Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BŁASZCZUK
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Powikłania i ich leczenie w zastępczych przełykach wytworzonych z przeszczepów jelitowych.
Tytuł angielski: Complications and treatment of esophagi constructed from bowel grafts.
Autorzy: Grabowski Krzysztof, Błaszczuk Jerzy, Strutyńska-Karpińska Marta
Opracowanie edytorskie: Wallner Grzegorz (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.23-30, bibliogr. 21 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie problemów diagnostycznych leczenia i przyczyn powstania schorzeń zastępczych przełyków wytworzonych z przeszczepów jelitowych. Materiał i metodyka. U 425 chorych z bliznową niedrożnością przełyku oraz po usunięciu przełyku z powodu raka wytworzono zastępcze przełyki z różnych uszypułowanych odcinków jelit. 65 chorych operowano ponownie z powodu schorzeń wytworzonych przełyków. 14 operowano z powodu zwężenia zespolenia przeszczepu na szyi, ze zwężeniem zespolenia nowego przełyku z żołądkiem, 3 usunięto olbrzymie uchyłki odcinka szyjnego. 7 chorych leczono z powodu przepuklin opłucnowych, 7 z owrzodzeniami nowego przełyku, 5 z rozstrzenią wytworzonego przełyku wywołaną gorszą drożnością żołądka, a 15 z powodu refluksu żołądkowo-przełykowego. 8 chorych operowano z powodu nierdożności w odcinku piersiowym i brzusznym, z tego w 2 przypadkach z powodu niedrożności w miejscu przejścia jelita przez przeponę, w 2 z poowdu skręcenia przeszczepu, w 2 z powodu zrostów nadmiernie krętego przełyku, w 2 z powodu zwężenia na zespoleniu ze wstawką, w jednym z powodu nadmiernie długiego przeszczepu. Jednego chorego leczyliśmy z powodu uporczywego zespołu poposiłkowego, u kolejnych 2 chorych drogą endoskopową usunięto polipy gruczołowe z przeszczepów wytworzonych z jelita grubego. U 58 chorych uzyskano dobry wynik leczenia, 7 chorych zmarło. Wnioski. Operacyjne leczenie schorzeń zastępczych przełyków jest trudne ze względu na odmienne warunki anatomiczne po operacji wytwórczej. Uszkodzenie szypuły naczyniowej ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present diagnostic problems, treatment and disease causes of esophageal bowel grafts. Material and methods. The study group comprised 425 reconstructive operations with different intestinal pedicle segments performed at the Department of Gastrointestinal Surgery, Medical University in Wroclaw. 65 patients required reoperation due to bowel graft disorders. In 14 casess stenosis of the upper anastomosis and in 3 stenosis of the gastric anastomosis were corrected. In 7 cases esophageal ulcers were excised. 7 patients underwent surgery due to esophageal hernia replacement into the pleural cavity. In 3 cases huge neck diverticula were removed. 5 patients underwent surgery due to stomach outlet stenosis. In 15 cases surgery was necessary to correct the sequel of reflux esophagitis. In 8 cases surgery was performed in order to remove graft stenosis. Two cases demonstrated bowel graft torsion caused by stenosis, and in another 2 stenosis was caused by adhesions. Out patient underwent surgery due to dumping syndrome symptoms. Colon graft polyps were removed endoscopically in 2 cases. Results. Positive results were noted in 58 patients. 7 patients died in spite of treatment. Conclusions. Surgical treatment of esophageal replacements is difficult due to different anatomical conditions following reconstructive surgery. Pedicle damage of constructed esophagi might lead towards its necrosis.


  2/8

  Tytuł oryginału: Program badań przesiewowych w profilaktyce raka jelita grubego - zadania lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Screening program in colon cancer prophylaxis - tasks for family doctors.
  Autorzy: Błaszczuk Jerzy, Strutyńska-Karpińska Marta
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.231-234, il., bibliogr. 18 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W celu osiągnięcia lepszych wyników leczenia raka jelita grubego niezbędne jest wykrywanie przypadków wczesnego raka jelita grubego w badaniach przesiewowych wykonywanych u bezobjawowych pacjentów. W celu zmniejszenia wydatków związanych z prowadzeniem badań przesiewowych należy zastosować zasadę stosowania badań u pacjentów z podwyższonym ryzykiem powstania raka. Wyłonienie takich grup stanowi podstawowe zadanie lekarzy rodzinnych. Najlepszą metodą wyłonienia grup podwyższonego ryzyka jest starannie zebrany wywiad dotyczący zarówno przeszłości chorobowej pacjenta, jak i przeszłości chorobowej jego rodziny. Powinno się badać raz w roku wszystkich pacjentów po przekroczeniu 50. roku życia. Jako badanie podstawowe używane jest badanie kału na krew utajoną. Efekty ekonomiczne tak prowadzonego programu wczesnego wykrywania raka jelita grubego są znacznie lepsze niż programów przesiewowych w raku piersi czy szyjki macicy oraz programu przeszczepów serca. Taka zmian podejścia do problemu przyniesie liczne korzyści: umożliwi zastosowanie mniej obciążającego leczenia, wpłynie na zmniejszenie kosztów stosowanej terapii, przyniesie również zmniejszenie częstości powikłań, ograniczy liczbę kaleczących zabiegów oraz zmniejszy liczbę chorych przechodzących po leczeniu na rentę. Wszystkie wymienione czynniki spowodują, że budżet państwa odniesie wymierne korzyści ekonomiczne.

  Streszczenie angielskie: Better results of colon cancaer treatment it is necessary to diagnose early cases of malignancy in screening of non-symptomatic patients. To diminish the cost of screening patients with increased colon cancer risk should be examined. Identification of those patients depends on family physician. The best method is detailed medical history both personal and family. All patients over fifty should have been tested once a year. The basis is occult blood test. Economical results of that type screening are far better than those of breast cancer, uterine cancer or heart transplantation programme. Change of attitude towards colon cancer diagnosis will result inless invasive treatment and will decrease the therapy cost also. The number of therapy complications will be controlled also, less number mutilated surgery will be possible and smaller number of patients will quite work. All those factors will cause substantial ecornomical profit for state budget.


  3/8

  Tytuł oryginału: Korzystanie z badań endoskopowych przewodu pokarmowego przez lekarza rodzinnego - kiedy, który pacjent, czego oczekujemy od badania.
  Tytuł angielski: Use of endoscopy for family doctors - when, which patient, what should we expect.
  Autorzy: Błaszczuk Jerzy, Strutyńska-Karpińska Marta
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.247-250, bibliogr. 14 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podstawę rozpoznawania schorzeń przewodu pokarmowego obecnie stanowią badania endoskopowe. Do najczęściej zgłaszanych przez pacjentów dolegliwości dotyczących przewodu pokarmowego należą: zgaga, pieczenie za mostkiem, bóle w nadbrzuszu, nudności, wymioty, wzdęcia, zaparcia, krew w stolcu, pieczenie i świąd odbytu. Ryzyko wykonania badania endoskopowego, nawet u pacjenta z towarzyszącymi schorzeniami, nie jest wysokie. Nowotwory przewodu pokarmowego stanowią ponad 20 proc. wszystkich nowotworów złośliwych. Ponieważ wyłonienie grup podwyższonego ryzyka jest możliwe głównie na podstawie starannie zebranego wywiadu dotyczącego preszłości chorobowej pacjenta oraz wywiadu rodzinnego, należy uznać, że profilaktyka przeciwnowotworowa znajdzie swoje właściwe miejsce w praktyce lekarzy rodzinnych. Zastosowanie u pacjentów z takich grup badań przesiewowych pozwoli wykryć nowotwory w okresie bezobjawowym. Przyniesie to zwiększenie liczby chorych leczonych we wczesnych stadiach choroby. Zmieni się nastawienie pacjentów, którzy obecnie rozpoznanie raka przyjmują za wyrok.

  Streszczenie angielskie: Endoscopy is the main method of diagnosing gastrointestinal disoreders. The most common complainst are: heartburn, pain in the upper abdomen, nausea, vomiting, meteorismus, constipation, blood in stool, aching and swelling of the anus. Risk of endoscopic examination even in patient with concomitant disorders is not high. Gastrointestinal tract malignancies constitute about 20 per cent of all malignant diseases. As identification of group of patients with increased risk of neoplastic disorder is possible by medical history gathering, it is obvious that anticancerous prophylactic will find its place in family practice. Creening of those patients will allow diagnosing the cancers in pre-symptomatic stage. This will result in increasing the number of patients treated in early stages of the disease. It will change patients attitude toward diagnosis of cancer which still is thought as a sentence of death.


  4/8

  Tytuł oryginału: Świadoma zgoda na leczenie.
  Tytuł angielski: Patient's informed consent - law perspective.
  Autorzy: Błaszczuk Jerzy, Karlic Grzegorz, Strutyńska-Karpińska Marta, Markocka-Mączka Krystyna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.49-52, sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Często stawiamy sobie pytanie, czy decydującym kryterium legalności zabiegów medycznych powinno być zdrowie i życie pacjenta, czy jego zgoda na interwencję medyczną. Pierwszeństwo prawa pacjenta do samostanowienia oraz uznanie autonomii osoby ludzkiej za dobro najwyższej kategorii jest akceptowaną zasadą współżycia społecznego. Zgodnie z tym poglądem pacjent ma prawo do pełnej informacji. Skuteczność wyrażonej zgody jest uzależniona od spełnienia pewnych warunków. Wśród nich znajdują się: dostęp do pełnej informacji, zdolność do wyrażenia swojeje woli. Zgodę może wyrazić tylko pacjent, którego stan zdrowia pozwala na przyjęcie ze zrozumieniem informacji oraz podjęcie decyzji co do odmowy lub poddania sie proponowanemu leczeniu. Zgoda musi dotyczyć konkretnego działania. Leczenie bez zgody pacjenta jest dopuszczalne tylko w przypadkach wskazanych w ustawach. Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, który jej w danej chwili nie może wyrazić, jest jednak dopuszczalny jedynie wtedy, gdy jego dokonanie nie sprzeciwia się wiadomej lekarzowi woli chorego. Prawo pacjenta do samostanowienia ma dwa aspekty: pozytywny i negatywny. Aspekt pozytywny, kiedy pacjent żąda od lekarza wykonania konkretnego zabiegu. Takie żądanie pacjenta powinno być wzięte pod uwagę, ale nie musi być uwzględnione, zwłąszcza jeśli nie jest zgodne z wymogami wiedzy medycznej. Lekarz może powołać się na klauzulę sumienia. Aspekt negatywny prawa do samostanowienia dotyczy sytuacji, gdy pacjent odmawia zgody ...

  Streszczenie angielskie: We often are asking the question which is the best criterion of the legality of the medical intervention: patietns health and life or his conscious acceptance of the medical treatment. The priority of the patient's self-determination and recognising of the human being autonomy as a higher degree value is the accepted rule of our society. According to that patient has a right of full access to the information concerning his health. Real informed consent is depending of fulfilling of several conditions. They are: access to full information and ability to express one's will. Consent can be given by patient, whose general state allows understanding of information and making the decision of acceptance or rejecting the proposed treatment. Consent affects only te proposed treatmetn. Treatment without the patients allowance is possibly only if it is provided by law. Medical treatment, of unconscious patient, without his written consent is allowed only when patient hasn't expressed his contradiction beforehand. Patietn's right to self-determination has two aspects: positive and negative. Positive complexion is when patient is regarding the specific treatment from his doctor. That demand should be taken under consideration but it can not be an obligation for a doctor, especially if doctor has different opinion. Physician can refer to conscience clause. Negative complexion regards the situation when patient refuses consent for the proposed treatment. In that sitatuion physician ...


  5/8

  Tytuł oryginału: Obowiązki lekarza wobec terminalnie chorego - problem eutanazji.
  Tytuł angielski: Physician and terminally-ill patient - question of euthanasia.
  Autorzy: Błaszczuk Jerzy, Karlic Grzegorz, Strutyńska-Karpińska Marta, Markocka-Mączka Krystyna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.53-57, bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Odbywające się w niektórych krajach europejskich zalegalizowanie eutanazji ożywia dyskusję nad problemem postępowania wobec chorego obarczonego ciężką, nieuleczalną chorobą. Rezygnacja ze stosowania nadzwyczajnych środków, gdy chory nie ma szansy na dalsze godne i wolne od cierpienia życie, nie jest eutanazją. Lekarze w ciągu całego procesu kształcenia przygotowują się do "walki z chorobą" i to samo podejście wykazują w czasie opieki nad pacjentami w stanie terminalnym. W XX w. można zauważyć, że doszło do zaprzeczenia istnienia śmierci. Panuje kult wiecznej młodości. Ale czy tego chcemy, czy nie, musimy wcześniej czy później zmierzyć się z problemem śmierci. Studenci medycyny i młodzi lekarze niewiele mają jednak okazji do ich systematycznej analizy. Zmaterializowanie społeczeneństwa przyczyniło się do zaniedbania sfery duchowej człowieka. Współczensna medycyna doprowadziła do kryzysu w przedśmiertnej opiece leakrskiej. Zaradzenie temu wymaga zmian w systemie leczniczym, w finansowaniu służby zdrowia i hierarchii indywidualnych wartości i priorytetów.

  Streszczenie angielskie: Euthanasia leagalization, observed nowadays in some European countries, provokes the discussion about the problem of patient with severe incurable disease. Resignation of the unusual means in treatment when patient has no chance of further life free of sufferingsn and dignity is not an euthanasia. Doctors are, by their whole education, prepared to "fight the disease" and the same attitude can be observed when dealing with the terminally-ill patient. In the twentieth century even the existence of death was denied. The everlasting youth cult is obligatory. But sooner or later we all will have to face the problem of death. But students of medicine and young doctors do not have many possibilities of that problem rethinking. Our materialized society has postponed the human spirituality. Modern medicine has created the present crisis in pre-lethal care. Solving that will be possible only by promoting changes in the medical care system, financing of hospitals and re-evaluating by whole society of individual values and priorities.


  6/8

  Tytuł oryginału: Ocena stopnia zaawansowania raka przełyku u chorych zgłaszających się do leczenia operacyjnego.
  Tytuł angielski: Advancement of oesophageal cancer in patients referred for surgery.
  Autorzy: Strutyńska-Karpińska Marta, Błaszczuk Jerzy, Grabowski Krzysztof, Milnerowicz Stanisław
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.183-187, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Przegląd piśmiennictwa ostatnich lat wyraźnie wskazuje, że wyniki leczenia chorych z rakiem przełyku są niezadowalające. Jedną z przyczyn tego stanu, jak podkreślają liczni autorzy, jest zbyt późne rozpoznanie schorzenia. Celem pracy jest ocena stopnia zaawansowania raka przełyku u chorych kierowanych do leczenia chirurgicznego. Materiał i metodyka: Analizie poddano wszystkich chorych z rakiem przełyku, skierowanych do leczenia operacyjnego w Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego AM we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2001 r. W wymienionym okresie leczono 98 chorych (21 kobiet i 77 mężczyzn) z rakiem piersiowego odcinka przełyku, w wieku od 40 do 81 lat. W przedoperacyjnej ocenie stopnia zaawansowania procesu chorobowego korzystano z badań radiologicznych, w tym TK oraz USG, badań endoskopowych przełyku i dróg oddechowych z pobraniem wycinków do badań histopatologicznych. Ocenę stopnia zaawansowania schorzenia oparto o klasyfikację TNM. Wyniki: Największą grupę - 65 osób - w przedoperacyjnej ocenie stanowili chorzy w IV stopniu zaawansowania procesu nowotworowego. Wśród nich u 7 osób stwierdzono ponadto przetoki do śródpiersia lub dróg oddechowych. U 3 innych chorych z tej grupy stwierdzono współistnienie nowotworu o innej lokalizacji. Do leczenia operacyjnego kwalifikowano chorych, u których stopień zaawansowania raka nie przekraczał IIIř w skali TNM. W tej grupie znalazło się 33 chorych. U 15 chorych z tej grupy po otwarciu klatki ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: A review of recent literature indicates clearly that results of oesophageal cancer treatment are unsatisfactory. Many authors stress that the main cause is delayed diagnosis. The aim of the study was advancement evaluation in patients with oesophageal canver referred for surgery. Material and methods: Advancement of the disease in all patients with oesophageal cancer admitted to Clinic in the period form January 1st 2000 to December the 31st 2001 was analyzed. In the period mentoned above there were 98 patients with cancer of thoracic portion of the oesophagus. Among them there were 21 women and 77 men. The age ranged between 40 and 81. To assess preoperative advancement of the disease radiological examinations along with CT and ultrasonography, oesophagoscopy and brochoscopy with biopsy for histology were performed. TNM system was used for staging of the disease. Results: The greast group - 65 patients - was in IV stage of malignant process advancement. Among them 7 patients developed simultaneously mediastinal or bronchial fistulas. Next 3 from the group were diagnosed with coexistent cancer in other organ. Patients in the stage not higher then III were qualified for surgery. There were 33 of them. 15 patients during thoracotomy were moved to the IV stage group because of intraoperative assessment of malignancy advancement. 18 patients - 4 women and 14 mwn - underwent radicaloesophageal resection. Early stage of oesophageal cancer was detected in 3 ...


  7/8

  Tytuł oryginału: Evaluation of types of cervical anastomoses in oesophageal reconstructive surgery.
  Tytuł polski: Ocena typów zespoleń szyjnych w chirurgii wytwórczej przełyku.
  Autorzy: Strutyńska-Karpińska Marta, Ciesielska Agnieszka, Błaszczuk Jerzy, Wierzbicki Jarosław, Zielony Andrzej, Taboła Renata
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.445-450, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Wśród wielu czynników mających wpływ na funkcję przełyku zastępczego, właściwa średnica zespolenia szyjnego wydaje się jednym z najważniejszych. Materiał i metody. Artykuł przedstawia wyniki oceny klinicznej 2 typów zespoleń szyjnych: "koniec do końca" i "końcowo-boczno-bocznego". Analizie poddano 25 chorych obojga płci: 15 mężczyzn i 10 kobiet w wieku 24-71 lat po wykonanych operacjach wytwórczych przełyku z różnych uszypułowanych odcinków jelit. Wskazaniami do operacji były: pooparzeniowe bliznowe zwężenia w 7 i rak piersiowego odcinka przełyku w 18 przypadkach. Analiza była oparta na ocenie klinicznej, badaniach radiologicznych oraz endoskopowych. Wyniki. Funkcję zastępczego przełyku oceniono jako bardzo dobrą u 14 chorych z zespoleniem szyjnym typu "końcowo-boczno-bocznym". Średnica tego typu zespoleń wynosiła 13-16 mm. U 10 chorych, z zespoleniem szyjnym "koniec do końca" średnica zespolenia wynosiła 8-10 mm. Chorzy ci mieli niewielkie trudności w połykaniu pokarmów stałych i funkcję tego typu zespoleń oceniono jako satysfakcjonującą. U 80 proc. z nich w okresie pooperacyjnym wystąpiła przetoka zespolenia szyjnego, w wyniku której doszło do zwężenia zespolenia. U 1 chorego z zespoleniem typu "koniec do końca' na skutek pooperacyjnej przetoki zespolenia szyjnego, powstało pełne zwężenie zespolenia szyjnego co całkowicie uniemożliwiło odżywianie się przez usta. Wnioski. W naszej opinii, opartej na prezentowanym materiale chorych, zespolenie typu ...

  Streszczenie angielskie: Background. Among various factors having an influence on normal function of artificial oesophagus proper cervical anastomosis diameter seems to be one of essentials. Material and methods. The paper presents results of clinical evaluation of two types of cervical anastomoses: "end to end" and "end-side to side". We examined 25 patients of both sexes: 15 men and 10 women aged between 24 and 71 after oesophagoplaties created of various pedicle bowel segments. Indications for the operation were: postburning cicatrical stenosis in 7 cases and carcinoma of the thoracic part of oesophagus in 18 cases. Our analysis was based on clinical review, radiological and endoscopic examinations. Results. We evaluated function of the created oesophagus as very good in14 patients with "end-side to side" cervical or pharyngeal anastomoses. Diameter of these kinds of anastomoses measured between 13 and 16 mm in radiological examination. In 10 patients with "end to end" cervical anastomosis the diameter was estimated between 8 and 10 mm. These patients had little difficulties in swallowing solid food and we found the function of this kind of anastomosis satisfactory. Of them 80 p.c. developed leakage of cervical anastomosis after operation what, in our opinion, resulted in stenosis of the junction. One patient because of leakage in "end to end" anastomosis developed its complete stricture and it made oral nutrition impossible. Conclusions. In our opinion, based on presented patients, the ...


  8/8

  Tytuł oryginału: Ocena wyników odległych po resekcji raka jelita grubego
  Autorzy: Błaszczuk Jerzy, Milnerowicz Stanisław, Nienartowicz Mirosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.227-231, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: