Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BARAŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wartości etyki medycznej a medycyna melancholiczna, czyli o konsekwencjach absolutyzacji wartości.
Tytuł angielski: The values of medical ethics and melancholic medicine (the consequence of value absolutization).
Autorzy: Barański Jarosław, Wronecki Krzysztof
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.33-38, il., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
Sygnatura GBL: 313,451

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Medycyna współczesna, dzięki wielu rewolucjom, które przeszła w ostatnich dziesięcioleciach ubiegłego wieku, przewartościowała etyczne podstawy naszej kultury. Nauki medyczne i technologia medyczna oraz ich zastosowania diagnostyczne i terapeutycze postawiły pytania o nową rolę zawodową lekarza i status jego posłannictwa. Zrozumiała staje się więc społeczna i polityczna presja, aby wypracować takie priorytety etyczne medycyny, których konkretne realizacje sprostałyby oczekiwaniom i potrzebom społecznym. Można wyodrębnić cztery priorytety etyczne mdycyny, wyrażające wartości, które są obowiązkiem moralnym lekarza (zdrowie i życie człowieka, dobro chorego, umieranie bez cierpienia i bólu): zapobieganie chorobom i urazom oraz promocja i utrzymanie zdrowia, usuwanie bólu i cierpienia, leczenie i troska o chorych, unikanie przedwczesnej śmierci i dążenie do godnej śmierci. Ich konkretną postacią, etycznie regulującą postępowanie lekarza, są, zgodnie z pryncypializmem etycznym, cztery zasady etyczne: szacunek dla autonomii, nieszkodzenie, dobroczynność, sprawiedliwość. Technologiczno-instytucjonalne wymagania organizujące pracę lekarza oraz coraz silniejsze powiązanie działań lekarskich z mechanizmami wymiany towarowej mogą doprowadzić do absolutyzacji poszczególnych wartości autotelicznych zawodu lekarskiego. Następstwem tej absolutyzacji jest zarzucenie innych wartości oraz naruszenie etycznej integralności lekarza. Działanie lekarskie stają się etycznie dwuznaczne, np. ...

  Streszczenie angielskie: Contemporary medicin, thanks to the many revolutions which it went trough in the past decades, re-evaluated the ethical basis of our culture. Medical science and medical technology as well as their therapeutic and diagnostic applications have posed questions about the new professional role of the doctor and the status of his mission. Thus the social and political pressure to develop such ethical priorities of medicine, the specific realization of which would meet social needs and expectations, becomes more understandable. Four ethical priorities of medicine can be distinguished, which express values constituting the moral duty of the doctor (health and human life, patietn's wellbeing, dying without suffering and pain); prevention of diseases and injury as well as promotion and maintenance of patient's well-being; eradication of pain and suffering; treatment and concern for patients; avoiding premature death and dying with dignity. These priorities form a shape which regulated doctor's behavior in accordance with ethical principialism in four ethical rules: respect for autonomy, harmlessness, charity, justice. The institutional and technological requirements that organize the doctor's work as well as stronger potent connection of doctor's actions with the mechanisms of barter exchange can lead to absolutization of individual and autothelic values of the medical profession. The consequence of this absolutization is the abandonment of other values and the violation of a ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Policy requirements and performance indicators for good practice in workplace health: public health perspectives.
  Autorzy: Barański Bogusław
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (2) s.121-132, bibliogr. 37 poz. - Międzynarodowa konferencja nt. stanu zdrowia pracowników Łódź 09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The author lists the main objectives, work areas and benefits of good practice in health, environment and social management in enterprises (GP HESME). History of this cross-sectoral and multidisciplinary approach to management of occupational, lifestyle, environmental and social health determinants is outlined. Health policy requirements and performance indicators are provided to facilitate GP HESME implementation at the enterprise and local levels. The role of local authorities and networking of enterprises, representing various sectors is highlighted.

  stosując format: