Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BĄK
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Zespół Ebsteina u 65-letniego pacjenta z napadowym migotaniem przedsionków i zespołem WPW.
Tytuł angielski: Ebstein anomaly in a 65-year-old patient with paroxysmal atrial fibrillation and WPW syndrome.
Autorzy: Bąkała Włodzimierz, Gniot Jacek, Monies Franciszek
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.112-114, il., bibliogr. 10 poz.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  2/18

  Tytuł oryginału: Zarys chirurgii : podręcznik dla studentów stomatologii
  Autorzy: Agrawal Anil Kumar, Bąk Tomasz, Gładysz Andrzej, Grzebieniak Tomasz, Grzebieniak Zygmunt, Jakubaszko Witol, Karwacki Jerzy H., Katib Abdo, Kazanowski Jan, Kibler Jacek, Kielan Wojciech, Koźmiński Jan, Kuchtyn Krystyna, Łazarkiewicz Bogdan, Maag Irma, Machaj Anna, Medyński Jerzy, Milan Magdalena, Piekarz Paweł, Rudnicki Jerzy, Salih Amin, Skalski Adam, Stal Aleksander, Ściborski Romuald, Ściebura Marek, Tarnawa Robert, Winowski Jacek, Woytoń Marek
  Opracowanie edytorskie: Grzebieniak Zygmunt (red.).
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 323 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • stomatologia


  3/18

  Tytuł oryginału: Tętniak aorty wstępującej u ciężarnej kobiety z podejrzeniem zespołu Marfana.
  Tytuł angielski: Ascending aorta aneurysm in a pregnant woman with suspected Marfan syndrome - a case report.
  Autorzy: Janion Marianna, Wożakowska-Kapłon Beata, Bąkowski Dawid
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.437-439, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 34-letniej ciężarnej kobiety z podejrzeniem zespołu Mafana. W oparciu o badanie echokardiograficzne, w 26 tygodniu ciąży rozpoznano tętniak aorty wstępującej współistniejący z aortalną wadą serca. Prowadzenie ciąży a następnie porodu wiązało się z wysokim ryzykiem rozwarstwienia aorty. Dane z piśmiennictwa dotyczące zasad postępowania w podobnych przypadkach są rozbieżne i nadal nie ma ogólnie akceptowanych standardów. Nie obserwując w kolejnych badaniach echokardiograficznych istotnej progresji zmian, zdecydowano się na donoszenie ciąży i rozwiązanie cięciem cesarskim. Dalsza trzyletnia obserwacja wykazała zmniejszenie się rozmiarów tętniaka i stabilny przebieg choroby.

  Streszczenie angielskie: A case of a 34-year-old pregnant woman with suspected Marfan syndroeme is presented. Echocardiography performed at the 26th week of pregnancy showed the ascending aorta aneurysm and aortic valve defect which constituted a vital risk of aortic dissection. Because of the lack of generally accepted standards for the management of these patients, the choice of the optimal treatment was difficult. The following echocardiography examinations did not show the progression of aort dilatation and the surgical intervention was abandoned. The pregnancy was successfully terminated by the Caesarean section at the 39th week. During the 3-year follow-up the regressionof the aneurysm size was observed and the course of the disease was stable. The management of the Marfan syndrome during pregnancy is discussed.


  4/18

  Tytuł oryginału: Czy gutaperka jest materiałem biokompatybilnym?
  Tytuł angielski: Is gutta-percha a biocompatible material?
  Autorzy: Juncewicz Michał, Bąkowicz Roman
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.211-215, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Gutaperka postrzegana jest jako materiał biokompatybilny. Jednakże ćwieki gutaperkowe w wyniku uwalniania jonów Zný+ wykazują pewną toksyczność. Różnice dotyczące stopnia drażnienia tkanek przez ćwieki różnych producentów spowodowane są odmienną budową wierzchołków ćwieków. Celem pracy była ocena budowy wierzchołków ćwieków za pomocą mikroskopu optycznego i SEM. Oceniono w skali umownej dwa wskaźniki: strukturę powierzchni oraz kształt wierzchołka. Zaobserwowano duże różnice w strukturze powierzchni wierzchołków ćwieków gutaperkowych. Ćwieki tego samego producenta wykazywały duże pdobieństwo w architekturze powierzchni, co sugeruje, iż zależy ona od procesu produkcyjnego. Nieregularności (defekty) struktury wierzchołków mogą wpływać na właściwości biologiczne ćwieków gutaperkowych, a co za tym idzie na skuteczność leczenia endodontycznego.

  Streszczenie angielskie: Although gutta-percha is regarded as a biocompatible material, gutta-percha cones show kind of cytotoxicity due to the release of Zný+ ions. Differences in the degree of tissue irration by guta-percha cones from different producers are caused by a different structure of the tips of the cones. The aim of this study was to evaluate the structure of tips of cones using optical microscopy and SEM. Two parameters were evaluated by use of an arbitrary scale: the structure of the surface and the shape of the tips. Large differences have been observed in the structure of the surface of gutta-percha cones. Cones of the same brand showed a great similarity in the surface architecture, which suggests that this depends on the manufacturing process. Abnormalities (defects) of the cones surface may influence the biological properties of the gutta-percha cones and therefore the effectiveness of endodontic therapy.


  5/18

  Tytuł oryginału: Paciorkowcowe choroby noworodka.
  Tytuł angielski: Streptococcal diseases in newborns.
  Autorzy: Maszkiewicz Waldemar, Bąk Elżbieta, Patkowska-Wasiukiewicz Bożena
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.26-33, tab., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Dokonano przeglądu zakażeń paciorkowcowych występujących w okresie nworodkowym. Omówiono etiopatogenezę, etiologię, przebieg kliniczny, diagnostykę, profilaktykę oraz leczenie najczęściej spotykanych postaci klinicznych.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a review of streptococeal infections in the neonatal period. Etiology, epidemiology, clinical course, diagnostic procedures, prevention and treatment are described.


  6/18

  Tytuł oryginału: Rozsiania powierzchowna porokeratosis actinica u matki i córki.
  Tytuł angielski: Disseminated superficial actinic porokeratosis in the mother and daughter.
  Autorzy: Kowalska Maria, Sygut Zygmunt, Bąkowska Aneta
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.205-210, il., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano dwa przypadki porokeratozy u matki i córki, zwracjąc uwagę na ewentualne czynniki genetyczne oraz związek z zaburzeniami ogólnoustrojowymi. Omówiono 5 odmian porokeratozy ze szczególnym uwzględnieniem postaci rozsianej powierzchniowej (disseminated superficial actinic porokeratosis - DSAP). Podkreślono zwiększone obecnie zainteresowanie porokeratozą w związku z przypuszczalną patogenetyczną rolą immunosupresji i możliwością rozwoju nowotworów skóry.

  Streszczenie angielskie: Two cases of familial porokeratosis in the mother and daughter are reported underlying possible influence of genetic factors and general condition of patients. Five subtypes of porokeratosis are discussed with special attention to disseminated superficial actinic porokeratosis (DSAP). Increased interest in porokeratosis is related to possible pathogenetic role of immunosuppression and development of skin cancers.


  7/18

  Tytuł oryginału: Anomalia Ebsteina z przeciekiem międzyprzedsionkowym u 19-letniej pacjentki.
  Tytuł angielski: Ebstein's anomaly with atrial septal shunt in 19-year-old woman.
  Autorzy: Wożakowska-Kapłon Beata, Janion Marianna, Bąkowski Dawid, Bartkowiak Radosław, Hoffman Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.162-164, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  8/18

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności oznaczania przeciwciał IgA przeciw endomysium oraz przeciw tkankowej transglutaminazie w rozpoznawaniu i monitorowaniu choroby trzewnej.
  Tytuł angielski: Serum IgA endomysium antibodies and anti human tissue transglutaminase IgA antibodies - usefullness for coeliac disease diagnosis and monitoring.
  Autorzy: Marek Iwona, Marek Andrzej, Bąkowska Alicja, Łuczak Grażyna, Kryszewski Andrzej
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.105-108, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Poznanie roli, jaką w patogenezie choroby trzewnej (ch.t.) odgrywa tkankowa transglutaminaza (tTG), a także stwierdzenie, że jest onaligandem dla przeciwciał przeciw endomysium mięśni gładkich, pozwoliły na lepsze zrozumienie niektórych klinicznych aspektów tego schorzenia. Opracowanie metody ELISA do oznaczenia zawartości przeciwciał przeciw tTG w surowicy stworzyło, jak się wydaje, nowe możliwości rozpoznawania enteropatii glutenowej (e.g.). Jednak opinie różnych autorów na temat diagnosytcznych wartości tego badana są rozbieżne. Cel pracy: Celem pracy było porównanie czułości i swoistości badania zawartości IgAEmA i IgAtTGAb w surowicy chorych z e.g. Materiał i metody: Badaniami objęto 54 dorosłych i 7 dzieci z ch.t. (grupa A) oraz 47 dorosłych i 7 dzieci, u których ch.t. wykluczono (grupa B). U wszystkich pacjentów oznaczono w surowicy zawartość IgAEmA (metodą immunofluorescencji pośredniej) oraz IgAtTGAb (metodą ELISA). Zależność między poziomami tych przeciwciał określono, stosując test korelacji Spearmana. Wyniki: Wśród badanych z ch.t. (grupa A), z których tylko 18 osób stosowało dietę bezglutenową, obecność IgAEmA w surowicy stwierdzono w 30 przypadkach, a IgAtTGAb w 40 przypadkach. W grupie B surowica 4 osób zawierałą IgAtTGAb. U żadnego pacjenta natomiast nie odnotowano obecności IgAEmA. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono swoistość IgAEmA oraz IgAtTGAb odpowiednio na 100 i 92,5 proc. Czułość IgAEmA wynosiła 52,4 proc., a czułość IgAtTGAb 64 proc. Stwierdzono znamienną statystycznie dodatnią korelację między zawartością IgAEmA a IgAtTGAb w surowicy (Rss = 0,81, p 0,001).

  Streszczenie angielskie: Background: Knowledge of the role of tissue transglutaminase (tTG) in coeliac disease (c.d.) pathogenesis as well as discovering that it is a ligand for endomysial antibodies allowed us to understand better some clinical aspects of the disease. Introducing ELISA method for quantification of serum anti-tTG antibodies (IgAtTGAb) created new possibilities of gluten enteropathy (g.e.) diagnosing, However, the opinions of different authors on diagnostic usefulness of this test are variable. Aim: The aim of the study was the comparison of sensitivity and specificity of serum IgAEmA and IgAtTGAb in patients with c.d. Material and methods: Fifty-four adults and 7 children with c.d (group A) as well as 47 adults and 7 children without c.d (group B) were enrolled in the study. In all of them serum contents of IgAEmA and IgAtTGAb were measured by indirect immunofluorescence and ELISA methods respectively. The correlation between the antibody levels in serum was calculated by Spearman's corelation test. Results: Among the coeliacs (group A), 18 of whom were on gluten-free diet, IgAEmA in serum was found in 30 cases and IgAtTGAb in 40 cases. In group B no IgAEmA was found and IgAtTGAb was detected in only 4 patients. Specificity of IgAEmA and IgAtTGAb was 100 p.c. and 92.5 p.c. respectively. Sensitivity of IgAEmA and IgATGAb was 52.4 p.c. and 64.0 p.c. respectively. Significant positive correlation between serum IgAEmA and IgAtTGAb ws conrifmed (rss = 0.821, p 0.001).


  9/18

  Tytuł oryginału: Kodeks spółek handlowych a świadczenie usług zdrowotnych.
  Autorzy: Bąk Ewa
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (1) s.44-48, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo


  10/18

  Tytuł oryginału: The influence of controlled hypotension on splanchnic mucosal perfusion using gastric tonometry in patients undergoing resection of meningioma.
  Autorzy: Pakulski Cezary, Nowicki Rafał, Kowalczyk Piotr, Bąk Piotr, Mikulski Krzysztof, Badowicz Beata
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR28-CR30, tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • chirurgia
 • farmacja
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of our research was to evaluate the influence of general anesthesia with controlled nitroglycerin-induced hypotension on splanchnic mucosal perfusion using gastric tonometry. Material/Methods: In six patients (1 female, 5 males, median age 46 years, range 32 - 62) undergoing elective resection of meningiomas, measurements of gastric mucosal perfusion were taken by nasogastric tonometry. Controlled hypotension was initiated after craniotomy and terminated prior to hemostasis procedures. The mean arterial blood pressure (MAP) was maintained 25 - 30 p.c. below initial parameters during controlled hypotension. The adequacy of perfusion was defined by the intramucosal pH (pHi) and the difference between arterial and intramucosal pH (pHGAP). All parameters were analyzed before the induction of controlled hypotension, after the 1st, 2nd, and 3rd hour, and 1 hour after the termination of controlled hypotension. Results: The MAP decreased during controlled hypotension by ca. 26.5 p.c. (min. 21.1 p.c.; max 31.6 p.c.). The lower MAP was accompanied by a statistically significant increase in heart rate. A significant increase from baseline in regional prCO2 was seen after teh 1st, 2nd, and 3rd hour of controlled hypotension. Intramucosal pH values decreased significantly during the same period, from 7.428 ń 0.032 to 7.372 ń 0.015. Despite these statistically significant differences during controlled hypotension, the pH, values were always greater than 7.35, and the pHGAP values were lower than 0.05, which were recognized as being within the normal range. Conclusions: Controlled hypotension allows accurate evaluation of the blood flow quality at the level of microcirculation. Mild controlled hypotension slightly alters splanchnic mucosal perfusion.


  11/18

  Tytuł oryginału: Kardiomiopatia przerostowa. Krwiak śródścienny lewej komory jako powikłanie zawału serca. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Intramural haematoma as a complication of myocardial infarction in a patient with apical hypertrophic cardiomyopathy - a case report.
  Autorzy: Janion Marianna, Wożakowska-Kapłon Beata, Bąkowski Dawid
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.341-346, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A patients with atypical hypertrophic cardiomyopathy and myocardial infarction complicated by intramural haematoma of the left ventricle is presented. The angiographic examination confirmed atherosclerotic etiology of myocardial infarction. The other reasons of myocardial ischemia in a hypertrophic cardiomyopathy are discussed, opinting at multi-factorial pathogenesis of myocardial infarction in this disease. Probable mechanisms of this rare complications and its prognostic value are also analysed.


  12/18

  Tytuł oryginału: Powikłania po leczeniu endodontycznym - przepchnięcie wypełnienia kanałowego.
  Tytuł angielski: Complications after endodontic treatment - overfilling.
  Autorzy: Bąkowicz Roman, Juncewicz Michał
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (6) s.16-20, il., tab., bibliogr. [25] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Czynnik bakteryjny jest główną przyczyną zmian zapalnych tkanek okołowierzchołkowych. W badaniach naukowych podkreśla się również znaczenie czynników niebakteryjnych: termicznych, mechanicznych i alergicznych. Wśród czynników jatrogennych duże znaczenie mają przepchnięcia. Praca przedstawia zagadnienia dotyczące częstości tego powikłania i jego przyczyny. Omówione zostały także czynniki, które mogą mieć wpływ na rokowanie w przypadku przepchnięć, jak stan miazgi i tkanek okołowierzchołkowych przed leczeniem, traumatyzacja tkanek okołowierzchołkowych podczas leczenia, właściwości stosowanych materiałów wypełniających czy lokalizacja przepchnięć.


  13/18

  Tytuł oryginału: Oznaczanie antygenów Helicobacter pylori w kale z zastosowaniem testu Premier Platinum HpSA.
  Tytuł angielski: The detection of Helicobacter pylori antigens in stool with Premier Platinum HpSA test.
  Autorzy: Wiśniewska Monika, Bąk-Romaniszyn Leokadia, Płaneta-Małecka Izabela, Rechciński Tomasz, Płonka Małgorzata, Bielański Władysław, Konturek Stanisław J., Rudnicka Wiesława, Chmiela Magdalena
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.373-376, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Podczas przebiegu zakażeń wywoływanych przez zlokalizowane w nabłonku żołądka pałęczki H. pylori może dochodzić do znaczne koncentracji antygenów tego drobnoustroju w kale. Taka hipoteza opiera się na przypuszczeniu o fekalno-oralnym modelu transmisji zakażenia. Sugeruje się, iż obecność antygenów H. pylori w kale może być wskaźnikiem aktualnego zakażenia tymi bakteriami natomiast ich zanik może świadczyć o skutecznej eradykacji drobnoustrojów. Cel pracy: Celem przeprowadzonych badań było porównanie skuteczności testu PP HpSA ze sktuecznością metod inwazyjnych: RUT, HLO lub nieinwazyjengo testu UBT i badania serologicznego (ELISA, IgG anty-EG), w diagnozowaniu zakażeń wywołwyanych przez H. pylori. Materiałi meotdy: W obecnie przeprowadzonych badaniach do wykrywania zakażeń wywoływanych przez H. pylori zastosowano nieinwazyjny, immunoenzymatyczny test Premier Platinum HpSA-PP HpSA (Meridian Diagnostics, Cincinnati, Ohio USA), przeznaczony do wykrywania antygenów tego drobnoustroju w kale. Test ten opiera się na aktywności poliklonalnych przeciwciał rozpoznających antygeny H. pylori. Wyniki testu PP HpSA odnoszono do wyników testów inwazyjnych: szybkiego testu ureazowego - RUT oraz badania histopatologicznego - HLO lub nieinwazyjengo testu oddechowego z użyciem mocznika znakowanego węglem 13C-UBT i badania serologicznego (ELISA), mającego na celu określenie występowania w surowicach osób badanych przeciwciał klasy IgG przeciwko antygenom ekstraktu glicynowego (EG) wzorcowego szczepu H. pylori CCUG 17874...


  14/18

  Tytuł oryginału: Stymulacja wydzielania pankreastatyny u zdrowych ochotników.
  Tytuł angielski: Pancreastatin secretion stimulation in healthy volunteers.
  Autorzy: Zagórowicz Edyta, Bąk Marianna, Siemińska Jolanta, Muszyński Jacek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1185-1191, il., tab., bibliogr. 17 poz, sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Z badań na modelach zwierzęcych wiadomo, że pankreastatyna (PST), peptyd wydzielany przez liczne komórki neuroendokrynne hamuje wydzielanie insuliny, działa hiperglikemizująco oraz glikogenolitycznie. Niewiele wiadomo na temat fizjologicznej roli PST w metabolizmie węglowodanów. W celu zbadania, jaki bodziec najefektywniej stymuluje wydzielanie PST u człowieka, przeprowadzono cztery różne stymulacje przewodu pokarmowego u 10 zdrowych ochotników: doustne obciążenie glukozą, dożylne obciążenie glukozą, dożylne podanie glukagonu oraz obciążenie standardowym posiłkiem. Radioimmunologicznie zmierzono stężenie pankreastatyny w osoczu w określonych odstępach czasu po każdej stymulacji. Stwierdzono, że doustne oraz dożylne obciążenie glukozą nie zwiększają stężenia pST w osoczu, dożylne podanie glukagonu wywołuje jego spadek, natomiast posiłek powoduje wzrost stężenia PST.

  Streszczenie angielskie: According to animal studies pancreastatin (PST), a peptide that is secreted by numerous neroendocrine cells, inhibits insulin scretion and has a hyperglycaemic and glycogenolytic effect. However, physiologic role of PST in carbohydrate metabolism remains unclear. In order to determine the best stimulus of pST secretion, four different stimulations of GI tract were carried out in 10 healthy volunteers: oral glucose loading test, intravenous glucose loading test, intravenous glucagon infusion and standard meal loading test. Serum PST concentration was measured radioimmunologically at established intervals after each stimulation. It was found that either oral or intravenous glucose loading test do not increase serum PST concentration; intravenous glucagon infusion decreases serum PST concentration and a standard meal increases serum PST concentration.


  15/18

  Tytuł oryginału: A comparative molecular surface analysis (COMSA). A new efficient technique for drug design.
  Autorzy: Polański Jarosław, Gieleciak Rafał, Jarzembek Krystyna, Wyszomirski Mirosław, Bąk Andrzej
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.459-461, il., tab., bibliogr. 8 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Several applications of the COMSA were discussed including a series of the potential anti-HIV drugs and a series of dyes.


  16/18

  Tytuł oryginału: Kolorymetryczne oznaczanie wapnia i magnezu w próbkach naskórka pobranych z miejsc zdrowych i chorych u osób cierpiących na łuszczycę.
  Tytuł angielski: Colorimetric determination of calcium and magnesium in the samples of epidermis taken from sound places and affected with disease of people suffer from psoriasis.
  Autorzy: Bąkowski Wojciech, Bentkowski Witold, Hadas Ewa, Damasiewicz-Bodzek Aleksandra
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.121-127, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opracowano procedurę prostego kolometrycznego oznaczania zawartości jonów wapnia i magnezu w naskórku na poziomie stężeń mikrogramowych (0,1 - 5 ćm/cm3). W ramach zaproponowanej metodyki opracowano sposób mineralizacji próbek przez hydrolizę naskórka w kwasie solnym i spalenie pozostałości w temperaturze 550řC w ciągu 2,5 godziny. Wapń oznaczono z zastosowaniem glioksalo-bis (2-hydroksyanilu) a magnez przy pomocy czerni eriochromowej T. Granice oznaczalności wynosiły ok. 0,1 ćg/ 1 cm3 dla wapnia i ok. 0,3 ćg na 1 cm3 dla magnezu. Opracowane metody zastsowano do badania zawartości obu jonów w naskórku osób chorych na łuszczycę. Wykazano, że u większosci przebadanych chorych zawartość obu metali w naskórku pobranym z odniska chorobowego była około trzykrotnie mniejsza niż w naskórku niezmienionym.

  Streszczenie angielskie: A simple, colometric methods of determination of calcium and magnesium in the sample of epidermis were carried out of on the levels of micrograms concentrations (0,1 - 5ćm/cm3). Procedure for the epidermis samples mineralisation including hydrolysis in hydrochloric acid and combustion in the temperature of 550řC during 2,5 hours was elaborated as a part of the method. Glioksalo-bis-(2-hydroksyanil) and Eriochrome Blac T respectively, were applied for the calcium and magnesium determination. Elaborated methods were used for the determination of both metals ions in the epidermis of people suffer from psoriasis. It has been pointed out than in the most examined cases the contents of the both metals in epidermis taken from the place affected with disease were about three fold lower than in the unaffected epidermis of the some person.


  17/18

  Tytuł oryginału: Albina Żółtowska (1926-2001) - profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Immunopatologii AM w Gdańsku w latach 1977-1996.
  Autorzy: Bąkowska Alicja, Zamorska Barbara, Stępiński Jan, Laval Józefa de, Tymińska Elżbieta
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.517-533, il.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • bibliografia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Żółtowska
 • Albina 1926-2001


  18/18

  Tytuł oryginału: Prawne aspekty badań klinicznych z udziałem ludzi.
  Autorzy: Bąk Ewa
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (3) s.21-23, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: