Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BAZYLKO
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Badanie wpływu preparatu Prostamer na wzrost mięsaka L1 u myszy.
Tytuł angielski: The impact of Prostamer on sarcoma L1 growth in mice.
Autorzy: Skopińska-Różewska Ewa, Strzelecka Halina, Białas-Chromiec Beata, Sommer Ewa, Filewska Małgorzata, Bazylko Agnieszka, Skurzak Henryk
Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.20-25, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,054

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Wstęp. Preparat Prostamer stanowi połączenie w stosunku 1: 1 dwóch surowców leczniczy, zaarejestrowanych jako odrębne preparaty: Prostagalu (olej z pested dyni) i Ekogalu (olej z wątroby rekina) i jest polecany jako środek wspomagający leczenie objawów wczesnego stadium przerostu gruczołu krokowego. Celem pracy było przebadanie wpływu tego preparatu oraz jego składników na rozwój i unaczynienie doświadczalnego nowotworu u myszy. Komórki L-1 sarcoma wszczepiano syngenicznym myuszon śródskórnie (test skórnej angiogenezy, odczyt po 3 dniach, weryfikacja wyników przy użyciu programu komputerowej analizy obrazu "Mouse Observer", wykonanego w ramach grantu KBN nr 7TO8AOr016) lub podskórnie (obserwacja wzrostu guzów i pomiar stężenia hemoglobiny w guzie 14. dnia jako miara jego ukrwienia. Myszy karmiono badanymi preparatami przez cały okres obserwacji, w dawkach dobowych 4 lub 8 mikrolitrów. Wyniki. U myszy karmionych Prostamerem guzy pojawiały się później niż w grupie kontrolnej, a ich objętość była istotnie statystycznie niższa. Prostamer podawany w wyższej dawce zmniejszał również odczyn skórnej angiogenezy, indukowany przez śródskórnie wszczepiane komórki nowotworowe. Nie stwierdzano różnic w ukrwieniu guzów 15. dnia po wszczepieniu komórek nowotworowych w stosunku do grupy kontrolnej. Nie obserwowano istotnych statystycznie różnic objętości guzów w odniesieniu do kontroli dla myszy karmionych pojedynczymi składnikami preparatu Prostamer.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Prostamer is a combine (1:1) product of Prostogal (pumpkin seed oil) and Ekogal (shark liver oil), which are registered as separate preparations. It is recommended as adjuvant therapyof BPH early stage. The study was aimed at evaluating the impact of Prostamer on growt and vascuularisation in cancer mouse model. L1 sarcoma cells were implanted to syngenic mice intracutaneouslely (cutaneus angiogenesis test, evaluation after 3 days. outcome verivication with computer software for graphic analysis "Mice Observer"performed as a part of KBN 7TO8AO5016 grant) or subcutaneously (Tumour growth follow-up and haemoglobin concentration on 14th day as a blood supply measure). Mice were administered with evaluated preparations in doses of 4 or 8 ćl. Results. Tumour onset was later in mice administered with Prostamer as compared to control group and additionally the tumour volume was significantly lower. High Prostamer dose resulted also in decrease of cutaneous angiogenesis test induced by intracuteneously implanted tumour cells. There wa no difference in blood supply, compared to the control, assessed on 14th day after tumour cells implantation. No significant difference in tumour volume as compared to control(mice feeded with single ingredients of Prostamer preparation) was observed. Cnclusions. In animal model Prostamer in therapeutic doses or twice the therapeutic doses has shown antineoplastic activity, which in case of higher doses might resulted from suppressing of early angiogenesis.


  2/2

  Tytuł oryginału: Izolacja kirsilineolu i 8-metoksykirsilineolu z Thymi extractum fluidum.
  Tytuł angielski: Isolation of cirsilineol and 8-methoxycirsilineol from Thymi extractum fluidum.
  Autorzy: Bazylko A., Śliwińska A., Strzelecka H.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (3) s.130-135, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Stosując połączone metody chromatografii kolumnowej i preparatywnej chromatografii cienkowarstwoej wyizolowano z Thymi extractum fluidum dwa związki. Ich identyfikację przeprowadzono metodami spektroskopowymi: LSIMS oraz UV. Wyizolowane związki to: 5,4'-dihydroksy-6,7,3'-trimetoksyflawon (kirsilineol) oraz 5,4'-dihydroksy-6,7,8,3'-tetrametoksyflawon (8-metoksykirsilioneol).

  Streszczenie angielskie: Column chromatography with preparative thin layer chromatography has been used to isolate two compounds from Thymi extraxtum fluidum. Identification of those compounds has been carried out by spectroscopic methods: LSIMS and UV. Isolated compounds are: 5,4'-dihydroxy-6,7,3'-trimethoxsyflavon (cirsilineol) and 5,4'-dihydroxy-6,7,8,3-tetramethoxyflavon (8-methoxycirsilineol).

  stosując format: