Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BANASZKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Wskazania, rodzaje i technika wykonania stomii.
Tytuł angielski: General principles in creating abdominal stomy.
Autorzy: Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.8-11, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnim dziesięcioleciu stwierdzono znaczny wzrost zachorowalności na raka jelita grubego. Podstawowym sposobem leczenia jest leczenie chirurgiczne. Mimo niezwykle dynamicznego rozwoju nowych technik chirurgicznych oraz wprowadzeniu szwu mechanicznego liczba wykonywanych stomii w tej chorobie nie uległa zmniejszeniu. Zwiększyła się natomiast liczba osób ze stomią w związku z coraz wcześniejszym wykrywaniem raka jelita grubego i w konsekwencji wzrostem 5-letniego przeżycia chorych. Inne przyczyny wykonania stomii to: zapalne choroby jelita grubego, choroby przełyku i żołądka, choroby urologiczne. W zależności od przyjętego kryterium wyróżniamy stomię definitywną i czasową: stomię końcową i boczną; kolstomię, ileostomię, urostomię, gastrostomię. W 1967 roku Turnbull i Weakley przedstawili zasady prawidłówego wykonywania stomii. Podane wówczas zasady są aktualne do dziś. Aby prawidłowo wykoanć stomię pracę z chorym należy rozpocząć przed zabiegiem. Miejsce wykonania stomii musi być wyznaczone przed planowaną operacją przez zespół pielęgniarka stomijna - lekarz przy udziale chorego. Stomię należy wykonać zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wykonaniu zespoleń jelitowych. Wykonaną stomię należy na stole operacyjny, zaopatrzyć w indywidualnie dobrany sprzęt stomijny. Prawidłowe wykonanie i opieka nad chorym ze stomią w pierwszych dobach po leczeniu operacyjnym decyduje o dobrej jakości życia ze stomią.

  Streszczenie angielskie: Increasing incidence of colorectal cancer (CRC) is reported world-wide throughout last decade. Still the basic method of treatment remains surgery. Althrough the new surgical techniques and staplers were introduced into common practice still the number of created stomies remains stable. Furthermore, the number of stomy patients is increasing for relatively earlier detection of CRC and as a natural sequel of increasing 5-years survival rate. Apart from CRC there are other indications for stomy creating such as: IBD, same oesophageal, gastric and urological diseases. According to various criteria we define as follows: temporary and permanent, loop and terminal, colo-, ileo-, uro- and gastrostomy. In 1967 Turnbull and Weakley published their principles of correct creating of stomy and those are nowadays generally admitted as a gold standard. To obtain a good functioning and easy to live with stomy, a strict cooperation with patient starting before elective, or even emergency surgery is necessary. This cooperation also involves stommy-nurse, who is often the person marking stomy site. General principles in creating stomy derive from common rules used for intestinal anastomosis. After stommy is created it's necessary to place the transparent stomy container, still in operating theatre. Adequately created stomy, as well as good ambulatory care are basic for good quality of life of stomy patients.


  2/14

  Tytuł oryginału: Przepuklina okołostomijna - materiał własny.
  Tytuł angielski: Peristomal herniation complicating colostomy - own experience.
  Autorzy: Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.14-19, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U ok. 30 proc. chorych leczonych z powodu organicznych chorób jelita grubego końcowym etapem leczenia operacyjnego jest wytworzenie stomii. W ok. 30-50 proc. dochodzi do powstania powikłań. Najczęściej występujące powikłanie to przepuklina okołostomijna. Dokonano retrospektywnej oceny osób z kolstomią. Przeanalizowano różne czynniki mogące mieć wpływ na wystąpienie przepuklin okołostomijnych. Analizie podadno ilość i rodzaj powikłań w zależności od czasu życia osób ze stomią, rodzaju i trybu wykonanego zabiegu operacyjnego, stopnia zaawansowania klinicznego raka jelita grubego oraz od zastosowania leczenia uzupełniającego. Uzyskane dane opracowano statystycznie z użyciem testu chý Persona dla testów nieparametrycznych. Analizie poddano dokumentację 654 osób z kolostomią będących pod opieką Poradnii Stomijnej. Średni okres obserwacji osób ze stomią wynosił 47 miesięcy. Nie stwierdzono istotnej stastycznie zależności występowania przepuklin okołostomijnych od rodzaju i trybu wykonywanego zabiegu operacyjnego. Natomiast stwierdzono istotną statystycznie zależność między czasem życia chorych ze stomią a występowaniem powikłań stomii. U osób po leczeniu z powodu raka jelita grubego nie stwierdzono istotnie statystycznej różnicy występowania przepuklin okołostomijnych w zależności od stopnia zaawansowania klinicznego natomiast stwierdzono tę zależność u osób po leczeniu uzupełniającym.

  Streszczenie angielskie: Creating colostomy, either temoporary, or definitive is the option in treatment of numerous patients undergoing surgery for certain colorectal disorders. Reported complication rate is high: 30-50 p.c. The most common complication is peristomal herniation. The aim of present paper was retrospective analysis of selected parameters that may originate or promote peristomal herniation. 654 colostomy outpatient subjects were brought into analysis. Mean follow-up was 47 months. All stomy - related complications were numbered and classified and afterwards matached against: duration of colcostomy, type and urgency of the procedure, and staging and dajuvant therapy, if present, in patients treated for colorectal cancer (CRC). Statistical data were calculated using Persons chi square test. No significant correlation between peristomal herniation rate and type urgency of the procedure was found, while duration of colostomy significantly correlated with incidence of peristomal herniation. In patients with stomy created for the purpose of CRC treatment, herniation rate did not correlate significantly with documented CRC staging. Correlation in those patients, was found between herniation rate and presence of adjuvant therapy (p 0,01).


  3/14

  Tytuł oryginału: Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym ze stomią.
  Tytuł angielski: Nursing problems with stoma patients.
  Autorzy: Cierzniakowska Katarzyna, Szewczyk Maria T., Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.20-24, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W wyniku operacji jelita grubego w ok. 40 proc. przypadków wyłania się stomię jelitową. W całym procesie edukacji przed i pooperacyjnej oraz rehabilitacji bardzo istotną rolę pełni odpowiednio wykształcona pielęgniarka. Celem tej pracy było ustalenie najistotniejszych problemów pielęgnacyjnych, występujących w opiece nad chorym ze stomią. Kwestianariusz ankiety wypełniło 25 pielęgniarek z Kliniki Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. 1. Wśród problemów zgłaszanych przez pacjentów, najczęściej powtarza się obawa że nie nuczą się zmieniać worka samodzielnie. 2. Właściwa edukacja chorego ma wpływ na obniżenie lęku przed powrotem do środowiska zamieszkania. 3. Największą trudność pielęgniarce opiekującej się pacjentem sprawia udzielanie odpowiedzi na pytania nawiązujące do podłoża nowotworowego jego choroby. Jedną z przyczyn występowania problemów w opiece nad chorym ze stomią jest brak dostatecznego przygotowania pielęgnairek (wyposażenia w wiedzę) przez szkołę medyczną do wykonywanej pracy, szczególnie z psychologii.

  Streszczenie angielskie: Around 40 p.c. of operations for colorectal indications end up with stomy creation. Once ostomy is createw the most important issue that rises before the nursing theam is both ostomy care and further education to prepare patients to be back in their social enuironment. The purpose of this study was to define the most important issues with a nursing of the stoma patients. The search has been done amongst 25 nurses in Dept. of General Surgery Clinic of the Dr J. Biziel Memorial Hospital in Bydgoszcz. A poll questionnaire has been used for the purpose. 1. The most important problem raised by the patients is a fear of lack of experience in unaided heandling with a sack. 2. A well educated patient with a large bowel stomy is not afraid to come back to his social environment. 3. The biggest nurse concern is how to deal with patient's queastions and fears cancerning with cancer. 4. The cause of nursing personnel problems in taking care of stoma patients starts in a medical school where student is not properaly educated and equipped with necessary knowledge, especially psychological one.


  4/14

  Tytuł oryginału: Różnorodność problemów pielęgnacyjnych u wybranych pacjentów ze stomią jelitową.
  Tytuł angielski: Variety of nursing problems concerned with selekted stoma patients.
  Autorzy: Stodolska Alina, Szewczyk Maria T., Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.25-29, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • onkologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania było testowanie diagnoz pielęgniarskich chorego ze stomią. Ocena dotyczyła nasilenia problemów pielęgnacyjnych u losowo wybranych chorych. Badania prowadzono w Klinice Chirurgii Ogólnej Szpitla Wojewódzkiego im. dr J. Biziela w Bydgoszczy w 2002 roku. Ocenie poddano stopień realizacji standardu pielęgnowania chorych i problemów współistniejących. Analizowano historie pielęgnowania i karty obserwacyjne. Uzyskano następujące wnioski: Wszystkie standardowe diagnozy znalazły zastosowanie w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych w wybranej grupie chorych. Posługiwanie się standardem pielęgnowania chorego ze stomią, nie ogranicza zasady indywidulanego podejścia do pacjenta. Problemy współistniejące były nie mniej ważne i wymagały jednoczasowych rozwiązań z problemami związanymi ze stomią. W dostrzeganiu i rozwiązywaniu problemów pacjenta ze stomią istotna jest umiejętność analizowania zebranych danych (różne źródła wiedzy) i doświadczenie zawodowe pielęgniarki.

  Streszczenie angielskie: The aim of present study was to analyse and compare the standardised nursing diagnoses in stoma patients. Examinations were carried out in Department of General Surgery, Biziel Memorial Hospital in Bydgoszcz in 2002 year. Extent in fulfilling standarised scheme towards stoma related problems and management of non-stoma problems were basic part of analysis. Patient's history and nursing charts were evaluated. Conclusions: 1. All standarsised diagnoses were found useful in coping with nursing problems in ected group of patients. 2. Strict adherence to standardised scheme did not confine nursing practitioners to management of stoma related problems only. 3. Concomitant non-stoma problems were of same importance as stoma related ones and reacquired simultaneous treatment. In identifying and solving stoma related problems it is not to emphasise personal experience of nursing staff.


  5/14

  Tytuł oryginału: Irygacja.
  Tytuł angielski: Irrigation.
  Autorzy: Cierzniakowska Katarzyna, Szewczyk Maria T., Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.30-32, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uzyskiwanie regularnych wypróżnień u chorych z kolostomią stałą zależy od przestrzegania zasad odżywiania się oraz od wykonywania irygacji. Irygacja jest zabiegiem polegającym na mechanicznym wypłukiwaniu zawartości jelita grubego wodą. Ten sposób kontroli nad oddawaniem stolca mogą stosować wszystkie osoby ze stałą kolostomią, które wyrażają chęć uczenia się irygacji, oraz u których nie występują medyczne przeciwwskazania. Irygacja ma zdecydowanie korzystny wpływ na readaptację chorego ze stomią, pozwala na zwiększenie jego aktywności fizycznej, poprawia samopoczucie psychiczne, niweluje lęk i obawy związane z noszeniem sprzętu stomijnego.

  Streszczenie angielskie: To get regular defecations by sick person with stoma depends on following obvious diet principles as well as irrigation. Irrigation is a procedure of washing away contents of a large intestine with water. This type of a defecation control may be used by every patient with stoma, who wants to learn how to do it, however he must not have any medical contraindication to do this. Irrigation favourably influences on adaptation of the stoma patient. It allows him to increase his physical activity, improve his good mood, reduces his anxiety and concern for carrying the stoma equipment.


  6/14

  Tytuł oryginału: Persistent oxidative stress in colorectal carcinoma patients.
  Autorzy: Gackowski Daniel, Banaszkiewicz Zbigniew, Rozalski Rafał, Jawień Arkadiusz, Oliński Ryszard
  Źródło: Int. J. Cancer 2002: 101 (4) s.395-397, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 305,029

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We examine whether the level of 8-oxo-2'-deoxyguanosine (8-oxodGuo) in lymphocytes DNA is higher in colon cancer when compared to the control group. Factors that may influence oxidative stress such as antioxidant vitamins and uric acid were also determined. Blood samples were obtained from a control group of 55 healthy persons and 43 colon cancers. 8-OxodGuo level and the vitamins concentraction were measured by high-performance liquid chromatography. The levels of 8-oxodGuo were significantly higher whereas the concentractions of the vitamins and uric acid were significantly lower in colon cancer patients than in control group. Therefore, the decreased concentration of antioxidant vitamins together with lower amount of uric acid may be responsible for the formation of pro-oxidative environment in blood of colorectal carcinoma patients.


  7/14

  Tytuł oryginału: Gruczolaki jelita grubego.
  Autorzy: Banaszkiewicz Zbigniew, Tojek Krzysztof, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.34-36, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/14

  Tytuł oryginału: Lymphocyte labile iron pool, plasma iron, transferrin saturation and ferritin levels in colon cancer patients.
  Autorzy: Gackowski Daniel, Kruszewski Marcin, Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz, Oliński Ryszard
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.269-272, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Patients with colorectal carcinoma showed statistically significant lower values of transferrin saturation, total iron binding capacity and serum iron level as compared with control group, while the level of ferritin and the size of labile iron pool in carcinoma patients were higher, although this difference was not statistically significant. Our observations are in favour of the hypothesis which suggests that changes in iron metabolism restrict iron availability for tumour cells and as consequence, slow their growth.


  9/14

  Tytuł oryginału: Oznaczanie stężenia antygenu karcynoembrionalnego w popłuczynach otrzewnowych u chorych na raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: Significance of carcinoembryonic antigen levels in peritoneal washings in clinical analysis of patients with colorectal cancer.
  Autorzy: Bała Dariusz, Jawień Arkadiusz, Czechowicz Witold, Banaszkiewicz Zbigniew, Kaźmierczak Mieczysław, Ciecierski Marek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.289-293, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza stężenia CEA w popłuczynach otrzewnowych (CEAp) u chorych na raka jelita grubego (rjg) oraz porównanie go ze stężeniem CEA w osoczu. Badano 87 chorych na rjg, grupę kontrolną stanowiło 13 chorych operowanych z powodu chorób naczyniowych. Podczas laparotomii podawano 200 ml soli fizjologicznej, którą pobierano jako popłuczyny. Płyn odwirowywano, oznaczano stężenie CEA metodą immunochemiluminescencyjną i określano jego wartości względem białka. Za wartość graniczną przyjęto 100 ng/g białka. Do obliczeń statystycznych użyto testu t-Studenta, Welcha, Manna-Whitneya. Wykazano, że średnie stężenie CEA w popłuczynach otrzewnowych u chorych na rjg było zwiększone we wszystkich stopniach zaawansowania i różniło się istotnie statystycznie (p 0,001) od grupy kontrolnej (z wyjątjkiem stopnia A). Nie stwierdzono zależności miedzy stężeniem CEAp a płcią, typem histologicznym, stopniem złośliwości i stopniem zaawansowania wg Dukesa (w modyfikacji Astler-Collera, z wyjątkiem D2). Średnie stężenie CEAp w raku okrężnicy było istotnie statystycznie większe niż w raku odbytnicy. Zaobserwowano dodatnią korelację między stężeniem CEA w popłuczynach otrzewnowych a stężeniem w osoczu.


  10/14

  Tytuł oryginału: Ocena mikrobiologiczna preparatów probiotycznych zarejestrowanych w Polsce (badanie wstępne).
  Tytuł angielski: Microbiological qualitative and quantitative analysis of probiotic products registered in Poland for medicinal purposes (pilot study).
  Autorzy: Szajewska Hanna, Fordymacka Anna, Banaszkiewicz Aleksandra
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.941-944, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzone w innych krajach wykazały, że informacje na etykietach preparatów lub produktów probiotycznych są często mylące lub wręcz nieprawdziwe. Celem badania była wstępna analiza mikrobiologiczna preparatów probiotycznych zarejestrowanych w Polsce jako leki. Przynależność gatunkową drobnoustrojów określano metodą fenotypową za pomocą testu API 50 CH, API 20A, API rapid ID 32A. Żywotność bakterii (liczbę drobnoustrojów) zawartych w preparatach probiotycznych oznaczano metodą płytkową seryjnych rozcieńczeń i metodą probówkową pozwalającą na określenie najbardziej prawdopodobnej liczby bakterii. Ocenie poddano 5 preparatów. W jednym z nich liczba bakterii była znacząco mniejsza niż podana przez producenta. W składzie kolejnego preparatu nie wykazano obecności deklarowanego Bifidobacterium bifidum, stwierdzono natomiast obecność innego szczepu z rodzaju Bifidobacterium. Wyniki analizy czterech pozostałych preparatów były zgodne ze specyfikacją podaną przez producentów. Wszystkie preparaty spełniały wymagania dla leków doustnych zawierających surowce pochodzenia naturalnego. Wstępna analiza mikrobiologiczna bakteryjnych preparatów probiotycznych zarejestrowanych w Polsce jako leki wykazała, że tylko część z nich zawierała drobnoustroje gatunkowo i ilościowo zgodne ze specyfikacją przez producenta.


  11/14

  Tytuł oryginału: Karmienie piersią : skrypt dla studentów medycyny
  Autorzy: Banaszkiewicz Aleksandra, Nehring-Gugulska Magdalena, Żukowska-Rubik Monika, Nagadowska Monika, Postolski Maciej
  Opracowanie edytorskie: Chazan Bogdan (przedm.), Radzikowski Andrzej (przedm.).; Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, KUKP 2002, 80 s. : il., tab., bibliogr. 25 poz., 21 cm. - Tyt. rozdziałów również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 735,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć żeńska


  12/14

  Tytuł oryginału: Przewodnik nauczania o karmieniu piersią : wskazówki metodyczne dla wydziałów medycyny, pielęgniarstwa i żywienia
  Opracowanie edytorskie: Banaszkiewicz Aleksandra (tł.), Niecikowska Krystyna (tł.), Oslislo Anna (tł.), Ślizień-Kuczapska Ewa (tł.).
  Źródło: - Warszawa, Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią 2002, XVII, 392 s. wiele liczb. : tab., bibliogr. s. 10-1 - 10-92, 31 cm. - Karta tytułowa w jęz. ang. ; Wyd. skoroszytowe
  Sygnatura GBL: 802,226

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta


  13/14

  Tytuł oryginału: Poczucie koherencji u studentów pielęgniarstwa.
  Autorzy: Wrońska Irena, Banaszkiewicz Mariola
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.11-16, tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/14

  Tytuł oryginału: Wiedza młodzieży szkół policealnych i średnich na temat profilaktyki chorób nowotworowych gruczołu piersiowego.
  Tytuł angielski: Knowledge about breast cancer prevention among high school and post-high school youth.
  Autorzy: Banaszkiewicz Mariola
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.217-221, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak piersi nadal jest na pierwszym miejscu w strukturze zachorowań kobiety na choroby nowotworowe w Polsce i innych krajach świata. Zasadnym wydaje się zatem zwrócenie szczególnej uwagi na wczesną edukację populacji dziewcząt i młodych kobiet. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy, zachowań zdrowotnych i świadomości dotyczącej ryzyka zachorowania na raka sutka. Badania przeprowadzono w marcu 1999 roku na grupie 107 osób (82 uczennice medycznej szkoły zawodowej oraz 25 uczennic liceum ogólnokształcącego). W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, którą zrealizowano za pomocą kwestionariusza ankiety (15 pytań) oraz standaryzowany test, opracowany przez Amerykańską Agencję Rządową - US. AID oraz Polską Fundację Europejskiej Szkoły Onkologii. Badanie pozwala na sformułowanie następujących wniosków: badana młodzież wykazuje niski poziom wiedzy na temat chorób gruczołu piersiowego, respondenci nie znają danych epidemiologicznych dotyczących rozmiarów problemu chorób nowotworowych gruczołu piersiowego, istnieje konieczność edukowania w zakresie badanej problematyki.

  Streszczenie angielskie: Breast cancer continues to rank first among the cancer diseases among women in Poland and worldwide. Thus, it seems justified to draw more attention to the problem of early education on this issue among girls and young women. The aim of this work was to assess the level of knowledge, health behaviour and the awareness concerning the risk of devleoping breast cancer. The study was conducted in March 1999 on a group of 107 subjects (82 female students of a medical vocational school and 25 female high school students). The method applied in the study was a diagnostic survey, carried out by means of questionnaire (15 questions) and a standarized test, developed by American Government Agency - US. AID and the Polish Found of the European School of Oncology. The following conclusions can be drawn on the basis of the study: the level of knowledge about breast cancer among the youth under investigation is low: the participants in the study are not familiar with the epidemiological data concerning the extent of the breast cancer problem; there is a need of education on this issue.

  stosując format: