Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BEDNARSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: RM w obrazowaniu zmian w mózgowiu u dzieci z idiopatycznym niedoborem hormonu wzrostu.
Tytuł angielski: MR imaging in the brain in children with idiopathic growth hormone deficiency.
Autorzy: Poncyljusz Wojciech, Petriczko Elżbieta, Cyryłowski Lech, Domański Zygmunt, Rać Michał, Bednarski Marek
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.47-49, bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badania RM grupy 78 pacjentów w wieku od 5 do 20 lat z idiopatycznym niedoborem hormonu wzrostu i przeanalizowano pod względem następujących kryteriów: mały/nieobecny przedni płat przysadki, skrócona/nieobecna szypuła przysadki i ektopia tylnego płata, jak również pod względem innych towarzyszących wad. Badanie MR uwidoczniło występowanie anomalii rozwojowych przysadki u dzieci z idiopatycznym niedoborem hormonu wzrostu. Wykryto także współistnienie kilku anomalii w linii środkowej. W badaniach RM przysadki duża liczba prawidłowych obrazów RM (81 proc.) u dzieci z idiopatycznym niedoborem hormonu wzrostu sugeruje czysto czynnościowe podłoże uszkodzenia.

  Streszczenie angielskie: We were performed MR examinations for 78 patients with IGHD (idiopatic growth hormone deficiency) age range from 5 to 20 and analyzed to define one or more of the following: small/absent anterior pituitary, truncated/absent pituitary stalk and ectopic posterior pituitary, as well as for any other associated anomalies. In our series we revealed pituitary abnormalities. We found a couple of midline CNS malformations. A high percentage (81 p.c.) of normal MRI was found in the subjects with isolated growth hormone deficiency, suggesting purely functional damage.


  2/13

  Tytuł oryginału: Możliwości zastosowania laserów w spektroskopii, medycynie i stomatologii.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Bednarski Michał, Janas Anna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.28-30, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono możliwości zastosowania laserów w spektroskopii, medycynie i stomatologii.

  Streszczenie angielskie: The study describes the possibilities of lasers in spectroscopy, medicine and dentistry.


  3/13

  Tytuł oryginału: Ostry zespół kanału nadgarstka po złamaniach nasady dalszej kości promieniowej - ocena odległych wyników leczenia jednoczasową dekompresją i stabilizacją zewnętrzną.
  Tytuł angielski: Acute carpal tunnel syndrome after distal radius fractures - long term results of surgical treatment with decompression and external fixator application.
  Autorzy: Brske Jerzy, Niedźwiedź Zygmunt, Bednarski Marek, Żyluk Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.47-53, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ostry zespół kanału nadgarstka (zkn) jest rzadko opisywanym powikłaniem złamania nasady dalszej kości promieniowej (ndkp). W pracy analizowano przyczyny wywołujące ostry zkn po złamaniach ndkp i oceniono odległe wyniki leczenia jednoczasową dekompresją i stabilizacją zewnętrzną. Spośród 128 chorych ze złamanaiem ndkp leczonych w klinice u 11 (9 proc.) wystąpił ostry zkn wymagajacy dekompresji nerwu pośrodkowego. Rozpoznanaie zespołu stawiano na podstawie objawów klinicznych: bólu i zaburzeń czucia w obrębie trzech odpromieniowych palców. Wyniki odległe oceniano średnio po 11 miesiącach od operacji. Stwierdzono, że na powstawanie ostrego zkn może mieć wpływ rodzaj złamania (z przemieszczeniem, wieloodłamowe) oraz sposób jego leczenia (znieczulenie miejscowe "do przełomu", kilkakrotne repozycje, unieruchomienie w zgięciu dłoniowym nadgarstka). Wyniki odległe: u wszystkich chorych ustąpił ból spoczynkowy, rozdzielczość czucia wróciła do normy; czucie lekkiego dotyku było prawidłowe u 9 i lekko osłabione u 2 osób. Test Phalena i objaw Tinela były ujemne u wszystkich chorych. Siła chwytu globalnego wynosiła od 17 do 120 kg (średnio 38 kg). W skali Gartlanda-Warleya uzyskano 5 wyników bardzo dobrych, 3 dobre i 3 zadowalające. Uzyskane rezultaty potwierdzają, że wczesne rozpoznanie ostrego zkn oraz leczenie jednoczasową dekompresją kanału nadgarstka i stabilizacją zewnętrzną złamania prowadzi do szybkiego ustąpienia dolegliwości i zapobiega utrwaleniu się objawów uciskowych.

  Streszczenie angielskie: Acute Carpal Tunnel Syndrome (ACTS) is a relatively rare sequel of diastal fractures of the radius. This paper is an analysis of the causes of ACTS and long-term results of treatment by surgical decompression combined with use of external fixators. Out of 128 patients with distal radius fractures treated in our department 11 cases required surgical treatment because of ACTS. Fractures were classified according to the AO classification as C2 and C3. CTSA was diagnosed basing on typical clinical sign: pain nubness over the radical three and a half fingers. All pataients were treated surgically by reduction of the fracture external fixation and decompression of the median nerve, all performed simultaneously. The results were assessed within 11 months (on average) postopertively. It was found that ACTS depends on the severity of the fracture (comminuted, dislocated) and on method of treatament (local anaesthesia, multiple reductions, Cottoon-Loder position). Long term results: pain was absent the two-point discrimination test was within norm, light sensation was within norm in 9 cases and slightly decreased in 2 cases. There were no positive Phalen tests and no Tinel sings. Grip strengh raged from 17 to 120 kg (mean 38 kg). According to Gartland-verley classification 5 excellent, 3 good, and 3 acceptable results were obtained. This indicates that early recognition and prompt treatament by surgical decompression and external fixation results in significant improvement of symptoms and prevents persistence of symptoms.


  4/13

  Tytuł oryginału: Przedoperacyjna ocena pojemności życiowej płuc u kobiet z nadczynnością tarczycy w stadium eutyreozy.
  Tytuł angielski: Pre-operative analysis of vital lung capacity in female patients with flattened thyrotoxicosis.
  Autorzy: Podwińska Ewa, Knapik Piotr, Bednarski Piotr K., Wiklińska Agnieszka
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.411-415, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niewyrównana nadczynność tarczycy prowadzi m.in. do poczucia duszności i zmniejszenia pojemności życiowej płuc. Skuteczne leczenie tyreotoksykozy zapewnia ustąpienie powyższych dolegliwości i szybką normalizacje parametrow wentylacyjnych. Celem pracy jest ocena pojemności życiowej płuc u kobiet z nadczynnością tarczycy w stadium eutyreozy oraz porównanie wartości tego parametru u chorych z nadczynnością tarczycy w stadium eutyreozy, wolem guzkowym obojętnym i schorzeniami pozatarczycowymi. badania przeprowadzono u 300 losowo wybranych kobiet (ASA I, II) w wieku 18-47 lat, operowanych planowo z powodu wola guzkowego obojętnego, nadczynnego w stadium eutyreozy i schorzeń pozatarczycowych. pojemność życiową płuc (VC) analizowano w wartościach bezwzględnych oraz po dokonaniu konwersji do wartości procentowych wielkości należnych. Analiza statystyczna wykazała, że chore w poszczególnych grupach nie różniły się wiekiem, masą ciała, a także przynależnością do poszczególnych kategorii według skali ASA. pojemność życiowa i wartość procentowa wielkości należnej VC były nieznamiennie różne we wszystkich grupach. Jak stwierdzono, pojemność życiowa płuc u kobiet z nadczynnością tarczycy w stadium eutyreozy nie różni sie istotnie od pojemności życiowej płuc u kobiet, zarówno z wolem guzkowym obojętnym, jak i ze schorzeniami pozatarczycowymi.

  Streszczenie angielskie: Unbalanced hyperthyroidism leads to the feeling of dyspnea and to the decrease of vital lung capacity. efficacious treatment of thyrotoxicosis relieves mentioned disorders and brings normalization of ventilation parameters. The main issue of this research was analysis of vital lung capacity in female patients with properly treated hyperthyroidism and comparison of values of thse parameters among patients with balanced thyrotoxicosis, non-toxic goitre and with non-thyroid disorders. Research was conducted on 300 randomized female-patients (ASA I, II), aged 18 to 47 with surgically treated hyperthyroidism, non-toxic goitre or non-thyroid disorders. Vital lung capacity (VLC) was analyzed as absolute values and as a percent of predicted values. Statistical analysis revealed that patients in soecified groups did not differ in age, weight and frequence of belonging to both ASA categories. ital lung capacity and percent of predicted values were not significantly different in all groups. vital lung capacity of female-patients with balanced hyperthyroidism did not differ significantly from vital lung capacity of patients with non-toxic goitre and non-thyroid disorders.


  5/13

  Tytuł oryginału: Przeszczep błony owodniowej w leczeniu chorób rogówki.
  Tytuł angielski: Amniotic membrane transplantation in the management of corneal diseases.
  Autorzy: Białaczewski Andrzej, Sempińska-Szewczyk Joanna, Bednarski Przemysław
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.42-45, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: In this paper authors present current opinions about the possibility of amniotic membrane transplantation (AMT) for severe corneal diseases treatment. We describe background and the pioneers, unique characteristic of amniotic membrane, indications for AMT, amniotic graft preparation and preservation AMT technique. The AMT can be helpfull in the traetment of corneal diseases in which all other conventional mangement has failed.


  6/13

  Tytuł oryginału: Przeszczep błony owodniowej w wybranych chorobach rogówki - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Transplantation amniotic membrane in selected corneal diseases - own experience.
  Autorzy: Sempińska-Szewczyk Joanna, Białaczewski Andrzej, Bednarski Przemysław
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.46-48, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Purpose: To determine the effect of amniotic membrane transplantation in severe corneal diseases. Material and methods. 11 patients underwent amniotic membrane transplantation with severe corneal diseases. The amniotic membrane was placed on the surface of the corneal with epithelial side up. Amniotic membrane was prepared in the International Eye Bank of Lublin from human placenta after elective caesarean section according to the standard protocol. After surgery, a bandage contact lens was applied. All cases were treated with antibiotioc eye-drops and topical corticosteroids. In the dry eye cases, arfificial tears or autologous serum drops were instilled. Results: The persistent corneal epithelial defects was healed after the amniotic membrane transplantation in 2-3 weeks after surgery. Improvement of visual function and condition of cornea after therapy was observed in about 80 p.c. Conclusions: The amniotic membrane transplantation can be helpful in the treatment of persistent corneal epithelial defects and sterile ulceration in which all other conventional management has failed.


  7/13

  Tytuł oryginału: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku. Materiały konferencyjne.
  Opracowanie edytorskie: Bednarski Henryk (Red.), Korczyński Mariusz (red.).
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.1-202, il., tab., bibliogr. [przy artyk.], sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia XXI wieku


  8/13

  Tytuł oryginału: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia wobec wyzwań XXI wieku.
  Tytuł angielski: Health education and health promotion at the beginning of the 21th centrury.
  Autorzy: Bednarski Henryk
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.3-6, bibliogr. 4 poz. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XXI wieku


  9/13

  Tytuł oryginału: Zatrucie grzybami z rodzaju Fusarium - pokarmowa toksyczna aleukemia (Alimentaria toxica aleucaemia).
  Tytuł angielski: Fusarium fungal intoxication - alimentary toxic aleucaemia.
  Autorzy: Bednarski Zenobiusz, Bednarska Hanna, Bednarska-Żytko Iwona
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.133-137, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors described disease unknown in Poland. It occurred in the Soviet Union from 1942 to 1947 with special severity. The population in the Orenburg and the other districts of Soviet Union was affected in more then 10 p.c. The Polish people deported to Kaseakhstan and other districts of SU in 1940 was also 137 affected. This disese was caused by molds Fusarium of the sporotrichella and poae section and develop in hibernate grains, under the snow and called alimentary tioxic aleukia (ATA). Finally authors described clinical signs of ATA, divided into four stages. If the disease was diagnosed in the first stage or the second one early hospitalization may saved the patients' life. In the third stage death finished most cases.


  10/13

  Tytuł oryginału: Historia najważniejszych zatruć spowodowanych mikotoksynami.
  Tytuł angielski: History of the most important cases of fungal toxin poisoning.
  Autorzy: Bednarski Zenobiusz, Bednarska Hanna, Bednarska-Żytko Iwona
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.139-144, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Streszczenie angielskie: The authors described the following mycotoxicoses: fungi monitioned in Leviticus in the Bible (chapter 14), molds - used by the Spartan against the Athens during the war in 430 B.C., ergotism, stachybotrycosis, alimentary toxic aleukia (ATA), aflatoxicosis, fatal kidney disease caused by fungi cold molds in Denmark and the Polish search of this brabch - ochratoxin A.


  11/13

  Tytuł oryginału: Kronika 2001.
  Opracowanie edytorskie: Bednarski Zenobiusz M. (Oprac.).
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.145-151
  Sygnatura GBL: 306,391

  Typ dokumentu:
 • kronika


  12/13

  Tytuł oryginału: Kronika 2002.
  Opracowanie edytorskie: Bednarski Zenobiusz M. (Oprac.).
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.152-160
  Sygnatura GBL: 306,391

  Typ dokumentu:
 • kronika


  13/13

  Tytuł oryginału: Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwesytetu Dorpackiego w latach 1802-1889
  Autorzy: Bednarski Zenobiusz Michał
  Źródło: - Olsztyn, Towarzystwo Naukowe ; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 2002, 174, [2] s., [8] s. tabl. : sum., 24 cm.
  Seria: Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kęstrzyńskiego, nr 207
  Sygnatura GBL: 736,703

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  stosując format: