Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BARCZ
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Wybrane aspekty opieki nad dzieckiem ze stomią.
Tytuł angielski: Selected aspects of care of stoma children.
Autorzy: Barczykowska Ewa, Kram Mirosława, Koziołkiewicz Kazimierz
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.33-36, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Martwicze zapalenie jelit występuje u 10-15 proc. noworodków z masą ciała poniżej 1500 g. Przyczynę schorzenia u noworodka może stanowić nawet okresowo występujące niedotlenienie, zmniejszona odporność organizmu, nieodpowiednie żywienie i zakażenie przewodu pokarmowego. W wielu przypadkach wykonuje się przetokę jelitową, przeważnie tylko czasoswo. Celem badań była ocena swoistych problemów dziecka i jego rodziny wynikających z wyłonienia u dziecka czasowej przetoki. Badanie przeprowadzono w Oddziale Chirurgii Dziecięcej oraz Wojewódzkiej Poradni Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala im dr J. Biziela w Bydgoszczy w okresie 15-03.-30.04.2002. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety zawierający 32 pytania skierowane do rodziców operowanych dzieci. Z badanej grupy wybrano pięcioro dzieci, które miały wyłonioną stomię czasową, a wskazaniem do zabiegu operacyjnego było martwicze zapalenie jelit. Matki były zachęcane przez personel oddziału do aktywnego uczestnictwa w ogólnej opiece nad dzieckiem, a do pielęgnacji stomii cztery matki zostały włączone od 2 dnia po zabiegu operacyjnym, natomiast jedna z matek gotowa była wykonywać te czynności w dniu wpisu. Największym problemem dla rodziców była pielęgnacja skóry wokół stomii. Po zabiegu operacyjnym zastosowano właściwy sprzęt stomijny. W momencie wpisu wszystkie dzieci zostały wyposażone w wyprawkę stomijną. Dzieci objęte są systematyczną kontrolą poradni przyszpitalnej. Na pytanie, w jakim stopniu życie dziecka uległo zmianie (w skali od 1- bardzo poważnie, do 6- w ogóle)...

  Streszczenie angielskie: The necrotizing enterocolitis is a syndrome that results from a local anaemia of the small intestine. It may be caused by a temporary anoxia, a immune deficiency of the system, an inappropriate feeding and an infection of the alimentary canal. The objective of the research was to evaluate specific problems of child with a temporary stoma, and of the child's parents. Research was conducted from 15.03 to 30.04.2002 at a Children Surgery Ward in a Provincial Children Surgery Out-Patient Clinic of the J. Biziel Provincial Hospital in Bydgoszcz. The research tool was an inquiry sheet containing 32 questions adressed to parents of children with the temporary stoma. Out of the examined group five children with the temporary stoma were chosen. The reason of the surgery was the necrotizing enterocolitis. The medical staff encouraged mothers to an active participation in the general nursing care of their children. Four of the mothers nursed their children from the second day after the surgery on, and on of them was ready to perform such duties at the day when her child was discharged from the hospital. The grestest problem for parents was nursing of the skin surrounding the stoma. After the surgery the suitable, biologically neutral, tight stoma equipment was used. When discharged from the hospital all of the children received the stomma equipment. At present children are systematically cared for in the clinic of the hospital.


  2/18

  Tytuł oryginału: Rodzice w roli opiekuna podczas pobytu dziecka w szpitalu.
  Tytuł angielski: Parents as carers during the child's stay at the hospital.
  Autorzy: Kram Mirosława, Barczykowska Ewa, Połocka-Molińska Maria
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.69-73, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Każde dziecko przebywające w szpitalu potrzebuje opieki i wsparcia ze strony rodziców. Choroba dziecka wymagająca hospitalizacji "dotyka" obie strony - dziecko i jego rodziców. Choć każdy z członków zespołu terapeutycznego swoimi obowiązkami oddziaływuje na dziecko, to jednak rodzice spełniają rolę w terapii dziecka. Głównym celem prowadzonych badań było ustalenie w jakim stopniu rodzice włączają się do opieki nad dzieckiem przebywającym w szpitalu, jakie motywy decydują o towarzyszeniu podczas jego hospitalizacji, jakie to stanowi obciążenie psycho-fizyczne i finansowe dla rodziców oraz na ile oddział Kliniki i personel umożliwia rodzicom pełnienie funkcji opiekuńczej wobec chorego dziecka. Do realizacji załóżonych celów zastosowano kwestionariusze ankiety własnej konstrukcji. Grupę badawczą stanowiło 36 rodziców dzieci hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, hematologii i Onkologii AM w Bydgoszczy. Badania przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2002 r. Badnia wykazały, że zdecydowana większość rodziców 86,1 proc. wykonuje czynności pielęgnacyjne z zakresu utrzymania higieny osobistej i karmienia dziecka. Głównym motywem przebywania w oddziale wraz z dzieckiem dla 93,3 proc. matek i 4 ojców (na 6) była potrzeba, chęć stałego z nim kontaktu. Dla 3 matek dominującym motywem był strach o dziecko. Stałe bycie przy dziecku obciążało psychicznie 52,8 proc. rodziców. 97,2 proc. rodziców uważa, że oddział jest przystosowany do pobytu dzieci z rodzicami. Ponad połowa ...

  Streszczenie angielskie: Every hospitalized child needs parental care and support. The child's ilness, which requires hospitalization, "afflicts" both sides - the child as well as it's parents. Althrough duties of every member of the therapeutic team the child, parents fulfill an irreplaceble function in this child's therapy. The main purpose of conducted studies was to examine the extent to which parents partici-pated in the nursing of the hopitalized child; motivations that made parents accompany their child during the hospitalization; the related psychical, physical and finacial strain for parents; and extent to which the ward and the personel of the clinic allowed parents to fulfill the function of the ill child's carrers. To execute assumed objective the inquiry sheet been used. The examined group consisted of 36 parents of children hospitalized in the Clinic of Pediatry, Hematology and Oncology of Medical Academy in Bydgoszcz. The studies were conducted at the turn of March and April 2002. The studies have showm that majority of parents - 86,1 p.c. - nursed the child, feeling it and taking care of it's personel hygiene. For 93,3 p.c. of mothers anf 4 fathers (out of 6) the main motivation for staying in the hospital with their child was the need and desire to be in perma-nent contact with the child. For 3 monthers the predominant motivation was fear for the childs safety. 52,8 p.c. of parents felt that permanent staying with the child resulted in their psychical strain. In the opinion ...


  3/18

  Tytuł oryginału: Taktyka i technika operacyjna w raku tarczycy.
  Tytuł angielski: Management and surgical technique in thyroid cancer.
  Autorzy: Jamski Jerzy, Barczyński Marcin, Cichoń Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Tołłoczko Tadeusz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.61-71, tab., bibliogr. 29 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było omówienie współczesnej techniki operacyjnej raka tarczycy (RT) i omówienie zmian w taktyce postępowania jakie dokonały się w ciągu ostatnich lat w chirurgii raka tego gruczołu. Materiał i metodyka. Własne doświadczeania autorów w leczeniu operacyjnym RT obejmują łącznie ponad 520 chorych operowanych w jednym ośrodku chirurgii endokrynologicznej w ciągu ostatnich 20 lat. Analizie retrospektywnej poddano 218 chorych operowanych w latach 1980-1995 oraz 302 chorych z RT operowanych po roku 1995, których analizowano prospektywnie. Szczególną uwagę zwrócono na odsetek zabiegów pierwotnie radykalnych, z uwzględnieniem przed 1995 r. czynników małego i wysokiego ryzyka, a także zabiegów wczesnej i odroczonej wtórnej radykalizacji wykonywanych z reguły po 1995 r. Poddano także analizie częstość występowania powikłań chirurgicznych, takich jak uszkodzenie nerwów krtaniowych wstecznych, a także pooperacyjnej niedoczynności przytarczyc. Wyniki. Częstość operacji z powodu raka tarczycy wzrasta systematycznie z 5,11 proc. w latach osiemdziesiątych do 9,30 proc. na przestrzeni ostatnich 5 lat. Zabiegi wtórnej radykalizacji stanowiły w ciągu ostatnich pięciu lat łącznie 26,49 proc. zabiegów z powodu RT i w 70 proc. były to zabiegi wczesnej wtórnej radykalizacji. Wprowadzenie w 1995 r. zabiegu całkowitego wycięcia tarczycy ze wskazań elektywnych w zróżnicowanym RT spowodowało nieznaczne zwiększenie liczby powikłań, co nie miało znaczenia statystycznego (p = 0,063). ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study at discussing contemporary surgical techniques employed in the treatment of thyroid cancer (TC), as well as changes in management tactics observed recently in thyroid cancer surgery. Material and methods. Experience in the surgical treatment of TC is based upon more than 520 patients operated in a single center of endocrine surgery over the past 20 years. The retrospective analysis included 218 TC patients operated between 1980 and 1995, while 302 TC patients operated after 1995 were analyzed prospectively. The authors focused on the percentage of primary radical thyroidectomies, including low and high risk factors before 1995, as well as on primary and delayed secondary radicalized procedures (complete thyroidectomy), as a rule performed after 1995. Analysis also included the prevalence of surgical complications, such as recurrent laryngeal nerve damage, as well as postoperative hypoparathyroidism. Results. Surgical frequency due to thyroid cancer increased steadily from 5.11 p.c. in the eighties to 9.30 p.c. over the last 5 years. In the latter period, secondary radicalized procedures accounted for 26.49 p.c. of all TC operations, with 70 p.c. being early secondary radicalized procedures. The introduction in 1995 of elective total thyreoidectomy in case of differentiated TC resulted in a slight, but non-significant increase of complications (p = 0.063). Conclusions. The current radical surgical management of thyroid carcinoma is based on a total ...


  4/18

  Tytuł oryginału: Prosty sposób izolacji ludzkich plemników metodą swim-up: przydatność płynów o różnym składzie chemicznym i wpływ płynu pęcherzyka jajnikowego świni.
  Tytuł angielski: A simple method for isolation of human spermatozoa by way of swim-up technique: usefulness of different chemically defined media, and the influence of porcine follicular fluid.
  Autorzy: Barczyk Artur, Kula Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.588-593, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • Świnie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba określenia minimalnych warunków niezbędnych do izolowania ludzkich plemników z wykorzystaniem ich zdolności migracji do innego środowiska. Wydajność izolacji plemników z nasienia badano po inkubacji w czasie 1 godziny, przy temperaturze 37řC i proporcji objętości nasienia i płynu izolacyjnego 2:1. Badano płyn o różnym składzie chemicznym: RPMI 1640, płyn Earle'a i 0,9 proc. roztwór NaCl. Wpływ płynu pęcherzykowego świni domowej na wydajność swim-up do RPMI 1640 badano po dodaniu go do nasienia lub do RPMI 1640. Gęstość i odsetek progresywnie poruszających się plemników oraz ich żywotność nie różniły się w zależności od rodzaju zastosowanego płynu izolacyjnego, ale przy wyższej gęstości plemników migracja była słabsza. Dodatek płynu pęcherzykowego świni, zarówno po dodaniu go do nasienia, jak i do płynu izolacyjnego, obniżał wydajność izolacji plemników.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to define minimal conditions necessary to isolate human spermatozoa using their swim-up potential. The efficiency of the isolation of spermatozoa from seminal fluid was tested sfter 1 hour incubation at 37řC of seminal plasma together with isolation mediums, at the volume proportion 2:1. Three different media were tested: RPMI 1640, earle solution, and 0,9 p.c. solution NaCl. In the other experiments seminal fluid or RPMI 1640 were enriched with porcine follicular fluid and were incubated together. Sperm density and percentage of progressively motile sperms as well as their viability did not differ depending on the medium used. However, migration was weaker at higher sperm density. Addition of porcine follicular fluid to both seminal fluid and isolation medium lowered the efficiency of sperm migration to the isolation medium.


  5/18

  Tytuł oryginału: Andropauza
  Autorzy: Bablok Leszek, Bar-Andziak Ewa, Barcz Ewa, Czaplicki Maciej, Demissie Marek, Jankowska Ewa Anita, Jóźków Paweł, Marcyniak Marek Edward, Mędraś Marek, Szczęsny Magdalena
  Opracowanie edytorskie: Mędraś Marek (red.), Bablok Leszek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 117, [1] s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,309

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  6/18

  Tytuł oryginału: Leczenie deformacji stóp w mózgowym porażeniu dziecięcym - taktyka postępowania.
  Tytuł angielski: Management of foot deformity in cerabral palsy.
  Autorzy: Barczyński Andrzej, Pasierbek Mirosław, Gaździk Tadeusz S., Klosa Zygmunt
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.21-26, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym wymaga podjęcia odpowiedniej taktyki postępowania, która powinna być oparta na długofalowym leczeniu, począwszy od wczesnej interwencji, poprzez program funkcjonalnej oceny, rehabilitacji, do terapii metodami zachowawczymi (podanie preparatów toksyny botulinowej, unieruchomienie gipsowe, ortezy) i chirurgicznymi. Korekcja zniekształceń stopy jest tylko częścią ogólnego procesu leczenia, którego celem jest zwykle przywrócenie równowagi między antagonistycznymi grupami mięśni, co wpływa na poprawę lokomocji, zwiększenie zakresu ruchomości w stawach, zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz umożliwienie zaopatrzenia ortopedycznego. W latach 1997 - 2001 leczono 58 dzieci z deformacjami stóp w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego. Omówiono mechanizm powstawania zniekształceń, a także taktykę postępowania w zależności od typu i stopnia deformacji oraz wieku pacjenta.

  Streszczenie angielskie: Treatment of patients with cerebral palsy need particular management: diagnostics, early interventions, programme of functional estimations, rehabilitation, therapy with conservative methods (injections of botulin toxin, immobilizing cast) and surgical methods. Correction of foot deformations is only one part of general process of tereatment, which taraget is usually equalisation strength between antagonistic muscle groups, what influences on improvement of locomotion, enlargement of range joint mobility, diminution of pain and making possible orthopaedic supplies. In 1997 - 2001 we treated 58 children with foot deformation in cerebral palsy. One talk overed mechanism of deformation and management in dependences from type, degree of deformation, and age of patient.


  7/18

  Tytuł oryginału: The usefulness of low-pressure pneumoperitoneum in laparoscopic surgery.
  Tytuł polski: Przydatność techniki odmy niskociśnieniowej w chirurgii laparoskopowej.
  Autorzy: Barczyński Marcin, Herman Roman Maria
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.43-50, tab., bibliogr. 50 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności techniki odmy niskociśnieniowej (ON) w chirurgii laparoskopowej. Grupę kolejnych 152 chorych z objawową niepowikłaną kamicą pęcherzyka żółciowego zakwalifikowanych do zabiegu cholecystektomii laparoskopowej (LC) przeanalizowano co do możliwości wykonania zabiegu w technice ON. Zastosowano następujące kryteria wyłączenia: BMI 27 oraz laparotomia w wywiadzie. Spośród 152 chorych jedynie 82 (53,9 proc.) chorych spełniających kryteria włączenia do bdania zakwalifikowano do zabiegu w technice ON (73 kobiety i 9 mężczyzn). BMI wynosił średnio 25,23 ń 1,4; średni wiek wynosił 46 ń 7,8 lat. Odmę otrzewnową wytwarzano za pomocą igły Veressa do ciśnienia 12 mmHg, a pierwszy troakar TERNAMIAN-EndoTip zakładano od kontrolą optyki. Po wkłuciu pozostałych troakarów roboczych, ciśnienie odmy otrzewnowej obniżano do 7 mmHg. W czasie zabiegu operacyjengo monitorowano chorych kapnograficnzie. Spośród 82 chorych włączonych do badania LC w technice ON wykonano z powodzeniem u 73 chorych (89 proc.). U 8 (9,75 proc.) chorych (wszyscy byli płci męskiej, a 3 miało ponad 55 lat) ciśnienie odmy otrzewnowej zwiększono do 15 mmHg z uwagi na długość pęcherzyka żółciowego przekraczającą 12 cm i niewystarczającą ekspozycję okolicy trójkąta Calota. u 1 chorego (1.22 proc.) wykonano konwersję do laparotomii z powodu trudności w identyfikacji struktur anatomicznych w obrębie trójkąta Calota. LC może być wykonana w technice ON u większości pacjentów z BMI 27, ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the usefulness of low-pressure pneumopertoneum (LP) in laparoscopic surgery. A consecutive group of 152 patietns qualified for laparoscopic cholecystectomy (LC) was assessed as to the possibility of performing the procedure with LP 7 mmHg. The following exclusion criteria were used: Body Mas Index (BMI) 27 and laparotomy in medical history. The subsequent stage of the trial included 82 (53.9 p.c.) patietns (73 females, 9 males) meeting the inclusion criteria. The mean BMI was 25.23 ń 1.4; mean age was 46 ń 7.8 years. All the patietns suffered from symptomatic uncomplicated gallstones confirmed in ultrasound. The pneumoperitoenum was created in a blind way with a Veress needle up to pressure of 12 mmHg and the first 10mm TERNAMIAN-EndoTip trocar was introduced under direct visual control. After the placement of other trocars, the working pressure was reduced from 12mmHg to 7mmHg. The pCO2 concentration was monitored intraoperatively by a capnometer. Among 82 patients included into the study the LPLC was successfully performed in 73 (89 p.c.) patietns. In 8 (9.75 p.c.) patietns the working pressure had to be increased to 15 mmHg due to the gallbladder exceeding 12cm in length and difficulties in its proper mobilization required to visualize the neck of the gallbladder. All these patietns were male and 3 of them were 55 years of age or more. In 1 (1.22 p.c.) patient conversion was necessary because of difficulties in identification ...


  8/18

  Tytuł oryginału: Influence of different pressures of pneumoperitoneum on the autonomic system function during laparoscopy.
  Tytuł polski: Wpływ ciśnienia odmy otrzewnowej na czynność autonomicznego układu nerwowego w trakcie laparoskopii.
  Autorzy: Barczyński Marcin, Herman Roman Maria
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.51-58, tab., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wpływ ciśnienia odmy otrzewnowej na aktywność autonomicznego układu nerwowego (AUN) nie była dotychczas szczegółowo analizowana. Do prospektywnego badania włączono 20 chorych zakwalifikowanych do cholecystektomiii laparoskopowej. Zrandomizowano ich do dwóch 10-osobowych grup: odmy niskociśnieniowej (LP = 7 mmHg) i odmy standardowej (SP = 12 mmHg). Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego uzyskiwano fentanylem i thiopenthalem, które podtrzymywano isofluranem. Wentylację kontrolowano mechanicznie (18 oddechów na minutę, końcowowydechowa prężność CO2 30-35 mmHg, ciągłe monitorowanie kapnograficzne). Ciśnienie odmy otrzewnowej utrzymywano za pomocą automatycznego insuflatora Co2. Pacjenci byli utrzymywani w pozycji leżącej w czasie całego badania. Czynność AUN oceniano za pomocą analizy zmienności rytmu serca (HRV), wykonując śródoperacyjnie 3 pomiary po 5 minut: przed wprowadzeniem do znieczulenia, po wprowadzeniu i po wytworzeniu odmy otrzewnowej. W ocenie HRV wykorzystano analizę widmową niskich (LF = 0,05 - 0,15 Hz) i wysokich (HF = 0,15 - 0,45 Hz) komponent częstotliwości za pomocą szybkiej transformacji Fourierowskiej. Przeprowadzono anlizę statystyczną uzyskanych wyników. Składowa LF uległa obniżeniu po wprowadzeniu do znieczulenia a zwiększyła się po wytworzeniu odmy w obu grupach (p 0,01). LP w mniejszym stopniu aktywowała AUN niż SP (LF: 68,12 ń 6,56 nu vs. 78,26 ń 5,43 nu, p 0,01; HF: 24 ń 3,48 vs. 15.56 ń 2,54 nu, p 0,05). Reasumując, wytworzenie odmy ...

  Streszczenie angielskie: The effects of different pressure values of pneumoperitoneum on the activity of the autonomic nervous system (ANS) have not been investigated in detail. In this prospective study, 20 patietns qualified for laparoscopic cholecystectomy were randomised to either low-pressure (LP = 7 mmHg) or standard-pressure (SP = 12 mmHg) pneumoperitoneum groups, 10 patients each. The anesthesia was induced with fentanyl and thiopental and maintained with isoflurane. Ventilation was mechanically controlled (18 breaths per minute, end-tidal CO2 30-35 mmHg, instant capnometer monitoring). Intraabdominal pressure was maintained automatically by a CO2 insufflator. Patient were kept in a horizontal position. The ANS was evaluated by heart rate variability (HRV) analysis (POSTER ECG 2002 System) measured intraoperatively in three recordings of 5 minutes each: in awake patient, after induction of general anesthesia, and after creation of pneumoperitoneum. Power spectral analysis of HRV was applied, the low-frequency (LF = 0.05 - 0.15 Hz) and high frequency (HF - 0.15 - 0.45 Hz) spectral density of the HRV were analysed using the Fast Forier Transform algorithm. The appropriate statistical analysis of data was performed. LF density decreased at the anesthetized stage and increased at the insufflated stage in both groups (p 0.01). LP resulted in lower sympathetic activation than SP pneumoperitoneum (LF: 68.12 ń 6.56 nu vs. 78.26 ń 5.43 nu, p 0.01; HF: 24 ń 3.48 nu vs. 15.56 ń 2.54 nu, p ...


  9/18

  Tytuł oryginału: Antygeny powierzchniowe w diagnostyce choroby Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: Surface antigen in the epithelial and stroma cells in Graves' disease.
  Autorzy: Konturek Aleksander, Barczyński Marcin, Cichoń Stanisław
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1180-1193, il., tab., bibliogr. 30 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było omówienie najnowszego stanu wiedzy na temat roli czynników immunologicznych (determinant antygenowych) w powstawaniu nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa. Materiał i metodyka. Badaniem na obecność antygenów zostało objętych 69 chorych. Grupę badaną stanowiło 36 chorych, grupę kontrolną 33 chorych z wolem guzowatym obojętnym. W grupie badanej było 28 (77,8 proc.) kobiet i 8 (22 proc.) mężczyzn, a w grupie kontrolnej 31 (93,9 proc.) kobiet i tylko 2 (6,1 proc.) mężczyzn. W grupie pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa średnia wieku wynosiła 41,5 ń 12,5 w przedziale od 17 do 71 lat. W pracy wykorzystano metody diagnostyki immunochistochem. z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. W badanych grupach kolejne wyniki pomiarowe opisano poprzez średnią arytmetyczną, odchylenie standardowe (s). Ocenę różnic pomiędzy badanymi grupami dokonano przez zastosowanie testu Manna-Witney'a U oraz testu chi2 i dokładnego testu Fishera. Wyniki. W przebiegu choroby Gravesa-Basedowa tyreocyty i komórki podścieliska wykazują ekspresje determinanty HLA-DR na swojej powierzchni w sąsiedztwie nacieków limfocytowych. Determinanty CD28 i CD40 współwystępują z determinantą HLA-DR na tyerocytach i komórkach podścieliska. Powyższe badania sugerują, że zmienione komórki pęcherzykowe tarczycy uczestniczą w aktywacji limfocytów T. Wnioski. Ekspresja determinant HLA-DR oraz molekuł adhezyjnych CD28 i CD40, obejmująca komórki pęcherzykowe tarczycy oraz komórki podścieliska, stanowi istotny czynnik ...


  10/18

  Tytuł oryginału: Increased IL-10 production during spontaneous apoptosis of monocytes.
  Autorzy: Bzowska Małgorzata, Guzik Krzysztof, Barczyk Katarzyna, Ernst Martin, Flad Hans-Dieter, Pryjma Janusz
  Źródło: Eur. J. Immunol. 2002: 32 (7) s.2011-2020, il., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 312,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Monocytes/macrophages undergo apoptosis and are in contact with apoptosis cells both in vitro and in vivo. The data show that monocytes undergoing spontaneous apoptosis in vitro change their cytokine production profile. We demonstrate that the lipopolysaccharide (LPS)-induced production of interleukin-10 (IL-1)) is up-regulated, while production of proinflammatory cytokines such as tumor necrosis factor-ŕ (TNF-ŕ) and interleukin-1á (IL-1á) is either not affected or reduced. These differences seen both at the protein and mRNA level directly correlate with the appearance of apoptotic cells in the culture. Flow cytometry analysis using double staining, surface with annexin V and intracellular with anti-IL-10, suggested that annexin V-negative monocytes are the predominant source of IL-10. Analysis of sorted populations of monocytes indicated that the increase in IL-10 synthesis appears to result from direct interactions between non-apoptotic and apoptotic cells at the time of stimulation. Also non-apoptotic, freshly isolated monocytes produced more IL-10 upon stimulation with LPS, Staphylococcus aureus or zymosan when apoptotic neutrophils were added to the culture. In contrast, monocyte-derived macrophages did not produce more IL-10 in the presence of apoptotic neutrophils. Finally, we found that the presence of apoptotic monocytes in the culture may influence specific immune responses. The data show that in the presence of annexin V-positive monotocyes CD-4 positive memmory T cells produce less IFN-ç upon stimulation with purified protein derivative of tuberculin...


  11/18

  Tytuł oryginału: Powtarzalność parametrów wysiłkowych testów spiroergometrycznych u chorych z niewydolnością serca.
  Tytuł angielski: Reproducibility of cardiopulmonary exercise test in patients with chronic heart failure.
  Autorzy: Podolec Piotr, Tomkiewicz-Pająk Lidia, Pieculewicz Monika, Barczyk Edyta, Tarkota Piotr, Kaźnica Magdalena, Pasowicz Mieczysław, Olszowska Maria, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.580-582, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem praby była ocena powtarzalności parametrów wysiłkowych testów spiroergometrycznych WTS u chorych z niewydolnością serca (NS) wykonanych w standardowych warunkaach. Materiał i metodyka: badaniem objęto 30 chorcyh (7 kobiet, 23 mężczyzn) w wieku od 44 do 68; średnio 56 ń 14,5 lat z rozpoznana co najmniej od 6 miesięcy NS w przeabeigu pierwotnej kardiomiopatii rozstrzeniowej (5 chorych) lub choroby niedokrwiennej serca (25 chorych), z frakcją wyrzutową lewej komory oznaczoną echokardiograficznie metodą Simpsona od 18 do 32; średnio 24ń 6,2 p.c. U wszystkich chorych stwierdzono stabilny obraz choroby w czasie ostatnich 4 tygodni i nie zmieniano leczenia farmakologicznego. Po zapoznaniu chorych z protokołem badania i wykonaniu testu próbnego wykonano w odstępie 7 dni dwa testy (WTS 1, WTS 2) na bieżni ruchomej według zmodyfikowanego protokołu Naughtona. Analizą objęto następujące parametry WTS częstość akcji serca (HRrest), zużycie tlenu w progu beztlenowym (VO2AT) oraz parametry na szczycie wysiłku: czas trwania testu (T), zużycie minutowe tlenu (VO2peak), zużycie tlenu wyrażone jako procent normy (VO2peak prodN), wentylacyjny ekwiwalent dwutlenku węgla (VE/VCO2peak) oraz tlenu (VE/VO2peak), częstość akcji serca (HRpeak), ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla w próbce powietrza wydychanego (PETCO2peak). Wyniki: Stwierdzono wysoką korelację pomiędzy badanymi parametrami w obu testach: HRrese (p 0,0001), VO2AT (p 0,0001), T (p 0,0001), HRpeak (p 0,001), VO2peak (p 0,0001), VO2peak proc.N (p 0,0001), VE/VCO2peak (p 0,0001), VE/VO2peak (p 0,0001), PETCO2peak (p 0,0001), RQ(p 0,004). Wnioski: Przy zaachowaniu standardowych...


  12/18

  Tytuł oryginału: Ocena zakresu ruchomości stawu kolanowego w trakcie wydłużania uda metodą Ilizarowa.
  Tytuł angielski: Evaluation a range of the motion of knee during femoral lengthening by Ilizarov method.
  Autorzy: Pasierbek Mirosław, Gaździk Tadeusz S., Ryba Jan, Barczyński Andrzej, Golonka Joanna
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.622-625, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przykurcz wyprostny stawu kolanowego jest zawsze obecnym problemem w czasie wydłużania uda. Jest on zależny od takich czynników jak: rehablitacja, konstrukcja aparatu Ilizarowa, wielkość wydłużania i etiologia skrócenia. Materiał i metody. W latach 1998-2001 leczono 34 dzieci ze skróceniem uda. Przykurcz występował we wszystkich przypadkach. Wyniki. Dynamika procesu wydłużenia była ściśle zależna od wzrastania i likwidacja powstającego przykurczu. Przy przestrzeganiu podanych zasad przykurcz wyprostny stawu kolanowego ustępował zawsze w kilka miesięcy po zdjęciu aparatu Ilizarowa. Wnioski. Właściwy program rehabilitacyjny jest równorzędnym elementem do postępowania chirurgicznego. Ograniczenie ilości impulsów i ich właściwa lokalizacja pomaga w późniejszej rehabilitacji.


  13/18

  Tytuł oryginału: Wydłużanie na gwoździu śródszpikowym kości udowej: zalety i wady metody.
  Tytuł angielski: Femoral bone allongement on intramedullary pin: advantages and disadvantages of the method.
  Autorzy: Wojciechowski Piotr, Ryba Jan, Pasierbek Mirosław, Barczyński Andrzej
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.62-67, il., bibliogr. 17 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają własne doświadczenia w wydłużaniu kości udowej na gwoździu śródszpikowym u 8 leczonych chorych.


  14/18

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka wczesnego nawrotu choroby Graves Basedowa po leczeniu operacyjnym : praca doktorska
  Autorzy: Kostka Andrzej, Barczyński Marian (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, III Katedra Chirurgii Ogólnej, Klinika Chirurgii Endokrynologicznej w Krakowie
  Źródło: 2002, [4], 80 k. : il., tab., bibliogr. 168 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20132

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  15/18

  Tytuł oryginału: Wyniki chirurgicznego leczenia "niemych" guzów nadnerczy
  Autorzy: Puchalski Zbigniew, Barczyk Janusz, Trochimowicz Lech
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.380-384, tab., bibligor. 26 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/18

  Tytuł oryginału: Rak zewnątrz wydzielniczej części trzustki - występowanie, diagnostyka i możliwości leczenia chirurgicznego
  Autorzy: Hady Hady R., Puchalski Zbigniew, Ładny Jerzy R., Barczyk Janusz, Dadan Jacek, Serwatko Wojciech, Kokoszko Maciej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.417-424, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  17/18

  Tytuł oryginału: Postawa ciała u dzieci z nadwagą i otyłością.
  Tytuł angielski: Body posture of overweight children with obesity.
  Autorzy: Ostrowska Bożena, Barczyk Katarzyna, Hawrylak Arletta, Rożek-Mróz Krystyna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.160-163, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jednym z ważnych elementow oceniających stan biologiczny człowieka jest postawa ciała. Liczne obserwacje wskazują, że otyłość nie jest objawem obojętnym dla zdrowia. U dzieci prowadzi to o pogorszenia sprawności i wydolności fizycznej, obniżenia poziomu cech motorycznych, powstania przeciążeń w narządzie ruchu. Cel. Celem pracy jest ocena kształtu krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa oraz częstości występowania asymetrii w obrębie tułowia u dzieci z różnym stopniem otyłości. Materiał i metoda. Badaniami objęto 70-osobową grupę dzieci (32 chłopców i 38 dziewcząt) w wieku 11-15 lat ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Oceny postawy ciała dokonano metodą fotogrametryczną opartą na zjawisku mory projekcyjnej, według ogólnie przyjętych zasad. Szczegółowej analizie poddano kształt krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa oraz symetrię położenia wybranych jednoimiennych punktów kostnych w obrębie tułowia. Wyniki. Wyniki badań wskazują, że nasilenie i częstość występowania nieprawidłowości w postawie ciała są związane ze stopniem otyłości. Wraz ze wzrostem masy ciała dochodzi do zmian w ukształtowaniu krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa, szczególnie kifozy piersiowej oraz nasilenia bądź zmniejszenia występowania niektórych asymetrii tułowia. Wnioski. Otyłość wywiera wpływ na postawę ciała.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Body posture is an important element in estimating the biological condition of man. It is widely known that excess weight adversely affects health. The study aim. The aim of this study was to evaluate the body posture, of children with excess weight and obesity in both sagittal and frontal planes. Material and method. The experimental group consisted of 38 females and 32 males aged 11 to 15 yr. with different degrees of obesity. To evaluate the body posture a photogrammometric method was used based on the Moire phenomenon (Takasaki, 1970). In the sagital plane the degres of thoracic kyphosis and lordosis was analysed. In the frontal plane the symmetry of layout of chosen elements within the trunk was analysed. Results. The results of the research indicate that irregular body posture is related to degre of obesity. The form of the spine changes will increase in weight. Conclusion. Obesity exerts an influence on body posture.


  18/18

  Tytuł oryginału: Aktualne problemy uzależnień i zapobieganie im u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Current addiction problems among children and the youth and their prevention.
  Autorzy: Kram Mirosława, Połocka-Molińska Maria, Barczykowska Ewa
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.222-225, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Uzależnienia od nikotyny, alkoholu, narkotyków to poważny problem zdrowotny, psychologiczny i społeczny u dzieci i młodzieży. Na rodzicach spoczywa moralny i prawny obowiązek wychowywania swojego dziecka na jednostkę wolną od nałogu. Obok rodziny to nauczyciele i wychowawy mają największy wpływ na postawy i zachowanie młodego człowieka. Celem opracowania było zbadanie postaw rodziców i wychowawców wobec problemu uzależnień wśród uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum. Do realizacji założonych celów zastosowano kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. Grupę badawczą stanowiło 82 nauczycieli i wychowawców oraz 1560 rodziców. Badanie wykazały, iż 82 pedagogów widzi potrzebę rozmów i prowadzenia pogadanek z uczniami na temat palenia papierosów, zażywania narkotyków i komputeromanii. Około 1/3 rodziców i opiekunów nie zauważa problemu uzależnienia u swoich dzieci.

  Streszczenie angielskie: The addiction to medicine, alcohol, and drugs among children and the youth is a health, a psycholoigcal and a social problem. It is parents' moral and legal obligation to raise their child to be free of any addictions. Apart from parents it is the teachers and tutors who have the biggest influence on a young man's behaviour and attitudes. The main aim of this study was to examine parents' and teachers' attitudes towards the problem of addictions among primary school, gymnasium and secondary school students. The survey questionnaire of my own was used in order to achieve this goal. The examined group consisted of 83 teachers and tutors and 1560 parents. The study demonstrated that 82 teachers and tutors see the need to talk to students on the issue of smoking cigarettes, taking drugs and the addiction to computers. About 1/3 of the parents and guardians do not notice the problem of their children's addiction.

  stosując format: