Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BIEĆ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Budowa morfologiczna stóp osób uprawiających taniec ludowy
Autorzy: Demczuk-Włodarczyk Ewa, Bieć Ewa, Zawadzka Dominika, Ostrowska Bożena, Boerner Ewa
Źródło: W: I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Ruch, muzyka i taniec, jako element kultury i edukacji" z cyklu ruch, muzyka, taniec - Wrocław, 2002 s.11-14, il., tab., bibliogr. [4] poz. - 1 Konferencja Naukowo-Dydaktyczna pt. Ruch, muzyka i taniec jako element kultury i edukacji Wrocław 17-19.09. 2001
Sygnatura GBL: 735,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/4

  Tytuł oryginału: Symetria tułowia u wiolonczelistów.
  Tytuł angielski: The assessment of trunk symmetry in cello players.
  Autorzy: Demczuk-Włodarczyk Ewa, Marciniak Joanna, Bieć Ewa
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (3/4) s.28-31, il., bibliogr. 2 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena symetrii tułowia w płaszczyźnie czołowej u muzyków grających na wiolonczeli. Hipotetycznie przyjęto, że monotypia ruchowa oraz pozycja w czasie gry na tym instrumencie prowadzą do zmian symetrii morfologicznej tułowia. Materiał badawczy stanowiła 49-osobowa grupa dziewcząt (28) i chłopców (21) w wieku 12 - 13 lat. Wszyscy byli uczniami Podstawowej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, w której instrumentem wiodącym była wiolonczela. Wszyscy byli praworęczni. Do oceny ukształtowania tułowia wykorzystano metodę fototopograficzną. Wyniki - klasyfikacja wartości analizowanych cech wykazała częste występowanie asymetrii ukształtowania tułowia. Stopień nasilenia zmian oraz kierunek asymetrii jest różny w zależności od analizowanej cechy.

  Streszczenie angielskie: The objective of this research was the evaluation of trunk symmetry in frontal plane, in cello players. The authors have proceeded from the assumption that the motor monotypy and the position when playing the instrument lead to changes of morphological trunk symmetry. The research group included 49 cello players - 28 girls and 21 boys, 12 - 13 years old. They were all right-handed students of the Primary Musical School in Wrocław, where cello is the leading instrument. The phototopographic method was used to assess the shape of the trunk. The analysis of findings showed frequent asymmetry of trunk in the examined group. The extent of changes and direction of the asymmetry were varied, depending upon the analysed feature.


  3/4

  Tytuł oryginału: Postawa ciała zawodników trenujących sporty walki.
  Tytuł angielski: Body posture of the sportsmen training martial arts.
  Autorzy: Bieć Ewa, Demczuk-Włodarczyk Ewa
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (3/4) s.32-36, il., tab., bibliogr. 6 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Technika specjalna w sportach walki wpływa na muskulaturę całego gorsetu mięśniowego. Hipotetycznie założono, że poprawa stanu funkcjonalnego mięśni korzystnie oddziałuje na postawę ciała zawodników. Celem pracy była ocena postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej oraz ukształtowania tułowia w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej. Przebadano 60 osób uprawiających sporty walki. Staż trenigowy wszystkich zawodników wynosił średnio 5 lat. Oceny postawy ciała dokonano metodą fotogrametrii komputerowej. Wszystkie wyniki odniesiono do grupy kontrolnej. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono korzystne oddziaływanie treningu sportowego na postawę ciała zawodników. Najczęstszym typem postawy w płaszczyźnie strzałkowej jest typ równoważny (51,35 proc.), następnie kifotyczny (40,54 proc.) oraz lordotyczny (8,2 proc.). Analiza ukształtowania tułowia w płaszczyźnie czołowej nie wykazało istnienia asymetrii znacznych. Zmiany obserwuje się jedynie w ustawieniu miednicy. Grupa kontrolna charakteryzowała się częstszym występowaniem zmian w obrębie tułowia we wszystkich płaszczyznach. Wnioski: 1. Zawodnicy trenujący sporty walki charakteryzują się postawą dobrą i bardzo dobrą. Najczęstszymi występującymi typami postaw są typy: równoważny Iř i IIř oraz kifotyczny Iř. 2. Trening sportowy wywiera wpływ na kształtowanie się symetrii w płaszczyźnie czołowej w postawie ciała, jednak wielkość i charakter tych zmian uwarunkowane są rodzajem uprawianej dyscypliny sportu.

  Streszczenie angielskie: The aim of training the martial arts is to ensure versatile physical preparation. Harmonic development of the muscular corset improves the functional state of the muscles and affects the posture of the trained people. The aim of this research was the assessment of the body posture in sangital plane and the shape of truk, in frontal and transversal plane, in the people training martial arts. The research included 60 sportsmen, aged 21 - 27, practising martial arts. Their training experience was 5.5 year at an average. The assessment of the shape of trunk was carried out using a photogrammetric method. All the results were referred to the control group. The findings allowed the researches to state that the sports training has a beneficial influence on the body posture of sportsmen. The most common posture type was the equiponderant type (51.35 p.c.). Kyphotic and lordotic occurred in 40.54 p.c. and 8.2 p.c. of the examined respectively. The analysis of the trunk shape, in frontal plane, did not show the occurrence of large asymmetries. The changes were only observed in the position of pelvis. More frequent changes of the trunk in all planes, were characteristic for the control group. Conlusions: 1. The most frequent posture types in sportsmen training martial arts are: equiponderant Iř and IIř and kyphotic Iř. Those postures are good or very good. 2. Sports training has an influence on the shaping of symmetry of the body posture in frontal plane, though the size and character of these changes depends on the kind of sport practised.


  4/4

  Tytuł oryginału: Budowa morfologiczna stóp zawodników trenujących sporty walki.
  Tytuł angielski: The features of morphological structure of feet in sportsmen training martial arts.
  Autorzy: Demczuk-Włodarczyk Ewa, Bieć Ewa
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (3/4) s.37-42, il., tab., bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Hipoteczynie założono, że długotrwałe przeciążanie kończyn dolnych przez zawodników trenujących sporty walki zmienia budowę morfologiczną stóp. W celu oceny zmian dokonano szczegółowej charakterystyki ukształtowania sklepienia podłużnego, poprzecznego i przedniej strefy nośnej stopy. Badaniom poddano 28-osobową grupę zawodników (średnia wieku 21 lat). Wszyscy trenowali sporty walki od 4 lat. Oceny stanu budowy morfologicznej stóp dokonano metodą biostereometryczną. Stan sklepienia podłużnego określono na podstawie analizy ukształtowania pięciu łuków podłużnych stopy, sklepienie poprzeczne na podstawie analizy intensywności przylegania pięciu głów kości śródstopia do podłoża, przednią strefę nośną na podstawie analizy przylegania pięciu palców do podłoża oraz kąta koślawości palucha i szpotawości palca piątego. Badania realizowano w odciążeniu i obciążeniu. Analiza uzyskanych wyników pozwala stwierdzić, że stan sklepienia podłużnego stóp zawodników trenujących sporty walki jest prawidłowy. Badania wykazały wystąpienie płaskostopia funkcjonalnego tylko w jednej stopie. Pozostałe stopy kwalifikowane były jako prawidłowo wysklepione. Stan przednich segmentów stopy przedstawia inną charakterystykę. Analiza intensywności przylegania poszczególnych struktur do podłoża wykazała większe obciążanie IV i V głowy kości śródstopia i dwóch zewnętrznych palców (IV i V). Ustawienie palucha było różne w zależności od warunków badania. Obserwuje się częste szpotawe ustawienie palucha ...

  Streszczenie angielskie: It was hypothetically assumed that a long-lasting overload of lower extremities in martial arts sportsmen changes the morphological structure of their feet. In order to assess these changes a detailed characteristics of the shape of longitudinal, transversal formix and frontal load-bearing area of the foot was made. A group of 28 sportsmen (average age 21) underwent the examinations. All of them had been training martial arts for 4 years. The state of morphological structure of feet was evaluated with the use of biostereometric method. The assessment of the longitudinal fornix was based on the analysis of the shape of 5 longitudinal arches of foot, the assessment of the transversal fornix was based on the analysis of adherence intensity of 5 metatarsus bones' heads to the ground and the frontal load bearing area was evaluated through analysing the fingers' adherence to the ground as well as valgity angle of hallux and varus deformity of the 5th toe. The tests were conducted with load and without it. The analysis of the obtained results allows one to say that te state of longitudinal fornix in sportsmen training martial arts is correct. The research showed the occurrence of functional platypodia only in one foot. The remaining feet were qualified as correctly arched. The condition of frontal segments of the foot presents different characteristic. The analysis of adherence intensity of particular structures to the ground proved a greater load on the 4th and 5th head of ...

  stosując format: