Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BAL
Liczba odnalezionych rekordów: 75Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/75

Tytuł oryginału: HMG-CoA reductase inhibitors are associated with reduced mortality in ESRD patients
Autorzy: Seliger Stephen L., Weiss Noel S., Gillen Daniel L., Kestenbaum Bryan, Ball Adrianne, Sherrard Donald J., Stehman-Breen Catherine O.
Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[171-178], il., tab., bibliogr. 31 poz. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
Sygnatura GBL: 802,649

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/75

  Tytuł oryginału: Jatrogenne uszkodzenia tętnic szyjnych podczas operacji wola nawrotowego tarczycy.
  Tytuł angielski: Iatrogenic injury of common carotid artery during surgery for recurrent goiter.
  Autorzy: Balcerzak Waldemar, Dorobisz Andrzej T., Dawiskiba Janusz
  Opracowanie edytorskie: Zapalski Stanisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.72-76, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono możliwe przyczyny jatrogenne uszkodzenia tętnicy szyjnej, taktykę postępowania chirurgicznego oraz leczenie pooperacyjne. Autorzy przedstawili trzy przypadki jatrogennych uszkodzeń tętnicy szyjnej w grupie przeszło 6 tys. chorych operowanych z powodu różnych schorzeń tarczycy. U wszystkich chorych do urazu tętnicy doszło podczas operacji wola nawrotowego. W dwóch przypadkach było to wole guzowate, w jednym przypadku podczas wtórnej radykalizacji operacji u chorego z carcinoma papillare, rozpoznawanego w badaniu mikroskopowym, po przebytej pierwotnej operacji wola. Ostateczny wynik leczenia uszkodzenia tętnicy szyjnej u wszystkich chorych był pomyślny. Zwrócono uwagę na rolę przedoperacyjnego badania usg-dopplerowskiej duplex color u wszystkich chorych z wolem nawrotowym oraz wskazano na znaczenie udziału chirurga naczyniowego przy ostatecznej rekonstrukcji tętnicy szyjnej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present most common mechanisms of iatrogenic carotid artery injuries, means of proper surgical management, as well as recommended postoperative treatment. The authors presented three cases of iatrogenic common cartoid artery injury on a large material of over 6 thausand patients operated due to different thyroid pathologies. All three cases occurred during recurrent goiter surgery. Two of these patients suffered from recurrent multinodular goiter, while the third was re-operated due to carcinoma papillare diagnosed by a pathologist following the first surgery. In all three cases eventual cartoid artery reconstruction results were satisfactory. The authors demonstrated the importance of preoperative colour duplex-Doppler examinations in all cases of recurrent goiter. They presented the role of the vascular surgeon in case of an eventual reconstructive procedure.


  3/75

  Tytuł oryginału: Induction of oxidative DNA damage by carcinogenic metals.
  Autorzy: Bal Wojciech, Kasprzak Kazimierz S.
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 127 (1/3) s.55-62, bibliogr. s. 60-62
  Sygnatura GBL: 306,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The metal ions carcinogenic to humans are As, Be, Cd, Cr and Ni, and the candidates also include Co, Cu, Fe and Pt. A range of molecular mechanisms was proposed for these metals, reflecting their diverse chemical properties. The oxidative concept in metal carcinogenesis proposes that some complexes of the above metals (Co, Cr, Cu, Fe, Ni) formed in vivo undergo redox cycling, yielding reactive oxygen species and/or high valence metal ions which oxidize DNA. Some of the products of oxidative DNA damage, including 8-oxoguanine and strand breaks, induce mutations, which may lead to neoplastic transformation. The establishment of metal-binding modes in the cell nucleus and of their reactivity is crucial for the understanding of molecular events in metal carcinogenesis. We have proposed the binding sites for Ni(II) and Cu(II) in core histones (H3, H2A) and sperm protamines (HP2) and, using molecular models, provided evidence for the generation of promutagenic oxidative DNA damage by the bound metals.


  4/75

  Tytuł oryginału: Ocena składu kwasów tłuszczowych w margarynach rynkowych z lat 1996-2000.
  Tytuł angielski: Assessment of fatty acids content in margarines available on Polish market in the years 1996-2000.
  Autorzy: Daniewski Marek, Jacórzyński Bohdan, Mielniczuk Eugenia, Balas Jarosław, Filipek Agnieszka, Pawlicka Małgorzata, Domina Piotr
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.59-64, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Określono skład kwasów tłuszczowych w margarynach występujących na rynku w latach 1996-2000. Przebadano 56 próbek margaryn niskotłuszczowych, 40 margaryn pełnotłuszczowych miękkich oraz 78 próbek margaryn twardych, pochodzących od kilkunastu różnych producentów. Stwierdzono bardzo duży rozrzut zawartości poszczególnych grup kwasów tłuszczowych: nasyconych, monoenowych, polienowych i izomerów trans w badanym materiale. Zdecydowaną przewagą "pozytywnych" kwasów tłuszczowych nienasyconych nad nasyconymi oraz znakomity udział izomerów trans wykazywały margaryny niskotłuszczowe miękkie.

  Streszczenie angielskie: Fatty acids content in margarines from Polish market in the years 1996-2000 was investigated 56 samples of low fat, 40 normal fat and 78 stick were examined derived from different procedures. Considrable differences in amount of particular groups of fatty acids were observed during investigation period i.e. saturated, monounsaturated, polyunsaturated and trans isomers in the same type of margarines. The low fat soft type of margarines showed the most desirable from nutritional point of view fatty acids content - such as low level of saturated acids as well as absence of trans isomers.


  5/75

  Tytuł oryginału: Course of viral hepatitis B and combined B and C hepatitis in children treated for neoplastic diseases.
  Autorzy: Kołtan Sylwia, Wysocki Mariusz, Kołtan Andrzej, Świątkiewicz Violetta, Styczyński Jan, Dębski Robert, Balcar-Boroń Anna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR274-CR279, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Viral hepatitis C in children is milder than in adults. Patients with tumors, because of immune deficits, seem to be at risk of rapid liver disease progression. Little is known about the course of HCV and dual HBV-HCV infections in such patients. Material/Methods: The study assessed clinical courses of HCV and dual HBV-HCV infections in 249 children with tumors aged 1-18 years, divided into four groups: with HCV infection - 53, HBV-HCV infection - 53, HBV only - 33 and ifection-free - 110. Results: Hepatitis C was often chronic - in 83.3 p.c of patients with HCV and 77.3 p.c. of those with dual infection. Over 80 p.c. had no jaundice. Mean AIAT activity was the highest in the HCV group (149.2 ń 202.7 IU/l), lower in the dual infection group (123.3 ń 148.1 IU/l; p 0.02), and the lowest in HBV (92.7 152.9 IU/l. Transaminasemia course in patients with HCV and dual HBV-HCV infections was most frequently fluctuating (50.9 p.c. and 45.3 p.c., respectively). 52.8 p.c. of children with HCV demonstrated no advanced inflammatory lesions with invasion of the lamina limitans, no marked fibrosis, and minimum changes in descriptive classification. In 92.3 p.c. of children with dual infections, inflammatory activity was mild or mean, with no fibrosis in 61.5 p.c., and persistnet chronic inflammation predominant in descriptive classification (46.2 p.c.). Conclusions: HCV an HBV-HCV infections in children with neoplastic diseases tend to take chronic forms, but their clinical course is mild with signs of severeinflammatory activity or hepatitic strom aremodeling observed on histopathology.


  6/75

  Tytuł oryginału: Efekty kliniczne chirurgicznego leczenia obturacyjnego bezdechu podczas snu.
  Tytuł angielski: Clinical effects of surgical treatment of obstructive sleep apnea syndrome.
  Autorzy: Przybyłowski Tadeusz, Balcerzak Jarosław, Korczyński Piotr, Broczek Katarzyna, Bielicki Piotr, Chazan Ryszarda
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.263-268, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności zabiegów chirurgicznych w leczeniu obturacyjnego bezdechu podczas snu (OBPS). Do zabiegu kwalifikowano chorych z nieprawidłowościami anatomicznymi w obrębie górnych dróg oddechowych, którzy wyrażali chęć poddania się leczeniu operacyjnemu i u których nie stwierdzono przecwiwskazań do takiego leczenia. Badana grupa to 43 mężczyzn w wieku 42,8 ń 6,8 lat z wyjściową wartością AHI 49,5 ń 21,5. Rozpoznanie OBPS zostało ustalone na podstawie wywiadów uwzględniających typowe dolegliwości i objawy oraz wyników badania polisomnograficznego (PSG). U 26 chorych przeprowadzono zabiegi poprawiające drożność nosa, u 17 uwulopalatofaryngoplastykę (UP3), 2 chorych zostało zakwalifikowanych do tonsilektomii. Po zabiegu operacyjnym znaczną poprawę sampoczucia zgłosiło 35 (81 proc.) chorych. Opierając się na wynikach kontrolnego PSG, za wyleczonych (AHI 15) uznano 10 (23 proc.) chorych. U 6 chorych (14 proc.) uzyskano ponad 50 proc. obniżenie wyjściowej wartości AHI, u 7 (16 proc.) - zaobserwowano nasilenie OBPS. Skuteczność poszczególnych zabiegów przedstawiała się następująco: tonsillektomia 100 proc., uwulopalatofaryngoplastyka 41 proc., zabiegi w obrębie nosa 4,2 proc. Nasilenie zaburzeń u 7 chorych było prawdopodobnie wywołane znacznie większym odsetkiem czasu snu w ułożeniu na plecach podczas badania kontrolnego.

  Streszczenie angielskie: Aim of this study was to estimate the efficiency of surgical interventions in the treatment of obstructive sleep apnea (OSAS). Inclusion criteria for treatment were: presence of anatomical abnormalities within upper airways, a will to undergo surgical procedure and no medical contraindication for this treatment. Study group consisted of 43 man at age 42.8 ń 6.8 year with mean pretreatment value of AHI: 49.5 ń 21.5. Nasal surgery was performed in 26 cases interventions improving patency of nose were performed, uvulopalatopharyngoplasty in 17 and in two the tonsillectomy. Diagnosis of OSAS was made on the basis of typical complains and symptoms and results of nocturnal polysomnography. During follow-up, subjectiv improvement was reported by 35 (81 p.c.) of patients. Polysomnography revealed a significant decrease of AHI to below 15 in 10 (23 p.c.) cases; a lowering over 50 p.c. of AHI was obtained in 6 (14 p.c.) cases: in another 7 (16 p.c.) an increase in post-surgery AHI value was noticed. Efficiency of each intervention is presented as follows: tonsillectomy: 100 p.c., uvulopalatopharyngoplasty: 41 p.c. and nasal surgery: 4.2 p.c. Deterioration of OSAS in 7 cases was most probably due to more sleep on back durign the follow-up.


  7/75

  Tytuł oryginału: Zespół wzmożonej ciasnoty wewnątrzbrzusznej.
  Tytuł angielski: Abdominal compartment syndrome.
  Autorzy: Pukacki Fryderyk, Oszkinis Grzegorz, Balcerkiewicz Karol
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.440-445, il., tab., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/75

  Tytuł oryginału: Opieka nad dziećmi i młodzieżą po zakończeniu leczenia nowotworu.
  Tytuł angielski: Care for children and adolescents after completion of cancer therapy.
  Autorzy: Balwierz Walentyna, Moryl-Bujakowska Angelina, Skoczeń Szymon
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.7-10, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie własnych doświadczeń i danych z piśmiennictwa przedstawiono wstępny program opieki nad wyleczonymi z nowotworu w dzieciństwie i wieku młodzieńczym. Celem proponowanego programu będzie: zwiększenie wykrywalności późnych powikłań, poprawa jakości opieki medycznej, wprowadzenie zmian w protokołach medycznych zmierzających do zmniejszenia częstości późnych powikłań przy zachowanej, a nawet zwiększonej wyleczalności, poprawa jakości życia wyleczonych i podniesienie wuiarygodnych badań naukowych dotyczących przedstawianego problemu oraz obiżenie kosztów opieki medycznej.

  Streszczenie angielskie: Based on our center's experience and data from literature we present a system of care for patients cured from cancer in childchood. The scope of proposed care will be to increase the rate of detection of late complications, improve efficacy of medical care, improve quality of research, introduce changes in treatment regimens in order to decrease the incidence of late treatment complications while maintaining or even improving cure rates and reduce cost of care.


  9/75

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną standardowego ryzyka z zastosowaniem 3 g/mý metotreksatu.
  Tytuł angielski: Treatment results of childchood standard risk acute lymphoblastic leukemia with 3g/mý methotrexate dose.
  Autorzy: Depowska Teresa, Ćwiklińska Magdalena, Balwierz Walentyna
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.11-14, il., bibliogr. 16 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • neurologia
 • pediatria
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy jest ocena czy program leczenia dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną standardowego ryzyka z zastosowaniem protokołu M z 3g/mý metotreksatu, zamiast profilaktycznego napromieniania głowy może skutecznie zapobiec białaczce ośrodkowego układu nerwowego i zmniejszyć ryzyko ciężkich powikłań przy zachowanej, a nawet większej wyleczalności.

  Streszczenie angielskie: The goal of this paper is to evaluate if the treatment of childchood standard risk acute lymphoblastic leukemia with use of protocol M (methotrexate 3g/mý) instead of prophylactic cranial irradiation may be affective for prevention of central nervous system leukemia and decrease risk of severe complications with the same or even better curability.


  10/75

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej grupy standardowego ryzyka (ALL-SRG) u dzieci z zastosowaniem wysokich dawek metotreksatu (MTX).
  Tytuł angielski: Outcomes of treatment of acute lymphoblastic leukemia-standard risk (ALL-SR) in children with high dose methotrexate (HDMTX) application.
  Autorzy: Derwich Katarzyna, Kaczmarek-Kanold Małgorzata, Kołecki Paweł, Balwierz Walentyna, Depowska Teresa, Chybicka Alicja, Kowalczyk Jerzy, Odój Teresa, Sońta-Jakimczyk Danuta, Olejnik Igor, Matysiak Michał, Wójtowicz Anna, Rokicka-Milewska Roma, Jackowska Teresa, Wysocki Michał, Styczyński Jan, Balcerska Anna, Płoszyńska Anna
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.15-17, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W okresie od 01.07.1993 do 31.05.2001 rozpoznano ALL-SRG u 549 dzieci, które leczono wg zmodyfikowanego schematu ALL-BMF 90 z zastosowaniem HDMTX w dawce 3,0 (grupa A) i 5,0 g/mý (grupa B). Prawdopodobieństwo 7,5-letniego przeżycia wolnego od zdarzeń (pEFS) i nawrotów (pRFS) wyniosło dla wszystkich dzieci odpowiednio 0,84 ń 0,02 i 0,87 ń 0,02. Prawdopodobieństwo EFS dla grupy A wyniosło 0,78 ń 0,02 i grupy B 0,94 ń 0,02, a pRFS dla grupy A i B odpowiednio 0,81 ń 0,02 i 0,96 ń 0,02 (różnice znamienne statystycznie). Wyniki te potwierdzają skuteczność HDMTX w leczeniu ALL, szczególnie w odniesieniu do dawki 5,0 g/mý.

  Streszczenie angielskie: Since 01.07.1993 to 31.05.2001 549 children with ALL-SR were treated according to the modified ALL-BFM 90 protocol. MTX was used in dose of 3,0 or 5,0 g/mý. Probability of 7,5-year event free survival (EFS) and relapses (RFS) for the whole group were 0,84 ń 0,02 and 0,87 ń 0,02. Probability EFS for the group A was o,78 ń 0,02 and the group B 0,94 ń 0,02, and pRFS respectively for the group A 0,81 ń 0,02 and B 0,96 ń 0,02. The difference was statistically significant. HDMTX used in dose 5,0 g/mý is effective in treatment of ALL in children.


  11/75

  Tytuł oryginału: Poprawa wyników leczenia u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną wyskokiego ryzyka w latach 1981 - 2000.
  Tytuł angielski: Improvement of treatment results in children with high-risk acute lymphoblastic leukemia between 1981-2000.
  Autorzy: Kwiecińska K., Skoczeń Sz[ymon], Balwierz W[alentyna], Moryl-Bujakowska A[ngelina], Chybicka A[licja], Pisarek J., Juszczak K., Wachowiak J., Derwich K[atarzyna], Sońta-Jakimczyk D[anuta], Tomaszewska R., Matysiak M[ichał], Krauze A., Rokicka-Milewska R[oma], Pawelec K., Balcerska A[nna], Płoszyńska A[nna], Kowalczyk J[erzy], Wiśniewska-Ślusarz H., Wysocki M[ichał], Styczyński J[an], Świątkiewicz V.
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.19-22, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W celu poprawy wyników leczenia dzieci z ostą białaczką limfoblastyczną wysokiego ryzyka wprowadzono kolejno modyfikowane amerykańskie protokoły: "Nowy York" (1987 r.) i "Nowy York I" (1997 r.). Wstępne wyniki leczenia protokołem New York I są istotnie lepsze od uzyskiwanych poprzednio.

  Streszczenie angielskie: In term of improving the treatment results achieved of children presenting with high risk acute lymphoblastic leukemia modified "New York" (1987) and "Now York I" (1997) American protocols were introduced. Preliminary results obtained on "New York I" protocol are significantly better than previously.


  12/75

  Tytuł oryginału: Wstępne wyniki leczenia ostrej białaczki nielimfoblastycznej u dzieci z zastosowaniem idarubicyny.
  Tytuł angielski: Preliminary results of treatment of children with acute nonlymphoblastic leukemia according to protocol with idarubicine.
  Autorzy: Dłużniewska A[gnieszka], Balwierz W[alentyna], Bujakowska A., Balcerska A., Chybicka A[licja], Kowalczyk J[erzy], Matysiak M[ichał], Rokicka-Milewska R[oma], Sońta-Jakimczyk D[anuta], Wachowiak J[acek], Wysocki M[ichał], Dobaczewski G., Niedźwiecki M., Lewandowska D[anuta], Stefaniak M., Krenke K., Malinowska A., Tomaszewska R., Styczyński J[an]
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.29-32, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono poprawę wyników leczenia ostrej białaczki nielimfoblastycznej po wprowadzeniu programu z użyciem idarubicyny. Wśród 67 ocenianych dzieci remisje uzyskało 80,6 proc. Ponad 3-letnie przeżycie całkowite i przeżycie wolne od zdarzeń wynosiły odpowiednio: 66 proc. i 59 proc.

  Streszczenie angielskie: We present improvement of treatment results of childchood acute non-luymphoblastic leukemia after introduction of new protocol with the use of idarubicine. Among 67 eligible children remissions were achieved in 54 (80,6 p.c.). The estimated 3-year overall survival and event-free survival were 66 p.c. and 59 p.c. respectively.


  13/75

  Tytuł oryginału: Effect of cytoprotectants on in vitro drug sensitivity of leukemic cells.
  Tytuł polski: Badania in vitro wpływu leków cytoprotekcyjnych na wrażliwość komórek białaczkowych na cytostatyki.
  Autorzy: Styczyński J[an], Wysocki M[ichał], Dębski R., Kubicka M., Balwierz W[alentyna], Juraszewska E., Rokicka-Milewska R[oma], Malinowska I., Matysiak M[ichał], Stańczak E., Balcerska A., Płoszyńska A[nna], Kowalczyk J[erzy], Stefaniak J., Małek U., Wachowiak J[acek], Mazur B., Sońta-Jakimczyk D[anuta], Szczepański T., Krawczuk-Rybak M., Chybicka A[licja], Raś M.
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.37-40, il., bibiogr. 6 poz., streszcz. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu in vitro leków cytoprotekcyjnych: dexrazoxanu (DEX) oraz amifostyny (AMF) na cytotoksyczność daunorubicyny (DNR) i 4-HOO-ifosfamidu (IFO) w linii K562 i w ostrych białaczkach u dzieci. Cytotoksyczność DEX i AMF oraz ich kombinacji z odpowiednimi cytostatykami oceniono w teście MTT w komórkach linii K562 oraz u 18 dzieci z ALL (12 de novo, 6 we wznowie) i 4 z AML de novo. Za miarę cytotoksyczności przyjęto wartość stężenia leku, w którym ginie 50 proc. badanych komórek (LC50). DEX i AMF zmniejszały przeżycie komórek linii K562 odpowiednio o 12 proc. i 20 proc. oraz zwiększały cytotoksyczność DNR i IFO. W stosunku do komórek białaczkowych, zaobserwowano silną korelację pomiędzy wartościami LC50 dla DNR i DNR+DEX (rho = 0,872, p=0,001), natomiast wartości LC50 dla DNR i DNR+DEX nie różniły się (0,50 mg/ml vs 0,55 mg/ml). Również dla IFO i IFO+AMF, stwierdzono korelację pomiędzy wartościami LC50 (rho = 0,64; p=0,01), jednak zaobserwowano tendencję do różnic pomiędzy wartościami LC50 dla IFO oraz dla IFO+AMF (p=0,073, współczynnik regresji liniowej 0,468). Mediana LC50 dla IFO wynosiła 20,23 mg/ml, natomiast dla IFO+AMF była równa 14,47 mg/ml (p=0,623). Przeprowadzone badania wskazują, że AMF może mieć niewielki wpływ cytotoksyczny in vitro na komórki białaczkowe oraz niewielki synergistyczny wpływ na cytotoksyczność IFO, natomiast DEX nie ma wływu na wrażliwość in vitro komórek białaczkowych na DNR.

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was the analysis of effects of cytoprotectants: dexrazoxane (DEX) and amifostine (AMF) on in vitro drug sensitivity of K562 cells and childhood leukemic cells to daunorubicin (DNR) and 4-HOO-ifosfamide (IFO). Cytotoxicity of DEX and AMF and their combination with respective drugs was analyzed by means of the MTT assay in K562 cell line and and in 18 children with ALL (12 de novo, 6 relapsed) and 4 with AML de novo. Cytotoxicity was expressed by concentration of drug which was lethal to 50 p.c. of tested cells (LC50). DEX and AMF caused cell kill in K562 cell line by 12 p.c. and 20 p.c. respectively and increased cytotoxicity of DNR and IFO. Strong correlation was observed between LC50 values for DNR and combination DNR+DEX (rho = 0,872, p=0,001) in patients samples, while LC50 values did not differ significantly (0,50 mg/ml vs 0,55 mg/ml). The correlation was observed also between LC50 for IFO+AMF (rho = ),64; p=0,01), however tendency to higher resistance to IFO was observed, when compared to combination IFO=AMF (20,23 mg/ml vs 14,47 mg/ml; p=0,623 Mann-Whitney U test; p=0,73 Wilcoxon matched pair test; regression coefficient 0,468). The results suggest weak in vitro cytotoxicity effect of AMF on leukemic cells and its weak synergistic effect on IFO cytotoxicity, while it seems that DEX has no influence on in vitro sensitivity of leukemic cells to DNR.


  14/75

  Tytuł oryginału: In vitro activity of platinum derivatives in acute leukemias.
  Tytuł polski: Aktywność in vitro pochodnych platyny w ostrych białaczkach.
  Autorzy: Styczyński J[an], Wysocki M[ichał], Dębski R., Kubicka M., Balwierz W[alentyna], Juraszewska E., Rokicka-Milewska R[oma], Malinowska I., Matysiak M[ichał], Stańczak E., Balcerska A[nna], Płoszyńska A[nna], Kowalczyk J[erzy], Stefaniak J., Małek U., Wachowiak J[acek], Mazur B., Sońta-Jakimczyk D[anuta], Szczepański T., Krawczuk-Rybak M., Chybicka A[licja], Raś M.
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.41-44, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena cytotoksyczności in vitro cisplatyny (CIS) i karboplatyny (KAR) w teście MTT w liniach komórkowych HL60 i K562 oraz u 33 dzieci z ostrymi białaczkami, w tym u 24 z ALL (17 de novo, 7 we wznowie ) i u 9 z AML de novo. Wobec komórek pacjentów z ostrymi białaczkami określono również wrażliwość na prednizolon, winkrystynę, L-asparaginazę, daunorubicynę, arabinozyd cytozyny, idarubicynę i etopozyd. Za miarę cytotoksyczności przyjęto wartość stężenia leku, w którym ginie 50 proc. badanych komórek (LC50). Przez wzgledną oporność (RR) badanych grup na dany lek określono stosunek wartości median LC50 dla tego leku. W badanych liniach komórkowych HL60 i K562, średnia wartość LC50 dla CIS wynosiła odpowiednio 0,71 ń 0,17 mg/ml i 10,69 ń 2,21 mg/ml, natomiast dla KAR odpowiednio 3,99 ń 0,31 mg/ml i 53,43 ń 7,85 mg/ml. Mediana LC50 dla komórek pacjentów a ALL de novo wynosiła 5,10 mg/ml dla CIS i 21,28 mg/ml dla KAR. We wznowie ALL komórki wykazywały wieksza oporność wobec większości badanych leków z wyjątkiem CIS (RR=0,93), KAR (RR=0,63) i winkrystyny (RR=0,82). Komórki AML wykazywały znamiennie większa oporność wobec wszystkich badanych leków, w tym 6,3-krotną wobec CIS i 4,4-krotną wobec KAR. Pacjenci z nawrotową lub klinicznie oporną AML mieli mieloblasty w momencie rozpoznania 6,4-krotnie bardziej oporne na cisplatynę (p=0,014) oraz 3-krotnie bardziej oporne na karboplatynę (p=0,014). Podsumowując, zaobserwowano dobrą aktywność pochodnych platyny wobec ...

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was the analysis of in vitro cytotoxicity of cisplatin (CIS) and carboplatin (CAR) by means of the MTT assay in HL60 and K562 cell lines and 33 children with acute leukemias, including 24 with ALL (17 de novo, 7 relapsed) and 9 with AML de novo. Sensitivity to prednisolone, vincristine, L-asparaginase, daunorubicin, cytarabine, idarubicin and etoposide in leukemic samples was also determined. Cytotoxicity was expressed by concentration of drug, which was lethal to 50 p.c. of tested cells (LC50). Relative resistance (RR) between two groups was calculated as a ratio of median LC50 values for the drug. In HL60 and K562 cell lines, LC50 value for CIS was 0,71 ń 0,17 mg/ml and 10,69 ń 2,21 mg/ml respectively, while for CAR 3,99 ń 0,31 mg/ml and 53,43 ń 7,85 mg/ml respectively. Median LC50 for ALL de novo samples was 5,10 mg/ml for CIS and 21,28 mg/ml for CAR. Relapsed ALL samples were more resistant to most drugs except for CIS (RR=0,93), CAR (RR=0,63) and vincristin (RR=0,82). AML cells were significantly more resistant to all tested drugs, including 6,3-fold higher resistance to CIS and 4,4-fold to CAR. Myeloblasts of patients with refractory or relapsed AML were already on diagnosis 6,4-fold more resistant to CIS (p=0,014) and 3-fold to CAR (p=0,014). In summary, relatively good in vitro activity of platinum derivatives in relapsed ALL samples has been found and certain prognostic relevance of resistance to CIS and CAR in AML samples was ...


  15/75

  Tytuł oryginału: Proteinases from Bacillus intermedius secreted in the late stages of sporulation.
  Autorzy: Balaban Nelly P., Gabdrakhmanova Leila A., Sharipova Margarita R., Mardanova Aislu M., Sokolova Evgeniya A., Rudenskaya Galina N., Leshchinskaya Inna B.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR168-BR171, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Proteinases are widely used in various fields of medicine, such as the treatment of burns, purulent wounds, or decubitus ulcers. On the basis of new microbial proteinases produced by nonpathogenic organisms, a new generation of medical preparations can be developed. Representatives of the Bacillus genera are nonpathogenic and are suitable for producing various proteases in large quantities. B. intermedius is shown to produce a set of alkaline proteases at the early and late stationary phase of growth. The activity of alkaline proteinases was determined using synthetic chromogenous substrates Z-Glu-pNA and Z-Ala-ALa-Leu-pNA. To determine á-galacatosidase aactivity, 2-nitrao-á-D-galactopyranosid was used. Spores were calculated by phase-contrast microscopy. During the late stages of sporulation B. intermedius 3 - 19 cells were shown to secrete two proteinases into the medium: glutamyl endopeptidase, wtih maximum activity at 40 hours of growth, and subtilisin, with maximum activity at 44 hours of growth. Evidence for the secretion of these enzymes into the medium was provided by measuring á-galactosidase activity. Our results show that proteinases from B. intermedius (glutamyl endopeptidase 2 and subtilisin 2) in the late stationary phase of growth are secreted enzymes. This suggests that these enzymes play a role in sporulation.


  16/75

  Tytuł oryginału: Porównanie ekspresji glikoproteiny P z profilem oporności in vitro na cytostatyki w ostrych białaczkach.
  Tytuł angielski: Comparison of P-glycoprotein expression with in vitro drug resistance profile in acute leukemias.
  Autorzy: Styczyński Jan, Wysocki Mariusz, Dębski Robert, Kubicka Małgorzata, Balwierz Walentyna, Juraszewska Edyta, Moryl-Bujakowska Angelina, Rokicka-Milewska Roma, Malinowska Iwona, Matysiak Michał, Stańczak Elżbieta, Balcerska Anna, Płoszyńska Anna, Kowalczyk Jerzy R., Stefaniak Jolanta, Małek Urszula, Wachowiak Jacek, Mazur Benigna, Sońta-Jakimczyk Danuta, Szczepański Tomasz, Chybicka Alicja, Raś Małgorzata
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.381-387, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Oporność wielolekowa na cytostatyki oznacza zmniejszoną wrażliwość komórek nowotworowych na różne, niespokrewnione ze sobą leki. "Klasycznym" mechanizmem oporności jest obecność białka PGP (permeability glicoprotein) będącego produktem genu MDR1, które usuwa cytostyki na zewnątrz komórki przy udziale pompy ATP-zależnej. Celem pracy jest ocena ekspresji białka PGP w ostrych białaczkach u dzieci oraz analiza korelacji obecności PGP z opornością in vitro na cytostatyki. Badania przeprowadzono u 45 dzieci z ostrymi białaczkami. Ekspresję białka PGP oznaczano metodą cytometrii przepływowej jako odsetek komórek blastycznych. Profil oporności in vitro na cytostyki określano w 4-dobowym teście cytotoksyczności MTT. Za miarę cytotoksyczności przyjęto stężenie leku letalne dla 50 proc. badanych komórek. Mediana ekspresji PGP wynosiła: 0,24 proc. u pacjentów z ALL de novo; 1,89 proc. we wznowie ALL (p = 0,002) i 12,560 proc. w AML de novo (p 0,001). Najwyższą indywidualną ekspresję PGP obserwowano u pacjenta ze wzonwą AML (70,5 proc.). Ekspresja PGP korelowała silnie (p 0,01) z opornością na idarubicynę, mitoksantron, etopozyd, prednizolon i deksametazon oraz z typem białaczki. Słabszą korelację (p 0,05) obserwowano dla daunorubicyny, doksorubicyny, merkaptopuryny, kladrybiny, fludarabiny, 4-HOO-cyklofosfamidu i 4-HOO-ifosfamidu. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy obecnością białka PGP i skojarzonym profilem oporności in vitro wyrażonym skalą PVA. Wyniki przeprowadzonej ...

  Streszczenie angielskie: Multidrug resistance implicates decreased sensitivity of cancer cells to various, unrelated drugs. The "classical" mechanism of resistance is the upregulation of PGP (premeability glycoprotein), product of the MDR1 gene, which plays a physiological role in ATP-dependent transport of various substances outside the cell. The scope of this study is the analysis of PGP expression in childhood acute leukemias and its correlation with in vitro drug resistance profile. Fourty-five children were enrolled in the study. PGP expression was determined as a percentage of blast cells by flow cytometry and drug resistance profile by means of the MTT assay. Cytotoxicity was measured as the concentration of drug that is lethal to 50 p.c. of cells. Median expression of PGP was: 0.24 p.c. for ALL de novo patients; 1.89 p.c. for relapsed ALL (p = 0.002) and 12.60 p.c. in AML de novo (p 0.001). The hihgest individual PGP expression was observed in relapsed AML child (70.5 p.c.). The value of PGP expression showed a strong correlation (p 0.01) with resistance to idarubicin, mitoxantrone, etoposide, prednisolone, dexamethasone and type of leukemia. A weaker correlation (p 0.05) was observed for daunorubicin, doxorubicin, mercaptopurine, cladribine, fludarabine, 4-HOO-cyclophosphamide and 4-HOO-ifosfamide. No correlation was found between PGP expression and combined resistance profile for prednisolone, vincristine and L-asparaginase expressed by PVA score. These results might confirm ...


  17/75

  Tytuł oryginału: Zastosowanie uwulopalatofaryngoplastyki oraz uwulopalatoplastyki laserowej w leczeniu chorych z zaburzeniami czynności oddechowej podczas snu.
  Tytuł angielski: Uvulopalatopharyngoplasty and laser assisted uvulopalatoplasty in treatment of patients with sleep related breathing disorders.
  Autorzy: Balcerzak Jarosław, Niemczyk Kazimierz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.415-419, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1996 - 1999 w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie wykonano 35 uwulopalatofaryngoplastyk (UPPP) oraz 23 uwulopalatoplastyki laserowe (UPPL) u chorych z zespołem zaburzenń oddychania podczas snu o różnym stopniu nasilenia. Autorzy prezentują zastosowane kryteria kwalifikacji do każdego z tych zabiegów, opisują technikę operacyjną oraz przedstawiają uzyskane wyniki leczenia oceniane zarówno w kategoriach obiektywnych - na podstawie podstawowych parametrów badań polisomnograficznych wykonanych przed oraz w 2 do 3 miesięcy po operacji, jak i opierając się na subiektywnych wrażeniach pacjentów i ich rodzin zebrancyh w formie ankiety.

  Streszczenie angielskie: In the years 1996 - 1999 in the Department of Otolaryngology of Medical Academy in Warsaw 58 patients with respiratory disorders during sleep were treated using uvulopalatoplasty in 35 cases and laser uvulopalatoplasty in 23 cases. The authors describes operation technique, qualification criteria and results assessed on the basis of basic values of ppolysomnografic study as wwell as subjective feelings of patients.


  18/75

  Tytuł oryginału: Zastosowanie dostępu poprzez wynicowanie powłok twarzy (midfacial degloving approach) w chirurgii włókniaka młodzieńczego.
  Tytuł angielski: Midfacial degloving approach in the surgical treatment of angiofibroma juvenile.
  Autorzy: Balcerzak Jarosław, Krzeski Antoni, Jakubczyk Iwona
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.427-431, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W Klinice Otolaryngologii AM w Warszawie w latach 1996-2001 z powodu włókniaka młodzieńczego (angiogibroma juvenile) leczono 8 pacjentów płci męskiej w wieku 10 - 19 lat, stosując dojście chirurgiczne poprzez wynicowanie powłok twarzy (midfacial degloving approach). Autorzy prezentują zebrany materiał kliniczny oraz opisują szczegółowo zastosowaną technikę operacyjną, uznając ją za godną uwagi i rozpowszechnienia alternatywę dla innych dojść operacyjnych stosowanych dotychczas w leczeniu włókniaka młodzieńczego.

  Streszczenie angielskie: From 1996 through 2001 8 male with a diagnosis of juvenile angiofibroma were managed at the ENT Department of Medical University in Warsaw using midfacial degloving approach. Surgical technique as well as pre- and postoperative management of these patients were described. According to authors' experience midfacial degloving approaach enables the broad exposition of the operating field.


  19/75

  Tytuł oryginału: Pathological somatosensory evoked potentials in patients with hypertension: a contribution to the study of the pathophysiology of juvenile essential hypertension.
  Autorzy: Varsik Pavel, Buranova Darina, Balaz Marek, Duris Ivan
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CR448-CR452, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The role of factors influencing the cerebral regulation of blood pressure must be considered in the etiopathogenesis of essential hypertension. The aim of our work was to ecplore the possibilities for differentiating certain clinical, functional and electrophysiological signs in young and adult hypertensives. This could help us to determine whether centrally active antihypertensive drugs may be more suitable than others. We examined somatosensory evoked potentials (latencies of wave deflections and amplitudes) in two groups of patients with essential hypertension. The first group consisted of 25 hypertensive patients aged 20 to 30 years with onset before age 20 (n = 25). The second group consisted of 40 hypertensive patients aged 40 to 60 years with onset after the age of 30. The results were compared with those obtained from age-correlated healthy controls. The most interesting changes were observed in the amplitudes of somatosensory evoked potentials in the group of juvenile patients with hypertension. The decrease in the amplitude of all wave deflections was very compact, consistent, and statistically significant even after repeated examinations. This finding raises the possibility of influence or damage to the peripheral afferentation of signals inuvenile patients, with hypertension as an expression of the actions of brainstem structures. Our results suggest that afferent impulses and the reactivity of brainstem structures may play a role in the etiopathogenesis of hypertension.


  20/75

  Tytuł oryginału: Oznaczanie ośmiu mikotoksyn z grupy trichotecenów metodą GCMSMS.
  Tytuł angielski: Determination of eight trichothecene mycotoxins using method GCMSMS. P. 1: Elaboration of conditions of MS/MS.
  Autorzy: Filipek Agnieszka, Daniewski Marek, Bal Karol
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.125-133, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy zatosowano technikę MS/MS do oznaczania ośmiu mikotoksyn z grupy trichotecenów stosując chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas firmy Finnigan Mat typ GCQ. Opisano optymalne warunki analizy kolizyjnie indukowanej dysocjacji (CID) i wybrano najlepsze pary jonów (jon pierwotny i jon potomny) dla wszystkich analizowanych toksyn.

  Streszczenie angielskie: Trichothecene mycotoxins are commonly distributed in cereals in the world. Rapid and accurate methods for the determination of these toxins are required to prevent the intoxication of human and to contribute to the supply of safe foods and feed. MSMS mode was applied for identification of eight trichothecene mycotoxins with Finnigan/Mat GCQ GC/MS system. We describe here optimal parameters of CID and to obtain best pairs of ions (precursor ions and daughter ions) for all analysed toxins.


  21/75

  Tytuł oryginału: Charakterystyka składu kwasów tłuszczowych wybranych tłuszczów spożywczych do smarowania pieczywa.
  Tytuł angielski: Fatty acid contents of various spreads.
  Autorzy: Daniewski Marek, Jacórzyński Bohdan, Mielniczuk Eugenia, Filipek Agnieszka, Balas Jarosław, Pawlicka Małgorzata
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.113-119, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Przebadano skład kwasów tłuszczowych w 31 próbkach wybranych tłuszczów spożywczych, stosowanych do smarowania pieczywa: margarynach kubkowych nisko- i pełnotłuszczowych, tłuszczach mieszanych i maśle, zakupionych na rynku warszawskim w latach 2000-2001 i pochodzących od 12 producentów. Stwierdzono duże zróżnicowanie ilościowe poszczególnych grup kwasów tłuszczowych w badanych tłuszczach. Masło w porównaniu do margaryn i tłuszczów mieszanych odznacza się niższą zawartością kwasów polienowych oraz zawiera więcej nasyconych kwasów tłuszczowych. Obecność izomerów trans w badanych próbkach tłuszczów była bardzo zróżnicowana - od 0 do 19 g/100 g tłuszczu.

  Streszczenie angielskie: Thirty one samples of various spreads were examined, including reduced and full fat soft margarines, mixed fats and butter purchased in the Polish market in 2000-2001. Large differences were detected in fatty acid content between the examined samples of different groups of spreads. The content of polyunsaturated fatty acids was found to be lower, and that of saturated fatty acids higher in the butter than in the soft margarines and mixed fats. The levels of trans isomers in the tested samples varied considerably, from 0 to 19 g/100 g fat.


  22/75

  Tytuł oryginału: Przezźreniczna termoterapia w leczeniu naczyniówkowej neowaskularyzacji w przebiegu starczego zwyrodnienia plamki.
  Autorzy: Baltaziak Lucyna, Toczołowski Jerzy, Kędziora Waldemar, Dybcio Arkadiusz
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.73-76, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to asses the usefulness of transpupilary thermotheraphy (TTT) for the treatment of classic and occult choroidal neovascularisation (CNV) secondary to AMD. We treated 14 eyes of 9 patients in age from 70-84 years with CNV secondary to AMD. Each patient was examined for vision acuity with Snellen vision acuity, fundus examination with fundus photographs and fluoroscein angiography (FA) before treatment and 1, 2, 3 months after treatment. TTT was performed with diode laser 810 nm (Iris Medical OcuLight SLx, Iridex Corporation, Mountain View, CA, USA0. Laser beam sizes ranged between 0,8 to 3,0 mm depending on the size of CNV and power settings range between 210-790 mW. The diode laser was delivered through area centralis Volk laser lens and time 60 s. Vision acuity improved on 1 Snellen line in 3 eyes vision acuity remained stable, in 8 eyes deterioration of vision acuity was detected. In 9 eyes were decreased leakage on FA, in 5 eyes remained persistent and in 1 eye increased leakage on FA. TTT is a useful method for treatment of CNV secondary to AMD. It is able to close choroidal neovascularisation while maintaining vision acuity in patients.


  23/75

  Tytuł oryginału: Distribution of allelic variants of functional C3435T polymorphism of drug transporter MDR1 gene in a sample of Polish population.
  Autorzy: Jamroziak Krzysztof, Balcerczak Ewa, Młynarski Wojciech, Mirowski Marek, Robak Tadeusz
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.495-500, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: P-glycoprotein (P-gp), the protein product of MDR1 gene, is an important factor regulating the bioavailability of many therapeutics. Recently, the C3435T polymorphism of MDR1 was correlated to altered expression and function of P-gp in normal tissues. In this study, polymerase chain reaction - restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) assay was applied to assess C3435T MDR1 polymorphism in 122 healthy individuals of Slavic origin from the population of central Poland (Łódź and surrounding areas). The detected genotype variant frequencies were as follows: CC in 42 p.c., CT in 41 p.c., and TT in 17 p.c. of the tested subjects (C-allele frequency was 0.62). The frequency of the C-allele is similar to Japanese population and significantly higher than in Caucasians from Western Europe. The results of this study give basis for large-scale C3435T MDR1 genotype-phenotype correlation investigations in Polish population that may be useful to individualize therapy of cancer, HIV-1 infection and some other diseases.


  24/75

  Tytuł oryginału: Synthesis and biological activity of strongly fluorescent tricyclic analogues of acyclovir and ganciclovir.
  Autorzy: Goslinski Tomasz, Golankiewicz Bożenna, De Clercq Erik, Balzarini Jan
  Źródło: J. Med. Chem. 2002: 45 (23) s.5052-5057, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 312,133

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: In search of strongly fluorescent tricyclic analogues of acyclovir (ACV, 1) and ganciclovir (GCV, 2) derivatives of the 3,9-dihydro-9-oxo-5H-imidazo[1,2-ŕ]purine system, several 6-[4-(acyloxy)-phenyl], 6-[4-(acylamino)phenyl], and 6-[4-(phenoxycarbonyloxy)phenyl]-substituted TACV and TGCV analogues were synthesized and evaluated for their activity against herpes simplex virus types 1 and 2 in cell culture. All TACV and TGCV analogues showed strong fluorescence (quantum yield of 30-65 p.c. vs 2-aminopurine 100 p.c.). The 6-[4-(phenoxycarbonyloxy)phenyl]-substituted compounds 11 and 19 displayed the best combination of the fluorescence and antiviral potency.


  25/75

  Tytuł oryginału: Cross-resistance to five glucocorticoids in childhood acute lymphoblastic and non-lymphoblastic leukemia samples tested by the MTT assay: Preliminary report.
  Autorzy: Styczyński Jan, Wysocki Mariusz, Dębski Robert, Balwierz Walentyna, Rokicka-Milewska Roma, Matysiak Michał, Balcerska Anna, Kowalczyk Jerzy, Wachowiak Jacek, Sońta-Jakimczyk Danuta, Chybicka Alicja
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.93-98, il., tab., bibliogr. 17 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In vitro antileukemic activity of five glucocorticoids and their cross-resistance pattern in childhood acute lymphoblastic and non-lymphoblastic leukemia were determined by means of the MTT assay in 25 leukemia cell samples of childhood acute leukemias. The equivalent antileukemic concentrations of the drugs tested were: 34 ćM hydrocoritisone (HC), 8 ćM prednisolone (PRE), 1.5 ćM methylprednisolone (MPR), 0.44 ćM dexamethasone (DX) and 0.22 ćM betamethasone (BET). In comparison with initial ALL cell samples, the relapsed ALL group was more resistant to PRE (38-fold, p = 0.044), DX ( 34-fold, p = 0.04), MPR (38-fold), BET (45-fold) and HC (33-fold). The AML cell samples were even more resistant to: PRE ( 85-fold, p = 0.001), DX ( 34-fold, p = 0.004), MPR ( 69-fold, p = 0.038) and HC (54-fold, p = 0.059) when compared with ALL on initial diagnosis. A sigificant cross-resistance among all the glucocorticoids used was found. Only in some individual cases the cross-resistance was less pronounced.


  26/75

  Tytuł oryginału: The influence of intracellular idarubicin and daunorubicin levels on drug cytotoxicity in childhood acute leukemia.
  Autorzy: Styczyński Jan, Wysocki Mariusz, Dębski Robert, Kurylak Andrzej, Balwierz Walentyna, Rokicka-Milewska Roma, Matysiak Michał, Balcerska Anna, Kowalczyk Jerzy, Wachowiak Jacek, Sońta-Jakimczyk Danuta, Chybicka Alicja
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.99-107, il., tab., bibliogr. 14 poz. - 8 Międzynarodowe Sympzjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Uptake and efflux of two anthracyclines, idarubicin (IDA) and daunorubicin (DNR), was studied in childhood acute leukemia samples. A comparison of IDA and DNR transport phenomena in relation to drug cytotoxicity and expression of P-glycoprotein (PGP) was made. Intracellular content of IDA/DNR was determiend by flow cytomery using the fluorescent properties of the drugs. In vitro drug cytotoxicity was measured by the 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay. PGP expression was analysed by flow cytometry. The uptake and efflux rates were non-significantly higher for IDA than DNR. There were no differences between three types of leukemia with respect to drug content during accumulationand retention. After correction for the cell volume, intracellular concentration of both drugs in each moment of uptake and efflux was significantly lower in relapsed ALL and AML samples in comparison with initial ALL cells. Efflux, but not uptake, of both drugs was inversely correlated with PGP expression ad IDA, but not DNR, cytotoxicity. The cytotoxicity was correlated with drug accumulation for both drugs and with drug retention for IDA. In conclusion, it seems that (1) intracellular content was related to the lippopholic properties of the drugs rather than to the type of leukemia, (2) decreased intracellular concentration of both drugs might have an impact on compromised therapy results in AML and relapsed ALL children, (3) IDA presents higher cytotoxicity, which possibly might be decreased by the presence of PGP. These results might have a practical impact on the rational design of new chemotherapy protocols.


  27/75

  Tytuł oryginału: In vitro activity of oxazaphosphorines in childhood acute leukemia: Preliminary report.
  Autorzy: Styczyński Jan, Wysocki Mariusz, Dębski Robert, Balwierz Walentyna, Rokicka-Milewska Roma, Matysiak Michał, Balcerska Anna, Kowalczyk Jerzy, Wachowiak Jacek, Sońta-Jakimczyk Danuta, Chybicka Alicja
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.221-225, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Glufosfamide (á-D-glucosyl-ifosfamide mustard) is a new agent for cancer chemotherapy. Its pharmacology is similar to commonly used oxazaphosphorines, but it does not require activation by hepatic cytochrome P-450 and preclinically demonstrates lower nephrotocity and myelosuppression than ifosfamide. The aim of the study was a comparison of the drug resistance profiles of gufosfamide and other exazaphosphorines in childhood acute leukemias. Leukemic cells, taken from children with ALL on diagnosis (n = 41), ALL on relapse (n = 12) and AML on diagnosis (n = 13) were analyzed by meand of the MTT assay. The following drugs were tested: glufosfamide (GLU), 4-HOO-ifosfamide (IFO), 4-HOO-cyclophosphamide (CYC) and malfosfamide cyclohexylamine salt (MAF). In the gorup of initial ALL samples median cytotoxicity values for GLU, IFO, CYC and MAF were 15.5, 33.8, 15.7 and 7.8 ćM, respectively. In comparison with initial ALL samples, the relative resistance for GLU and IFO in relapsed ALL samples was 1.9 (p = 0.049) and 1.3 (ns), and in initial AML samples 31 (p 0.001) and 5 (p = 0.001), respectively. All oxazaphosphorines presented highly significant cross-resistance. Glufosfamide presented high activity against lymphoblasts both on diagnosis and on relapse.


  28/75

  Tytuł oryginału: Rola dyschromatopsji we wczesnej diagnostyce retinopatii cukrzycowej.
  Tytuł angielski: The role of color vision disturbances in diagnostics of early diabetic retinopathy.
  Autorzy: Mulak Małgorzata, Reniewska Barbara, Kostuś Ewa, Balcewicz Arnold, Misiuk-Hojło Marta
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.249-251, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The evaluations of color vision sensitivity in children with type I diabetes mellitus without retinopathy. Material and method: We examined 96 young patients. They was divided into three groups: I: 35 children from 7 to 16 years old with insulin-dependent diabetes mellitus duration of 1 - 8 years, II: 30 children with type I diabetes lasting more then 8 years, III - 31 non - diabetic subjects as a control - matched for age and sex, without visual or systemic symptoms. THe examinations of colour vision sensitivity wer done with the IF - 2AII - color Anomaloscope. In all cases were tested the dynamic blue- gree equation of Moreland and two variables were determined: setting (matching) range (SR), calculated mid point (matching mid point) (CMP). Results: In the blue - green equation setting range (SR) was significantly (p 0.01) enlarged in the II group (diabetes mellitus duration 8 years) and calculated mid point (CMP) was shifted but no significant. The results indicate a diminution of the colour discriminating sensitivyt in the short wavelength half of the visible spectrum and diminution of the blue cone sensitivity in early diabetic retinopathy. Conclusions: Blue - green colour vision testing with the anomaloscope may serve as an additonal test in the diagnosis of early diabetic retinopathy in children without vascular changes at the eye fundus.


  29/75

  Tytuł oryginału: Biocompatibility of C-C composites covered with PyC and pHEMA.
  Autorzy: Buresova M., Balik K., Machovic V., Novotna M., Pesakova V., Hulejova H., Sochor M.
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (20) s.3-5, il., tab., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny


  30/75

  Tytuł oryginału: Zawartość tłuszczu i skład kwasów tłuszczowych wybranych rynkowych produktów przekąskowych (orzechy, nasiona).
  Tytuł angielski: The fat and fatty acids content in selected snacks products (nuts, seeds).
  Autorzy: Daniewski Marek, Balas Jarosław, Pawlicka Małgorzata, Filipek Agnieszka, Mielniczuk Eugenia, Jacórzyński Bohdan
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.237-241, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Określono zawartość tłuszczu oraz skład kwasów tłuszczowych w 13 wybranych produktach przekąskowych (orzechy, nasiona), dostępnych na rynku warszawskim w latach 2000-2001. Stwierdzono, że badane orzechy i nasdiona odznaczają się zawartością tłuszczu w granicach od 41 do 68 proc. Tłuszcz ten bogaty jest w nienasycone kwasy tłuszczowe. Wyjątek stanowiły wiórki kokosowe, w których tłuszczu dominowały kwasy nasycone.


  31/75

  Tytuł oryginału: Zarys anestezjologii i intensywnej terapii
  Autorzy: Mayzner-Zawadzka Ewa, Kański Andrzej, Zawadzki Andrzej, Adamczyk Maciej, Arendt Irena, Balicka Marta, Błaszczyk Beata, Jureczko Lidia, Golachowski Mariusz, Korta Teresa, Kosson Dariusz, Łazowski Tomasz, Miklaszewska-Sokolewicz Małgorzata, Pietrzak Adam M., Rawicz Marcin, Wilkopolan Elżbieta, Ziółkowski Janusz
  Opracowanie edytorskie: Mayzner-Zawadzka Ewa (red.), Rawicz Marcin (red.).
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, [6], 318 s. : il., tab., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,707

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  32/75

  Tytuł oryginału: Incidence of childhood cancers in Poland in 1995-1999.
  Autorzy: Kowalczyk Jerzy R., Dudkiewicz Ewa, Balwierz Walentyna, Bogusławska-Jaworska Janina, Rokicka-Milewska Roma
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.CR587-CR590, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: The annual rate for childhood cancers in developed countries amonunts to 105 - 130 new cases per 1 milion children. The Polish population aged 0 - 17 years is estimatd at approximately 10 milion children and adolescents, thus ca. 1100 - 1300 new cases can be expected every years. In 1995, we started a national childhood cancer registry. Material/Methods: information on the new diagnoses of childhood cancers was collected in 11 regional centers and submitted to the national center in Lublin. All data were verified carefully and standardized incidence rates were calculated. Results: In 1995, we registserd 1028 newly diagnosed malignant neoplasms, in 1996 and 1997 - 1036 cases, in 1998 - 1007, and in 1999 - 1158 new cases. The estimated incidence rates were: 102.3; 109.5; 111.9; 111.6 and 118.3 per 1 milion children, respectively. The most frequent childhood cancers include feukemia, which accounts for 28 p.c. of cancer cases, lymphoma (14.3 p.c.) and C. N. S. tumors (16.3 p.c.). Conclusions: Neoplasms of the hematopoietic system (leukemias and lymphomas) account for about 42 p.c. of all childhood cancers. Malignant lymphomas, bone tumors and germinal tumors are more frequently diagnosed in Poland, but the incidence of central nervous system tumors is lower than in other countries.


  33/75

  Tytuł oryginału: Ludwik Hirszfeld (1884 - 1954): a personal memoir.
  Autorzy: Balińska Marta Aleksandra
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (6) s.361-353
  Sygnatura GBL: 304,223

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Hirszfeld
 • Ludwik 1884-1954


  34/75

  Tytuł oryginału: Proponowany algorytm leczenia farmakologicznego pourazowego zaburzenia stresowego.
  Tytuł angielski: Proposing an algorithm for the pharmacological management of posttraumatic stress disorder.
  Autorzy: Alarcón Renato D., Glover Susan, Boyer William, Balon Richard
  Źródło: Psychiatr. Prakt. Ogólnolek. 2002: 2 (1) s.39-47, il.,tab., bibliogr. 55 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Postępowanie kliniczne w przypadku pourazowego zaburzenia stresowego (PTSD, posttraumatic stress disorder) jest równie złożone jak sama choroba. Farmakoterapia stanowi istotna część leczenia, w skład którego wchodzi również oddziaływanie psychoterapeutyczne oraz w większości przypadków leczenie długoterminowe. Autorzy przedstawiają zasady farmakologicznego leczenia pourazowego zaburzenia stresowego przy użyciu algorytmów postępowania. Po starannym zebraniu wywiadu zwykle rozpoznaje się albo samo pourazowe zaburzenie stresowe, albo, co zdarza się częściej, zespoły mieszane, w których stresowi purazowemu towarzyszą inne zaburzenia. Leki przeciwdepresyjne z różnych grup okazały się skuteczne w leczeniu stresu pourzowego, natomiast w leczeniu zaburzeń mieszanych konieczne jest zastosowanie leków usuwających również objawy zaburzeń lękowych i dysocjacyjnych, hipomanii/manii lub objawów psychotycznych. Proponowane schematy postępowania zawierają praktyczne zalecenia dotyczące wyboru leku, jego dawki, czasu leczenia, innych sposobów farmakoterapii czy też skutków leczenia. W algorytmach podsumowano obecną wiedzę na temat psychofarmakoterapii. Stanowią one istotną pomoc w leczeniu pourazowego zaburzenia stresowego.


  35/75

  Tytuł oryginału: Rola erytropoetyny w leczeniu wspomagającym dzieci dotkniętych chorobą nowotworową : praca doktorska
  Autorzy: Kaczorowska-Hać Barbara, Balcerska Anna (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, [2], 84 k. : il., tab., bibliogr. 224 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  36/75

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności badań ultrasonograficznych mózgowia i jamy brzusznej u noworodków i niemowląt z cytomegalią wrodzoną : praca doktorska
  Autorzy: Kosiak Wojciech, Balcerska Anna (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Nefrologii Dziecięcej w Gdańsku
  Źródło: 2002, 83, [1] k., [15] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 131 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19714

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  37/75

  Tytuł oryginału: Further studies of genetic susceptibility to Graves' disease in a Russian population.
  Autorzy: Chistiakov Dimitry A., Savost'anov Kirill V., Turakulov Rustam I., Petunina Natal'ya, Balabolkin Mikhail I., Nosikov Valery V.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CR180-CR184, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Graves' disease (GD) is a polygenic autoimmune thyroid syndrome. Some of the genes implicated in its pathogenesis may encode thyroid-stimulating hormone receptor (TSHR) and estrogen receptors 1 (ESR1) and 2 (ESR2). We examined dinucleotide repeat polymorphisms in the ESR1 and ESR2 genes and D727E amino acid substitution in the TSHR gene for possible association with GD in a Russian population. Material/Methods: The polymorphic regions of the target genes were amplified by polymerase chain reaction (PCR) on the basis of genomic DNA isolated from blood of 78 unrelated Russian patients with GD and 93 control subjects. TO detect the D727E TSHR polymorphism, the PCR product was additionally digested with Eco721 restriction endonuclease. The genotype and allele frequencies in the groups studied were compared by chi-squared test. The odds ratios and 95 p.c. confidence intervals (CI) were calculated to assess the strength of the relationship between the polymorphisms tested and GD. Results: For polymorphic dinucleotide microsatellites at ESR1 and ESR2, no significant difference was observed in allele frequencies between affected and nonaffected patients. For the D727E TSHR polymorphism, the E allele and the DE genotype were significantly more frequent (p 0.0001) in patients with GD than in control subjects. Conclusions: The D727E variant of the TSHR gene is associated with Graves' disease in a Russian population. The E727 allele and the heterozygous D727E genotype are realated to higher risk of the disease. No association with GD was found for polymorphic microsatellites of the ESR1 and ESR2 gene.


  38/75

  Tytuł oryginału: Rak jajnika współistniejący z ciążą - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Ovarian cancer coexistent with pregnancy - report on two cases.
  Autorzy: Grzonka Dariusz, Kowalski Tomasz, Czarnecki Maciej, Balicz Jacek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.626-629, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W artykule opisano dwa przypadki raka jajnika u ciężarnych. W pierwszym - raka jajnika w stopniu IA - po leczeniu operacyjnym w 24 tygodniu ciąży (jednostronne wycięcie przydatków) wykonano cięcie cesarskie w terminie porodu z następowym wycięciem macicy z przydatkami wraz z siecią większą. Zastosowano chemioterapię. W sześcioletniej obserwacji nie stwierdzono wznowy. Drugi przypadek raka jajnika w stopniu IIIC, pomimo histerektomii z przydatkami wraz z wycięciem sieci większej i następowej wielolekowej chemioterapii, zakończył się niepomyślnie po ośmiu miesiącach od operacji. Rak jajnika u ciężarnych występuje rzadko. Wykryty we wczesnym stadium rokuje pomyślnie co do przebiegu ciąży i odległych wyników leczenia. Dyskusyjny pozostaje sposób postępowania terapetuycznego.


  39/75

  Tytuł oryginału: Wpływ środowiska organizmu na właściwości bakteriostatyczne i mechaniczne cementu Palacos R z domieszką antybiotyku.
  Tytuł angielski: The influence of organism environment upon bacteriostatic and mechanical properties of Palacos R cement with antibiotic.
  Autorzy: Toborek Jerzy, Gajda Zbigniew, Balin Alicja
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.605-611, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań bakteriologicznych cementu Palacos R zmieszanego z antybiotykiem bezpośrednio po jego otrzymaniu oraz po upływie 3 i 6 m-cy od implantacji w organizmie królika. Przedstawiono również wyniki badań charakterystyk mechanicznych próbek z cementu zmieszanego z antybiotykiem i bez domieszki po przetrzymaniu ich w soli fizjol. przez okres 3 do 6 tyg. Na podstawie badań bakteriol. stwierdzono, że w początkowej fazie implantacji domieszanego cefalosporyną trzeciorzędową cementu Palacos R w tkance kostnej posiada on wyraźnie zaznaczone cechy działania bakteriostatycznego, a z upływem czasu zdolności te zanikają. Przetrzymanie w soli fizjol. cementu Palacos R bez domieszki oraz z domieszką cefalosporyny trzeciorzędowej spowodowało nieznaczne obniżenie właściwości wytrzymałościowych w porówaniu do odpowiednich właściwości cementu suchego, ale nie spowodowało utraty jego właściwości lekosprężystych.

  Streszczenie angielskie: The results of bacteriological tests of Palacos R cement with antibiotic directly after its obtaining and 3 and 6 months after implantation in rabbit organism have been presented in this work. The results of tests of mechanical characteristics of cement with and without antibiotic samples after being kept in physiological saline for 3 to 6 weeks have also been presented. Bacteriological tests prove that antibiotic (III generation cefalosporin) added to surgical cement retain its bacteriostatic properties. When tested on rabbits cement plus antibiotic retains its bacteriostatic properties only in the initial period. Kepting of the Palacos R cement with and without III generation cefalosporin in physiological saline insignificantly decreased the strength properties as compared to respective values of dry cement strength and did not lead to any loss of its viscoelasticity.


  40/75

  Tytuł oryginału: Możliwości chirurgii małoinwazyjnej w doświadczeniu własnym
  Autorzy: Cienciała Antoni, Mądry R. J., Mądry R., Balawender R.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.109-113, tab., bibliogr. 3 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  41/75

  Tytuł oryginału: Państwowa Inspekcja Sanitarna - w stronę nowego zdrowia publicznego?
  Tytuł angielski: National Sanitary Inspectorate - towards new public health?
  Autorzy: Balcerzak Bartosz
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.212-221, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Temat korporatywny:
 • Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

  Streszczenie polskie: Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) jest jedną z instytucji, które zostały zidentyfikowane w ramach projektu badawczego pt.: "Poprawa zatrudnienia absolwentów zdrowia publicznego" jako należące do infrastruktury zdrowia publicznego w Polsce. Ustawowo określony zakres zadań umiejscawia PIS pośród tzw. służb zdrowia środowiskowego. W krajach zachodnich, gdzie troska o środowisko została szybko zespolona z koncepcją zdrowia środowiskowego, służby te miały dużą swobodę rozwoju a profil zawodowy ich kadry zmieniał się wraz z charakterem rozwiązywanych problemów. Procesy te były odzwierciedleniem szerszego trendu polegającego na zmianie podejścia do problemów zdrowia publicznego, która dokonała się w uprzednim stuleciu. W Polsce po okresie transformacji ustrojowej trwają próby odnowienia tradycji zdrowia publicznego i to odnowienia w jego "nowym kształcie". Powstaje pytanie, czy zmiana jakości zdrowia publicznego ma jakiś wpływ na PIS - jedną z centralnych instytucji w jego infrastrukturze. Jest to także pytanie o to, czy w strukturach tej instytucji jest miejsce dla profesjonalistów kształconych zgodnie z paradygmatem nowego zdrowia publicznego. W artykule dokonano przeglądu aktywności Inspekcji Sanitarnej w obszarach działań, które są charakterystyczne dla służb zdrowia środowiskowego. Następnie rozpatrzono w jaki sposób Inspekcja wypełnia funkcje uważane za niedozwolone dla osiagnięcia celów wyznaczonych przez misję owych służb. W podsumowaniu stwierdzono, że pomimo braku zainteresowania PIS społecznymi warunkami życia (co wynika z jej określonych prawem kompetencji)...


  42/75

  Tytuł oryginału: Pożądane profesjonalne kompetencje absolwenta studiów magisterskich na kierunku zdrowie publiczne, jako potencjalnego pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej w opiniach dyrektorów powiatowych stacji Sanepid.
  Tytuł angielski: Desired scope of professional competence of graduates who obtained MA degree in public health as potential employees of the National Sanitary Inspectorate in opinions of directors of local sanitary inspection offices.
  Autorzy: Balcerzak Bartosz
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.273-278, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Temat korporatywny:
 • Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

  Streszczenie polskie: W 2001 roku przeprowadzono cykl zogniskowanych wywiadów grupowych z przedstawicielami instytucji zidentyfikowanych jako należące do struktury zdrowia publicznego w Polsce. Celem tych wywiadów była weryfikacja i ocena listy kompetencji zwiększających sznsę absolwentów zdrowia publicznego na ztrudnienie w tych instytucjach. Jedną z badań grup stanowili przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej - dyrektorzy powiatowych stacji Sanepid. Artrykuł przedstawia przebieg rekrutacji oraz samego badania - szczególnie zaś odstępstwa od przyjętej dla wszystkich badanych grup procedury. Prezentowane i dyskutowane są wyniki badania. Podsumowanie koncentruje sie na omówieniu charakteru tego typu badań jakościowych oraz jego przydatności w sumatywnej i formatywnej ocenie narzędzi badawczych.


  43/75

  Tytuł oryginału: Rola prokalcytoniny (PCT) w diagnozowaniu powikłań infekcyjnych oraz remisji klinicznej choroby nowotworowej u dzieci : praca doktorska
  Autorzy: Szalewska Magdalena, Balcerska Anna (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, [6], 111 k. : il., tab., bibliogr. 166 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20408

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  44/75

  Tytuł oryginału: Przebieg wzrastania dzieci dotkniętych chorobą nowotworową.
  Tytuł angielski: Growth velocity in children after chemo- and radiotherapy.
  Autorzy: Birkholz Dorota, Balcerska Anna, Kamińska Halina, Korpal-Szczyrska Maria, Dorant Bohdana
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (2) s.63-71, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • hematologia
 • nefrologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Na przestrzeni ostatnich 20 lat dokonał się ogromny postęp w leczeniu chorób nowotworowych u dzieci. U części z nich pojawią się późne następstwa spowodowane przebytą terapią onkologiczną. Cel pracy. Ocena wzrastania u dzieci poddanych chemio- i radioterapii z powodu dwóch chorób nowotworowych: ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) i guza Wilmsa (nephroblastoma). Cel pracy realizowano w oparciu o analizę przebiegu wzrastania i rozwoju dziecka od momentu rozpoznania choroby nowotworowej, w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Materiał i metody. Badaniami objęto 52 dzieci (grupa I - ALL - 30 pacjentów i grupa II - guz Wilmsa - 22 chorych), będących w pełnej remisji choroby podstawowej. Grupę I stanowiło 30 dzieci po przebytej chemioterapii (według programów terapeutycznych BFM 83 i BFM 90) i po profilaktycznym napromienianiu ośrodkowego układu nerwowego (dawką całkowitą 12 Gy i 18 Gy). Grupa II obejmowała 22 dzieci po przebytej chemioterapii według programów terapeutycznych SIOP 9 i SIOP 92 i po radioterapii loży po usuniętej nerce wraz z guzem lub na całą jamę brzuszną (dawką całkowitą od 15-35 Gy). Wyniki. Na podstawie analizy przebiegu wzrastania od dnia rozpoznania do dnia przeprowadzonych badań stwierdzono znamienne zahamowanie wzrastania w pierwszych 12 miesiącach leczenia przeciwnowotworowego w obu grupach chorych. W grupie I przyspieszenie tempa wzrastania obserwowano w pierwszym roku po zakończeniu terapii (p = 0,001). Podobne obserwacje ...

  Streszczenie angielskie: The increasing number of childhood cancer survivors has resulted in growing interest in the late effects of chemo- and radiotherapy including growth also. The aim of study was to evaluate growth in children treated for acute lymphoblasic leukaemia (ALL) and Wilms' tumour who achieved complete continuous first remission following treatment. Patients and method: 52 children included in this study: 30 treated for ALL - group I and 22 with Wilms' tumour - group II since 1986 to 1996. Group I - all children received prophylactic cranial irraddiation at the total dose 12 and 18 Gy and and chemotherapy according to therapeutic course BFM 83 and BFM 90. Group II - all children received abdomen irradiation with total dose 15-35 Gy, chemotherapy according to therapeutic course SIOP 9 and SIOP 92. We analysed growth velocity from the time of diagnosis to the time of examination. Results were reported as standard deviation score (SDS) to allow for comparison of patients of different age and sex. Results. We observed significant growth deceleration in the first year of treatment and catch-up after 12 months from completion of therapy in both groups. The greatest reduction in yearly decrements in height SDS occurred in the first year after diagnosis. Patients of group I treated with prophylactic cranial irradiation with total dose 12 Gy presented significantly higher catch-up growth than treated with dose 18 Gy one year from completion of cancer therapy (p = 0,001). Growth hormone ...


  45/75

  Tytuł oryginału: Cytometria przepływowa w diagnostyce immunofenotypowej ostrych białaczek w materiale własnym Kliniki Hematologii w Krakowie : praca doktorska
  Autorzy: Balana-Nowak Agnieszka, Skotnicki Aleksander B. (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Hematologii w Krakowie
  Źródło: 2002, 129 k. : il., tab., bibliogr. 155 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20319

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  46/75

  Tytuł oryginału: Rare types of acute leukaemia - analysis of immunophenotype of leukaemia cells.
  Autorzy: Kacińska Ewa, Balwierz Walentyna, Klekawka Tomasz, Hawrylecka Dorota, Skotnicki Aleksander, Pituch-Noworolska Anna
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (1) s.1-13, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The immunophenotype of leukaemia cells of 12 patients with rare types of acute leukaemia were shown. The immunophenotype assay was based on direct staining of leukamia cells with monoclonal antibodies conjugated with phycoerythrin or fluorescein for surface expression of determinants and staining fixed cells for cytoplasm expression of determinants. The analysis described different types of atypical immunophenotypes. The rare types of acute leukaemia included: mixed lineage leukaemia (AMLL), bi-phenotypic and bi-lineage leukaemia (i.e. common ALL/AML), co-expression of determinants from the other cell line (common ALL+My) and a case of clinical co-existence of non-Hodgkin's lymphoma (NHL) and acute myeloblastic leukaemia (AML). The clinical course and results of therapy cases were shortly presented with a discussion.


  47/75

  Tytuł oryginału: Zespół żyły głównej górnej u chorego z olbrzymim wolem zamostkowym - przydatność skojarzonego badania USG z opcją color-Doppler oraz flebografii żył górnego otworu klatki piersiowej.
  Tytuł angielski: Superior vena cava syndrome in patient with enormous retrosternal goiter - usefulness of associated studies of USG color-Doppler and phlebography of superior chest aperture veins.
  Autorzy: Balcerzak Waldemar, Dawiskiba Janusz, Garcarek Jerzy, Łukieńczuk Tadeusz
  Źródło: Prz. Flebol. 2002: 10 (3) s.79-82, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,489

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili przypadek 76-letniego mężczyzny z zespołem żyły głównej górnej, który rozwinął się w przebiegu wola zamostkowego nadczynnego. W świetle aktualnie dostępnych diagnostycznych metod obrazowych ocenili przydatność skojarzonego badania USG tarczycy z opcją color-Dopler oraz flebografii żył górnego otworu klatki piersiowej. Zwrócili uwagę na konieczność leczenia operacyjnego, taktykę postępowania chirurgicznego oraz możliwe zagrożenia, a także istniejące trudności diagnostyczne.


  48/75

  Tytuł oryginału: Stężenie homocysteiny a charakterystyka kliniczna i obraz koronarograficzny u chorych z chorobą niedokrwienną serca. Czy rzeczywiście stężenie homocysteiny było wyższe u chorych po zawale?
  Autorzy: Czupryniak Leszek, Bald Edward
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.417-418, bibligor. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  49/75

  Tytuł oryginału: Dlaczego nadal rozpoznajemy toksoplazmozę wrodzoną z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego u noworodków? - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Two cases of congenital toxoplasmosis with a central nervous system damage - why so late diagnosed?
  Autorzy: Wasilewska Eliza, Neuman-Łaniec Magdalena, Wierzba Jolanta, Irga Ninela, Balcerska Anna
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1218-1223, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wewnątrzmaciczne zakażenie pierwotniakiem Toxoplasma gondii wiąże się z ryzykiem uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u płodu. Dlaczego mimo szerokiej wiedzy o sposobach zapobiegania oraz leczenia tej neurodegeneracyjnej dla płodu choroby w okresie ciąży, wciąż mamy do czynienia z noworodkami z uszkodzeniem mózgu? Podejmując próbę choć częściowej odpowiedzi na to pytanie autorzy przedstawili opis 2 przypadków toksoplazmozy wrodzonej z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego (OUN). W pierwszym prezentowanym przypadku w okresie prenatalnym stwierdzono wodogłowie w badaniu ultrasonograficznym, nie podejmując dalszego postępowania diagnostycznego. Po porodzie u tego pacjenta stwierdzono zakażenie wewątrzmaciczne toksoplazmozą oraz ciężkie uszkodzenie OUN. U drugiego pacjenta objawy kliniczne sugerujące infekcje wewnątrzmaciczną z zajęciem OUN ujawniły się dopiero po porodzie. Pacjent znajduje się pod obserwacją Kliniki 8 m-cy wykazując nieznaczne opóźnienie psychoruchowe.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The intrauterine toxoplasma gondii infection is linked with a high risk of central nervous system /CNS/ damage in the fetus. Why, despite the wide knowledge of this neurodegenerative disease prophylaxis and therapy, do we still meet neonates with the CNS damage? Design, Materials and Methods: Authors present two cases of congenital toxpolasmosis with the CNS involvment. Results: One of the cases was identified as the internal hydrocephalus during a prenatal ultrasound examination but no further diagnostics tests were undertaken. The congenital toxoplasmosis and severe CNS damamge was diagnosed post delivery. In the other case some clinical symptoms of the CNS infection appeared in the neonatal period. Now this patient is eight months old and presenting mild motor developmental delays. Conclusions: 1. There are many clinical symptoms of the congenital toxoplasmosis, that can occur in the prenatal (case 1) and postnatal (case2) period. 2. No serologic tests for toxoplasmosis were performed in mothers during pregnancy, what delays treatment and diagnosis of sick children. 3. Fetus presenting the CNS anomalies identified during ultrasound examinations should be immediately diagnosed.


  50/75

  Tytuł oryginału: Leukodystrofia metachromatyczna u osoby dorosłej rozpoznawana początkowo jako stwardnienie rozsiane.
  Tytuł angielski: Metachromatic leucodystrophy in adult patient initially diagnosed as multiple sclerosis.
  Autorzy: Kazibutowska Zofia, Bal Anetta, Gołba Anna, Ługowska Agnieszka
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1209-1219, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek leukodystrofii metachromatycznej (LMD) - postać dorosłych w którym z uwagi na nietypowy początek objawów wstępnie zasugerował błedne rozpoznanie stwardnienia rozsianego. LMD jest uwarunkowaną genetycznie chorobą układu nerwowego, spowodowaną niedoborem lub brakiem aktywności lizosomalnego enzymu arylosulfatazy A (ARSA). Deficyt aktywności ARSA zaburza rozkład sulfatydu, prowadząc do jego gromadzenia w komórkach układu nerwowego oraz innych tkankach. W prezentowanym przypadku 21-letniej pacjentki, choroba rozpoczęła się w 20 r.ż. upośledzeniem chodu z powodu niedowładu kończyn dolnych i zaburzeń równowagi do których dołączyła się gorsza sprawność rąk. W wykonanym MRI głowy stwierdzono rozległa demielinizację w obu półkulach mozgu, co początkowo zasugerowało rozpoznanie stwardnienia rozsianego. Pacjentka przyjęta do naszej Kliniki po około roku od początku choroby. W badaniu prezentowała triparezę spastyczną, objawy móżdżkowe, neuropatię w kończynach dolnych oraz niewielkiego stopnia zaburzenia intelektualne i zachowania. Z wywiadu wynikało, że rodzice pacjentki są bliskimi kuzynami. Ponowna analiza obrazu klinicznego wywiadu rodzinnego, badań neuroobrazowych oraz wyników badań elektrofizjologicznych świadczących o współistnieniu uszkodzenia obwodowego układu nerwowego zasugerowały leukodystrofię metachromatyczną. Badania enzymatyczne oraz molekularne potwierdziły ostateczne rozpoznanie.

  Streszczenie angielskie: The article presents a case of metachromatic leucodystrophy (MLD) of the adult onset type, in which atypical initial course could suggest multiple sclerosis. MLD is an inherited, metabolic, degenerative disease of the nervous system. It is caused by a deficiency of a lysosomal enzyme - arylsulphatase A, with the storage of cerebroside sulphate and demyelination affecting mainly the central and peripheral nervous system. In the reported case of a female aged 21 the clinical onsert of the disease was at the age 20. The first neurological symptoms included a mild spastic paraparesis, ataxia of lower limbs, and iimbalance. The neurological determination has been progressing since the onset. There was no family history of neurological or metabolic diseases, but the patient's parents were near relatives (first cousins). T-2 weighted MRI showed high intensity areas in the white matter, mainly priventricular. The clinical symptoms could suggest multiple sclerosis (of the primary progessive type). THe patient was admitted to our Dept. in Oct. 2000, i.e. about a yaer since the onset. Her increasing spastic triparesis, cerebellar ataxia, neuropathy in lover limbs and conginitive deterioration were confirmed. Re-analysis of the patient's clinical picture and family history, her MRI scans and repeated neuroiphysiological examinations which demonstrated a damage of the central and peripheral nervous system, suggested metachromatic leucodystrophy. Therefore, it was decided to assay arylsulphatase A activity. The results confirmed the diagnosis of the late onset MLD. Additionally, molecular genetic examination was performed of a DNA sample obtained from the patients.


  51/75

  Tytuł oryginału: Ludwik Hirszfeld: scientist and humanist.
  Autorzy: Balinska Marta Aleksandra
  Źródło: Sci. Eng. Ethics 2002: 8 (3) : Conflict of interest and its significance in science and medicine s.269-271 - Międzynarodowa konferencja pt. Konflikt interesów i jego znaczenie w nauce i medycynie Warszawa 05-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 735,647

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca biograficzna

  Temat osobowy:
 • Hirszfeld
 • Ludwik 1884-1954


  52/75

  Tytuł oryginału: Conference summary "Conflict of interest and its significance in science and medicine".
  Autorzy: Baldwin Wendy
  Źródło: Sci. Eng. Ethics 2002: 8 (3) : Conflict of interest and its significance in science and medicine s.469-475, bibliogr. 3 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Konflikt interesów i jego znaczenie w nauce i medycynie Warszawa 05-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 735,647

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • sprawozdanie


  53/75

  Tytuł oryginału: Double duodenal obstruction: annular pancreas combined with distal congenital stenosis.
  Autorzy: Papandreou E., Soutis M., Baltogiannis N., Christopoulos-Geroulanos G., Keramidas D.
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (2) s.88-90, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Congenital duodenal obstruction (CD0) in combination with more distal duodenal obstructions is extremely rare. The latter may be missed if not looked for conscientiously during the operation. This is a report of our experience with two newborn babies, who presented with atresia combined with annulat pancreas and a second distal duodenal obstruction. Material and methods: During the last 15 years (1986-1999) 53 children were opertaed upon for CDO, of whom two had a double duodenal obstruction. They presented with non-bilious vomiting and the plain film of the abdomen showed the typical "double -bouble". Operative findings: a) annular pancreas causing complete pobstruction of the second part of the duodenum, b) distension or dilatation of the duodenum distal to this obstruction due to an additional congenital stenosis. A diamond shaped duodeno-duodenal anastomisis was carried out to relieve the proximal obstruction and a Heinecke-Milulicz plasty was used to relieve the distal stenosis. Results: The postoperative course was uneventful and feedings could be started on the 20th postoperative day. An upper gastrointestinal series on the 30th day showed free passage of the contrast material.


  54/75

  Tytuł oryginału: Homochiralne estry aminohydroksypropanofosfonowe : synteza i stereochemia : praca doktorska
  Autorzy: Balcerzak Katarzyna Bożena, Wróblewski Andrzej E. (promot.).; Uniwersytet Medyczny Wydział Farmaceutyczny w Łodzi
  Źródło: 2002, [10], 127 k. : il., tab., bibliogr. 261 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20468

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  55/75

  Tytuł oryginału: Fluoxetine differentially suppresses sucrose solution consumption of free-fed and food-deprived rats - reversal by amantadine.
  Autorzy: Prendergast Mark A., Yells David P., Balogh Scott E., Paige Stephen R., Hendricks Shelton E.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.BR385-BR390, il., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Clinical use of fluoxetine and similar medications is often associated with appetite suppression and weight loss that may warrant drug discontinuation. It is unclear, however, if fluoxetine induced consummatory suppression may be influenced by factors such as dietary status and if appetite suppressant effects of fluoxetine may be pharmacologically attenuated. Material/Methods: Fluoxetine (0.5 - 10 mg/kg, i.p.) was administered to free-fed and 24 hr food-deprived adult male rats either 30 min or 4 hr prior to presentation of a sucrose solution (10 p.c. v/v). Further, amantadine (5 - 10 mg/kg, i.p.) and fluoxetine (5 mg/kg) were both administered either 30 min or 4 hr prior to sucrose solution presentation and intake of the solution was assessed after 2 hours of exposure. Results: Fluoxetine (2 - 10 mg/kg) administration significantly reduced sucrose solution intake in both free-fed and food-deprived rats. However, a brief treatment-test interval (30 min) resulted in a greater suppression of intake and food-deprived rats were more resistant to the suppressant effects of fluoxetine than were sated rats. Finally, the suppressant effect of fluoxetine were reversed by acute administration of amantadine (8 mg/kg) prior to sucrose solution presentation, a dose producing no inherent stimulation of consumption. Conclusion: Acute fluoxetine administration produces a reduction in palatable substance intake that is decreased in potency with a longer treatmet-test interval, an effect likely not related to pharmacokinetic considerations. Further, fluoxetine-induced consummatory suppression is reduced by prior food-deprivation. Evidence that the dopamine agonist amantadine reversed fluoxetine-induced consummatory suppression suggests a role for dopaminergic antagonism in the appetite suppressant effects of fluxetine.


  56/75

  Tytuł oryginału: Deficyt LCHAD (dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-CoA długołańcuchowych kwasów tłuszczowych) jako przyczyna nagłego zgonu trzymiesięcznego niemowlęcia.
  Tytuł angielski: LCHAD (long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase) deficiency as a cause of sudden death of a three months old infant.
  Autorzy: Neuman-Łaniec Magdalena, Wierzba Jolanta, Irga Ninela, Zaborowska-Sołtys Małgorzata, Balcerska Anna
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.221-226, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Deficyt LCHAD jest rzadkim, dziedziczonym w sposób autosomalny recesywny, zaburzeniem oksydacji kwasów tłuszczowch. Choroba ta obarczona jest wysokim odsetkiem śmiertelności. Zdarza się, że pacjenci umierają w trakcie pierwszego epizodu choroby, zanim zostanie postawione właściwe rozpoznanie. Opisano przypadek trzymiesięcznego chłopca, u którego deficyt LCHAD był przyczyną nagłego zgonu.

  Streszczenie angielskie: LCHAD deficiency is a rare, autosomal recessive congenital defect of fatty acid oxidation. In this disorder high mortality is observed. In some cases patietns die during the first episode of the disease, without the diagnosis of LCHAD. We reprot tha case of a three months old bo, whose sudden death was the result of LCHAD deficiency.


  57/75

  Tytuł oryginału: Ocena czynników ryzyka powikłań oddechowych u chorych poddanych operacji na aorcie brzusznej
  Autorzy: Oszkinis Grzegorz, Balcerkiewicz K., Micker M., Kamiński J., Sobczyński Paweł, Stolarczyk D., Waliszewski K.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.272-279, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  58/75

  Tytuł oryginału: Preliminary studies with 188Rhenium-tin colloid for radiation synovectomy: preparation , size determination, in-vivo distribution, effects and dosimetry studies.
  Autorzy: Math‚ Domokos, Chaudhari Pradip R., Balogh Lajos, Polyak Andras, Kiraly R‚ka, Andócs Gabor, Perge Edina, Glavits Róbert, Janoki Gyozo A.
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.99-104, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Generator-produced beta-emitting radionuclides such as 188Re are gaining in importance for radiossynoviorthesis because of their availability on a regular basis. Material and methods: We prepared a 188Re-tin colloid in a eraction carried out either at 100 řC or at room tempereature (RT). The size of the colloid particles was measured wwith a laser lightscattering method, and their biodistribution, dosimetric apsects and therapeutic effects were studied in an antigen-induced arthritis (AIA) model in rabbits. 188Re-tin colloid solution was injected intra-articularly into the knee joints of rabbits with AIA and imaging studies were performed.Blood sapmles were collected post injection for estimation ofthe blood residence time. We aslo injected 2 intact rabbits in the same manner with 188Re perrhentage solution in order to observe its effects and distribution in teh body. All the treated rabbit knees were subjected to histopathology. Results: The colloid particle size distribution was different after preparation at teh different reaction temperatures, with a more suitable mean of 4.53 ćm in the RT preparation. The dose delivered to the synovial ssurface was between 33.51 and 4.21 Gy and that to the bone surface was betwen 0.70 and 0.84 Gy. Histopathologic examination revealed the development of fibrous connective tissue in the knees 4 weeks after treatment, but not in the control group. Conclusions: The 188Re-tin colloid preparation used in this study was suitable for radiation synovectomy application. ...


  59/75

  Tytuł oryginału: Hipertyreotropinemia u niemowlęcia z zespołem krótkiego ramienia chromosomu 9 - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Hyperthyrotropinaemia and partial monosomy of 9p - a case report.
  Autorzy: Bittel Larisa, Dorant Bohdana, Wierzba Jolanta, Ochman Karolina, Iliszko Mariola, Kardaś Iwona, Balcerska Anna
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.395-399, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek częściowej delecji krótkiego ramienia chromosomu 9 u siedmiomiesięcznego niemowlęcia z kariotypem 46,XY, der(9)t(9;20)(p24;p12.2) ish9(wcp9+) [13], del(20)(p12.2) potwierdzonym techniką fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ FISH (46,XY. ish der 9(9)t(9;20)(p24;pp12.2)(wcp9+, wcp20+), del(20)(12.2), u którego stwierdzono opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, cechy dysmorfii twarzy, obniżenie napięcia mięśniowego oraz częściowy niedosłuch. Ponadto, u niemowlęcia stwierdzono hipertyreotropinemię. W trakcie leczenia substytucyjnego tyroksyną zaobserwowano widoczny postęp w rozwoju psychomotorycznym chłopca.

  Streszczenie angielskie: We have evaluated a seven months old boy with a deletion of chromosome 9 short arm. The patient presented development dealy, dysmorphic features of face, hyptonia and partial hearing loss. Endocrine evaluation showed a hyperthyrotropinemia. Chromosome analysis followed by fluorescence in situ hybridization FISH showed 46,XY, ish der (9)t(9;20)(p24;p12.2)(wcp9+,wcp20+), del(20)(p12.2) de novo karyotype. During the thyroxin substitution treatment a significantly progression in psychomotoric development was visible.


  60/75

  Tytuł oryginału: Hyperacute rejection of living related kidney graft caused by IgG endothelial specific antibodies with a negative monocyte cross-match.
  Autorzy: Grandtnerova Barbara, Laca L'udovit, Jahnova Eva, Horvathova Miroslava, Balaz Vladimir, Hovoricova Blanka, Hudec Peter, Zarnovicanova Maria
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.52-54, bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: We present a case report of a 30-year-old man, who hyperacutely rejected a blood group identical. HLA-haploidentical living related kidney graft in spite of the fact that he had never been immunized. Anti-endothelial IgG antibodies that did not react with monocytes were detected with flow cytometry, on a panel of human umbilical cord cells in his serum retrospectively. On the basis of this exeperience we put for consideration the possibility of regular examination of non-HLA antibodies in potential living graft recipients.


  61/75

  Tytuł oryginału: Zastosowanie erytropoetyny w leczeniu sferocytozy wrodzonej o ciężkim przebiegu klinicznym u niemowlęcia - alternatywa dla transfuzji masy erytrocytarnej?
  Tytuł angielski: RhEPO - an alternative therapy to red cell transfusion in hereditary spherocytosis.
  Autorzy: Neuman-Łaniec Magdalena, Wierzba Jolanta, Irga Ninela, Wasilewska Eliza, Balcerska Anna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.871-872, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Sferocytoza wrodzona, najczęstsza wśród niedokrwistości hemolitycznych może ujawnić się w różnym okresie życia, w tym również w okresie noworodkowym. Stanowi wówczas poważny problem nie tylko diagnostyczny, ale i terapeutyczny. Zastosowanie erytropoetyny w sferocytozie okresu noworodkowego i wczesnoniemowlęcego może przyczynić się do znacznego ograniczenia konieczności transfuzji amsy erytrocytarnej.

  Streszczenie angielskie: Hereditary spherocytosis is the most frequently occurrin haemolytic anaemia. Some patients manifest clinical signs during the neonatal period and require transfusion. A case of hereditary spherocytosis in neonate is presented. The use of rhEPO during the first months may be an alternative therapy to red cell transfusion.


  62/75

  Tytuł oryginału: 50- lecie pracy zawodowej pediatry, hematologa i onkologa dziecięcego - prof. dr hab. Wacławy Celińskiej.
  Tytuł angielski: The 50th anniversary of Professor Wacława Celińska's work and career as a paediatrican, haematologist and paediatric oncologist.
  Autorzy: Balcerska Anna
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.135-137, il.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku
 • historia nowożytna

  Temat osobowy:
 • Celińska
 • Wacława


  63/75

  Tytuł oryginału: Znaczenie białka związanego z opornością w płucach (LRP) w nowotworach układu krwiotwórczego.
  Tytuł angielski: The role of lung resistance-related protein (LRP) in haematological malignancies.
  Autorzy: Jamroziak Krzysztof, Balcerczak Ewa, Robak Tadeusz
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.41-53, il., tab., bibliogr. 62 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pediatria
 • hematologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podstawowym problemem klinicznym w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego jest oporność wielolekowa (multidrug resistance). Wśrod opisanych dotychczas mechanizmow MDR ważne miejsce zajmują białka oporności, z których większość wchodzi w skład nadrodziny transporterów ABC (ATP-binding casette). Białko związane z opornością w płucach (lung resistance-related protein, LRP) jest nowym białkiem oporności, które nie należy do nadrodziny ABC. Nadekspresja LRP jest obserwowana w wielu opornych, nowotworowych liniach komórkowych. Wyniki licznych badań wskazują na związek nadekspresji LRP z odpowiedzią na leczenie i całkowitym przeżyciem w niektorych nowotworach. LRP zostało zidentyfikowane jako większe białko (major vault protein, MVP), główny element krypt - dużych multimerycznych kompleksów rybonukleproteinowych o niewyjaśnionej funkcji fizjologicznej. Ostatnio poznana struktura krypt wskazuje na ich potencjalną rolę w magazynowaniu i wewnątrzkomórkowym transporcie makromolekuł. Wydaje się prawdopodobne, że krypty są odpowiedzialne za sekwestrację leku i jego transport z obszaru jądra komorkowego. Omówiono dane z ostatnich kilku lat na temat struktury i funkcji krypt, znaczenia prognostycznego LRP w nowotworach układu krwiotwórczego oraz możliwości modulacji lekooporności nadawanej przez LRP.

  Streszczenie angielskie: Multidrug resistance (MDR) is the most important clinical problem in the treatment of haematological malignancies. Numerous described of MDR include resistance proteins which are mainly ATP-binding cassette (ABC) transporters.Lung resistance-related protein (LRP) is a novel non-ABC resistance protein. High expression of LRP is observed in a number of resistant cancer cell lines. Some cancer clinical trials showed correlation of LRP expression with response to treatment and/or overall survival. LRP is found to be a major vault protein (MVP) which is the main component of vaults - large multiomeric ribonucleoprotein complexes of unknown physiological function. recently elucidated sreucture of vaults may indicate its role in intracellular transport and storage of macromolecules. Some data suggest that vaults can confer drug resistance to cells by drug sequestration and transport from nucleus. The significance of LRP as a prognostic factor in hematological malignancies and potential strategies to overcome MDR related to LPR need further research.


  64/75

  Tytuł oryginału: Izolowane postaci niepełnosprawności intelektualnej sprzężonej z chromosomem X - aspekty molekularne.
  Tytuł angielski: Monogenic causes of nonspecific X-linked mental retardation molecular aspects.
  Autorzy: Nawara Magdalena, Bal Jerzy, Mazurczak Tadeusz
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (4) s.281-294, tab., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niepełnosprawność intelektualna (NI) jest objawem chorób o różnej etiologii i dotyczy około 3 proc. populacji. Należy do ważnych społecznie problemów medycznych. Może występować jako cecha izolowana, bądź jako jeden z wielu symptomów chorób i zespołów klinicznych. Pomimo, iż etiologia NI jest zróżnicowana i znana tylko w części przypadków, ostatnie badania znacznie poszerzyły wiedzę o jej genetycznym podłożu. Dotyczy to szczególnie postaci dziedziczących się jako cecha sprzężona z chromosomem X. Występowanie tego typu postaci NI przypisuje się defektom co najmniej ośmiu różnych genów: FMR2, GDI1, OPHN1, PAK3, ARHGEF6, IL1RAPL, TM4SF2 i FACL4. Mutacje w czterech kolejnych genach MECP2, RSK2, ARX, ATR-X mogą warunkować wystąpienie zarowno postaci izolowanej NI jak i współistniejącej z innymi zespołami chorobowymi. Ostatnie badania dowiodły, że geny odpowiedzialne za izolowaną postać NI kodują białka uczestniczące w szlakach przekazywania sygnałów wpływających na regulację cytoszkieletu aktynowego, transportu pęcherzykowego w synapsach i tworzenia połączeń między komórkami nerwowymi. Uważa się, że oprócz poznania patomechanizmu NI wyniki najnowszych badań ułatwią roszyfrowanie podłoża molekularnego kluczowych procesów niezbędnych do prawidłowego rozwoju inteligencji.

  Streszczenie angielskie: Mental retardation (MR) is a symptom in a large group of clinical conditions and affects around 3 p.c. of the population. MR is divided into syndromic, if it is characterized by distinctive clinical features and nonspecific when mental retardation is the only defining manifestation. Although genetic causes of X-linked mental retardation (XLMR) areheterogenous and compex, recent findings have led to the identification of an increasing number of genes involved in these conditions. Eight genes involved in nonspecific X-linked mental retardation have been identified so far, including FMR2, GDI1, OPHN1, PAK3, ARHGEF6, ILRAPL, TM4SF2, and FACL4. Four other MECP2, RSK2, ARX, ATR-X are involved in syndrome and nonspecific forms of MR. recent research has shown that these genes encode for proteins involved in signalling pathways which regulate cytoskeleton organization, synaptic vesicle transport and establishment of connections between neuronal cells. These findings provide insight into the molecular mechanisms of crucial processes for the development of intellectual and cognitive functions.


  65/75

  Tytuł oryginału: Molekularna patogeneza zespołu łamliwego chromosomu X.
  Tytuł angielski: Molecular pathogenesis of fragile X syndrome.
  Autorzy: Sielska Danuta, Milewski Michał, Bal Jerzy
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (4) s.295-308, il., bibliogr. 69 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespół łamliwego chromosomu X jest dziedziczną sprzężoną z chromosomem X chorobą, której dominującym objawem jest niepełnosprawność intelektualna. Przyczyną choroby jest brak funkcjonalnego białka FMRP kodowanego przez gen FMR1. Za większość przypadków zespołu odpowiada ekspansja trójnukleotydowych powtórzeń w pierwszym eksonie genu FMR1. Prezentowane opracowanie podsumowuje obecną wiedzę na temat zależności między molekularnym defektem w genie FMR1, a fenotypem klinicznym towarzyszącym chorobie.

  Streszczenie angielskie: The fragile X syndrome is an X-linked genetic disorder, manifesting primarily as intellectual disability. the disease is caused by the absence of functional FMRP, a protein encoded by the FMR1 gene. The expansion of trinucleotide reports within the first exon of the gene contributes to most cases of the syndrome. This review summarizes the present knowledge of the relationship between the molecular defect in the FMR1 gene and the clinical phenotype associated with the disease.


  66/75

  Tytuł oryginału: Zasady diagnostyki molekularnej w przypadkach klinicznego podejrzenia prelingwalnej izolowanej postaci głuchoty.
  Tytuł angielski: The principles of molecular diagnosis of recessive forms of prelingual non-syndromic hearing loss.
  Autorzy: Wiszniewska Joanna, Wiszniewski Wojciech, Bal Jerzy
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (4) s.309-318, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uszkodzenie genu GJB2 jest najczęstszą przyczyną prelingwalnej, izolowanej postaci niedosłuchu dziedziczonego w sposób autosomalny recesywny (DFNB1). Analiza genu GJB2 przeprowadzona u chorych z tą postacią utraty słuchu wykazała wysoki (88 proc.) udział jednej mutacji - 35delG wśród zmutowanych alleli. Druga co do częstości występowania mutacja 313del14 występowała w 7 proc. uszkodzonych alleli. Pozostałe mutacje genu GJB2 stwierdzane były w pojedynczych rodzinach. Na podstawie wyników analizy rozkładu mutacji w genie GJB2 w populacji polskiej zaproponowany został schemat postępowania diagnostycznego w przypadku podejrzenia DFNB1. Schemat ten zakłada dokonanie wstępnego przesiewu w kierunku mutacji 35delG przy zastosowaniu metody ASO lub multiplex AS-PCR. Stwierdzenie mutacji 35delG w obu allelach genu GJB2 stanowi potwierdzenie rozpoznania klinicznego DFNB1. W przypadku zidentyfikowania genotypu 35delG/- proponujemy poszerzenie diagnostyki molekularnej o identyfikację mutacji 313del14 i sekwencjonowania eksonu 2 genu GJB2. Wobec doniesień o występowaniu niedosłuchu uwarunkowanego jednoczesnym uszkodzeniem genów GJB2 i GJB6, u 17 chorych z genotypem 35delG/- (w locus GJB2) wykonano badanie przesiewowe na obecność najczęstszych mutacji w locus GJB6- delecji 34kb. W badanej grupie nie stwierdzono występowania wspomnianej delecji.

  Streszczenie angielskie: The GJB2 gene defects are the most frequent cause of autosomal recessive non-syndromic hearing loss (DFNB1). Epidemiological data suggest that 35delG is the most prevalent mutation found in 88 p.c. of mutated alleles. Anothr mutation - 313del14 was found in 7 p.c. of mutated alleles. The other mutations were identified only in single families. Following the analysis of distribution of GJB2 mutations in the Polish population we propose an algorythm for molecular diagnosis of DFNB1. We propose to scren all patients affected with pelingual non-syndrome deafness for 35delG mutation using ASO or multiplex AS-PCR methods. The presence of 35delG on two alleles confirms DFNB1. The identification of heterozygous 35delG mutation requires additional GJB2 analysis including 313del14 mutation detection and exon 2 direct sequencing. To determine the frequency of digenic (GJB2/GJB6) background of DFNB we screned 17 patients with heterozygous 35delG mutation for deletion of 342 kb in GJB6 gene. No such mutation was detected inthe analyzed group.


  67/75

  Tytuł oryginału: Garr‚ type periostitis ossificans: effective antibiotic therapy case report and literature review.
  Autorzy: Styczyński Jan, Biliński Piotr, Lasek Władysław, Gajewska-Guryn Anna, Wysocki Mariusz, Balcar-Boroń Anna
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (1) s.46-50, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Garr‚ type periostitis ossificans is a rare disease observed in children and young adults. It is a chronic, infective pathologic change of bone tissue, with a mild course, affecting portions of long bone shafts and causing their sclerotization and thickening. Small granulation or cicatrization foci are present in teh marrow cavity, without purulence and bone defects. The predominant clinical symptom is dull pain, usually nocturnal. Generalized symptomsm or signs of local inflammation are rare. Case report: A course fo Garr‚ type periostitis ossificans located in the tibia of an 11-year-old boy is described. Laboratory tests and USG of the lesion site did not reveal any abnormalities. X-ray and CT images showed a spindle-shaped thickening of the tibial shaft, especially in the cortical layer, and narrowing of the marrow cavity, without periosteal reaction or soft tissue lesions. Scintigraphy of the skeletal system revealed enhanced radioligand uptake by the affected site. Differential diagnostics excluded osteogenci sarcoma, Ewing sarcoma, benign osteoma, cartilaginous tissue tumors, Langerhans cell histiocytosis and fibrous dysplasia. After antibiotic treatment, the clinical symptoms subsided. However, no evolution of radiological changes was observed. The boy has remained asymtomatic during 3-year follow-up. Conclusions: Garr‚ type periostitis ossificans should be taken into consideration in the differential diagnosis of bone diseases in children. The diagnosis is established on the basis of clinical and radiological presentation. Long-term antibiotic therapy may bring beneficial clinical effects. However, radiological changes of teh affected bone may persist for a long time.


  68/75

  Tytuł oryginału: Medycyna stanów nagłych
  Autorzy: Ball Christopher M., Phillips Robert S.
  Opracowanie edytorskie: Szynański Piotr (tł.).
  Źródło: - Warszawa, [b.w.] 2002, XI, [1], 679 s. : tab., 21 cm. - Tyt. oryg.: Evidence-based on-call acute medicine
  Sygnatura GBL: 736,604


  69/75

  Tytuł oryginału: Dlaczego selen organiczny?
  Autorzy: Ball Stefan
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (11/12) s.85-89
  Sygnatura GBL: 306,371

  Streszczenie polskie: Powszechnie panujące poglądy na temat roli mikroelementów skłaniają nas do myślenia o selenie nieorganicznym. Dostępne na rynku zestawy mikroelementów zawieraj ą z reguły nieorganiczne związki selenu SeO3 (-2) i SeO4 (-2). Skąd więc zainteresowanie selenem organicznym? I dlaczego obserwujemy wzrastającą popularność selenu w badaniach klinicznych i podstawowych?


  70/75

  Tytuł oryginału: Analiza wstępnych objawów klinicznych i laboratoryjnych w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci.
  Tytuł angielski: Acute lymphoblastic leukemia in children - analysis of the initial clinical features and laboratory findings.
  Autorzy: Drożyńska Magdalena, Hering Dagmara, Rckemann Katarzyna, Balcerska Anna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.111-117, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  71/75

  Tytuł oryginału: Drug resistance profile in childhood acute lymphoblastic leukemia on diagnosis and at relapse with respect to percentile values. Report of the Polish Pediatric Leukemia and Lymphoma Study Group.
  Tytuł polski: Profil oporności in vitro na cytostatyki w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci w świetle wartości centylowych. Raport Polskiej Pediatrycnej Grupy ds Leczenia Białaczek i Chłoniaków.
  Autorzy: Wysocki Mariusz, Styczyński Jan, Dębski Robert, Kubicka Małgorzata, Balwierz Walentyna, Juraszewska Edyta, Rokicka-Milewska Roma, Malinowska Iwona, Matysiak Michał, Stańczak Elżbieta, Balcerska Anna, Płoszyńska Anna, Kowalczyk Jerzy R., Stefaniak Jolanta, Małek Urszula, Wachowiak Jacek, Mazur Benigna, Sońta-Jakimczyk Danuta, Szczepański Tomasz, Chybicka Alicja, Raś Małgorzata
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.341-350, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • farmacja
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest porównanie oporności in vitro na cytostatyki w ostrej białaczce limfoblastycznej (ALL) w momencie rozpoznania oraz wznowy w aspekcie wartości centylowych dla dzieci z ALL de novo. Badania przeprowadzono testem MTT; za miarę cytotoksyczności przyjęto stężenie leku, w którym ginie 50 proc. badanych komórek nowotworowych. Badaniom poddano 176 dzieci z ALL. Limfoblasty 38/176 (21,6 proc.) pacjentów uległy samoistnej apoptozie podczas 4-dobowej inkubacji. Profil opornosci in vitro na cytostatyki określono u 106 dzieci w momencie rozpoznania i 32 w momencie wznowy ALL. Limfoblasty we wznowie ALL wykazywały większą oporność in vitro na: prednizolon, dexametazon, L-asparaginazę, arabinozyd cytozyny, daunorubicynę, idarubicynę, tioguaninę, 4-HOO-ifosfamid i cladribinę; natomiast zachowały wrażliwość na: alkaloidy vinca, epipodofilotoksyny, 4-HOO-cyklofosfamid, treosulfan, tiotepę i merkaptopurynę. Pacjenci z ALL de novo o fenotypie common/pre-B w porównaniu z T-ALL mieli blasty bardziej wrażliwe na preparaty L-asparaginazy, winkrystynę, leki alkilujące i prednizolon. U pacjentów w wieku powyzej 10 rż. stwierdzono znamiennie większą oporność in vitro na większość leków z wyjątkiem arabinozydu cytozyny i tiopuryn. Nie stwierdzono natomiast związku pomiędzy oporności in vitro na cytostatyki oraz grupę ryzyka. W grupie pacjentow, którzy wykazali oporność in vivo na terapię stwierdzono tendencję do większej oporności in vitro na: glikokortykoidy, preparaty ...

  Streszczenie angielskie: Failures in the therapy of acute leukemias are related to cellular drug resistance, pharmacolgiccal resistance and development of minimal residual disease. The scope of the study is comparison of in vitro drug resistance in acute lymphoblastic leukemia (ALL) on diagnosis and at relapse with respect to percentile values for a group of 106 de novo ALL children. Cytotoxicity was expressed by concentration of drug lethal to 50 p.c. of tested cells. A total number of 176 children entered the study. Lymphoblasta of 38/176 (21,6 p.c.) patients undergo spontaneous apoptosis during 4-day incubation. In vitro drug resistance profile was determined in the samples of 138 children, including 106 de novo ALL and 32 relapsed subjects. Relapsed ALL samples were more resistant to prednisolone, dexamethasone, L-asparaginase, cytarabine, daunorubicin, idarubicin, 6-thoguanine, 4-HOO-ifosfamide and cladribine; and still were sensitive to: vinca alcaloids, epipodophylotoxines, 4-HOO-cyklophosphamide, treosulfan, thiotepa and 6-mercaptoppurine. Patients with common/pre-B immunophenotype had blasts more sensitive to L-asparaginase, vincristine, prednisolone and alkylating agents when compared to T-ALL samples. Children over 10 years were more resistant to most of drugs except cytarabine and 6-thioguanine. No correlation was found between in vitro drug resistance and risk group for any drug. In the group of children resistant in vivo to prednisolone monotherapy, in vitro high resistance to ...


  72/75

  Tytuł oryginału: Późne powikłania leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci : praca doktorska
  Autorzy: Skoczeń Szymon, Balwierz Walentyna (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii, Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie
  Źródło: 2002, 179 k. : il., tab., bibliogr. 410 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20998

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  73/75

  Tytuł oryginału: Allogeniczne transplantacje komórek progenitorowych hemopoezy w przewlekłej białaczce szpikowej - doświadczenia ośrodka gdańskiego.
  Tytuł angielski: Allogeneic stem cell transplantation in chronic myelogenous leukemia - experience of the center in Gdańsk.
  Autorzy: Hellmann Andrzej, Bieniaszewska Maria, Zaucha Jan Maciej, Hałaburda Kazimierz, Balon Joanna
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.670-675, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 9-letnie doświadczenia gdanskiego ośrodka przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych u chorych z przewlekłą białaczką szpikową. Schorzenie to było wskazaniem do przeszczepienia u ponad 50 proc. chorych poddanych transplantacji. Przedstawiono sposoby pozyskiwania komórek do pszeszczepu z krwi obwodowej i szpiku kostnego oraz uzyskiwany materiał przeszczepowy. Analizie poddano przebieg transplantacji, dane dotyczące wszczepienia w przypadku przeszczepu szpiku i komórek progenitorowych pobranych z krwi obwodowej (liczbę neutrocytów powyżej 0,5 G/l osiągnięto odpowiednio w 17. i 14. dniu po transplantacji). Przedstawiono częstość występowania powikłań związanych z przeszczepem. Ostra postać choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, jako szczególne powikłanie przeszczepowe, występowała w omawianej grupie u 57 proc. chorych, w tym u 43,1 proc. w stopniu zaawansowania klinicznego wymagającym intensyfikacji leczenia immunosupresyjnego. Analizie poddano przyczyny śmiertelności związanej z transplantacją. Główną przyczyną śmiertelności wczesnej była ostra postać choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (5 na 7 zgonów). Również w przypadku śmiertelności późnej zasadniczą rolę odgrywa przewlekła postać choroby (6 na 8 zgonów). Omówiono także powikłania hematologiczne, przedstawiając zapotrzebowanie na preparaty krwiopochodne. Określono częstość występowania wenookluzyjnej choroby wątroby (2 przypadki na 44 transplantacje) oraz reaktywacji lub infekcji cytomegalowirusem (34 proc.) Ogólne przeżycie analizowane metodą Kaplana-Mayera określono na 64 proc. co stawia gdański ośrodek na równi z większością ośrodków europejskich.

  Streszczenie angielskie: The paper presents nine-year experience of Gdańsk transplantation center in allogeneic hemopoietic stem cell transplantation (HSCT) of chronic megaloghenous leukaemia (CML) patients. That diagnosis led to the transplantation in 44 patients, consulting over 50 p.c. of all transplantions performed during that period. Methods of peripheral blood and bone marrow progenitor cells collection are described. We analyzed the course of transplantation and the time to engrafment. In the peripheral blood stem celltransplantation (PBSCT) the mediantime to engraftment was 14 days while in the bone marrov transplantation (BMT) it was 17 days. We also analyzed frequency of complications after HSCT. The acute graft versus host disease (aGvHD) occurred in 57 p.c. of patients in the whole group. In 43.1 p.c. of patients aGvHD required intensified immunosupressive treatment. We also analyzed early treatment related mortality (TRM). AGvHD was the main cause of early mortality (5 of 7 cases). Similarly late TRM was caused by the chronic graft versus host disease (6 of 8 cases). We also described patients' requirement of blood products support, frequency of veno-occlusive disease (2 cases of 44 transplants) an reactivation or primary cytomegalovirus infection (34 p.c.). Overall survival was estimated the Kaplan-Mayer method at 64 p.c., which is similar to the results published by most European centers for unselected groups of CML patients.


  74/75

  Tytuł oryginału: Magnetization transfer technique improving magnetic resonance evidence of cerebral tuberous sclerosis in a 9-month-old infant.
  Autorzy: Galluzzi Paolo, Cerase Alfonso, Bartalini Gabriella, Balestri Paolo, Venturi Carlo
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.224-229, il., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Intracranial lesions are the most important factors determining clinical outcome of patients with tuberous sclerosis complex. Magnetic resonance imaging is considered the method of choice for the identification of such intracranial lesions. However, their appearance at conventional magnetic resonance imaging changes with myelination. Actually, as myelination proceeds, signal intensities of gray and white matter start to reverse at approximately 6 months of age resulting in diminshed sensitivity of magnetic resonance imaging. Magnetization tranfer is a tissue-suppression technique improving image contrast in magnetic resonance imaging by suppression of background normal brain tissue. The usefulness of magnetization transfer for the assessment of tuberous sclerosis complex intracranial manifestations has been clearly demonstrated, although the information about its use in children of ň 2 years of age is scanty. Case report: The purpose of this report is to present a 9-month-old female with tuberous sclerosis complex, in whom unenhanced magnetization transfer T1-weighted images allowed the documentation of several tubers in both cerebral hemispheres, whilst conventional magnetic resonance imaging including fast-fluid-attenuated-inversion-recovery sequence showed only two right frontial tubers. Conclusion: Between the sixth month of life and complete white matter maturation, conventional magnetic resonance imaging may not show all intracranial lesions due to tuberous sclerosis complex: for a through depiction of intracranial manifestations, magnetization transfer should be added to conventional magnetic resonance sequences also in children ň 2 years of age.


  75/75

  Tytuł oryginału: Opis stanowiska pracy w zakładach opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Balcerzyk Aleksandra
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.13-14
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  stosując format: