical cancer among female students. The study covered female students of Medical University (MU) - 154 students - and of Łódź University (ŁU) - 146 persons, living in hostels. The average age of the students was 21.65 years. Respondents estimated their knowledge concerning cervical cancer prophylactic, risk factors, symptoms, possibilities of early diagnosis of cervical cancer by means of widely available cytological examination and prophylaxis examinations. Ony 14 p.c. of respondents showed a good knowledge of 5 cervical cancer risk factors, listed in the questionnaire, 25 p.c. of them were from the MU and 3 p.c. - from ŁU. Good knowledge of symptoms of pre-cancer states and cervical cancer was observed in 31 p.c. of respondents, including 45 p.c. females of MU and 16 p.c. females of ŁU, correspondingly. Awareness of the necessity of having the control examinations has been recognised as "satisfacotry", 89 p.c. of respondents considered necessity of having the control examination annually, though only 37 p.c. of them were informed about early diagnosis of cervical cancer by means of widely available cytological examinations. 21 students of MU had thorough knolwedge concerning cervical cancer rophylaxis. Compared to other MU students, ...


  24/27

  Tytuł oryginału: Neuroprotective effects of estrone of NMDA-induced toxicity in primary cultures of rat cortical neurons are independent of estrogen receptors.
  Autorzy: Kajta Małgorzata, Lasoń Władysław, Bień Ewa, Marszał Michał
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.727-729, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • zarodki
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: It has been hypothesized that some estrogenic metabolites with low hormonal activity, such as estrone or estriol, may serve as endogenous neuroprotective agents. Since estrone naturally occurs in abundance in the human brain, we evaluated its effects on the NMDA-induced toxicity in primary cultures of the rat cortical neurons. The results showed that NMDA (1 mM) had toxic effect on the rat cortical neurons on 12, but not on 7 day in vitro. This effect was partially prevented by DL-2-amino-5-phosphonovaleric acid (AP-5), a competitive NMDA receptor antagonist. Estrone (500 nM) attenuated the NMDA-induced toxicity in estrogen receptor-independent way. These data support the hypothesis that toxic effects of NMDA depend on stage on neuronal development and point to non-genomic neuroprotective actions of estradiol metabolites.


  25/27

  Tytuł oryginału: Kształcenie położnych w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Wyższej Szkoły Pielęgniarstwa w Louvain w Belgii.
  Tytuł angielski: The education of midwives in countries of the European Union on the example of Higher Nursing School in Louvain in Belgium.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J., Bień Agnieszka
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.39-45, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nowe wyzwania akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych Lublin 06-07.12. 2002
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  26/27

  Tytuł oryginału: Zaangażowanie mężczyzn w rodzicielstwo.
  Tytuł angielski: Involvement of men in parenthood.
  Autorzy: Bień Agnieszka M., Iwanowicz-Palus Grażyna J., Stadnicka Grażyna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.26-33, il., bibliogr. 17 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Znaczenie zaangażowania mężczyzny w dbałość o zdrowie reprodukcyjne swoje i partnerki, a co się z tym wiąże, aktywny udział we wspólnym planowaniu rodziny, zostało dostrzeżone niedawno. W ostatnich latach poszerzyła się znacznie wiedza o pozytywnym wpływie oddziaływań ojca na rozwój dziecka w okresie prenatalnym. Dowiedziono, że już w okresie ciąży rozstrzyga się w sposób, w jaki mężczyzna będzie spełniał rolę ojca. Celem badań była ocena zaangażowania mężczyzn w sprawy związane z rodzicielstwem. Badania przeprowadzono w Lublinie oraz w Brukseli w okresie od lipca do listopada 1999 r. Ogółem objęto nimi 191 mężczyzn, w tym 110 z Polski i 81 z Belgii. Uczestnicy zostali dobrani do badań w sposób całkowicie losowy. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety. Zebrany materiał badawczy poddano analizie statystycznej i opisowej. Istotność różnic między badanymi cechami sprawdzano testem chiý. Wykazano, że: 1) większość mężczyzn nie podziela poglądu, iż tylko kobieta powinna zabezpieczyć się przed nieplanowanym poczęciem dziecka (81,5 proc. Belgów i 50,0 proc. Polaków). 2) zdobywanie doświadczeń związanych z przebiegiem ciąży i rozwojem dziecka, poprzez obecność podczas rozmów żony z lekarzem prowadzącym ciążę, uczestnictwo w zajęciach szkoły rodzenia, obecność podczas badania USG, uczestnictwo przy porodzie znacznie częściej angażują się Belgów (różnice między badanymi grupami okazały się statystycznie znamienne ...

  Streszczenie angielskie: The role of men in the care of their own and their partners' reproductive health and connected with it their participation in common family planning was noticed not long ago. In recent years the knowledge about a positive father's influence on child's growth has considerably increased. It has been proved that during pregnancy fathers parental role in already determined. The aim of the study was assessment of men's involvement in problems associated with parenthood. The investigations were carried out in Lublin and Brussels in the period from July to November 1999. They comprised 191 men, including 110 from Poland and 81 from Belgium. Participants were selected in a ompletely random manner. The investigations wre performed by means of diagnostic survey with the use of questionnaire technique. To solve research problems of this paper own research tools were used which allowed to collect information concerning the subject of the study. Collected material was statistically analyzed and analytically described. Significance of difference between investigated characteristics was checked with Xý test. Analysis of study results indicated that: 1. Most men are not of the opinion that only a woman should protect herself against unplanned conception (81.5 p.c. Belgians and 50 p.c. Poles). 2. Belgian men much more frequently get involved in gaining experiences connected with pregnancy and child's growth by the presence during wife's talks with the doctor in charge of pregnancy, ...


  27/27

  Tytuł oryginału: Ocena stanu wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu jako problemu społecznego.
  Tytuł angielski: Assessment of the state of knowledge of women on urinary incontinence as a social problem.
  Autorzy: Stadnicka Grażyna, Iwanowicz-Palus Grażyna, Bień Agnieszka
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.459-465, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nietrzymanie moczu jest jednym z najczęściej występujących problemów polskiego społeczeństwa. Ocenia się, że co szósta kobieta w Polsce cierpi z powodu schorzenia, któremu można zapobiegać stosując odpowiednie działania profilaktyczne. Celem niniejszej pracy była ocena stanu wiedzy kobiet z zakresu profilaktyki wysiłkowego nietrzymania moczu. Badania przeprowadzono w okresie od maja do września 2001 wśród 194 pacjentek hospitalizowanych w oddziale ginekologii operacyjnej jednego ze szpitali klinicznych w Lublinie. Kryterium doboru kobiet do badań był brak objawów wysiłkowego nietrzymania moczu. Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwoliła na wysunięcie następujących wniosków: -pomimo, że znajomość pojęcia nietrzymania moczu deklarowała blisko połowa respondentek (42,8 proc.), około dwie trzecie badanych (65,4 proc.) oceniało swój poziom wiedzy w tym zakresie jako niedostateczny, -kobiety wykazują duże zainteresowanie (85,7 proc.) informacjami dotyczącymi nietrzymania moczu, -najbardziej preferowaną formą przekazu informacji w powyższym zakresie stanowią: materiały edukacyjne - broszury, ulotki (58,2 proc.), indywidualna rozmowa z lekarzem, położną (34,8 proc.), pokaz ćwiczeń mięśni dna macicy. Powyższe wnioski pozwalają na stwierdzenie, że osiągnięcie sukcesu w zakresie redukcji a nawet zniwelowania objawów wysiłkowego nietrzymania moczu uzależnione jest od stosownego programu profilaktyki nietrzymania moczu.

  Streszczenie angielskie: Urinary incontinence is also one of the commonest problems of the Polish society. It is estimated that every sixth women in Poland suffers from this disease, which can be prevented by using adequate prophylactic measures. This study aimed at the assessment of the state of knowledge of women on the prophylaxis of strain urinary incontinence. Investigations were carried out from May to September 2001 among 194 patients hospitalized on the ward of operative gynaecology of one of the teaching hospitals in Lublin. The criterion of selection of women for the study was lack of symptoms of strain urinary incontinence. The analysis of results allowed to draw the following conclusions: though the knowledge of the term urinary incontinence was declared by nearly half of the respondents (42,8 p.c.), about two thirds of them (65,4 p.c.) assessed their state of knowledge in this shpere as unsatisfactory, women show great interest (85,7 p.c.) in information on urinary incontinence. The favourite forms of information in this sphere are educational materials - brochures, leaflets (58,2 p.c.), individual talks with a doctor, midwife (34,8 p.c.), demonstration of exercises of the floor of the pelvis (29,9 p.c.). The above conclusions enabled to state that the educational success and oven away with strain urinary incontinence depends on the program of urinary incontinence prophylaxis.

  stosując format: