Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BERENT
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Czy istnieje współzależność między stężeniem leptyny, układem współczulnym i masą lewej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym w zależności od płci i wskaźnika masy ciała?
Tytuł angielski: Is there a relationship between leptin concentration, sympathetic nervous system and left ventricular mass index in patients with essential hypertension according to gender and body mass index?
Autorzy: Dutkiewicz-Raczkowska Małgorzata, Wocial Bożenna, Ignatowska-Świtalska Hanna, Berent Hanna, Kuch-Wocial Agnieszka, Kuczyńska Krystyna, Kostrubiec Maciej
Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (2) s.91-97, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,470

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem niniejszej pracy była ocena współzależności między stężeniem leptyny a układem współczulnym, ciśnieniem tętniczym i masą lewej komory serca u chorych, z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym w zależności od płci i wskaźnika masy ciała (BMI). Materiał i metody. Badaniami objęto 46 chorych (21 K, 25 M; śr. wiek 44,0 ń 8,4 roku), z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym. Grupę kontrolną stanowiło 37 ochotników (19 K, 18 M; śr. wiek 40,8 ń 9,8 roku). Badanych podzielono na grupy w zależności od płci i BMI (poniżej i powyżej 25). U wszystkich badanych oznaczano stężenie leptyny (RIA), noradrenaliny (NA) i adrenaliny (A) (HPLC) oraz NPY (RIA) we krwi; mierzono odsetek tkanki tłuszczowej i wykonywano badanie echokardiograficzne. Wyniki. U chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym stężenie leptyny było podobne jak u osób bez nadciśnienia w porównywalnych grupach kontrolnych, było natomiast znamiennie wyższe u kobiet i u osób z nadwagą. Stężenie NA było istotnie wyższe u chorych z nadwagą. W badanych grupach nie wykazano różnic w stężeniu NPY, bez względu na płeć i BMI. Wskaźnik masy lewej komory serca (LVMI) był znaminennie wyższy u kobiet z nadciśniem tętniczym pierwotnym w porównaniu z grupą kontrolną, niezależnie od BMI. Wieloczynnikowa analiza regresji wykazała w całej grupie badanych (n=83) związek między leptyną a płcią, BMI, wiekiem, ciśnienmiem skurczowym i NA (rý=0,28, p 0,0001), a u kobiet i mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym - związek miedzy ...

  Streszczenie angielskie: Background. The aim of the study was to evaluate the relationship between plasma leptin, sympathetic nervous system, blood pressure and left ventricular mass index in patients with essential hypertension (EH) according to gender and BMI. Material and methods. The study included 46 patients (21 F, 25 M; mean age 44,0 ń 8,4 yrs) with EH. Control group consisted of 37 volunteers (19 F, 18 M; mean age 40,8 ń 9,8 yrs). All subjects were divided into subgroup according to gender and BMI ( 25 ). Concentration of plasma leptin (RIA), catecholamines (HPLC), NPY (RIA) and body fat percentage were determined in all subjects. In addition ECHO test was performed. Results. In patients with EH plasma leptin concentration was comparable to controls, but values were significantly higher in women and in overweight patients. Plasma NA concentration was significantly elevated in overweight EH patients. No difference in NPY concentration was found in none of compared groups. LVMI was significantly higher in women with EH in comparison with controls, independently on body mass index. Multiple regression analysis indicated the relation between leptin and gender, BMI, age, systolic blood pressure and NA (rý=0,28, p 0,0001) in all investigated subjects, as well as between leptin and body fat p.c. and NA in EH patients (rý=0,34, p 0,001). Multiple regression analysis indicated also the relation between leption and LVMI, A and diastolic blood pressure (rý=0,54, p 0,05) in overweight EH ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Jatrogenne uszkodzenie tchawicy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Iatrogenic injury of the trachea - a case report.
  Autorzy: Berent Jarosław, Meissner Ewa, Barzdo Maciej, Szram Stefan
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (1) s.31-36, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono przypadek jatrogennego uszkodzenia ściany tchawicy w przebiegu intubacji dotchawiczej. Przypadek dotyczy 36-letniej kobiety z rozpoznanym DIC w przebiegu powikłań poporodowych. Podczas sekcji wykazano ponadto uszkodzenie ściany pnia ramienno-głowowego, dające obraz przetoki tchawiczo-tętniczej.

  Streszczenie angielskie: The case of iatrogenic trachea injury during endotracheal intubation is reported in this article. The case concerns a 36 years old woman, with diagnosed DIC resulting from postpartum complications. Injury of the brachiocephalic trunk and the tracheoarterial fistula were found during autopsy. The authors considered the time and the mechanism of both injuries.


  3/4

  Tytuł oryginału: Analiza wybranych zmian w projekcie kodeksu karnego.
  Tytuł angielski: Analysis of selected changes in project the penal code.
  Autorzy: Berent Jarosław, Jurczyk Agnieszka P., Szram Stefan
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.187-194, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy autorzy analizują wybrane prpozycje zmian w projekcie nowelizacji kodeksu karnego. Szczególna uwaga została zwrócona na zagadnienie legalności sprawy "przecinka" w art. 156 kk. W kwestii tej dokonano również przeglądu orzecznictwa sądów.


  4/4

  Tytuł oryginału: Ewolucja poglądów Sądu Najwyższego dotyczących dowodu w badaniach DNA w sprawach dochodzenia ojcostwa.
  Tytuł angielski: Evolution of Supreme Court settlements relating to DNA evidence in paternity investigations.
  Autorzy: Berent Jarosław, Jacewicz Renata, Szram Stefan
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.195-204, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ewolucję poglądów Sądu Najwyższego na wartość dowodu z badania DNA w sprawach dochodzenia ojcostwa. Stwierdzono, że poglądy te uległy w ostatnich latach istotnym zmianom, a w szczególności: 1) dostrzeżono przewagę dowodu z badań DNA nad innymi dowodami przez możliwość potwierdzenia ojcostwa, 2) zwrócono uwagę na celowość analizy statystycznej badania DNA i jej możliwy pozytywny wpływ na więzi uczuciowe pomiędzy rodzicami a dzieckiem, 3) wyrażono pogląd o przekroczeniu granic swobodnej sędziowskiej oceny dowodów w przypadku zakwestionowania dowodu z badania DNA i 4) zwrócono uwagę na możliwość przeprowadzenia badań innych tkanek niż krew lub pośredniego ustalenia stopnia pokrweieństwa.

  stosując format: