Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BASZKO
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Prawostronna ablacja nawracającego częstoskurczu komorowego po zawale ściany przedniej.
Tytuł angielski: Right-sided ablation of post-infarction recurrent ventricular tachycardia - a case report.
Autorzy: Baszko Artur, Simon Ron D. B., Gill Jaswinder S., Błaszczyk Krzysztof, Cieśliński Andrzej
Opracowanie edytorskie: Walczak Franciszek (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.55-58, il., bibliogr. 9 poz., sum. + bibliogr. 1 poz.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek chorego z częstoskurczem komorowym po zawale ściany przedniej, którego ablacja została wykonana po prawej stronie przegrody międzykomorowej. Częstoskurcz prezentował morfologię LBBB oraz oś lewo-górną. W miejscu skutecznej ablacji stwierdzono niskonapięciowy potencjał diastoliczny poprzedzający zespół QRS, utajone przejęcie częstoskurczu oraz pauzę postymulacyjną równą cyklowi częstoskurczu, co sugerowało wyjście z wewnętrznego obwodu reentry.

  Streszczenie angielskie: A case of a 70-year-old male with recurrent ventricular tachycardia following anterior myocardial infarction is presented. Arrhytmia was successfully ablated in the interventricular septum, using a right-sided approach. Electrophysiological aspects of ventricular tachycardia ablation are discussed.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wpływ diety i aktywności fizycznej na przebieg i leczenie osteoporozy.
  Tytuł angielski: Influence of diet and physical activity on the course and therapy of osteoporosis.
  Autorzy: Owecki Maciej, Horst-Sikorska Wanda, Baszko-Błaszyk Daria, Sowiński Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.473-476, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Osteoporoza jest chorobą, której przebieg uzależniony jest m.in od stosowanej diety i aktywności fizycznej. Celem pracy było określenie związku między tymi czynnikami a zmiana gęstości kości odcinka L1-L4 kręgosłupa lędźwiowego. Badaniami objęto 82 kobiety z rozpoznaną pierwotną osteoporozą pomenoauzalną lub starczą, Leczone kalcytoniną, hormonalną terapią zastępczą i witaminą D. Dokonano pomiaru średniej gęstości kości kręgosłupa metodą DEXA przed leczeniem i po 12 miesiącach terapii. Chore podzielono na 4 grupy, zależnie od ilości spożywanego wapnia i czasu trwania aktywności fizycznej dziennie. Wyniki: tylko w grupie kobiet aktywnych fizycznie i spożywających powyżej 500 mg wapnia w diecie na dobę (n = 32) stwierdzono statystycznie istotną poprawę gęstości kości: przyrost wskaźnika T o + 0,23 (p = 0,010449). W pozostałych grupach nie stwierdzono statystycznie znamiennej zmiany gęstości kości. Wnioski: spożycie powyżej 500 mg wapnia w dobowej diecie połączone z codzienną aktywnością fizyczną trwającą ponad 45 minut zapewnia większej przyrost gęstości kości podczas farmakoterapii osteoporozy w porównaniu z samą farmakoterapią lub farmakoterpią skojarzoną tylko z jednym z powyższych elementów.

  Streszczenie angielskie: Osteoporosis is a disease, the course of which is dependent among others on diet and physical activity. The aim of study was to find correlation between these factors and changes in bone density measured in lumbar spine. The project comprised 82 women with primary postmenopausal or senile osteoporosis treated with calcitonin, hormone replacement therapy and vitamin D. Bone density was measured by DEXA method before and after 12 month therapy. The patients were divided into four groups depending upon amount of ingested calcium and time of physical activity performed daily. Results: only in the group of women (n = 32) who were physically active and presented high dietary calcium intake (over 500 mg daily) statistically significant improvement in bone was found: T-score increased by +0,23 (p = ,010449) No statistically significant difference of bone density in other subgroups was found. Conclusions: daily dietary calcium intake over 500 mg and physical activity performed for over 45 minutes every day provides higher bone density increase during pharmacotherapy of osteoporosis compared to pharmacotherapy alone or pharmacotherapy associated with only one of the above mentioned elements.


  3/3

  Tytuł oryginału: Polimorfizm genów receptora witaminy D3 i estrogenowego - badania w populacji kobiet z regionu Wielkopolski.
  Tytuł angielski: Vitamin D3 receptor gene and estrogen receptor gene polymorphism - population studies in the Wielkopolska region.
  Autorzy: Ziemnicka Katarzyna, Horst-Sikorska Wanda, Baszko-Błaszczyk Daria, Kalak Robert, Kwiatkowska Jolanta, Słomski Ryszard
  Źródło: Post. Osteoartrol. 2002: 13 (1/2) s.11-14, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 800,005

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Odkrycie przyczyn powstawania osteoporozy jest prawdopodobnie najlepszą drogą poszukiwania sposobu zapobiegania i leczenia tej jednostki chorobowej. Jak się obecnie przyjmuje, jej obraz jest uwarunkowany czynnikami genetycznymi, ogólnym stanem zdrowia oraz zewnętrznymi czynnikami działającymi w ciągu życia chorych. Czynniki genetyczne mają decydować o wartości szczytowej masy kostnej. Stąd z pewnością w sytuacji określenia ich wpływu na kość można będzie z większym prawdopodobieństwem oceniać indywidualne zagrożenie osteoporozą. To z kolei może zasadniczo zmienić przebieg choroby. W metabolizmie kości ważną rolę odgrywają witamina D3 oraz estrogeny. Stąd celem pracy było badanie częstości występowania wariantów alleli dla genów: receptora witaminy D3 (VDR oraz estrogenowego (ER) w grupie kobiet z rejony Wiekopolski. Badaniem obję to 91 kobiet. Ocenę gęstości kości wykonano przy pomocy metody DEXA w odcinku lędźwiowym kręgosłupa (L1-L4). We wszystkich przypadkach zbadano warianty alleli Taq I, Apa I, Bsm I dla VDR oraz Pvu i Xba I dla ER. Próbę kontrolną stanowiło 30 zdrowych kobiet. Przeprowadzone badania wykazały, że analizowana populacja jest głównie heterozygotyczna, istnieje jednak pewna tendencja do wyodrębnienia allelu T w grupie chorych z obiżoną masą kostną. Wskazane byłoby dalsze poszerzanie grupy badanej i analiza polimorfizmow innych genów biorących udział w regulacji metabolizmu kostnego.

  Streszczenie angielskie: The studies of the etiology of osteoporosis are the most important way to proper prophylaxis and treatment. It has been generally accepted, that the clinical appearance of osteoporosis is affected by genetic factors, general health state and environmental factors acting during the whole life. Genetic factors may decide about peak bone mineral density, thus their determination would be helpful to establish the individual risk of osteoporosis. Our knowledge about these risk factors can help us to change the course of the disease. Vitamin D3 and estrogens play an important role in the bone metabolism. Thus, the aim of our study was to estimate vitamin D3 receptor gene (VDR) and estrogen receptor gene (ER) variants in patients with primary postmenopausal and senile osteoporosis and to investigate the relationship between genotype and bone mineral density (BMD). The studies referred to 43 women with low BMD and 20 healthy controls. BMD was determined in lumbar spine (L1-L4) using DEXA. In all cases VDR allels (for Taq I, Apa I and Bsm I and Fok I) and ER allels (for Pvu II, Xba I) were studied. Our results revealed, that this population is mainly heterozygotic, but we can observe tendency to separation of allele T in the group with lower bone mineral density. This indicaces that we should extend our studied group and analyze polymorphism of other gene taking parts in the regulation of bone metabolism as well.

  stosując format: