Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BŁASZCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/31

Tytuł oryginału: Nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim w roku 2000
Autorzy: Błaszczyk Jerzy, Pudełko Marek, Cisarż Karol, Dryl Jacek, Hudziec Piotr, Bechtold Magdalena, Chwieralska Elżbieta, Łoboda Helena, Modrzejewska Małgorzata, Polakowska Elżbieta, Wierzbicka Zofia
Źródło: - Wrocław, Dolnośląskie Centrum Onkologii ; Dolnośląski Rejestr Nowotworów 2002, 19 s. : il., tab., bibliogr. 16 poz., 24 cm.
Sygnatura GBL: 661,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/31

  Tytuł oryginału: Diagnostyka immunologiczna chorób tkanki łącznej : wartość kliniczna wykrywania przeciwciał przeciwjądrowych
  Autorzy: Błaszczyk Maria
  Źródło: W: Dermatologia w praktyce lekarza rodzinnego i lekarza internisty : [prezentacja slajdów] - [Warszawa, 2002] s.11-17, 48-50, il. - Konferencja pt. Dermatologia w praktyce lakarza rodzinnego i lekarza internisty - Cykliczne Konferencje Medyczne Warszawa 29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 820,220

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/31

  Tytuł oryginału: New stereocontrolled synthesis and biological evaluation of 5-(1'-Hydroxyalkyl)-3-methylidenetetrahydro-2-furanones as potential cytotoxic agents.
  Autorzy: Janecki Tomasz, Błaszczyk Edyta, Studzian Kazimierz, Różalski Marek, Krajewska Urszula, Janecka Anna
  Źródło: J. Med. Chem. 2002: 45 (5) s.1142-1145, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 312,133

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A series of 3-methylidenetetrahydro-2-furanones 7 bearing various hydroxyalkyl substituents in position 5 were synthesized using novel diastereo- and enantioselective methodology. In vitro cytotoxicity data demonstrated that all prepared compounds were active against L-1210 and HL-60 tissue culture cells with 7e being the most potent (IC50 = 6.9 ćM). Also an increase in activity with an increase in lipophilicity of the substituents in the order H , alkyl phenyl was observed.


  4/31

  Tytuł oryginału: Zmiany oczne w postępującym połowiczym zaniku twarzy.
  Tytuł angielski: Ocular changes in progresive facial hemiotrophy.
  Autorzy: Brydak-Godowska Joanna, Dróbecka-Brydak Ewa, Błaszczyk Maria, Glińska Olga, Królicki Leszek
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.43-45, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In two patients aged 48 and 45 with PFH diagnosed from 38 and 19 years ocular changes (keratoconus, ptosis, Fuch's heterochromic cyclitis) corelated to face atrophy were observed.


  5/31

  Tytuł oryginału: Ocena objawów ubocznych preparatów stosowanych w formie instylacji dopęcherzowych u chorych z powierzchownym rakiem pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Evaluation of side effects after intrabladder instillations of preparations in patients with superficial bladder carcinoma.
  Autorzy: Kaczmarek Piotr, Błaszczyk Jan, Kowalski Jan, Niemirowicz Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.39-42, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • urologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stały wzrost zachorowań na nowotwory, w tym również nowotwory układu moczowego, zmusza lekarzy do szukania wciąż nowych metod leczenia. Stosowanie nowych preparatów pociąga za sobą w wielu wypadkach występowanie objawów ubocznych, z którymi walka stanowi duży problem i powoduje, że należy je stale monitorować i w odpowiednim czasie interweniować, aby uniknąć powikłań, które w wypadku stosowania BCG są bardzo uciążliwe, a czasami niebezpieczne dla chorego. W latach 1990-1998 na Oddziale Urologii Szpitala MSWiA w Łodzi z powodu powierzchownych raków pęcherza moczowego leczono 241 chorych. W grupie tej u 145 chorych po elektroresekcji raka zastosowano wlewki dopęcherzowe z zawiesiny prątka BCG. U 42 chorych zastoswano instylacje dopęcherzowe z epirubicyny, 16 chorych otrzymywało dopęcherzowo adriblastynę, a 32 pacjentów nie otrzymywało żadnego preparatu. Przed każdą kolejną wlewką zbierano od chorych dokładny wywiad, natomiast krew do badań pobierano przed 1. wlewką i w 7. dobie po zakończonym leczeniu. Materiał do badań pobierano przed 1. wlewką dopęcherzową oraz w 7. dobie po zakończeniu cyklu 4-tygodniowego. Objawy uboczne stosowanych preparatów przedstawiono, wykorzystując stopnie toksyczności wg WHO, i podzielono na subiektywne i obiektywne. Okres obserwacji obejmował czas od podania 1. wlewki do 7. doby po ostatniej wlewce. W grupie 145 chorych, u których zastosowano zawiesinę prątka BCG, wykonano 836 wlewek dopęcherzowych. U 17 (12 proc.) chorych przerwano cykl ...

  Streszczenie angielskie: Permanent increase in neoplasm incidence including also bladder neoplasms makes physicians to search for new forms and methods of treatment. Application of new preparations entails in many cases appearance of side effects which are difficult to fight off and thus must be monitored constantly. To avoid complications which in case of BCG application are very burdensome and sometimes dangerous for patient it is necessary to intervene in due time. In the years 1990-1998 in Department of urology, Ministry of Internal Affairs and Administration Hospital in Łódź, 241 patietns were treated due to superficial bladder carcinoma. In this group in 145 cases after carcinoma electroresection BCG suspension intrabladder infusion were applied. In 42 patients epirubicin, in 16 adriblastine intrabladder instillations were performed; 32 patients did not receive any preparation. A detailed history was taken from the patients before each next infusion, whereas blood was collected for testing before the first infusion and on the seventh day after completion of the therapy. Material for studies was collected before the first intrabladder infusion and on the seventh day after 4-week cycle completion. Side effects of the applied preparations were presented basing on toxicity grades acc. to WHO and divided into subjective and objective ones. The observation period comprised the time from the first infusion to the seventh day after the last infusion. In the group of 145 patients with applied ...


  6/31

  Tytuł oryginału: Współczesne problemy w rehabilitacji w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Current rehabilitation problems in family practice.
  Autorzy: Janiszewski Mirosław, Sobańska Katarzyna, Błaszczyk Anna, Gaczkowska Ewa
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.227-230, bibliogr. 10 poz. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/31

  Tytuł oryginału: Heterocykliczne aminy aromatyczne (HAA) w żywności: metody wyodrębniania, oczyszczania i oznaczania jakościowo-ilościowego.
  Tytuł angielski: Heterocyclic aromatic amines (HAA) in food: isolation, purification and determination methods.
  Autorzy: Damasiewicz-Bodzek Aleksandra, Błaszczyk Urszula, Janoszka Beata, Warzecha Lidia, Stróżyk Małgorzata
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.1-9, il., bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 305,377


  8/31

  Tytuł oryginału: Nowoczesne leczenie twardziny.
  Tytuł angielski: New tretments in scleroderma.
  Autorzy: Błaszczyk Maria, Jabłońska Stefania
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.223-230, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono metody leczenia twardziny zarówno układowej, jak i ograniczonej, skórnej (morphea). Wybór metody terapeutycznej zależy od postaci klinicznej oraz przewagi włóknienia lub zmian naczyniowych. Leki przeciwdziałające włóknieniu są wskazane głównie w twardzinie układowej typu diffusa (dSSc), w odmianie podskórnej morphea i w twardzinie linijnej. Najczęściej stosowana jest penicylamina w niskich dawkach, natomiast podając interferon ç należy zwrócić uwagę na możliwe powikłania naczyniowe i nerkowe. W akrosklerodermii (limited scleroderma -ISSc) z nasilonym objawem Raynauda, leczeniem z wyboru jest prostacyklina i jej pochodzenie. Szczególnie interesująca wydaje się metoda przezskórnego podawania iloprostu (plastry), która jest jeszcze w fazie badań klinicznych. Inne leki stosowane w twardzinie układowej z przewagą zmian naczyniowych to niskocząsteczkowy dekstran (wlewy), a w przypadkach z bardzo nasilonym objawem Raynauda - nidfedypina. Leki immunosupresyjne i kortykosterydy są wskazane u chorych z włóknieniem płuc (interstital lung disease), a kaptopril w razie zajęcia nerek i nadciśnienia (lek ratujący życie w przełomach nerkowych). Wyniki leczenia cyklosporyną i pozaustrojową fotoferezą są kontrowersyjne. Nowe metody w twardzinie ograniczonej (skórnej) to fototerapia (PUVA, UVA, UVWA1), sama lub kojarzona z ogólnym albo miejscowym stosowaniem pochodnych witaminy D3. Eksperymentalne metody leczenia przy pomocy przeciwciał monoklonalnych skierowanaych ...

  Streszczenie angielskie: In this paper we discuss presently available therapeutic possibilities in systemic and localized (cutaneous) scleroderma. Of numerous antifibrotic drugs the most successful and widely used is penicillamine applied in low, not toxic doses. Interferon gamma should be applied with caution due to possible vascular and kidney side effects. The antifibrotic drugs are mainly indicated in diffuse systemic scleroderma (dSSc) and profound morphea and/or linear scleroderma. In limited systemic scleroderma (ISSc) and in cases with concomitant pronouced Raynaud's phenomenon the treatment of first choice is prostacycline and its derivatives. We present the scope and limitations of this therapy. Of special interest appears to be percutaneous mode of Iloprost application which however is not yet an approved procedure. An alternative procedure are infusions of low molecular dextran and for Raynaud's component beneficial may be Nifedipin. Imnmunosupressive drugs and corticosteroids are indicated for lung fibrosis (interstinal lung disease), Captopril - for kidney involvement with hypertension (life saving in kidney crisiis). Cyclosporine and extracorporeal photopheresis are moderately or not at all effective. In circumscribed (cutaneous) scleroderma the most interesting new therapeutic possibilities are various modes of phototherapy (PUVA, UVA, UVA1), possibly combined with systemical or topical application of Vit. D3 derivatives. We present shortly the new experimental therapies with ...


  9/31

  Tytuł oryginału: Prawostronna ablacja nawracającego częstoskurczu komorowego po zawale ściany przedniej.
  Tytuł angielski: Right-sided ablation of post-infarction recurrent ventricular tachycardia - a case report.
  Autorzy: Baszko Artur, Simon Ron D. B., Gill Jaswinder S., Błaszczyk Krzysztof, Cieśliński Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Walczak Franciszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.55-58, il., bibliogr. 9 poz., sum. + bibliogr. 1 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek chorego z częstoskurczem komorowym po zawale ściany przedniej, którego ablacja została wykonana po prawej stronie przegrody międzykomorowej. Częstoskurcz prezentował morfologię LBBB oraz oś lewo-górną. W miejscu skutecznej ablacji stwierdzono niskonapięciowy potencjał diastoliczny poprzedzający zespół QRS, utajone przejęcie częstoskurczu oraz pauzę postymulacyjną równą cyklowi częstoskurczu, co sugerowało wyjście z wewnętrznego obwodu reentry.

  Streszczenie angielskie: A case of a 70-year-old male with recurrent ventricular tachycardia following anterior myocardial infarction is presented. Arrhytmia was successfully ablated in the interventricular septum, using a right-sided approach. Electrophysiological aspects of ventricular tachycardia ablation are discussed.


  10/31

  Tytuł oryginału: Konferencja Forum Młodych, 6-7 kwietnia 2002 r., Szłok koło Bełchatowa.
  Autorzy: Błaszczyk Maria
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (4) s.324-327, il., tab.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Dermatologiczne


  11/31

  Tytuł oryginału: Ocena hipolipemizującego działania fenofibratu i fluwastatyny u osób ze stabilną dusznicą bolesną.
  Tytuł angielski: Assessment of fenofibrate and fluvastatin hypolipomizing action in subjects with stable angina pectoris.
  Autorzy: Kowalski Jan, Petecka Edyta, Błaszczyk Jan, Marciniak Joanna, Kowalski Marcin, Błaszczyk-Suszyńska Joanna
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.17-26, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena działania hipolipemizującego fenofibratu i fluwastatyny po 30 dniach leczenia u osób ze stabilną dusznicą bolesną i hiperlipidemią mieszaną. Badaniem objęto 35 chorych (13 mężczyzn i 22 kobiety) w wieku 40-77 lat, których podzielono na dwie grupy: I - 20 chorych leczonych fluwastatyną (Lescol) w jednej dawce 40 mg/dobę, wieczorem przez 30 dni, II - 15 chorych leczonych fenofibratem w postaci zmikronizowanej - (Lipanthyl 200M) w jednej dawce 200/dobę, wieczorem przez 30 dni. Grupę odniesienia stanowiło 11 osób, w wieku 21-54 lat, klinicznie zdrowych z prawidłowym stężeniem lipidów w surowicy. Oznaczeń stężenia cholesterolu całkowitego (TC), cholesterolu LDL (LDL-C), cholesterolu HDL (HDL-C) i stężeń triglicerydów (TG) dokonywano na analizatorze biochemicznym Expres plus firmy Ciba-Corning z użyciem odczynników firmy Randox. Wykazano, że oba leki w krótkim okresie czasu (30 dni) korzystnie modyfikują lipidy surowicy osób ze stabilną dusznicą bolesną z towarzyszącą hiperlipidemią mieszaną.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess fluvastatin and fenofibrate hypolipomizing action after 30 days of therapy in subjects with stable angina pectoris and mixed hyperlipidemia. The study comprised 35 patients (13 men and 22 women), aged 40-70 years, divided into two groups: I - 20 patients treated with fluvastin (Lescol) in a single evening dose 40 mg/24 h for 30 days; II - 15 patients treated with micronized fenofibrate (Lipanthyl 200M) in a single evening dose 200 mg/ 24 h for 30 days. The control group comprised 11 subjects, aged 21-54, clinically healthy with normal serum lipid concentration. Determinations of total chotesterol (TC), cholesterol LDL (LDL-C), cholesterol HDL (HDL-C) and triglycerides (TG) concentrations were performed with biochemical analyzer Expres plus (Ciba-Corning) with Randox reagents. Both drugs demonstrated in short time (30 days) beneficial modification of serum lipids in patients with stable angina pectoris accompanied with mixed hyperlipidemia.


  12/31

  Tytuł oryginału: Wpływ submaksymalnego wysiłku fizycznego na parametry krążeniowo-oddechowe i stężenie tlenku azotu we krwi ludzi zdrowych.
  Tytuł angielski: Effect of submaximal exercise on circulatory and respiratory parameters and nitrogen oxide concentration in healthy people's blood.
  Autorzy: Poziomska-Piątkowska Elżbieta, Kędziora Józef, Błaszczyk Jan, Rysz Jacek, Hajduk Robert, Popiński Michał
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.117-122, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badano wpływ submaksymalnego wysiłku fizycznego na parametry krążeniowo-oddechowe i stężenie tlenku azotu we krwi ludzi zdrowych. Wykazano wzrost wartości tętna, współczynnika oddechowego, tętna tlenowego. Zaobserwowano wzrost stężenia azotanów i azotynów we krwi po wykonaniu wysiłku jak i po 15 minutowym odpoczynku.

  Streszczenie angielskie: Effect of submaximal exercise on circulatory and respiratory parameters and nitrogen oxide concentration in healthy people's blood were investigated. The increase of pulse value, respitatory coefficient and oxigenic pulse was shown. The increase of nitrates and nitrites concentration in blood after the exercise and also after 15 minutes' rest.


  13/31

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności fizycznej w środowisku nauczycielskim oraz wśród pracowników handlu i usług w aspekcie ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł angielski: Evaluation of physical activity in teachers' environment and among trade and service employees in the aspect of ischaemic heart disease risk.
  Autorzy: Błaszczyk Jolanta, Jeśman Czesław, Matusiak Marek
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.128-133, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny aktywności fizycznej w środowisku nauczycielskim oraz wśród pracowników handlu i usług. Badaniem ankietowym objęto 184 osoby, w tym 70 nauczycieli i 114 osób prezentujących inny zawód. Niewłaściwe wzory aktywności fizycznej zaobserwowano u około 90 proc. ankietowanych. Zasiedziały tryb życia istotnie częściej stwierdzono wśród nauczycieli.

  Streszczenie angielskie: Physical activity in teachers' environment and among employees of trade and service was evaluated. The questionnaire comprised 184 persons, among them 70 techers and 114 representatives of other profrssions. Inappropriate pattients of physical activity were observed in about 90 p.c. of the questioned. Sedentary lifestyle was observed considerably more frequently in teachers.


  14/31

  Tytuł oryginału: Ocena częstości występowania nadwagi i otyłości wśród nauczycieli oraz pracowników handlu i usług.
  Tytuł angielski: Frequency evaluation of overweight and obesity among teachers and trade and service employees.
  Autorzy: Błaszczyk Jolanta, Jaśman Czesław, Matusiak Marek
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.134-140, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny częstości występowania nadwagi/otyłości wśród pracowników handlu i usług oraz w środowisku nauczycielskim. Badaniem ankietowym objęto 184 osoby, w tym 70 nauczycieli i 114 osób prezentujących inny zawód. Nadwaga występowała u prawie 50 proc. ankietowanych, znaczne częściej u nauczycieli. Otyłość typu androidalnego, 5-krotnie częściej zaobserwowano u płci żeńskiej. Prawie 30 proc. osób z nadwagą nie podejmuje żadnych działań zmierzających do osiągnięcia prawidłowej masy ciała.

  Streszczenie angielskie: Frequency of overweight/obesity occurrence among trade and service employees and in teachers' environment was evaluated. The questionnaire comprised 184 persons, among them 70 teachers and 114 representatives of other professions. Overweight occurred in almost 50 p.c. of the questioned, considerably more frequently in teachers. Obesity of android type was observed five times more often in female sex. Almost 30 p.c. of persons with overweight do not undertake any activities towards achieving normal body mass. It has been known from ancient times that considerable obesity shortens life span. There is also no doubt that persons with overweight get heart diseases more frequently and in case of falling ill the threat of their life is greater [3, 6]. Therefore, overweight reduction is a rational method of prophylactic procedures, helpful in controlling other risk factors of ischaemic heart disease.


  15/31

  Tytuł oryginału: Problemy związane z wyborem dojścia operacyjnego w leczeniu nieurazowych przemieszczeń pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego.
  Tytuł angielski: Decisive problems in surgical approach choice for treatment of non-traumatic deformities of the craniocervical junction.
  Autorzy: Radek Andrzej, Zapałowicz Krzysztof, Maciejczak Andrzej, Karbownik Józef, Grochal Marek, Radek Maciej, Błaszczyk Bogdan, Skiba Piotr
  Opracowanie edytorskie: Żarski Stefan (koment.).
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.349-362, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nieurazowe deformacje lub niestabilność połączenia czaszkowo-kręgosłupowego stanowią grupę zaburzeń, będących skutkiem wad rozwojowych czy procesu zapalnego. Należą do nich: deformacja w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, niektóre wady rozwojowe kości potylicznej i zęba kręgu obrotowego. Największym zagrożeniem w tych stanach jest wystąpienie mielopatii szyjnej. Wypracowane przez autorów postępowanie ma na celu realizację dwóch celów, ktorymi są: odbarczenie elementów nerwowych i stabilizacja pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego. W pracy przedstawiono taktykę planowania rodzaju zabiegu operacyjnego zależnie od cech anatomicznych i biomechanicznych deformacji. Zwrócono uwagę na pomocną z punktu widzenia praktycznego ocenę stopnia ruchomości deformacji i dokładną lokalizację struktury wywierającej ucisk na elementy nerwowe. Zestawiono współcześnie stosowane podstawowe zabiegi odbarczające i stabilizujące pogranicze czaszkowo-kręgosłupowe.

  Streszczenie angielskie: Developmental abnormalities or inflammatory disorders provoke deformations and instability of the craniocervical junction. The most dangerous results of these lesions are: sudden brainstem compression or cervical myelopathy. The authors propose the guidelines for surgical management of non-traumatic deformities caused by: a) rheumatoid arthritis of the spine, b) congenital changes of the occipit and odontoid. Main gooals of surgical treatment are decompression and stabilization. The choice of surgical approach and method depends on pathology. It is very important to estimate individual anatomic changes and mobility - possibility of reducrtion. the authors discuss surgical methods actually used for fusion and decompression of the occipitocervical junction.


  16/31

  Tytuł oryginału: Guzy splotu ramiennego.
  Tytuł angielski: Brachial plexus tumours.
  Autorzy: Zapałowicz Krzysztof, Radek Andrzej, Łyczak Piotr, Błaszczyk Bogdan, Skiba Piotr
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.697-710, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Splot ramienny jest pierwotnym siedliskiem guzów obwodowego układu nerwowego, należą do nich nerwiak osłonkowy i nerwiakowłókniak. Splot uszkadzany jest również przez nowotwory o różnym stopniu złośliwości, rozwijające się w sąsiadujących strukturach anatomicznych. Leczenie chirurgiczne guzów powodujących uszkodzenie splotu wymaga często wielospecjalistycznego podejścia. Autorzy przedstawiają serię 7 przypadków leczonych operacyjnie w latach 1993 - 2000. Powodem uszkodzenia splotu ramiennego w omawianej serii przypadków były następujące nowotwory: neurofibroma, neurilemmoma, lymphogranulomatosis, neurofibrosarcoma, lipoma, chordoma, sarcoma neurogenes. Omówiono symptomatologię, postępowanie diagnostyczne, technikę operacyjną i wyniki leczenia.


  17/31

  Tytuł oryginału: Zarys anestezjologii i intensywnej terapii
  Autorzy: Mayzner-Zawadzka Ewa, Kański Andrzej, Zawadzki Andrzej, Adamczyk Maciej, Arendt Irena, Balicka Marta, Błaszczyk Beata, Jureczko Lidia, Golachowski Mariusz, Korta Teresa, Kosson Dariusz, Łazowski Tomasz, Miklaszewska-Sokolewicz Małgorzata, Pietrzak Adam M., Rawicz Marcin, Wilkopolan Elżbieta, Ziółkowski Janusz
  Opracowanie edytorskie: Mayzner-Zawadzka Ewa (red.), Rawicz Marcin (red.).
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, [6], 318 s. : il., tab., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,707

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  18/31

  Tytuł oryginału: Zastosowanie systemu Muchor dla polepszenia retencji i stabilizacji górnych protez całkowitych.
  Tytuł angielski: The use of the Muchor system for improved fixation and stabilization of full upper dentures.
  Autorzy: Biesaga Robert K., Błaszczyk Katarzyna, Markowski Radosław
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (5) s.59-62, il., bibliogr. [6] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Użycie implantów stało się naukowo potwierdzonym sposobem leczenia braków zębów w łuku zębowym. Zakres możliwości użycia implantów jest szeroki i daje szansę przywrócenia pełnej sprawności narządu żucia. Nie każdy lekarz jednak jest przygotowany do wykonywania implantów i nie każdy pacjent skłania się do takiego leczenia. Istnieją również różne ograniczenia. Muchor jest systemem poprawy retencji, zamocowanym w płycie protezy, zwiększającym jej stabilizację. Składa się z ceramicznego (tlenek cyrkonu) bardziej lub mniej eliptycznego w przekroju poprzecznym elementu służącego jako wewnątrzśluzówkowy anker: System może być alternatywą dla typowych implantów, jak też daje klinicystom większe możliwości w leczeniu ciężkich przypadków.


  19/31

  Tytuł oryginału: Badania hydrofobowości szczepów Proteus vulgaris oraz zdolności szczepów Proteus vulgaris i Proteus penneri do penetracji komórek nabłonka pęcherza moczowego HCV T-29.
  Tytuł angielski: Investigation of the hydrophobicity of Proteus vulgaris strains and the ability of Proteus vulgaris and Proteus penneri strains to penetrate HCV T-29 transitional bladder urothelial cell line.
  Autorzy: Bartodziejska Beata, Błaszczyk Aleksandra, Wykrota Marianna, Kwil Iwona, Babicka Dorota, Różalski Antoni
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.335-345, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Zbadano hydrofobowe oraz inwazyjne właściwości szczepów P. vulgaris należących do różnych grup serologicznych, wytwarzających hemolizynę HlyA, a także szczepów P. penneri wytwarzających różnego typu fimbrie. Stwierdzono, że rodzaj wytwarzanych fimbrii nie wpływa na inwazyjne zdolności badanych szczepów. Bakterie wytwarzające hemolizyny działały cytotoksycznie wobec komórek HCV T-29.


  20/31

  Tytuł oryginału: Zatrucie benzodiazepinami a czynność ośrodkowego układu nerwowego.
  Autorzy: Nowak Stanisław, Sobieszek Grzegorz, Błaszczyk Barbara, Stelmasiak Zbigniew, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.714-717, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Benzodiazepines (BZD) are effective GAVA enhancers and consequently may interact with other centrally depressant drugs and alcohol. BZD overdose combined with the above agents may be even fatal. Recently, experiemntal data clearly indicate that peripherally administered BZD produce massive apoptosis in brains of infant rodents. Intensive investigations should follow to find out whether this effect can be also extended to clinical conditions.


  21/31

  Tytuł oryginału: Neuroprotekcja w neurologii.
  Autorzy: Stelmasiak Zbigniew, Krzyżanowski Maciej, Nowak Stanisław, Błaszczyk Barbara, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.734-737, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Glutamate and oxidative stress are main factors responsible for neurodegeneration. Experimental data indicate that some antiepileptic drugs, especially tiagabine and topiramate, exert neuroprotective effects. In experimental models of Alzhemer's and Parkinson's diseases, potent neuroprotection was provided by memantine (in both models), inhibitors of acetylcholinesterase, antioxidants (Alzheimer's disease) and especially dopaminergic agonists or A2A adenosine receptor antagonists (Parkinson's disease). Clinical data accentuate the importance of memantine, dopaminergic agonists and riluzole in chronic neurodegeneartive diseases.


  22/31

  Tytuł oryginału: Wpływ glikolu etylenowego na aktywność enzymów antyoksydacyjnych i peroksydację lipidów w erytrocytach.
  Tytuł angielski: Effect of ethylene glycol on antioxidative enzymes and lipid peroxidation activity in erythrocytes.
  Autorzy: Jurczyk Agnieszka P., Gałecki Piotr, Jankowska Beata, Meissner Ewa, Szram Stefan, Fijałkowski Paweł, Błaszczyk Jan, Kędziora Józef, Śmigielski Janusz
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.147-153, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem badań było wykazanie zmian w aktywności enzymów tworzących barierę antyoksydacyjną oraz parametrów stresu oksydacyjnego w krwinkach czerwonych szczurów, którym podawano glikol etylenowy (GE) przez okres czterech tygodni.


  23/31

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności czynnościowej stawu biodrowego po alloplastykach bezcementowych.
  Tytuł angielski: Evaluation of hip joint functional efficiency after non-cement alloplasties.
  Autorzy: Różańska Małgorzata, Żołyński Krystian, Pawlik Zygmunt, Błaszczyk-Suszyńska Joanna, Żołyński Arkadiusz, Cieślik Piotr, Majewski Michał
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.39-50, il., tab., bibliogr. 48 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W klinice implantowano 55 protez bezcementowych stawu biodrowego typu ABG z powodu choroby zwyrodnieniowej. Okres obserwacji wynosił 4 lata. Ocenę wyników oparto na skali czynnościowej Merle D'Aubigne'a w modyfikacji Postela oraz 100-punktowej skali Harrisa. Autorzy omawiają wpływ wypracowanego w klinice programu usparawniania leczniczego w protezoplastykach bezcementowych na wydolność czynnościową stawów biodrowych.


  24/31

  Tytuł oryginału: Reactivity of the sympathetic nervous system and the development of fibrocystic changes in the breast from practitioner's point of view.
  Autorzy: Sieja K., Stanosz S., Błaszczyk M.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (2) s.309-313, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective: The hypothesis was put forward about the relationship catecholamines with the development of fibrocystic changes in the breast leading on evoluational basis from fibrous subtype, through cystic to fibrocystic. Material and methods: The study included 113 menstruating women. The control group comprised 32 healthy women (mean age 44.9 ń 4.4). The study group included 81 women (mean age 45.5 ń 3.5 y.) with fibrocystic changes in their breasts. Both groups were divided into two age comparments: from 40 to 44 and from 45 to 51 years. The women with fibrocystic changes in their breasts were divided into three subtypes: fibrous, cystic and fibrocystic. Plasma catecholamines concentrations were determined. Results: In women with fibrocystic changes in breasts in age comparment fromm 40 to 44 years, concentratrion of adreneline (p 0.05) was in blood sera significantly higher than in the control group whereas concentration of dopamine was markedly lower. In the age compartment from 45 to 51 years the concentrations of dopamine (p 0.001) was also significantly lower as compared with the control group. Conclusions: 1. Elevated concentration of adrenaline and noradrenaline and decreased of dopamine in blood serum suggest that these monoamines may participate in the pathogenesis of fibrocystic changes of the breasts. 2. Disturbances in catecholamines concentration in women with fibrocystic changes of the breasts indicate the existence of adrenergic system hyperactivity in these women in comparison with the healthly ones. 3. From practitioner's point of view the...


  25/31

  Tytuł oryginału: Zawartość biologicznie aktywnych heterocyklicznych aromatycznych amin w wysokobiałkowej żywności poddanej obróbce termicznej : praca doktorska
  Autorzy: Błaszczyk Urszula, Warzecha Lidia (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Zakład Biochemii Ogólnej w Zabrzu
  Źródło: 2002, [4], 108 k., [35] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 134 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  26/31

  Tytuł oryginału: Złośliwy zespół neuroleptyczny w praktyce oddziału psychogeriatrycznego - opisy przypadków.
  Tytuł angielski: Neuroleptic malignant syndrome in a psychogeriatric ward practice - case reports.
  Autorzy: Krzymiński Stefan, Giemza-Urbanowicz Wioletta, Krajcer-Gretschel Ewa, Barham Małgorzata, Błaszczyk Renata
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.283-292, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Artykuł, w oparciu o przegląd piśmiennictwa, przedstawia siedem przypadków złośliwego zespołu neuroleptycznego (ZZN) wśród pacjentów oddziału psychogeriatrycznego. Przypadki te stanowiły 2,36 proc. pacjentów (3,29 proc. mężczyzn i 1,95 proc. kobiet) leczonych lekami neuroleptycznymi. W rozpoznaniu ZZN posługiwano się kryteriami diagnostycznymi klasyfikacji DSM-IV, kryteriami opracowanymi przez Levensona oraz Caroffa i wsp.

  Streszczenie angielskie: The article, based on a review of the literature, presents seven cases of neuroleptic malignant syndrome (NMS) among patients of s psychogeriatric ward. These cases make up 2,36 p.c. of all patients (3,29 p.c. men and 1,95 p.c. women) exposed to neuroleptic medication. The diagnosis of NMS was established according to DSM-IV Levenson's and Caroff's et al. criteria.


  27/31

  Tytuł oryginału: Neuroprotective effects of an antiepileptic drugs.
  Autorzy: Trojnar Michał K., Małek Robert, Chrościńska Magdalena, Nowak Stanisław, Błaszczyk Barbara, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.557-566, tab., bibliogr. 70 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • króliki
 • myszy
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Experimental and clinical data indicate that epilepsy and seizures lead to neuronal cell loss and irreversible brain damage. This neurodegeneration results not only in the central nervous system dysfunction but may also be responsible for the decreased efficacy of some antiepileptic drugs (AEDs). The aim of this review was to assemble current literature dat on neuroprotective properties of AEDs. The list of hypothetical neuroprotectants is long and consists of substances which act via different mechanisms. We focus on AEDs since this heterogenous group of pharmaceuticals, as far as mechanisms of their action and mechanisms of neuronal death are concerned should provide protection in addition to antiseizure effect itself. Most studies on neuroprotection are based on animal experimental models of neuronal degeneration. Electrically and pharmacologically evoked seizures as well as different models of ischemia are frequently used. Algtough our knowledge about properties of AEDs is still not complete and discrepancies ocassionally occur, the group seems to be promising in terms of neuroprotection. Some of the drugs, though, turn out to be neutral or even have adverse effects on the central nervous system, especially on immature brain tissue (barbiturates and benzodiazepines). Unfortunatelly, we cannot fully extrapolate animal data to humans, therefore further well designed clinical trials are necessary to determine neuroprotective properties of AEDs in humans. However, there is a hope that AEDs will have potential to severe as neuroprotectants not only in seizures, but...


  28/31

  Tytuł oryginału: Torbiele szczęki i żuchwy w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi.
  Tytuł angielski: Cysts of the maxilla and mandible on the basis of data from the Department of Oral Surgery at the Dental Institute Lodz Medical Academy.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Mieczkowska Agnieszka, Maciąg Marta, Błaszczyk Lidia, Szczęśniak Justyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.62-63, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 78 przypadków chorych z torbielami zlokalizowanymi w szczęce lub żuchwie. W analizowanym materiale zwrócono uwagę na częstość ich występowania w zależności od wieku, płci i rodzaju torbieli.

  Streszczenie angielskie: The study describes 78 cases of cysts in the maxilla and mandible. Attention was paid to their incidence depending on age, sex and type of cyst.


  29/31

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie łączone ograniczonej twardziny skóry u dzieci maścią zawierającą kalcipotriol i małymi dawkami promieniowania ultrafioletowego A1].
  Autorzy: Błaszczyk Maria
  Źródło: Dermatologica 2002 (1) s.43-44, il. - Oprac. na podst. czas. Pediatric Dermatology 2001; 18(3) : 241-245
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  30/31

  Tytuł oryginału: Problemy medyczne i społeczne związane z narastającą liczbą osób w wieku starszym
  Autorzy: Błaszczyk Robert, Cisłak Piotr, Ciota Marcin, Jędrzejewska Barbara
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.303-311, il., bibliogr. 10 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.


  31/31

  Tytuł oryginału: Promocja profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowaczych.
  Tytuł angielski: Promotion of addictions prevention at schools and in welfare-educational institutions.
  Autorzy: Szpringer Monika, Błaszczyk Barbara
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.501-505, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W opracowaniu przedstawiono wyniki badań nad funkcjonowaniem profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ankietą objęto 861 nauczycieli i wychowawców placówek z całej Polski. W analizach wykorzystano również wyniki badanych dokumentów. W ostatnich latach stwierdzono systematyczny wzrost patologii społecznej w grupach dzieci i młodzieży szkolnej. Za główną przyczynę uznaje się patologie życia rodzinnego, na co wskazują wypowiedzi 79,2 proc. badanych, oraz negatywny wpływ przemocy w programach emitowanych przez mass media (23,7 proc.). Aż 68,1 proc. wskazuje na inne przyczyny, w tym na demoralizujący wpływ środowiska w miejscach zamieszkania, kolegów, brak możliwości zagospodarowania czasu wolnego. Bardzo dużą rolę w zapobieganiu szerzącej się patologii społecznej przypisuje się profilaktyce, w tym profilaktyce prowadzonej w szkołach. 35,7 proc. badanych uważa, że skuteczność profilaktyki prowadzonej w szkołach jest znikoma, ponieważ ma charakter niesystematyczny. W praktyce w działaniach profilaktycznych w zbyt małym zakresie wykorzystuje się treści programowe z różnych przedmiotów. Stwierdza się pilną potrzebę promocji programów profilaktycznych, opracowywanych przez odpowiednie instytucje centralne, wojewódzkie i samorządowe oraz szkoły.

  Streszczenie angielskie: Results of research on the functioning of addictions prevention at schools, as well as in welfare-educational institutions have been presented in the study. The survey covered 861 teachers and from tutors from institutions situated all over Poland. The results of studied documents have been also used in the analyses. During last years, systematic growth of social pathology among groups of children and school children has been observed. Pathologies of family life are considered to be the main reason. 79,2 proc. of those participating in the survey bear it out. Negative influence of violence in programmes presented in mass media appears to be another reason (23.7 p.c.). As many as 68.1 p.c. of being surveyed point to other cause: among them demoralizing influence of a place of residence, acquaintances, lack of possibilities to spend leisure time. A huge role in averting the social pathology growth is attributed to prevention, also to prevention carried out at schools. 35.7 p.c. of those under the survey think that prevention is carried out at Polish schools. However, its efficiency is low because it is done on irregular basis, mainly during so called weekly class meetings. In practice, programme contents included in different subjects are used to the limited extent during prevention actions. Thus, there appears an urgent need to promote prevention programmes designed by central, provincial and council institutions, as well as schools.

  stosując format: