Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BEDNARSKA-MAKARUK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Genetyka udarów.
Autorzy: Bednarska-Makaruk M., Wehr H.
Źródło: Czyn. Ryz. 2002 (1) s.29-37, il., tab., bibliogr. 67 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,062

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W występowaniu udarów obserwuje się skupienie w tych samych rodzinach oraz różnorodność etniczną, co przemawia za istotnym wpływem czynników genetycznych. Omówiono udary występujące w przebiegu rzadkich chorób spowodowanych mutacjami pojedynczych genów. Należą do nich niektóre dyslipidemie, homocystynuria, choroby mitochondrialne i inne. Przeważająca ilość udarów wynika z działania wielu genów oraz z współuczestniczącego wpływu czynników środowiskowych. Do najważniejszych czynników genetycznych należą geny wpływające na wielkość ciśnienia krwi, na hemostazę oraz na właściwości ściany naczyniowej. Poznanie czynników sprzyjających występowaniu udarów jest bardzo ważne ze względu na możliwość ich zapobiegania.

  Streszczenie angielskie: In the occurrence of strokes an increased frequency within the same families and ethnical differences are observed. These facts suggest considerably influence of genetic factors. Strokes resulting from rare diseases caused by mutations of single genes were described. They concern some dyslipidemias, homocystinuria, mitochondrial diseases and other diseases. The predominant majority of strokes results from the influence of many genes and interfering environmental factors. The most important genetic factors are the genes determining blood-pressure level, hemostatis and arterial wall properties. The knowledge of factors predisposing to strokes is very important in respect of their possible prevention.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wysoka reaktywność IgM skierowana przeciw lipoproteinom niskiej gęstości modyfikowanym aldehydem octowym (etylowanym LDL).
  Tytuł angielski: High IgM reactivity directed to acetaldehyde-modified (ethylated) low density lipoproteins.
  Autorzy: Rodo Maria, Bednarska-Makaruk Małgorzata, Milewski Bohdan, Poźniak Monika, Wehr Hanna
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (3) s.277-282, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Aldehyd octowy - główny metabolit alkoholu etylowego tworzy połączenia z różnymi białkami. Modyfikacja lipoprotein niskiej gęstości (LDL) zwiększa ich immunogenność. W osoczu krwi u osób pijących alkohol stierdzono obecność zmodyfikowanych aldehydem octowym (etylowanych) LDL oraz skierowanych przeciw nim przeciwciał. W tej pracy porównano reaktywność dwu grup przeciwciał - IgG i IgM skierowaną przeciw etylowanym oraz inaczej modyfikowanym LDL. LDL izolowano z surowicy zdrowych osób i poddawano modyfikacji in vitro. Oznaczenia wykonywano przy użyciu metody ELISA stosując drugorzędowe przeciwciała skierowane przeciwko ludzkim IgG i IgM. Stwierdzono, że reaktywność IgM skierowana przeciw etylowanym LDL była znacznie wyższa w porównaniu z reaktywnością skierowaną przeciw LDL natywnym lub modyfikowanym aldehydem dwumalonowym (MDA-LDL). Ta obserwacja dotyczyła różnych grup badanych, jak: umiarkowanie pijący, uzależnieni od alkoholu bez objawów uszkodzenia wątroby oraz z poalkoholowym jej uszkodzeniem, jak również pacjenci z niedokrwienną chorobą serca. Nie obserwowano wysokiej reaktywności IgM przeciw w inny sposób modyfikowanym LDL, a mianowicie utlenionym w obecności jonów miedzi, acetylowanym, ani karbamylowanym. Nie można wykluczyć, że wysoka reaktywność IgM skierowanna przeciw etylowanym LDL zależy od szczególnych cech chemicznych tego rodzaju modyfikacji. Jest jednak prawdopodobne, że wynika z wysokiej produkcji tej grupy przeciwciał in vivo i jest również możliwe, że przyczynia się do uszkodzenia narządów po piciu alkoholu.

  Streszczenie angielskie: Acetaldehyde - the main metabolite of ethanol forms adducts with various proteins. Modification of low density lipoproteins (LDL) enhances their immunogenicity. Acetyldehyde-modified (ethylated) LDL and antibodies against these particles are present in the plasma of alcohol drinkers. In this work the reactivity of IgG and IgM directed to in several ways modified LDL was compared. LDL isolated from healthy subjects were modified in vitro. Antibodies reactivity was determined by ELISA technique using antihuman IgG and IgM as secondary antibodies. It was stated that IgM reacted considerably stronger with ethylated LDL as compared with LDL modified by malondialdehyde (MDA-LDL). This observation concerned various groups of investigated subjects: social drinkers, alcoholics without and with liver involvement and patients with coronary heart disease. The high IgM reactivity did not concern in varoius other ways modified LDL i.e. oxidized in the presence of cupric ions, acetylated or carbamylated ones. It cannot be excluded that the high reactivity of IgM towards ethylated LDL could be caused by chemical characteristics of this kind of modification. It is however very probable that it is the results of unusually high development of IgM antibodies in vivo. It could take part in organ deterioration after alcohol drinking.

  stosując format: