Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BECELEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Dynamika zmian właściwości reologicznych krwi i osocza w niedokrwiennym udarze mózgu.
Tytuł angielski: Dynamics of the changes of blood and plasma rheological properties in ischaemic stroke.
Autorzy: Turczyński Bolesław, Pierzchała Krystyna, Słowińska Ludmiła, Becelewski Janusz
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.189-196, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań było ustalenie związku pomiędzy zaburzeniami hemoreologicznymi a stopniem zmian chorobowych u chorych z niedokrwiennym udarem mózgu oraz badanie dynamiki zmian lepkości krwi i osocza w trakcie hospitalizacji. W zależności od stopnia ciężkości niedokrwiennego udaru mózgu chorych podzielono na dwie grupy: I stanowiło 10 chorych w wieku 64 ń 11,8 roku, u których stopień udaru wyrażony był w skali National Institutes of Health i wynosił 5-8 pkt.; II - 8 chorych w wieku 65 ń 10 roku, u których stopień udaru mieścił się w granicach 16-18 pkt. Pomiary lepkości krwi przeprowadzono za pomocą wiskozymetru Brokfielda w układzie stożek - płytka, a pomiary lepkości osocza za pomocą wiskozymetru kapilarnego Ubbelohda w temeperaturze 37řC. Oprócz badań reologicznych wykonano badania morfologiczne krwi, OB oraz badania biochemiczne (stężenie cukru we krwi, cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, cholesterolu HDL, trójglicerydów i białka całkowitego). Stwierdzono, że u chorych z grupy II zarówno lepkość krwi pełnej, jak i osocza, a także lepkość skorygowana były istotnie wyższe. Co więcej, stopień zaburzeń reologicznych krwi i osocza łączył się z ciężkością przebiegu choroby. Obserwacja dynamiki zmian parametrów reologicznych wykazała, że w trakcie hospitalizacji parametry reologiczne krwi i osocza poprawiały się w miarę polepszenia stanu zdrowia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to establish relation between hemorheological disturbances and the degree of pathological changes in patients with ischaemic cerebral stroke as well as to examine the dynamics of changes in blood and plasma viscosity during hospitalization and treatment. The patients were divided into two groups according to ischaemic changes extent recognized on the basis of tomogram and clinical examination: group I - ten patients at the age of 64 ń 11,8, years with hemiparesis and with hypodense cerebral foci several mm in diameter; group II - eight patients at the age of 65 ń 10 years with hemiplegia and more severe course of disease. The hypodense foci in the brain were several centimeters blood viscosity measurements were carried out by Brookfield's viscometer using cone-plate system and plasma viscosity by Ubbelohd's capillary viscometer at the temperature of 37řC. Apart from rheological examinations, blood morphological measurements, ESR and biochemical examinations, such as sugar blood concentration, total cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglicerides and total serum proteins were performed. It was found that in patients in te group II both viscosity of whole blood and plasma as well as corrected viscosity were significantly higher. What is more, degree or rheological disturbances of blood and plasma was rel;ated to severity of the course of the disease. Observation of the dynamics of changes in rheological parameters showed that rheological parameters of blood and plasma during hospitalization and treatment improved along with recovery.


  2/2

  Tytuł oryginału: Dynamiczna ocena przepływu krwi w tętnicach przed- i śródczaszkowych u chorych z lekkim urazem głowy.
  Tytuł angielski: Dynamic assessment of blood flow in precranial and intracranial arteries in patients with mild head injuries.
  Autorzy: Becelewski Janusz, Pierzchała Krystyna
  Opracowanie edytorskie: Jagodziński Zbigniew (koment.).
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1135-1148, tab., bibliogr. 20 poz. + bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Lekki uraz głowy stanowi ok. 75 proc. wszystkich urazów głowy. Po lekkim urazie głowy zwykle występuje zespół powstrząśnieniowy wiążący się z licznymi dolegliwościami i niezbyt ciężkimi objawami przedmiotowymi. Z przeprowadzonych badań wynika, że u większości pacjentów dolegliwości związane z lekkim urazem głowy utrzymują się dłżej niż 6 miesięcy. Podłoże organiczne zespołu powstrząśnieniowego jest coraz lepiej dokumentowane badaniami neuropatologicznymi, fizjologicznymi, psychologicznymi oraz neuroobrazującymi zaprzeczając mitowi "Hollywoodzkiego urazu głowy". Brak jest informacji na temat oceny chorych z lekkim urazem głowy za pomocą metody Dopplera. Celem pracy była ocena przepływu krwi metodą Dopplera w wybranych naczyniach przed- i śródczaszkowych u pacjentów w różnym okresie po lekkim urazie głowy. Przeprowadzono dynamiczną ocenę prędkości przepływu krwi i indeksu pulsacyjnego w tętnicach przed- i śródczaszkowych u 51 chorych w dniu urazu, w 3 i 6 dniu oraz u 22 osób w okresie 6 miesięcy do 5 lat. Grupę kontrolną stanowiło 61 zdrowych ochotników. Uzyskane wyniki wskazują na zwiększenie prędkości przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu w dniu urazu i spadek w następnych dniach u młodszych chorych (wiek 30 lat). U osób starszych (wiek 30 lat) oraz chorych z urazem odlegle przebytym, prędkości przepływu krwi w tętnicach przed- i śródczaszkowych nie różniły się znamiennie od wyników w odpowiedniej wiekowo-grupie kontrolnej. Uważamy, ze lekki uraz głowy zmienia ...

  Streszczenie angielskie: Mild head injury constitutes about 75 p.c. of all head injury cases. The post-concussion syndrome usually following a mild head injury is connected with numerous symptoms and not very severe signs. Research findings indicate that the symptoms related to mild head injuries persist for over 6 months in most patients. Accumulating evidence provided by neuropathological, physiological, psychological and neuroimaging studies pointing to an organic substrate of the postconcussion syndrome invalidates the "Hollywood head injury myth". No information is available on Doppler evaluation in patients with mild head injury. The aim of the study was to evaluate blood flow in selected precranial and intracranial vessels using Doppler ultrasonography in patients at various stages after mild head injuries. The dynamic assesment of bloodflow velocity and pulsatility index was carried out in 51 patients on the day of the injury, on the third day, and the sixth day. Mporeover, 22 patients were assessed at a follow-up six months to five years in injury. The control group consisted of 61 healthly volunteers. Obtained results show an increase in the blood flow velocity in the midle cerebral artery on the day of the injury and a decrease within the following days in younger patients (aged 30 yrs). In older persons (aged 30 yrs) and patients with injuries sustained in a distant past, the indices of blood flow velocity in precranial and intracranial arteries did not significantly differ ...

  stosując format: