Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BŁASZCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wpływ zabiegu hemodializy z użyciem różnych błon dializacyjnych na stężenia azotynów/azotanów w surowicy krwi.
Tytuł angielski: Effect of hemodialysis with different membranes on blood serum nitrite/nitrate concentrations.
Autorzy: Rysz Jacek, Błaszczak Robert, Zalewski Artur
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.121-123, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 10 chorych z przewlekłą mocznicą leczonych powtarzanymi czterogodzinnymi zabiegami hemodializy (HD) dokonano oznaczeń stężeń azotynów/azotanów w surowicy. W czasie kolejnych zabiegów HD stosowano dializator kuprofanowy, polisulfonowy lub poliakrylonitrylowy. Przed rozpoczęciem zabiegu HD stwierdzono wyższe w porównaniu z grupą kontrolną stężenia azotynów/azotanów w surowicy chorych dializowanych. W czasie zabiegu hemodializy, niezależnie od rodzaju użytego dializatora, obserwowano postępujące zmniejszenie się stężenia azotynów/azotanów w surowicy krwi w porównaniu z ich stężeniem przed HD. Najmniejszy spadek stężenia azotynów/azotynów w surowicy krwi odnotowano w czasie zabiegu HD z użyciem błony kuprofanowej.

  Streszczenie angielskie: Blood serum nitrite/nitrate concentrations were determined in 10 patients with chronic uraemia during 4-hour hemodialysis (HD). Cuprophane, polysulphone and polyacrylnitrile dialysis membranes were used during HD procedures. Blood serum concentrations of nitrite/nitrate were increased in HD patients prior to hemodialysis as compared with respective values in healthy subjects. During hemodialysis, regardless of the membrane type used, blood serum nitrite/nitrate concentrations were progressively decreasing as compared with initial values found before hemodialysis. The lowest decrease of blood serum nitrite/nitrate concentrations was found during HD with cuprophane membrane.


  2/3

  Tytuł oryginału: Doświadczalny dobór najkorzystniejszych parametrów fizycznych i aplikacyjnych ultradźwięków w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi.
  Tytuł angielski: Experimental selection of best physical and application parameters of ultrasound in the treatment of venous crural ulceration.
  Autorzy: Świst-Chmielewska Daria, Franek Andrzej, Brzezińska-Wcisło Ligia, Błaszczak Edward, Polak Anna, Król Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.500-505, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Owrzodzenia żylne podudzi dotykają głównie ludzi starszych, obciążonych chrobami często stanowiącymi przeciwwskazanie do zabieów operacyjnych. Z myślą o tych pacjentach poszukuje się nowych, sktutecznych metod leczenia tego schorzenia. Celem pracy była ocena wpływu ultradźwięków z wykorzystaniem dwóch gęstości mocy: 0,5 W/cmý i 1 W/cmý z powszechnie stosowanego zakresu na proces gojenia owrzodzeń żylnych podudzi. Chorych zakwalifikowanych do eksperymentu podzielono na trzy grupy. W grupie A zastosowano gęstość mocy 1 W/cmý, w grupie B - 0,5 W/cmý natomiast w grupie C stosowano metody tradycyjne. We wszystkich grupach porównawczych oceniano co tydzień oraz po leczeniu zmiany: pola powierzchni, objętości, powierzchni zropiałej i ziarniny. Tempo zmian pola powierzchni owrzodzeń było największe w grupie B, lecz istotność statystyczną uzyskano jedynie względem grupy A. Wraz ze zmianą pola powierzchni następowało zmniejszenie objętości owrzodzeń, największe również w grupie B i istotne statystycznie względem grupy A. Chociaż nie uzyskano istotnej statystycznie różnicy w wynikach pomiędzy grupą B i C, zauważalna jest tendencja do szybszego gojenia owrzodzeń pod wpływem ultradźwięków z wykorzystaniem gęstości mocy 0,5 W/cmý. Nie zaobserwowano różnic istotnych statystycznie pomiędzy badanymi grupami A, B i C pod względem tempa ziarninowania i oczyszczania się owrzodzeń z wydzieliny ropnej.

  Streszczenie angielskie: Venous crural ulceration typically affects elderly people, frequently burdened with other diseases which provide counter-indications for surgery. With those patietns in mind, search for new efficient methods to treat the disease is under way. The goal of the paper was to evluate the impact of ultrasound at two power densities from the range commonly used, 0.5 W/cmý and 1 W/cmý, on the healing of crural ulceration. The patients admitted to the experiment were divided onto two groups. In group A the density of 1 W/cmý was used; in group B - 0.5 W/cmý; in group C traditional methods were used. Progerss was evaluated in all the groups once in a week and after treatment, in terms of the change of the area, volume, suppurate area and granulation. The rate of area change was highest in group B, although it was only statistically significant in compraison with group A. Along with the area change, the volume of the ulceration also changed; it was most pronounced in group B and statistically significant in comparison with group A. Althoug statistically significant difference in the results of groups B and C was found, there is a clear tendency towards faster healing of ulceration under the influence of ultrasound at 0.5 W/cmý. No statisically significant differences were observed between groups A, B and C in terms of granulation development rate and debridement of the wounds.


  3/3

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na patogenezę nefropatii cukrzycowej.
  Tytuł angielski: Current views on diabetic nephropathy pathogenesis.
  Autorzy: Błaszczak Robert, Kędziora-Kornatowska Kornelia, Kornatowski Tomasz, Kujawski Krzysztof
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.79-83, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nefropatia cukrzycowa to jedno z najpoważniejszych powikłań cukrzycy zarówno typu 1 jak i typu 2 o charakterze mikroangiopatii. Charakteryzuje się białkomoczem, obniżonym klirensem kłębuszkowym oraz podwyższonym ciśnieniem tętniczym. Patogeneza tego częstego powikłania cukrzycy jest złożona i wieloczynnikowa. Rozpatruje się udział czynników hemodynamicznych, metabolicznych oraz genetycznych. Nie leczona odpowiednio cukrzyca jak i nie wdrożenie leczenia zapobiegającego powstaniu i rozwojowi nefropatii może być przyczyną schyłkowej niewydolności nerek. Dlatego, też znajomość patogenezy nefropatii cukrzycowej ułatwia wdrożenie odpowiedniego schematu zapobiegania i zwalniania przebiegu choroby.

  Streszczenie angielskie: Diabetic nephropathy is one of the most serious complications of diabetes type 1 and 2 of microangiopathic type. It is characterised by albuminuria, decreased glomerular clearance and elevated arterial blood pressure. Pathogenesis of this frequent diabetic complication is complex and multifactorial. Participation of hemodynamic, metabolic and genetic factors is considered. Not properly treated diabetes as well as not introduced therapy preventing the development of nephropathy may be the cause of renal failure. Thus, the knowledge of diabetic nephropathy pathogenesis makes easier the introduction of proper outline of prevention and slowing down the course of the disease.

  stosując format: