Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BARCZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Taktyka i technika operacyjna w raku tarczycy.
Tytuł angielski: Management and surgical technique in thyroid cancer.
Autorzy: Jamski Jerzy, Barczyński Marcin, Cichoń Stanisław
Opracowanie edytorskie: Tołłoczko Tadeusz (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.61-71, tab., bibliogr. 29 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było omówienie współczesnej techniki operacyjnej raka tarczycy (RT) i omówienie zmian w taktyce postępowania jakie dokonały się w ciągu ostatnich lat w chirurgii raka tego gruczołu. Materiał i metodyka. Własne doświadczeania autorów w leczeniu operacyjnym RT obejmują łącznie ponad 520 chorych operowanych w jednym ośrodku chirurgii endokrynologicznej w ciągu ostatnich 20 lat. Analizie retrospektywnej poddano 218 chorych operowanych w latach 1980-1995 oraz 302 chorych z RT operowanych po roku 1995, których analizowano prospektywnie. Szczególną uwagę zwrócono na odsetek zabiegów pierwotnie radykalnych, z uwzględnieniem przed 1995 r. czynników małego i wysokiego ryzyka, a także zabiegów wczesnej i odroczonej wtórnej radykalizacji wykonywanych z reguły po 1995 r. Poddano także analizie częstość występowania powikłań chirurgicznych, takich jak uszkodzenie nerwów krtaniowych wstecznych, a także pooperacyjnej niedoczynności przytarczyc. Wyniki. Częstość operacji z powodu raka tarczycy wzrasta systematycznie z 5,11 proc. w latach osiemdziesiątych do 9,30 proc. na przestrzeni ostatnich 5 lat. Zabiegi wtórnej radykalizacji stanowiły w ciągu ostatnich pięciu lat łącznie 26,49 proc. zabiegów z powodu RT i w 70 proc. były to zabiegi wczesnej wtórnej radykalizacji. Wprowadzenie w 1995 r. zabiegu całkowitego wycięcia tarczycy ze wskazań elektywnych w zróżnicowanym RT spowodowało nieznaczne zwiększenie liczby powikłań, co nie miało znaczenia statystycznego (p = 0,063). ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study at discussing contemporary surgical techniques employed in the treatment of thyroid cancer (TC), as well as changes in management tactics observed recently in thyroid cancer surgery. Material and methods. Experience in the surgical treatment of TC is based upon more than 520 patients operated in a single center of endocrine surgery over the past 20 years. The retrospective analysis included 218 TC patients operated between 1980 and 1995, while 302 TC patients operated after 1995 were analyzed prospectively. The authors focused on the percentage of primary radical thyroidectomies, including low and high risk factors before 1995, as well as on primary and delayed secondary radicalized procedures (complete thyroidectomy), as a rule performed after 1995. Analysis also included the prevalence of surgical complications, such as recurrent laryngeal nerve damage, as well as postoperative hypoparathyroidism. Results. Surgical frequency due to thyroid cancer increased steadily from 5.11 p.c. in the eighties to 9.30 p.c. over the last 5 years. In the latter period, secondary radicalized procedures accounted for 26.49 p.c. of all TC operations, with 70 p.c. being early secondary radicalized procedures. The introduction in 1995 of elective total thyreoidectomy in case of differentiated TC resulted in a slight, but non-significant increase of complications (p = 0.063). Conclusions. The current radical surgical management of thyroid carcinoma is based on a total ...


  2/8

  Tytuł oryginału: Leczenie deformacji stóp w mózgowym porażeniu dziecięcym - taktyka postępowania.
  Tytuł angielski: Management of foot deformity in cerabral palsy.
  Autorzy: Barczyński Andrzej, Pasierbek Mirosław, Gaździk Tadeusz S., Klosa Zygmunt
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.21-26, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym wymaga podjęcia odpowiedniej taktyki postępowania, która powinna być oparta na długofalowym leczeniu, począwszy od wczesnej interwencji, poprzez program funkcjonalnej oceny, rehabilitacji, do terapii metodami zachowawczymi (podanie preparatów toksyny botulinowej, unieruchomienie gipsowe, ortezy) i chirurgicznymi. Korekcja zniekształceń stopy jest tylko częścią ogólnego procesu leczenia, którego celem jest zwykle przywrócenie równowagi między antagonistycznymi grupami mięśni, co wpływa na poprawę lokomocji, zwiększenie zakresu ruchomości w stawach, zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz umożliwienie zaopatrzenia ortopedycznego. W latach 1997 - 2001 leczono 58 dzieci z deformacjami stóp w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego. Omówiono mechanizm powstawania zniekształceń, a także taktykę postępowania w zależności od typu i stopnia deformacji oraz wieku pacjenta.

  Streszczenie angielskie: Treatment of patients with cerebral palsy need particular management: diagnostics, early interventions, programme of functional estimations, rehabilitation, therapy with conservative methods (injections of botulin toxin, immobilizing cast) and surgical methods. Correction of foot deformations is only one part of general process of tereatment, which taraget is usually equalisation strength between antagonistic muscle groups, what influences on improvement of locomotion, enlargement of range joint mobility, diminution of pain and making possible orthopaedic supplies. In 1997 - 2001 we treated 58 children with foot deformation in cerebral palsy. One talk overed mechanism of deformation and management in dependences from type, degree of deformation, and age of patient.


  3/8

  Tytuł oryginału: The usefulness of low-pressure pneumoperitoneum in laparoscopic surgery.
  Tytuł polski: Przydatność techniki odmy niskociśnieniowej w chirurgii laparoskopowej.
  Autorzy: Barczyński Marcin, Herman Roman Maria
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.43-50, tab., bibliogr. 50 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności techniki odmy niskociśnieniowej (ON) w chirurgii laparoskopowej. Grupę kolejnych 152 chorych z objawową niepowikłaną kamicą pęcherzyka żółciowego zakwalifikowanych do zabiegu cholecystektomii laparoskopowej (LC) przeanalizowano co do możliwości wykonania zabiegu w technice ON. Zastosowano następujące kryteria wyłączenia: BMI 27 oraz laparotomia w wywiadzie. Spośród 152 chorych jedynie 82 (53,9 proc.) chorych spełniających kryteria włączenia do bdania zakwalifikowano do zabiegu w technice ON (73 kobiety i 9 mężczyzn). BMI wynosił średnio 25,23 ń 1,4; średni wiek wynosił 46 ń 7,8 lat. Odmę otrzewnową wytwarzano za pomocą igły Veressa do ciśnienia 12 mmHg, a pierwszy troakar TERNAMIAN-EndoTip zakładano od kontrolą optyki. Po wkłuciu pozostałych troakarów roboczych, ciśnienie odmy otrzewnowej obniżano do 7 mmHg. W czasie zabiegu operacyjengo monitorowano chorych kapnograficnzie. Spośród 82 chorych włączonych do badania LC w technice ON wykonano z powodzeniem u 73 chorych (89 proc.). U 8 (9,75 proc.) chorych (wszyscy byli płci męskiej, a 3 miało ponad 55 lat) ciśnienie odmy otrzewnowej zwiększono do 15 mmHg z uwagi na długość pęcherzyka żółciowego przekraczającą 12 cm i niewystarczającą ekspozycję okolicy trójkąta Calota. u 1 chorego (1.22 proc.) wykonano konwersję do laparotomii z powodu trudności w identyfikacji struktur anatomicznych w obrębie trójkąta Calota. LC może być wykonana w technice ON u większości pacjentów z BMI 27, ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the usefulness of low-pressure pneumopertoneum (LP) in laparoscopic surgery. A consecutive group of 152 patietns qualified for laparoscopic cholecystectomy (LC) was assessed as to the possibility of performing the procedure with LP 7 mmHg. The following exclusion criteria were used: Body Mas Index (BMI) 27 and laparotomy in medical history. The subsequent stage of the trial included 82 (53.9 p.c.) patietns (73 females, 9 males) meeting the inclusion criteria. The mean BMI was 25.23 ń 1.4; mean age was 46 ń 7.8 years. All the patietns suffered from symptomatic uncomplicated gallstones confirmed in ultrasound. The pneumoperitoenum was created in a blind way with a Veress needle up to pressure of 12 mmHg and the first 10mm TERNAMIAN-EndoTip trocar was introduced under direct visual control. After the placement of other trocars, the working pressure was reduced from 12mmHg to 7mmHg. The pCO2 concentration was monitored intraoperatively by a capnometer. Among 82 patients included into the study the LPLC was successfully performed in 73 (89 p.c.) patietns. In 8 (9.75 p.c.) patietns the working pressure had to be increased to 15 mmHg due to the gallbladder exceeding 12cm in length and difficulties in its proper mobilization required to visualize the neck of the gallbladder. All these patietns were male and 3 of them were 55 years of age or more. In 1 (1.22 p.c.) patient conversion was necessary because of difficulties in identification ...


  4/8

  Tytuł oryginału: Influence of different pressures of pneumoperitoneum on the autonomic system function during laparoscopy.
  Tytuł polski: Wpływ ciśnienia odmy otrzewnowej na czynność autonomicznego układu nerwowego w trakcie laparoskopii.
  Autorzy: Barczyński Marcin, Herman Roman Maria
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.51-58, tab., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wpływ ciśnienia odmy otrzewnowej na aktywność autonomicznego układu nerwowego (AUN) nie była dotychczas szczegółowo analizowana. Do prospektywnego badania włączono 20 chorych zakwalifikowanych do cholecystektomiii laparoskopowej. Zrandomizowano ich do dwóch 10-osobowych grup: odmy niskociśnieniowej (LP = 7 mmHg) i odmy standardowej (SP = 12 mmHg). Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego uzyskiwano fentanylem i thiopenthalem, które podtrzymywano isofluranem. Wentylację kontrolowano mechanicznie (18 oddechów na minutę, końcowowydechowa prężność CO2 30-35 mmHg, ciągłe monitorowanie kapnograficzne). Ciśnienie odmy otrzewnowej utrzymywano za pomocą automatycznego insuflatora Co2. Pacjenci byli utrzymywani w pozycji leżącej w czasie całego badania. Czynność AUN oceniano za pomocą analizy zmienności rytmu serca (HRV), wykonując śródoperacyjnie 3 pomiary po 5 minut: przed wprowadzeniem do znieczulenia, po wprowadzeniu i po wytworzeniu odmy otrzewnowej. W ocenie HRV wykorzystano analizę widmową niskich (LF = 0,05 - 0,15 Hz) i wysokich (HF = 0,15 - 0,45 Hz) komponent częstotliwości za pomocą szybkiej transformacji Fourierowskiej. Przeprowadzono anlizę statystyczną uzyskanych wyników. Składowa LF uległa obniżeniu po wprowadzeniu do znieczulenia a zwiększyła się po wytworzeniu odmy w obu grupach (p 0,01). LP w mniejszym stopniu aktywowała AUN niż SP (LF: 68,12 ń 6,56 nu vs. 78,26 ń 5,43 nu, p 0,01; HF: 24 ń 3,48 vs. 15.56 ń 2,54 nu, p 0,05). Reasumując, wytworzenie odmy ...

  Streszczenie angielskie: The effects of different pressure values of pneumoperitoneum on the activity of the autonomic nervous system (ANS) have not been investigated in detail. In this prospective study, 20 patietns qualified for laparoscopic cholecystectomy were randomised to either low-pressure (LP = 7 mmHg) or standard-pressure (SP = 12 mmHg) pneumoperitoneum groups, 10 patients each. The anesthesia was induced with fentanyl and thiopental and maintained with isoflurane. Ventilation was mechanically controlled (18 breaths per minute, end-tidal CO2 30-35 mmHg, instant capnometer monitoring). Intraabdominal pressure was maintained automatically by a CO2 insufflator. Patient were kept in a horizontal position. The ANS was evaluated by heart rate variability (HRV) analysis (POSTER ECG 2002 System) measured intraoperatively in three recordings of 5 minutes each: in awake patient, after induction of general anesthesia, and after creation of pneumoperitoneum. Power spectral analysis of HRV was applied, the low-frequency (LF = 0.05 - 0.15 Hz) and high frequency (HF - 0.15 - 0.45 Hz) spectral density of the HRV were analysed using the Fast Forier Transform algorithm. The appropriate statistical analysis of data was performed. LF density decreased at the anesthetized stage and increased at the insufflated stage in both groups (p 0.01). LP resulted in lower sympathetic activation than SP pneumoperitoneum (LF: 68.12 ń 6.56 nu vs. 78.26 ń 5.43 nu, p 0.01; HF: 24 ń 3.48 nu vs. 15.56 ń 2.54 nu, p ...


  5/8

  Tytuł oryginału: Antygeny powierzchniowe w diagnostyce choroby Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: Surface antigen in the epithelial and stroma cells in Graves' disease.
  Autorzy: Konturek Aleksander, Barczyński Marcin, Cichoń Stanisław
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1180-1193, il., tab., bibliogr. 30 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było omówienie najnowszego stanu wiedzy na temat roli czynników immunologicznych (determinant antygenowych) w powstawaniu nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa. Materiał i metodyka. Badaniem na obecność antygenów zostało objętych 69 chorych. Grupę badaną stanowiło 36 chorych, grupę kontrolną 33 chorych z wolem guzowatym obojętnym. W grupie badanej było 28 (77,8 proc.) kobiet i 8 (22 proc.) mężczyzn, a w grupie kontrolnej 31 (93,9 proc.) kobiet i tylko 2 (6,1 proc.) mężczyzn. W grupie pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa średnia wieku wynosiła 41,5 ń 12,5 w przedziale od 17 do 71 lat. W pracy wykorzystano metody diagnostyki immunochistochem. z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. W badanych grupach kolejne wyniki pomiarowe opisano poprzez średnią arytmetyczną, odchylenie standardowe (s). Ocenę różnic pomiędzy badanymi grupami dokonano przez zastosowanie testu Manna-Witney'a U oraz testu chi2 i dokładnego testu Fishera. Wyniki. W przebiegu choroby Gravesa-Basedowa tyreocyty i komórki podścieliska wykazują ekspresje determinanty HLA-DR na swojej powierzchni w sąsiedztwie nacieków limfocytowych. Determinanty CD28 i CD40 współwystępują z determinantą HLA-DR na tyerocytach i komórkach podścieliska. Powyższe badania sugerują, że zmienione komórki pęcherzykowe tarczycy uczestniczą w aktywacji limfocytów T. Wnioski. Ekspresja determinant HLA-DR oraz molekuł adhezyjnych CD28 i CD40, obejmująca komórki pęcherzykowe tarczycy oraz komórki podścieliska, stanowi istotny czynnik ...


  6/8

  Tytuł oryginału: Ocena zakresu ruchomości stawu kolanowego w trakcie wydłużania uda metodą Ilizarowa.
  Tytuł angielski: Evaluation a range of the motion of knee during femoral lengthening by Ilizarov method.
  Autorzy: Pasierbek Mirosław, Gaździk Tadeusz S., Ryba Jan, Barczyński Andrzej, Golonka Joanna
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.622-625, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przykurcz wyprostny stawu kolanowego jest zawsze obecnym problemem w czasie wydłużania uda. Jest on zależny od takich czynników jak: rehablitacja, konstrukcja aparatu Ilizarowa, wielkość wydłużania i etiologia skrócenia. Materiał i metody. W latach 1998-2001 leczono 34 dzieci ze skróceniem uda. Przykurcz występował we wszystkich przypadkach. Wyniki. Dynamika procesu wydłużenia była ściśle zależna od wzrastania i likwidacja powstającego przykurczu. Przy przestrzeganiu podanych zasad przykurcz wyprostny stawu kolanowego ustępował zawsze w kilka miesięcy po zdjęciu aparatu Ilizarowa. Wnioski. Właściwy program rehabilitacyjny jest równorzędnym elementem do postępowania chirurgicznego. Ograniczenie ilości impulsów i ich właściwa lokalizacja pomaga w późniejszej rehabilitacji.


  7/8

  Tytuł oryginału: Wydłużanie na gwoździu śródszpikowym kości udowej: zalety i wady metody.
  Tytuł angielski: Femoral bone allongement on intramedullary pin: advantages and disadvantages of the method.
  Autorzy: Wojciechowski Piotr, Ryba Jan, Pasierbek Mirosław, Barczyński Andrzej
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.62-67, il., bibliogr. 17 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają własne doświadczenia w wydłużaniu kości udowej na gwoździu śródszpikowym u 8 leczonych chorych.


  8/8

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka wczesnego nawrotu choroby Graves Basedowa po leczeniu operacyjnym : praca doktorska
  Autorzy: Kostka Andrzej, Barczyński Marian (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, III Katedra Chirurgii Ogólnej, Klinika Chirurgii Endokrynologicznej w Krakowie
  Źródło: 2002, [4], 80 k. : il., tab., bibliogr. 168 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20132

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  stosując format: