Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BARTOSIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Przewodnik do ćwiczeń z higieny
Autorzy: Bartosińska M., Ejsmont J., Krechniak A., Pastor J., Zagożdżon P., Zaborski L[eszek]
Opracowanie edytorskie: Zaborski Leszek (red.).; Akademia Medyczna Instytut Medycyny Społecznej, Zakład Higieny i Epidemiologii w Gdańsku
Wydanie: - Wyd. 2 popr
Źródło: - Gdańsk, AM 2002, 204 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,609


2/3

Tytuł oryginału: Chorobowość pracowników zakładu ceramicznego w powiązaniu z ekspozycją na czynniki środowiskowe.
Tytuł angielski: Morbidity among the ceramic factory employees in relation to the environmental exposure.
Autorzy: Bartosińska Maria
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.13-19, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 1192 pracowników zakładu ceramicznego. Wyróżniono sześć grup pracowników ze względu na istniejące różnice narażenia ze strony czynników środowiskowych, w tym cztery w związku z ekspozycją w miejscu pracy na czynniki zawodowe: I - zapylenie przekraczające najwyższe dopuszczalne stężenie - NDS (50 osób), II - hałas powyżej najwyższego dopuszczalnego natężenia - NDN (185 osób), III - farby ceramiczne i rozpuszczalniki organiczne (220 osób), IV - praca zmianowa wraz z pracą nocną (273 osoby), oraz dwie grupy wyodrębnione ze względu na narażenie na czynniki pozazawodowe. Po przeprowadzeniu wnikliwych badań lekarskich, oddzielnie dla każdej wyróżnionej populacji, ustalono chorobowość ogólną oraz szczegółową. Do porównań użyto wyłącznie współczynników standaryzowanych według wieku. Poza tym dla każdej grupy osób obliczono ryzyko względne przybliżone (iloraz szans) - RW' oraz ryzyko przypisane - RP. Zaobserwowano różnice natężenia chorobowości ogólnej oraz różnice częstości występowania poszczególnych chorób wśród wyróżnionych grup pracowników. Natomiast analiza wyników badań za pomocą RW' oraz RP wskazuje, że w chorobowości ogólnej badanych pracowników udział czynników pozazawodowych był większy niż zawodowych.

  Streszczenie angielskie: 1192 empoloyees of the ceramic factor were included in the study. They were divided into six groups according to the environmental exposure; 1 - dustiness exceeding the allowable values, 2 - noise exceeding tha allowable values, 3 - ceramic paints and organic dissolvents, 4 - shift and night work, 5 and 6 non-occupational factors. After through medical examinations the morbidity rates were estimated (general and specific) for each population group. The morbidity rates were standarised for age. Besides, the odds ratio (OR) and the population attribute risk (PAR p.c.) were calculated for each group. Differences in general morbidity and the incidence of particular diseases were observed between the groups. Analysis of the results with the help of OR and PAR p.c. showed that non-occupational factors played a more important role in general morbidity than occupational ones.


  3/3

  Tytuł oryginału: Stan zdrowia pracowników narażonych na hałas - skutki zdrowotne pozasłuchowe.
  Tytuł angielski: The health condition of employees exposed to noise - extraauditory health effects.
  Autorzy: Bartosińska Maria, Ejsmont Jan
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.20-25, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W opracowaniu przedstawiono chorobowość ogólną i szczegółową 368 pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których poziom hałasu przekraczał najwyższe dopuszczalne normy (NDN). Grupę porównawczą stanowiły osoby nie eksponowane w miejscu pracy na hałas. Obie grupy pracowników poddano szczegółowym badaniom lekarskim. Wśród pracowników narażonych na hałas w porównaniu z grupą referencyjną chorobowość ogólna była statystycznie wyższa (96,7 proc. wobec 83,2 proc.), istotnie częściej występowało także nadciśnienie tętnicze, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, choroby układu ruchu oraz niedosłuch. Częściej rozpoznawano chorobę niedokrwienną serca, cukrzycę, nowotwory, choroby układu nerwowego i nerwicę. Obliczone ryzyko względnie przybliżone (iloraz szans) wynosiło 6,0, a ryzyko przypisane ekspozycji 74,4 proc.

  Streszczenie angielskie: The general and particular morbidity of 368 employees working on workplaces with the noise level exceeding th allowable values is presented in this paper. The employees not exposed to noise were included in the comparative group. The health condition of these groups has been examined with great care. It was found that the general morbidity rate was statistically higher among employees exposed to noise in comparison with the control gropu (96,7 p.c. against 83,2). In the study the significant difference was noted in case of arterial hypertension, the peptic ulcer, the diseases of locomotor system. Also the following diseases occurred more frequently among employees exposed to noise: cardiac ischaemia, diabetes mellitus, neoplasms, diseases of the nervous system and neurosis. The calculation result of the adds ratio was 6,0 and the population attributable risk - 74,4 p.c.

  stosując format: