Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BARTŁOMIEJCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Stężenie TGF-á1 w moczu u pacjentów z cukrzycą typu 2 - znaczenie prognostyczne.
Tytuł angielski: Urine TGF-á1 concentration in patients with type 2 diabetes - prognostic value.
Autorzy: Pączek Leszek, Kropiewnicka Hanna E., Senatorski Grzegorz, Bartłomiejczyk Irena
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.745-752, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cukrzyca typu 2, choroba społeczna i cywilizacyjna, prowadzi do rozwoju powikłań mikro- i makroangiopatycznych, w tym nefropatii cukrzycowej. Mikroalbuminuria jest obecnie najczulszym, nieinwazyjnym badaniem wskazującym na rozwój nefropatii cukrzycowej (DN). Zmiany morfologiczne w nerkach, takie jak kumulacja białek macierzy mezangium i przerost błony podstawnej kłębuszków nerkowych, pojawiają się przed wystąpieniem mikroalbuminurii. Przeprowadzone badanie kliniczne miało na celu określenie, czy stężenie TGF-á1 określone w surowicy i moczu ma znaczenie prognostyczne dla oceny ryzyka rozwoju nefropatii cukrzycowej. Badanie wykonano w grupie 68 pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz w kontrolnej grupie 10 osób zdrowych. Oznaczono stężenie TGF-á1 w surowicy i w moczu, a także wykonano podstawowe badania laboratoryjne. Po rocznej obserwacji, u 60 pacjentów z cukrzycą typu 2 oznaczono stężenie kreatyniny w surowicy oraz wartość mikroalbuminurii. U pacjentów z cukrzycą typu 2 oznaczono stężenie kreatyniny w surowicy oraz wartość mikroalbuminurii. U pacjentów z cukrzycą typu 2 wykazano podwyższone stężenie TGF-á1 zarówno w surowicy krwi, jak i w moczu. Podobne wyniki uzyskano w przeprowadzonym badaniu własnym. Wykazano, że po rocznej obserwacji pacjentów z cukrzycą typu 2 wzrost stężenia kreatyniny w surowicy oraz mikroalbuminurii był większy u tych chorych, u których początkowe stężenie TGF-á1 przekraczało wartości prawidłowe. Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy stężeniem ...

  Streszczenie angielskie: Type 2 diabetes mellitus is a social and civilization-related disease that leads to various micro- and macroangiopathic complications, including diabetic nephropathy. At present, the most sensitive and non-invasive indicator of the progression of diabetic nefropathy is microalbuminuria. Morphological features such as accumulation of extracellular matrix proteins, thickkening of glomerules' basement membranes are prior to microalbuminuria. The aim of our clinical study was to estabilish whether urine an dserum TGFá1 levels may be significant in prognosing an devaluating a risk for developing diabetic nephropathy. The trial was carried out in 68 patients with type 2 diabetes mellitus and a group of 10 healthy subjects served as control. Urine and serum TGFá1 concentrations were evaluated, as well as basic laboratory parameters. After one-year-observation serum creatinine level and microalbuminuria value were investigated in 60 patients with type 2 diabetes mellituss. In patients with type 2 diabetes mellitus both urine and serum TGFá1 concentration were elevated. After one-year-observation of patients with type 2 diabetes mellitus it was estabilished that the increase of serum creatininie concentration and that of microalbuminuria value were higher in those patients, whose initial TGFá1 levels exceeded normal values. A positive correlation between urine TGFá1 level and the progression of renal failure measured by the increase of serum creatinine level was observed. In ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Aktywność enzymów proteolitycznych: katepsyny B, katepsyny B i L, plazminy, trypsyny i kolagenazy w raku wątrobowokomórkowym.
  Tytuł angielski: Enzymatic activity of cathepsin B, cathepsin B and L, plasmin, trypsin and collagenase in hepatocellular carcinoma.
  Autorzy: Niewczas Monika, Pączek Leszek, Krawczyk Marek, Pawlak Jacek, Bartłomiejczyk Irena, Górnicka Barbara
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.653-662, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak watrobowokomórkowy jest jednym z najczęściej występujących nowotworów na świecie. Jego inwazyjność w znacznej mierze wiąże się z degradacją macierzy pozakomórkowej. Biorą w tym udział enzymy proteolityczne takie jak: katepsyna B i L, plazmina, kolagenaza i trypsyna. Aktywność enzymów zależy od równowagi pomiędzy enzymami i ich inhibitorami, jak również od interakcji pomiędzy enzymami. Celem była ocena aktywności enzymatycznej katepsyny B, katepsyny B i L, plazminy, kolagenazy i trypsyny w tkance nowotworowej pobranej podczas resekcji wątroby z powoduraka wątrobowokomórkowego oraz krwi obwodowej tych pacjentów. Następnie oceniono zależności pomiędzy aktywnością powyższych enzymów a obrazem klinicznym, histopatologicznym, i wynikami badań laboratoryjnych. Do badania zakwalifikowano 14 chorych poddanych resekcji wątroby z powodu raka wątrobowokomórkowego. Tkankę wątrobową pobierano w trakcie zabiegu operacyjnego ze środka guza z tkanki niezmienionej nowotworowo. Krew obwodową pobierano przed operacją i we wczesnym okresie pooperacyjnym, następnie oznaczono w uzyskanym materiale aktywność proteolityczną wyżej wymienionych enzymów metodą fluorymetryczną. W materiale tkankowym aktywność enzymatyczną przeliczano na stężenie białka - oznaczone metodą BCA oraz na stężenie DNA - oznaczone metodą fluorymetryczną. Poziom aktywności proteolitycznej plazminy i trypsyny w tkance nowotworowej był istotnie niższy w porównaniu z tkanką nienowotworową tych samych pacjentów (p = ...

  Streszczenie angielskie: Hepatocellular carcinoma is one of the most common malignancies worldwide. Invasiveness of this tumor seems to be related to degradation of extracellular matrix. Such proteolytic enzymes as: cathepsin B and L, plasmin, collagenase and trypsin are throught to play a pivotal role in this process. Enzymatic activity depends on balance between enzymes and their inhibitors and - moreover - on interactions among these enzymes. The purpose of our study was to evaluate enzymatic activity of cathepsin B, cathepsin B and L, plasmin, collagenase and trypsin in patients with hepatocellular carcinoma in liver tissue and in peripheral blood. Then correlations between activity of enzymes (mentioned above) and clinical status, pathological findings and laboratory tests were assessed. Our study was conducted on 14 patients who underwent surgery because of hepatocellular carcinoma. Tissue samples were obtained during surgery from neoplastic area and from non-neoplastic area. Peripheral blood was withdrawn before surgery and within early post-operative period. Proteolytic activity of these enzymes was determined with use of fluorometric assay. Enzymatic activity in tissue samples was referred to protein concentration (BCA assay) and to DNA concentration (fluorometric assay). Results: proteolytic avtivity of plasmin and trypsin in neoplastic tissue were significantly lower as compared to non-neoplastic area of these patients (p = 0.0356; p=0.0412, respectively). Activity of the ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Cytokiny w nieinwazyjnej diagnostyce nefropatii cukrzycowej.
  Tytuł angielski: Cytokines in noninvasive diagnostics of diabetic nephropathy progression.
  Autorzy: Senatorski Grzegorz, Pączek Leszek, Kropiewnicka Eugenia, Bartłomiejczyk Irena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 supl. 1: Forum nefrologiczne s.28, 30-32, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nefropatia cukrzycowa (NC) najpoważniejsze długotrwałe powikłanie cukrzycy - choroby społecznej i cywilizacyjnej, prowadzi do rozwoju powikłań mikro- i makroangiopatycznych. Mikroalbuminuria jest obecnie najczulszym, nieinwazyjnym badaniem wskazującym na rozwój MC. Zmiany morfologiczne w nerkach, takie jak : kumulacja białek macierzy, mezangium i przerost błony podstawnej kłębuszków nerkowych, pojawiają się przed wystąpieniem mikroalbuminurii. Przeprowadzone badanie kliniczne miało na celu określenie czy stężenie TGF-á i IL-6 określone w surowicy i moczu mają znaczenie prognostyczne dla oceny ryzyka rozwoju nefropatii cukrzycowej. Badanie wykonano w grupie 68 chorych na cukrzycę typu II oraz w kontrolnej grupie 10 zdrowych. Oznaczano stężenie TGF-á1 w surowicy i w moczu, a także wykonano podstawowe badania laboratoryjne. Po rocznej obserwacji, u 60 chorych na cukrzycę typu II oznaczono stężenie kreatyniny w surowicy oraz wartość mikroalbuminurii.W cukrzycy typu II wykazano podwyższone stężenia TGF-á1 i IL-6 zarówno w surowicy, jak i w moczu. Podobne wyniki uzyskano w przeprowadzonym badaniu własnym. Wykazano, że po rocznej obserwacji chorych na cukrzycę typu II, wzrost stężenia kreatyniny w surowicy oraz mikroalbuminurii był wyższy u tych chorych, u których początkowe stężenia TGF-á1 i IL-6 przekraczały wartości prawidłowe. Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy stężeniem TGF-á1 i IL-6 a progresją niewydolności nerek mierzoną wzrostem stężenia kreatyniny w surowicy. ...

  Streszczenie angielskie: Diabetic nephropathy is major long-term complication of diabetes mellitus a social and civilization-related disease. At present, the most sensitive and non-invasive indicator of the progression of diabetic nephropathy is microalbuminuria. Morphological features such as accumulation of extracellular matrix proteins, thickening of glomerules' basement membranes are prior to microalbuminuria. The aim of our clinical study was to establish whether urine and serum TGF-á1 and IL-6 levels may be significant in prognosing and evaluating a risk for developing diabetic nephropathy. The trial was carried out in 68 patients with type II diabetes mellitus and a group of 10 healthy subjects served as control. Urine and serum TGF-á1 concentrations were evaluated, as well as, basic laboratory parameters. After oneyear-observation serum creatinine level and microalbuminuria value were investigated in 60 patients with type II diabetes mellitus. In patients with type II diabetes mellitus both urine and serum TGF-á1 and IL-6 were elevated. After one-year-observation of patients with type II diabetes mellitus it was established that the increase of serum creatinine concentrations values were higher in those patients, whose initial TGF-á1 levels exceeded normal values. A positive correlation between urine TGF-á1 level and the progression of renal failure measured by the increase of serum creatinine level was observed. In conclusion, our findings indicate that urine TGF-á1 and IL-6 levels ...

  stosując format: