Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BADURSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Złamania po niewielkim urazie mają miejsce niezależnie od "T-score": jaki jest cel diagnostyki i leczenia osteoporozy?
Autorzy: Badurski Janusz E.
Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (7) s.20, 22-27, il., tab., bibliogr. 21 poz.
Sygnatura GBL: 313,638

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kolejne etapy rozwoju wiedzy na temat osteoporozy (OP) zmieniał jej kolejne definicje uzupełniając je o elementy wynikłe z aktualnych badań nad metabolizmem, wytrzymałością i masą kości oraz z analiz epidemiologicznych. Od czasu: "za mało kości w kości" Albrighta, kolejne sformułowania uwzględniały relacje pomiędzy maśą kości a wiekiem, płcią i rasą oraz wynikającą stąd podatnością na złamania. Definicja WHO z 1994 roku, nakazuje widzieć w osteoporozie "chorobę układową szkieletu charakteryzującą się niską masą kości, zaburzoną mikrostrukturą kości zwiększającą podatność na złamania". W myśl niej OP dotyczy całego kośćca, a jego wytrzymałość mechaniczną warunkują masa (cecha ilościowa) i mikrobudowa (cecha jakosciowa), czyli im niższa masa i gorsze utkanie kości - tym większa szansa na złamanie.


  2/4

  Tytuł oryginału: Co diagnozujemy i co leczymy - zagrożenie złamaniami czy "osteoporozę"?
  Tytuł angielski: Diagnostics and prevention/treatment of risk fracture of bone or "osteoporosis"?
  Autorzy: Badurski Janusz E.
  Źródło: Post. Osteoartrol. 2002: 13 (1/2) s.1-7, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 800,005

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Jednostki "T-score-2,5" jako kryterium diagnostyczne osteoporozy generowane przez aparaty operujące różnymi technikami i mierzącymi różne miejsca szkieletu są nieporównywalne. Nie umożliwiają zbliżonej oceny rozpowszechnienia osteoporozy ani oceny ryzyka złamań u osób w tym samym wieku i przy tym samym wyniku T-score-2,5 pochodzących z odmienych, j.w., pomiarów. Badania epidemiologiczne wykazały występowanie złamań po małym urazie we wszystkich przedziałach masy kostnej. Uznano wobec tego, że próg densytometryczny "osteoporozy" jest inny niż próg diagnostyki złamań i interwencji leczniczej. Masa kostna jest jedną z kilku niezależnych od siebie przyczyn złamań i powinna być brana pod uwagę w przewidywaniu zagrożenia złamaniami na równi z wpływem wieku, obciążeniem dziedzicznym, przebytym złamaniem, niską masą ciała i inwalidztwem ruchowym, zwiększającym podatność na upadki. Uzasadnia to potrzebę diagnozowania i zapobiegania/leczenia zagrożenia złamaniami, a nie tylko wypełnianie kryterium densytometrycznego "osteoporozy". Leczenie obejmuje eliminację osobniczych czynników ryzyka złamań, suplementację wapnia i witaminy D, wzmożenie usprawniającej aktywności fizycznej oraz leczenia lekami przeciwresorpcyjnymi, które wykazały skuteczność w zapobieganiu złamań: działające drogą receptorową - estrogeny i HTZ do 60. roku życia, raloksyfen 60 mg/dzień, kalcytoninę 200 IU/dzień donosowo, lub 100 IU parenteralnie, oraz działających pozareceptorowo - risedronian 5 mg/dzień, ...

  Streszczenie angielskie: T-score-2.5 units as diagnostic criteria of osteoporosis generated by machines operating by different techniques and measuring different localisations on the skeleton are incomparable. They do not allow for close assessment of either the prevalence of osteoporosis or the risk of fracture in the persons of the same age and the same -2.5 T-score result from such different measurements. Epidemiological findings have shown the incidence of low trauma fractures in all of the bone mass compartments. Thus the densytometric threshold for the diagnosis of "osteoporosis" is different then that of diagnosis of risk fractures and threshold of therapeutical intervention. Bone mass is one of the few independent of each other causes of fractures and should be taken into account in forecasting the risk of fractures equally with age, family history, history of fractures, low body mass and the physical disability which increases the susceptibility to accidents. This justifies the need for diagnosis and prevention of the risk of fractures without merely trying to fulfill the densytometric criterion of "osteoporosis". Treatment involves elimination of the personal fracture risk factors, the supplementation of Calcium and Vit. D, an increase in the physical activity and treatment with antiresorptive agents which have proved to be effective in prevention of fractures. Most commonly used are the Estrogens and the Hormone Replacement Therapy for the persons until 60th year of age as well as ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Stanowisko Rady Naukowej Polskiej Fundacji Osteoporozy wobec diagnostyki i leczenia osteoporozy - czerwiec 2002.
  Tytuł angielski: Statement of the Scientific Board of the Polish Osteoporosis Foundation in diagnostics and treatment of osteoporosis - June 2002.
  Autorzy: Badurski Janusz E., Czerwiński Edward, Gmiński Jan, Horst-Sikorska Wanda, Marcinowska-Suchowierska Ewa, Milewicz Andrzej, Opala Tomasz, Tłustochowicz Witold
  Źródło: Post. Osteoartrol. 2002: 13 (1/2) s.9-10
  Sygnatura GBL: 800,005

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/4

  Tytuł oryginału: Co leczymy w osteoporozie. Oceniamy zagrożenie złamaniami i im zapobiegamy, czyli...
  Autorzy: Badurski Janusz E.
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (7) s.49-50, 52, 54-57, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: