Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BEDNARSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Genetyka udarów.
Autorzy: Bednarska-Makaruk M., Wehr H.
Źródło: Czyn. Ryz. 2002 (1) s.29-37, il., tab., bibliogr. 67 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,062

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W występowaniu udarów obserwuje się skupienie w tych samych rodzinach oraz różnorodność etniczną, co przemawia za istotnym wpływem czynników genetycznych. Omówiono udary występujące w przebiegu rzadkich chorób spowodowanych mutacjami pojedynczych genów. Należą do nich niektóre dyslipidemie, homocystynuria, choroby mitochondrialne i inne. Przeważająca ilość udarów wynika z działania wielu genów oraz z współuczestniczącego wpływu czynników środowiskowych. Do najważniejszych czynników genetycznych należą geny wpływające na wielkość ciśnienia krwi, na hemostazę oraz na właściwości ściany naczyniowej. Poznanie czynników sprzyjających występowaniu udarów jest bardzo ważne ze względu na możliwość ich zapobiegania.

  Streszczenie angielskie: In the occurrence of strokes an increased frequency within the same families and ethnical differences are observed. These facts suggest considerably influence of genetic factors. Strokes resulting from rare diseases caused by mutations of single genes were described. They concern some dyslipidemias, homocystinuria, mitochondrial diseases and other diseases. The predominant majority of strokes results from the influence of many genes and interfering environmental factors. The most important genetic factors are the genes determining blood-pressure level, hemostatis and arterial wall properties. The knowledge of factors predisposing to strokes is very important in respect of their possible prevention.


  2/7

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty czyności śródbłonka.
  Tytuł angielski: Selected problems of endothelial functions. [P.] 1: The role of the endothelium in maintaining the haematological and circulatory balance.
  Autorzy: Bednarska-Chabowska Dorota, Adamiec Rajmund, Rychlik-Golema Wiesława, Adamiec Joanna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.322-327, il., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych z piśmiennictwa dokonano analizy wpływu śródbłonka naczyniowego na utrzymanie równowagi hematologicznej i krążeniowej w ustroju. Zwrócono szczególną uwagę na jego aktywną rolę metaboliczną i wydzielniczą w tym procesie.

  Streszczenie angielskie: Based on literary data we carried out the analysis of the influence vascular endothelium on maintaining the haematological and circulatory balance in the organism. Particular attention was paid on its active metabolic and secretory role in this process.


  3/7

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty czynności śródbłonka.
  Tytuł angielski: Selected problems of endothelial functions. [P.] 2: The role of the selectines in the damage of the vascular endothelium.
  Autorzy: Bednarska-Chabowska Dorota, Adamiec Rajmund, Pawlikowski Adam, Adamiec Joanna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.329-332, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Streszczenie polskie: Badania ostatnich lat dostarczyły licznych dowodów przemawiających za zapalnym i immunologicznym charakterem miażdżycy. We wczesnych etapach przylegania krwinek białych oraz płytek krwi do ściany naczynia krwionośnego, a także w zachodzących interakcjach międzykomórkowych, prowadzących do tworzenia blaszki miażdżycowej zasadniczą rolę odgrywają cząsteczki adhezyjne z rodziny selektyn. Ich ekspresja, w tym głównie selektyn L, P i E na powierzchni śródbłonka i mięśni gładkich naczyń ulega wyraźnej intensyfikacji pod wpływem niedotlenienia. Uruchomiona kaskada zmian molekularnych z udziałem selektyn nieuchronnie prowadzi do rozwoju zmian miażdżycowych. Przytwierdzone do śródbłonka neutrofile i limfocyty wykazują zdolność do jego uszkodzenia zarówno w wyniku bezpośredniego oddziaływania [uwalnianie wolnych rodników tlenowych, enzymów, substancji cytotoksycznych], jak i działania pośredniego [wydzielanie cytokin zmieniających biologiczne właściwości endotelium - tzw. aktywacja śródbłonkowa]. W pracy zwrócono także uwagę na rolę cukrzycy i nadciśnienia tętniczego w intensyfikacji tych procesów.

  Streszczenie angielskie: Studies in the recent years have provided numerous evidence of the inflammatory and immunological character of atherosclerosis. In the early stages of the adhesion of leucocytes and platelets to the blood vessel wall, and also in occurring intercellular interactions leading to creating the atherosclerotic lamina, the adhesive molecules from the selectine family ply the crucial role. Their expression, mainly selectines L. P and E on the endothelial surface and on the smooth muscles of the vessels, undergoes a distinct intensification under the influence o f hypoxia. The begun cascade of molecular changes with the contribution of selectines leads inevitably to the development of atherosclerotic changes. The neutrophile and lymphocyte fixed to the endothelium show ability to its damage, both as a result of immediate response [release of free oxygen radicals, enzymes and cytoxic substances] and as a result of indirect action [release of cytocines which change the biological properly of the endothelium - the so called endothelial activaton]. In this work the role of diabetes and hypertension of those processes has been noticed.


  4/7

  Tytuł oryginału: Detection of serum Pneumocystis carinii DNA in the course of P. carinii pneumonia in experimental animals and HIV-infected patients.
  Autorzy: Gołąb Elżbieta, Sobolewska Alicja, Bitkowska Elżbieta, Bednarska Agnieszka, Berak Hanna, Dzbeński Tadeusz H.
  Źródło: Acta Parasitol. 2002: 47 (3) s.235-238, tab., bibliogr. [9] poz.
  Sygnatura GBL: 303,018

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: A nested PCR which amplified a part of the mitochondrial gene encoding the large subunit of rRNA of Pneumocystis carinii was used to detect P. carinii DNA in sera obtained from HIV-infected patients and immunosuppressed rats. P. carinii DNA was found in sera from nearly 52 p.c. of rats between 6th and 9th week of immunosuppressive treatment and in 12 serum samples out of 51 collected from HIV-infected patients, including 4 from clinically suspected and laboratory confirmed cases of PCP. The results of the studies indicated that DNA of P. carinii is most likely to appear in the blood in the advanced infection, however, the test for serum DNA may be of little value for the diagnosis of PCP since negative results do not exlude active infections and positive ones may be encountered in asymptomatic carriers.


  5/7

  Tytuł oryginału: Zatrucie grzybami z rodzaju Fusarium - pokarmowa toksyczna aleukemia (Alimentaria toxica aleucaemia).
  Tytuł angielski: Fusarium fungal intoxication - alimentary toxic aleucaemia.
  Autorzy: Bednarski Zenobiusz, Bednarska Hanna, Bednarska-Żytko Iwona
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.133-137, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors described disease unknown in Poland. It occurred in the Soviet Union from 1942 to 1947 with special severity. The population in the Orenburg and the other districts of Soviet Union was affected in more then 10 p.c. The Polish people deported to Kaseakhstan and other districts of SU in 1940 was also 137 affected. This disese was caused by molds Fusarium of the sporotrichella and poae section and develop in hibernate grains, under the snow and called alimentary tioxic aleukia (ATA). Finally authors described clinical signs of ATA, divided into four stages. If the disease was diagnosed in the first stage or the second one early hospitalization may saved the patients' life. In the third stage death finished most cases.


  6/7

  Tytuł oryginału: Historia najważniejszych zatruć spowodowanych mikotoksynami.
  Tytuł angielski: History of the most important cases of fungal toxin poisoning.
  Autorzy: Bednarski Zenobiusz, Bednarska Hanna, Bednarska-Żytko Iwona
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.139-144, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Streszczenie angielskie: The authors described the following mycotoxicoses: fungi monitioned in Leviticus in the Bible (chapter 14), molds - used by the Spartan against the Athens during the war in 430 B.C., ergotism, stachybotrycosis, alimentary toxic aleukia (ATA), aflatoxicosis, fatal kidney disease caused by fungi cold molds in Denmark and the Polish search of this brabch - ochratoxin A.


  7/7

  Tytuł oryginału: Wysoka reaktywność IgM skierowana przeciw lipoproteinom niskiej gęstości modyfikowanym aldehydem octowym (etylowanym LDL).
  Tytuł angielski: High IgM reactivity directed to acetaldehyde-modified (ethylated) low density lipoproteins.
  Autorzy: Rodo Maria, Bednarska-Makaruk Małgorzata, Milewski Bohdan, Poźniak Monika, Wehr Hanna
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (3) s.277-282, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Aldehyd octowy - główny metabolit alkoholu etylowego tworzy połączenia z różnymi białkami. Modyfikacja lipoprotein niskiej gęstości (LDL) zwiększa ich immunogenność. W osoczu krwi u osób pijących alkohol stierdzono obecność zmodyfikowanych aldehydem octowym (etylowanych) LDL oraz skierowanych przeciw nim przeciwciał. W tej pracy porównano reaktywność dwu grup przeciwciał - IgG i IgM skierowaną przeciw etylowanym oraz inaczej modyfikowanym LDL. LDL izolowano z surowicy zdrowych osób i poddawano modyfikacji in vitro. Oznaczenia wykonywano przy użyciu metody ELISA stosując drugorzędowe przeciwciała skierowane przeciwko ludzkim IgG i IgM. Stwierdzono, że reaktywność IgM skierowana przeciw etylowanym LDL była znacznie wyższa w porównaniu z reaktywnością skierowaną przeciw LDL natywnym lub modyfikowanym aldehydem dwumalonowym (MDA-LDL). Ta obserwacja dotyczyła różnych grup badanych, jak: umiarkowanie pijący, uzależnieni od alkoholu bez objawów uszkodzenia wątroby oraz z poalkoholowym jej uszkodzeniem, jak również pacjenci z niedokrwienną chorobą serca. Nie obserwowano wysokiej reaktywności IgM przeciw w inny sposób modyfikowanym LDL, a mianowicie utlenionym w obecności jonów miedzi, acetylowanym, ani karbamylowanym. Nie można wykluczyć, że wysoka reaktywność IgM skierowanna przeciw etylowanym LDL zależy od szczególnych cech chemicznych tego rodzaju modyfikacji. Jest jednak prawdopodobne, że wynika z wysokiej produkcji tej grupy przeciwciał in vivo i jest również możliwe, że przyczynia się do uszkodzenia narządów po piciu alkoholu.

  Streszczenie angielskie: Acetaldehyde - the main metabolite of ethanol forms adducts with various proteins. Modification of low density lipoproteins (LDL) enhances their immunogenicity. Acetyldehyde-modified (ethylated) LDL and antibodies against these particles are present in the plasma of alcohol drinkers. In this work the reactivity of IgG and IgM directed to in several ways modified LDL was compared. LDL isolated from healthy subjects were modified in vitro. Antibodies reactivity was determined by ELISA technique using antihuman IgG and IgM as secondary antibodies. It was stated that IgM reacted considerably stronger with ethylated LDL as compared with LDL modified by malondialdehyde (MDA-LDL). This observation concerned various groups of investigated subjects: social drinkers, alcoholics without and with liver involvement and patients with coronary heart disease. The high IgM reactivity did not concern in varoius other ways modified LDL i.e. oxidized in the presence of cupric ions, acetylated or carbamylated ones. It cannot be excluded that the high reactivity of IgM towards ethylated LDL could be caused by chemical characteristics of this kind of modification. It is however very probable that it is the results of unusually high development of IgM antibodies in vivo. It could take part in organ deterioration after alcohol drinking.

  stosując format: