Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BERNAS
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Patofizjologia komórek beta wysp trzustki.
Tytuł angielski: Pathophysiology of the beta cells of the pancreatic islets.
Autorzy: Bernas Małgorzata
Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (2) s.16-22, bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,400

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania morfologiczne komórek wysp trzustki umożliwiają na zdefiniowanie wielu ich typów i histofizjologicznych zależności. Komórki beta wykazują w tym zakresie specyficzne cechy ultrastrukturalne i czynnościowe. Poznanie struktury, biosyntezy i sposobu sekrecji hormonów komórek wysp wskazuje na ich czynnościową współzależność. Nie wszystkie są jeszcze poznane. W pracy opisano szczegółowe badania mechanizmu i przebiegu wydalania insuliny w zależności od regulacji nerwowej, hormonalnej, substratowej i farmakologicznej.

  Streszczenie angielskie: Morphological and ultrastructural studies of the pancreatic islets and islet cells are the base for differentiation of the several types of these cells also in the relation to their physiological significance. The beta cells could be characterised by many ultrastructural and functional specificities, which point to their relations with other islet cells and with stimulatory and inhibitory stimuli. All types of cells and of islets hormones are still not discovered. In the paper in the more specific fashion the mechanism and the character of insulin biosynthesis and secretion is described. It is presented in the relation to be nervous, hormonal, substrate and pharmacological regulations.


  2/6

  Tytuł oryginału: Tłuszcze w ukierunkowanym prewencyjnie żywieniu osób ze zwiększonym ryzykiem miażdżycy i jej powikłań.
  Tytuł angielski: Fat in human nutrition directed toward prevention of atherosclerosis and its complications.
  Autorzy: Szczeklik-Kumala Zofia, Bernas Małgorzata, Tatoń Jan
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (2) s.59-67, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/6

  Tytuł oryginału: Pedagogika zdrowotna w cukrzycy.
  Tytuł angielski: Therapeutic education in the management of diabetes mellitus.
  Autorzy: Tatoń Jan, Bernas Małgorzata
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (3) s.25-35, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie cukrzycy jest wspólną działalnością zespołu medycznego oraz pacjenta i jego rodziny. Pacjent przyjmuje rolę partnera w terapii, ponieważ to on właśnie w sposób systematyczny i długotrwały realizuje w praktyce codziennego dnia zalecenia żywienia, prowadzi zdrowotny styl życia, wykonuje samokontrolę glikemii, zmienia odpowiednio dawki leków oraz zapobiega ostrym a także przewlekłym powikłaniom i hospitalizacjom. Z tych powodów powinien być partnerm dobrze przygotowanym przez odpowiednią edukację do tej roli. Edukacja terapeutyczna w cukrzycy obejmuje przekazanie wiedzy, umiejętności, budowanie motywacji oraz wzmocnienie osobowości pacjenta do lepszego radzenia sobie ze stresem przewlekłego chorowania. Jest to działanie, które ma profesjonalny charakter, organizowane jest w sposób strukturalny zgodnie z zasadami specjalnej pedagogiki. Obejmuje wiele technik i zadań organizacyjnych, a także wsparcia psychologicznego i społecznego. Zastosowanie tego rodzaju intensywnego kształcenia prozdrowotnego umożliwi osiąganie lepszych wyników leczenia oraz jakości życia.

  Streszczenie angielskie: Management of diabetes mellitus is based on the cooperative effect of, both - of the medical team and the patient supported by family or frends. The patient is the main object of therapeutic activity, he plays the role of the partner, because in the systematic and long-term way materializes the nutrition recomendations and the rules of the healthy life-style, the daily home blood glucose monitoring and he adapts, respectively, the dosage of hypoglycemic drugs. This results is the more effective prevention of acute and chronic complications of diabetes mellitus. One to these facts patient should be sufficiently prepared by the professional, intensive and complex therapeutic education for the performing such a role. Therapeutic education in diabetes mellitus comprised the transmission of the knowledge and skills and in the same time the formation of motivation and the empowerment of personality for better coping with the stress of the chronic disease. In these activities the professional approach is necessary. They should be structurised and materialized accordingly to the rules of the specific pedagogics for disabled and patient - oriented social support. To achieve such goals several technics and methods could be assessed as well as many organizational and psychological solutions. Such system of the structurised, intensive and psychosocially oriented therapeutic education creates the chance to the achieving better results of therapy, better prevention of the complications and better quality of life.


  4/6

  Tytuł oryginału: Psychologiczne i społeczne aspekty pedagogiki zdrowotnej osób z cukrzycą.
  Tytuł angielski: Psychological and social aspects of the therapeutic education of persons with diabetes mellitus.
  Autorzy: Bernas Małgorzata, Tatoń Jan
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (3) s.36-42, il., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca jest nasilającą się, przewlekłą chorobą, która wymaga - pod warunkiem utrzymania życia i sprawności - stałego, intensywnego leczenia. Jej powstanie powoduje bardzo duże przeobrażenie w planach i perspektywach życiowych oraz lęk. Uruchamia to złożony proces psychospołecznej adaptacji do faktu powstania takiej choroby. Ten proces ma - z punktu widzenia osoby chorującej - wiele cech negatywnych jak i pozytywnych. Do cech negatywnych należą między innymi rezygnacja z celów życiowych, eliminacja wielu pozytywnych wartości życiowych, depresja. Do cech pozytywnych można zaliczyć budowanie nowych celów i wartości, motywacja do intensywnego leczenia, wzmacnianie osobowości do lepszego radzenia sobie ze stresem. Zespół leczący może przyczynić się do przyspieszenia i pogłębienia pozytywnych cech procesu psychospołecznej adaptacji do faktu przewlekłego chorowania. Może bowiem wbudować do programów terapeutycznej edukacji oddziaływania psychologiczne i społeczne powodujące powstawanie pożądanych z punktów widzenia celów leczenia postaw, emocji i reakcji. Jest to konieczne rozszerzenie zakresu terapeutycznej edukacji o składnik oddziaływania psychospołecznego.

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitus is a progressive, chronic disease with strong debilitating potential. It requires under the condition of the preservation of life and vital performance - the chronic but intensive management. The appearance of this disease is the cause of deep psychosocial transformation in vital plans and persepctives of chronic anxiety. It mobilizes the process of psychosocial adaptation to the existence of chronic disease - diabetes mellitus. Theses adaptive processes are characterized by negative and also positive events. Among negative one may mention earhier the elimination from of the life goals, and of several, important life values, depression. As the positive adaptive values one may quote the formation of the new life goals and values, of the motivation for the intensive treatment, empowerment for more efficient coping with the stress of chronic disease. The medical team may facilitate the appearance of new, positive aspects of such psychosocial adaptation. Medical team may inbuilt into the programmes of the therapeutic education the psychological and social teaching of the positive and aimed at the main goals of therapy, arritudes, emotions and reactions. This is necessary for the insurance of the satisfactory quality of therapy and of life.


  5/6

  Tytuł oryginału: Praktyka samokontroli poziomu glukozy we krwi i innych wskaźników optymalizacji leczenia cukrzycy.
  Tytuł angielski: Self-control of glycaemia in daily care of diabetic patients.
  Autorzy: Bernas Małgorzata
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (3) s.43-51, tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/6

  Tytuł oryginału: Terapeutyczne znaczenie techniki wstrzykiwania insuliny.
  Autorzy: Bernas Małgorzata, Kuczerowski Roman, Zawadzka Danuta, Tatoń Jan
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.62, 64, 66-70, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  stosując format: