Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BABIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Nieżyty nosa u chorych na mukowiscydozę.
Tytuł angielski: Types of rhinitis in cystic fibrosis.
Autorzy: Babiński Dariusz
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.23-30, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 110 chorych na mukowiscydozę. U 81 chorych stwierdzono typowe objawy mukowiscydozy, u 29 chorych natomiast postać atypową. Na podstawie badania klinicznego i cytologicznego błony śluzowej nosa, w badanym materiale wyróżniono: infekcyjny przewlekły nieswoisty nieżyt nosa (n = 80), infekcyjny ostry nieżyt nosa (n = 16), alergiczny całoroczny nieżyt nosa (n = 4), niealergiczny nieżyt nosa z eozynofilią (n = 2). Wyodrębniono ponadto grupę chorych z polipami nosa (n = 19) oraz chorych bez klinicznych cech nieżytu nosa (n = 8). U chorych z postacią typową mukowiscydozy stwierdzono podobnie często infekcyjny przewlekły nieswoisty i infekcyjny ostry nieżyt nosa jak w grupie chorych z postacią atypową, natomiast w postaci atypowej stwierdzono częściej alergiczny i niealergiczny nieżyty nosa z eozynofilią. Polipy nosa stwierdzono u 19 (17,3 proc.) chorych na mukowiscydozę, u 18 chorych z postacią typowa i u 1 chorego z postacią atypową. Polipy nosa występowały częściej w grupach z genotypem złożonym z obu "silnych" mutacji niż w grupie z nieznanymi mutacjami i u chorych z genotypem zawierającym jedną lud dwie "słabe" mutacje.

  Streszczenie angielskie: THe author presents material of 110 cystic fibrosis patietns, 81 with typical clinical features and 29 with atypical phenotype. Based on clinical examination and nasal cytological smears infective chronic nonspecific rhinitis (n = 80), infective acute rhinitis (n = 16), perennial allergic rhinitis (n = 4), nonalergic rhinitis with eosinophilia (n = 2), and moreover 19 patients with nasal polyposis, and 8 patietns without nasal symptoms were distinguished. Infective chronic nonspecific rhinitis and infective acute rhinits were present in typical and atypical cystic fibrosis patients with similar freqency but in patients with atypical phenotype perennial allergic rhinitis and nonalergic rhinitis with eosinophilia were observed more frequently. Nasal polyposis was associated with typical cystic fibrosis phenotype, and with two "severe" mutations.


  2/2

  Tytuł oryginału: Obrazy radiologiczne zatok przynosowych u chorych na mukowiscydozę.
  Tytuł angielski: Radiographic findings in paranasal sinuses in cystic fibrosis patients.
  Autorzy: Babiński Dariusz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.313-318, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria
 • pulmonologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych jest stwierdzane prawie u wszystkich chorych na mukowiscydozę. Omówiono zmiany radiologiczne i oceniono je z uwzględnieniem rodzaju nieżytu nosa, postaci mukowiscydozy i wieku badanego chorego. Równie często (48,75 proc.) stwierdzono obrazy z całkowitym zacienieniem i częściowym zaciemnieniem, u 46,8 proc. chorych stwierdzono brak rozwoju zatok czołowych, u 2 (2,5 proc.) chorych stwierdzono prawidłowy obraz radiologiczny zatok przynosowych. Całkowite zacienienie zatok stwierdzono u chorych z infekcyjnym przewlekłym nieswoistym nieżytem i polipami nosa, zacienienie częśćiowe stwierdzono najczęściej u chorych z infekcyjnym ostrym nieżytem nosa. U chorych z postacią typową najczęsściej stwierdzono całkowite zacienienie zatok i brak rozwoju zatok czołowych, u chorych z postacią atypową relacje były odmienne i najczęściej stwierdzono zacienienie częściowe. Zacienienie całkowite i częściowe zatok przynosowych oraz brak rozwoju zatok czołowych występuje z podobną częstością zarówno u chorych przed 12 rokiem życia, jak i u chorych starszych.

  Streszczenie angielskie: Chronic rhinosinuitis is diagnosed in majority of cystic fibrosis patients. Author discusses radiographic changes and analyses them considering type of rhinitis, cystic fibrosis phenotype and patients age. In 39 (48,75 p.c.) patients all sinuses were totally opaque in a bilateral fashion and in 39 (48,75 p.c.) patients mucosal thickening were found in X-rays, in 36 (46,8 p.c.) patients frontal sinuses were absent, in 2 (2,5 p.c.) patients normal X-ray features were presented. Totally opaque sinuses were found in patients with infective chronic nonspecific rhinitis and with nasal polyposis, partially opaque sinuses were found most frequent in patients with infective acute rhinitis. Patient with typical clinical features had totally opaque sinuses and frontal sinuses were absent most frequently. In atypical cystic fibrosis patients partially opaque sinuses were found. There were similar radiological findings in patient before age of 12 years and older ones.

  stosując format: