Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BALCERZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Jatrogenne uszkodzenia tętnic szyjnych podczas operacji wola nawrotowego tarczycy.
Tytuł angielski: Iatrogenic injury of common carotid artery during surgery for recurrent goiter.
Autorzy: Balcerzak Waldemar, Dorobisz Andrzej T., Dawiskiba Janusz
Opracowanie edytorskie: Zapalski Stanisław (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.72-76, bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono możliwe przyczyny jatrogenne uszkodzenia tętnicy szyjnej, taktykę postępowania chirurgicznego oraz leczenie pooperacyjne. Autorzy przedstawili trzy przypadki jatrogennych uszkodzeń tętnicy szyjnej w grupie przeszło 6 tys. chorych operowanych z powodu różnych schorzeń tarczycy. U wszystkich chorych do urazu tętnicy doszło podczas operacji wola nawrotowego. W dwóch przypadkach było to wole guzowate, w jednym przypadku podczas wtórnej radykalizacji operacji u chorego z carcinoma papillare, rozpoznawanego w badaniu mikroskopowym, po przebytej pierwotnej operacji wola. Ostateczny wynik leczenia uszkodzenia tętnicy szyjnej u wszystkich chorych był pomyślny. Zwrócono uwagę na rolę przedoperacyjnego badania usg-dopplerowskiej duplex color u wszystkich chorych z wolem nawrotowym oraz wskazano na znaczenie udziału chirurga naczyniowego przy ostatecznej rekonstrukcji tętnicy szyjnej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present most common mechanisms of iatrogenic carotid artery injuries, means of proper surgical management, as well as recommended postoperative treatment. The authors presented three cases of iatrogenic common cartoid artery injury on a large material of over 6 thausand patients operated due to different thyroid pathologies. All three cases occurred during recurrent goiter surgery. Two of these patients suffered from recurrent multinodular goiter, while the third was re-operated due to carcinoma papillare diagnosed by a pathologist following the first surgery. In all three cases eventual cartoid artery reconstruction results were satisfactory. The authors demonstrated the importance of preoperative colour duplex-Doppler examinations in all cases of recurrent goiter. They presented the role of the vascular surgeon in case of an eventual reconstructive procedure.


  2/8

  Tytuł oryginału: Efekty kliniczne chirurgicznego leczenia obturacyjnego bezdechu podczas snu.
  Tytuł angielski: Clinical effects of surgical treatment of obstructive sleep apnea syndrome.
  Autorzy: Przybyłowski Tadeusz, Balcerzak Jarosław, Korczyński Piotr, Broczek Katarzyna, Bielicki Piotr, Chazan Ryszarda
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.263-268, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności zabiegów chirurgicznych w leczeniu obturacyjnego bezdechu podczas snu (OBPS). Do zabiegu kwalifikowano chorych z nieprawidłowościami anatomicznymi w obrębie górnych dróg oddechowych, którzy wyrażali chęć poddania się leczeniu operacyjnemu i u których nie stwierdzono przecwiwskazań do takiego leczenia. Badana grupa to 43 mężczyzn w wieku 42,8 ń 6,8 lat z wyjściową wartością AHI 49,5 ń 21,5. Rozpoznanie OBPS zostało ustalone na podstawie wywiadów uwzględniających typowe dolegliwości i objawy oraz wyników badania polisomnograficznego (PSG). U 26 chorych przeprowadzono zabiegi poprawiające drożność nosa, u 17 uwulopalatofaryngoplastykę (UP3), 2 chorych zostało zakwalifikowanych do tonsilektomii. Po zabiegu operacyjnym znaczną poprawę sampoczucia zgłosiło 35 (81 proc.) chorych. Opierając się na wynikach kontrolnego PSG, za wyleczonych (AHI 15) uznano 10 (23 proc.) chorych. U 6 chorych (14 proc.) uzyskano ponad 50 proc. obniżenie wyjściowej wartości AHI, u 7 (16 proc.) - zaobserwowano nasilenie OBPS. Skuteczność poszczególnych zabiegów przedstawiała się następująco: tonsillektomia 100 proc., uwulopalatofaryngoplastyka 41 proc., zabiegi w obrębie nosa 4,2 proc. Nasilenie zaburzeń u 7 chorych było prawdopodobnie wywołane znacznie większym odsetkiem czasu snu w ułożeniu na plecach podczas badania kontrolnego.

  Streszczenie angielskie: Aim of this study was to estimate the efficiency of surgical interventions in the treatment of obstructive sleep apnea (OSAS). Inclusion criteria for treatment were: presence of anatomical abnormalities within upper airways, a will to undergo surgical procedure and no medical contraindication for this treatment. Study group consisted of 43 man at age 42.8 ń 6.8 year with mean pretreatment value of AHI: 49.5 ń 21.5. Nasal surgery was performed in 26 cases interventions improving patency of nose were performed, uvulopalatopharyngoplasty in 17 and in two the tonsillectomy. Diagnosis of OSAS was made on the basis of typical complains and symptoms and results of nocturnal polysomnography. During follow-up, subjectiv improvement was reported by 35 (81 p.c.) of patients. Polysomnography revealed a significant decrease of AHI to below 15 in 10 (23 p.c.) cases; a lowering over 50 p.c. of AHI was obtained in 6 (14 p.c.) cases: in another 7 (16 p.c.) an increase in post-surgery AHI value was noticed. Efficiency of each intervention is presented as follows: tonsillectomy: 100 p.c., uvulopalatopharyngoplasty: 41 p.c. and nasal surgery: 4.2 p.c. Deterioration of OSAS in 7 cases was most probably due to more sleep on back durign the follow-up.


  3/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie uwulopalatofaryngoplastyki oraz uwulopalatoplastyki laserowej w leczeniu chorych z zaburzeniami czynności oddechowej podczas snu.
  Tytuł angielski: Uvulopalatopharyngoplasty and laser assisted uvulopalatoplasty in treatment of patients with sleep related breathing disorders.
  Autorzy: Balcerzak Jarosław, Niemczyk Kazimierz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.415-419, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1996 - 1999 w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie wykonano 35 uwulopalatofaryngoplastyk (UPPP) oraz 23 uwulopalatoplastyki laserowe (UPPL) u chorych z zespołem zaburzenń oddychania podczas snu o różnym stopniu nasilenia. Autorzy prezentują zastosowane kryteria kwalifikacji do każdego z tych zabiegów, opisują technikę operacyjną oraz przedstawiają uzyskane wyniki leczenia oceniane zarówno w kategoriach obiektywnych - na podstawie podstawowych parametrów badań polisomnograficznych wykonanych przed oraz w 2 do 3 miesięcy po operacji, jak i opierając się na subiektywnych wrażeniach pacjentów i ich rodzin zebrancyh w formie ankiety.

  Streszczenie angielskie: In the years 1996 - 1999 in the Department of Otolaryngology of Medical Academy in Warsaw 58 patients with respiratory disorders during sleep were treated using uvulopalatoplasty in 35 cases and laser uvulopalatoplasty in 23 cases. The authors describes operation technique, qualification criteria and results assessed on the basis of basic values of ppolysomnografic study as wwell as subjective feelings of patients.


  4/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie dostępu poprzez wynicowanie powłok twarzy (midfacial degloving approach) w chirurgii włókniaka młodzieńczego.
  Tytuł angielski: Midfacial degloving approach in the surgical treatment of angiofibroma juvenile.
  Autorzy: Balcerzak Jarosław, Krzeski Antoni, Jakubczyk Iwona
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.427-431, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W Klinice Otolaryngologii AM w Warszawie w latach 1996-2001 z powodu włókniaka młodzieńczego (angiogibroma juvenile) leczono 8 pacjentów płci męskiej w wieku 10 - 19 lat, stosując dojście chirurgiczne poprzez wynicowanie powłok twarzy (midfacial degloving approach). Autorzy prezentują zebrany materiał kliniczny oraz opisują szczegółowo zastosowaną technikę operacyjną, uznając ją za godną uwagi i rozpowszechnienia alternatywę dla innych dojść operacyjnych stosowanych dotychczas w leczeniu włókniaka młodzieńczego.

  Streszczenie angielskie: From 1996 through 2001 8 male with a diagnosis of juvenile angiofibroma were managed at the ENT Department of Medical University in Warsaw using midfacial degloving approach. Surgical technique as well as pre- and postoperative management of these patients were described. According to authors' experience midfacial degloving approaach enables the broad exposition of the operating field.


  5/8

  Tytuł oryginału: Państwowa Inspekcja Sanitarna - w stronę nowego zdrowia publicznego?
  Tytuł angielski: National Sanitary Inspectorate - towards new public health?
  Autorzy: Balcerzak Bartosz
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.212-221, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Temat korporatywny:
 • Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

  Streszczenie polskie: Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) jest jedną z instytucji, które zostały zidentyfikowane w ramach projektu badawczego pt.: "Poprawa zatrudnienia absolwentów zdrowia publicznego" jako należące do infrastruktury zdrowia publicznego w Polsce. Ustawowo określony zakres zadań umiejscawia PIS pośród tzw. służb zdrowia środowiskowego. W krajach zachodnich, gdzie troska o środowisko została szybko zespolona z koncepcją zdrowia środowiskowego, służby te miały dużą swobodę rozwoju a profil zawodowy ich kadry zmieniał się wraz z charakterem rozwiązywanych problemów. Procesy te były odzwierciedleniem szerszego trendu polegającego na zmianie podejścia do problemów zdrowia publicznego, która dokonała się w uprzednim stuleciu. W Polsce po okresie transformacji ustrojowej trwają próby odnowienia tradycji zdrowia publicznego i to odnowienia w jego "nowym kształcie". Powstaje pytanie, czy zmiana jakości zdrowia publicznego ma jakiś wpływ na PIS - jedną z centralnych instytucji w jego infrastrukturze. Jest to także pytanie o to, czy w strukturach tej instytucji jest miejsce dla profesjonalistów kształconych zgodnie z paradygmatem nowego zdrowia publicznego. W artykule dokonano przeglądu aktywności Inspekcji Sanitarnej w obszarach działań, które są charakterystyczne dla służb zdrowia środowiskowego. Następnie rozpatrzono w jaki sposób Inspekcja wypełnia funkcje uważane za niedozwolone dla osiagnięcia celów wyznaczonych przez misję owych służb. W podsumowaniu stwierdzono, że pomimo braku zainteresowania PIS społecznymi warunkami życia (co wynika z jej określonych prawem kompetencji)...


  6/8

  Tytuł oryginału: Pożądane profesjonalne kompetencje absolwenta studiów magisterskich na kierunku zdrowie publiczne, jako potencjalnego pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej w opiniach dyrektorów powiatowych stacji Sanepid.
  Tytuł angielski: Desired scope of professional competence of graduates who obtained MA degree in public health as potential employees of the National Sanitary Inspectorate in opinions of directors of local sanitary inspection offices.
  Autorzy: Balcerzak Bartosz
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.273-278, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Temat korporatywny:
 • Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

  Streszczenie polskie: W 2001 roku przeprowadzono cykl zogniskowanych wywiadów grupowych z przedstawicielami instytucji zidentyfikowanych jako należące do struktury zdrowia publicznego w Polsce. Celem tych wywiadów była weryfikacja i ocena listy kompetencji zwiększających sznsę absolwentów zdrowia publicznego na ztrudnienie w tych instytucjach. Jedną z badań grup stanowili przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej - dyrektorzy powiatowych stacji Sanepid. Artrykuł przedstawia przebieg rekrutacji oraz samego badania - szczególnie zaś odstępstwa od przyjętej dla wszystkich badanych grup procedury. Prezentowane i dyskutowane są wyniki badania. Podsumowanie koncentruje sie na omówieniu charakteru tego typu badań jakościowych oraz jego przydatności w sumatywnej i formatywnej ocenie narzędzi badawczych.


  7/8

  Tytuł oryginału: Zespół żyły głównej górnej u chorego z olbrzymim wolem zamostkowym - przydatność skojarzonego badania USG z opcją color-Doppler oraz flebografii żył górnego otworu klatki piersiowej.
  Tytuł angielski: Superior vena cava syndrome in patient with enormous retrosternal goiter - usefulness of associated studies of USG color-Doppler and phlebography of superior chest aperture veins.
  Autorzy: Balcerzak Waldemar, Dawiskiba Janusz, Garcarek Jerzy, Łukieńczuk Tadeusz
  Źródło: Prz. Flebol. 2002: 10 (3) s.79-82, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,489

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili przypadek 76-letniego mężczyzny z zespołem żyły głównej górnej, który rozwinął się w przebiegu wola zamostkowego nadczynnego. W świetle aktualnie dostępnych diagnostycznych metod obrazowych ocenili przydatność skojarzonego badania USG tarczycy z opcją color-Dopler oraz flebografii żył górnego otworu klatki piersiowej. Zwrócili uwagę na konieczność leczenia operacyjnego, taktykę postępowania chirurgicznego oraz możliwe zagrożenia, a także istniejące trudności diagnostyczne.


  8/8

  Tytuł oryginału: Homochiralne estry aminohydroksypropanofosfonowe : synteza i stereochemia : praca doktorska
  Autorzy: Balcerzak Katarzyna Bożena, Wróblewski Andrzej E. (promot.).; Uniwersytet Medyczny Wydział Farmaceutyczny w Łodzi
  Źródło: 2002, [10], 127 k. : il., tab., bibliogr. 261 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20468

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  stosując format: