Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BŁACHUT
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wzdęcia w praktyce lekarskiej.
Tytuł angielski: Gas syndromes in clinical practice.
Autorzy: Błachut Katarzyna, Paradowski Leszek
Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.15-22, il., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,549

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Definicja i patogeneza: Wzdęciami nazywamy subiektywne uczucie rozdęcia jelit zwiększoną ilością gazów. Źródłem gazów w przewodzie pokarmowym jest: połykane powietrze, spożywanie napojów gazowanych, metabolizm mikroflory jelitowej, dyfuzja gazów z krwi do światła przewodu pokarmowego, reakcja kwasu solnego i kwasów żółciowych z wodorowęglanami, z wytworzeniem dwutlenku węgla oraz u niektórych osób uwarunkowana rodzinnie produkcja metanu. Eliminacja gazów odbywa się poprzez: odchodzenie wiatrów, metabolizm mikroflory jelitowej oraz dyfuzję gazów do krwi. Nieprawidłowe funkcjonowanie każdego z powyższych mechanizmów może doprowadzić do pojawienia się wzdęć. Objaw ten występuje w przebiegu: ostrych i przewlekłych chorób przewodu pokarmowego, zaburzeń ogólnoustrojowych wpływających na przewód pokarmowy, stosowania niektórych leków, po zabiegach operacyjnych jamy brzusznej. Wzdęcia mogą występować również u osób zdrowych, u których są zwizane z dietą. Najczęstszą przyczyną wzdęć są zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego (aerofagia, IBS, czynnosciowe wzdęcie brzucha) oarz zaburzenia trawienia (nietolerancja laktozy). Wzdęcia występują w przebiegu zespołów złego wchłaniania, przewlekłego zapalenia trzustki, chorób jelita grubego, marskości wątroby. Nagłe wzdęcie brzucha jest stałym objawm niedrożności przewodu pokarmowego. Diagnostyka: Pierwszym krokiem do ustalenia przyczyny wzdęć są: wywiad, badanie fizykalne i podstawowe badania laboratoryjne. Podkreślić należy znaczenie objawów niepokojących, które sygnalizują organiczną przyczynę wzdęć...

  Streszczenie angielskie: Pathogenesis: The sources of gases in the digestive tract are: air swallowing, diffusion from the blood, bacterial metabolism, chemical reactions. The elimination of gases is possible thanks to: eructation, passage through the rectum, bacterial metabolism, diffussion into the blood, chemical reactions. Disorders of any of mentioned mechanisms can cause distension. Abdominal distension is the symptom of acute and chronic digestive tract diseases, systemic disorders and can appear as a result of using drugs and past operations. Flatulence can occur in healthy poeple as well as a consequence of diet. The most common cause of clinical gas syndromes are functional disorders and carbohydrate malabsorption (e.g. lactose). Abdominal distension can occur in: small and large bowel diseases, chronic pancreatitis, liver cirrhosis, malabsorption syndromes. Diagnostics: The indications for further tests are: age over 40, short history, weight loss, rectal bleeding, fever, anaemia, diarrhoea. Treatment: Treatment includes: dietary treatment (elimination diet for specific food intolerance), physical activity and other life-style modifications, like a change of simple habits e.g. cessation of gum chewing. Pharmacological treatment uses: simethicone, dimethicone charcoal, drugs regulating bowel fuction, psychoactive drugs.


  2/3

  Tytuł oryginału: Flunitrazepam - benzodiazepina wykorzystywana w celach przestępczych. Identyfikacja metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC/MS).
  Tytuł angielski: Flunitrazepam - a drug used for criminal purposes. Identification in urine by GC/MS.
  Autorzy: Szukalski Bogdan, Bykas-Strękowska Marta, Błachut Dariusz, Taracha Ewa
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (3) s.355-365, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opracowano warunki rozdziału i identyfikacji flunitrazepamu oraz jego głównego metabolitu 7-aminoflunitrazepamu i zastosowano je do analizy moczu pacjenta uzależnionego od opiatów, który w toku kuracji odtruwającej otrzymywał metadon i klorazepat, a z powodu zaburzeń snu - flunitrazepam. Poza flunitrazepamem i 7-aminoflunitrazepamem w moczu wykryto metadon, jego metabolit EDDP, metabolit leku o nazwie aminofenazon lub metamizol oraz nordiazepam (metabolit klorazepatu). Mocz zawierał również nikotynę i jej trzy metabolity: nornikotynę, kotyninę i 3-hydroksykotyninę, ponieważ pacjent palił tytoń. Zadowalający rozdział flunitrazepamu i 7-aminoflunitrazepamu uzyskano po przeprowadzeniu 7-aminoflunitrazepamu w pochodną pentafluoropropionową. Zastosowane w pracy warunki ekstrakcji moczu oraz rozdziału i identyfikacji składników ekstraktu metodą chromatografii gazowej z detekcją mas w opcji jonizacji elektronowej (EI) pozwalają potwierdzić obecność flunitrazepamu w przypadku podejrzenia, że był on podany w celach przestępczych.

  Streszczenie angielskie: Conditions for separation and identification of flunitrazepam and its main metabolite 7-aminoflunitrazepam were developed, and applied to the analysis of urine obtained from a patient undergoing detoxification from opioid dependence, who was receiving methadone and clorazepate, as well as flunitrazepam for sleep disturbances. Aside from flunitrazepam and 7-aminoflunitrazepam, the urine was found to contain methadone and its metabolite EDDP, a metabolite of the drug called aminophenazone or metamizol, and nordiazepam (a metabolite of clorazepate). Nicotine and its three metabolites: nornicotine, 3-hydroxynicotine, and cotinine were also present, because the patient was a tobacco smoker. Satisfactory separation of flunitrazepam and 7-aminoflunitrazepam was obtained after transformation of 7-aminoflunitrazepam into a pentafluoropropionate derivative. The conditions used for urine extraction and for separation and identification of the urine extract components by gas chromatography with mass detection by electron ionisation (EI) allow to confirm the presence of flunitrazepam in cases of suspicions that it was administered for criminal purposes.


  3/3

  Tytuł oryginału: Zastosowanie metody immunofluorescencji w świetle spolaryzowanym (FPIA) i metod chromatograficznych do analizy p-metoksyamfetaminy (PMA) i p-metoksymetamfetaminy (PMMA) w moczu i materiale niebiologicznym.
  Tytuł angielski: Application of the fluorescence polarization immunoassay and chromatographic methods for determination of p-methoxyamphetamine (PMA) and p-methoxymethamphetamine (PMMA) in urine and non-biological material.
  Autorzy: Błachut Dariusz, Szukalski Bogdan, Siwińska-Ziółkowska Agnieszka, Widecka Emilia
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (1) s.13-27, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badano przydatność testu amfetaminowego TDx do wykrywania narkotyków, tj. zmodyfikowanych pochodnych amfetaminy. Reaktywność krzyżowa przeciwciał testu wobec PMMA i MDA jest duża (ponad 100 proc. dla stężenia 500 ng/ml), co stwarza możliwość użycia metody FPIA do skryningowego badania moczu na obecność tych narkotyków, jeśli mocz nie zawiera innych związków reagujących z przeciwciałami. Przy spełnieniu tego warunku możliwe jest również wykrycie hydroksylowych metabolitów - p-OH-A i p-OH-MA, chociaż reaktywność przeciwciał jest w tym przypadku znacznie niższa (dla stężenia 500 ng/ml odpowiednio 40 proc. i 60 proc.). Natomiast reaktywność krzyżowa PMA i MDE jest znikoma i ich wykrycie przy użyciu testu TDx jest praktycznie niemożliwe. Metodą chromatografii gazowej z detekcją mas (GC-MS) i zastosowaniem derywatyzacji rozdzielono i zidentyfikowano PMA, PMMA i ich hydroksylowe metabolity w obecności innych psychoaktywnych związków występujących na polskim rynku narkotykowym: amfetaminy, metamfetaminy, ŕ-fenyloetyloaminy, MDMA, MDA i MDE. W moczu 23-letniego mężczyzny, zmarłego nagle prawdopodobnie w wyniku przedawkowania narkotyków, oraz we fragmencie tabletki znalezionej przy denacie wykryto PMA, PMMA, endorfinę i amfetaminę. Oznaczona zawartość tych narkotyków we fragmencie tabletki wynosiła: PMA - 16 proc., PMMA - 13 proc., efedryna - 4 proc., amfetamina - 1 proc. Stwierdzono również, że badany materiał zawiera śladowe ilości p-metoksyetyloamfetaminy, ...

  Streszczenie angielskie: Suitability of the TDx amphetamine test in detection of amphetamine-related drugs of abuse was tested. It was found that cross reactivity of the test antibodies is very high for PMMA and MDA (over 100 p.c. at the concentration of 500 ng/ml), which makes it possible to use the FPIA method in screening of urine samples for the presence of these drugs, providing the urine does not contain other cross reactive substances. This condition being fulfilled, it is also possible to detect the hydroxylated metabolites - p-OH-A and p-OH-MA, although the cross reactivity of the antibodies is in this case much lower (at 500 ng/ml 40 and 60 p.c. respectively). However, cross reactivity for PMA and MDE is negligible, and their detection with the TDx test is practically impossible. Following derivatization, PMA, PMMA and their hydroxylated metabolites were separated and identified by gas chromatography - mass spectrometry (GC-MS) in the presence of other psychoactive substances, which abound on Polish illicit drug market, i.e.: amphetamine, methamphetamine, ŕ-phenylethylamine, MDMA, MDA and MDE. Analysis of the urine of a 23 year old man, who died suddenly, presumably due to an overdose of drugs, and of the tablet fragment found near the body, revealed the presence of PMA, PMMA, ephedrine and amphetamine. The composition of drugs in the tablet fragment was: PMA - 16 p.c.; PMMA - 13 p.c.; ephedrine - 4 p.c.; amphetamine 1 p.c. Trace amounts of p-methoxyethylamphetamine, ...

  stosując format: