Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BĄCZKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zastosowanie metody fotogrametrycznej do wykreślania, analizy i oceny krzywej Spee.
Tytuł angielski: The implementation of photogrammetric method to draw, analyse and estimate the Spee curve.
Autorzy: Michalski Wojciech, Bączkowski Bohdan, Sorbian Marcin
Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.35-40, il., bibliogr. 14 poz., sum. - Wielospecjalistyczne sympozjum stomatologiczne Warszawa 19-21.04. 2001
Sygnatura GBL: 305,334

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Krzywa Spee wykreślana dla celów diagnostycznych w płaszczyźnie strzałkowej odzwierciedla kształt powierzchni zwarcia dolnego łuku zębowego. Jako jeden z czynników morfologicznych zgryzu jest ważnym elementem przy jego rekonstrukcji i powinna być zharmonizowana z funkcją układu stomatognatycznego. Stosując technikę fotogrametrii bliskozakresowej określono jej kształt geometryczny za pomocą parametrów dających możliwość oceny porównawczej. Ze względu na różne wartości promieni krzywych zwarcia przy różnych długościach łuku zębowego w celu prostego i porównywalnego oszacowania głębokości krzywizny autorzy proponują stosowanie indeksu krzywej Spee. Rozkład wartości indeksu w 47 zbadanych przypadkach wskazuje na znaczące różnice kształtu potwierdzające opinię, że jest to krzywizna anatomiczna o indywidualnych cechach osobniczych. W wielu pracach zwraca się uwagę na czynnościowy aspekt geometrii krzywej zwarcia i jej wpływ na fizjologię narządu żucia. Prezentowana metoda wykreślania, analizy i oceny krzywej Spee może być przydatna w diagnostyce i rekonstrukcji protetycznej zwarcia.

  Streszczenie angielskie: The Spee curve drawn for diagnostic aims in sagittal plane reflects the shape of occlusion area. As one of morphologic occlusion factor is an important element during its reconstruction and should be harmonized with the function of stomatognathic system. Applying photogrammetric method its geometric shape has been defined by parameters enabling comparative estimation. Taking into account various values of occlusion curve connected with various lenghts of teeth arch for the purpose of easy and comparative estimation of the curvature depth, the authors suggest using the Spee curve index. Disposition of the value in 47 examined cases shows essential differences of the shape confirming the opinion, that it is an anatomic curvature having individual features. In the majority of studies an attention is paid to the functional aspect of occlusion curve geometry and its influence on the masticatory apparatus function. Presented method of drawing, anlysing and estimation of the Spee curve can be useful in diagnostic and reconstruction of the prosthodontic occlusion.


  2/2

  Tytuł oryginału: Geometryczny aspekt powierzchni zwarcia w analizie i ocenie porównawczej.
  Tytuł angielski: A geometric aspect of the articulation surface in analysis and comparable evaluation.
  Autorzy: Michalski Wojciech, Bączkowski Bohdan, Michniowski Zbigniew
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (5) s.264-272, il., bibliogr. 16 poz., sum. - 20 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Licheń 14-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kształt powierzchni zwarcia łuków zębowych można zdefiniować przebiegiem krzywej przestrzennej przechodzącej przez kolejne punkty kontaktu okluzyjnego zębów przeciwstawnych. Celem pracy było określenie cech geometrycznych umożliwiających funkcjonalną analizę oraz ocenę zróżnicowania kształtu jego powierzchni. Badaniom porównawczym poddano modele diagnostyczne uzębienia 32 wyselekcjonowanych przpadków spełniających kryteria akceptowalnych warunków zwarcia. Z wykorzystaniem techniki bliskozakresowej fotogrametrii cyfrowej przeprowadzono komputerową analizę i ocenę przestrzennego rozmieszczenia guzków policzkowych żuchwy w dwóch płaszczyznach. W projekcji strzałkowej i poziomej dokonano matematycznej aproksymacji łuku kołowego względem ich szczytów zgodnie z koncepcją von Spee'go oraz sferycznej teorii Monson'a. Charakterystykę geometrii powierzchni zwarcia określono względem płaszczyzny zwarcia bezwymiarowymi parametrami: indeksem łuku krzywej Spee i wskaźnikiem jego głębokości oraz indeksem łuku sfery Monson'a i wskaźnikiem skrócenia jego promienia. Poprzez porównanie wartości oznaczonych parametrów po obu stronach łuku zębowego, oceniono symetrię funkcjonalnego rozmieszczenia guzków zwarciowych względem osi przebiegających przez środek jej sferycznej powierzchni. W badaniach nawiązano do stożka zgryzowego Cieszyńskiego oraz krzyża symetroskopu Kantorowicza. Rozkład wartości parametrów w porównywanych przypadkach wskazywał nie tylko na zindywidualizowaną topografię przebiegu przestrzennej krzywej zwarcia, ale także na występujące różnice w jej kształcie pomiędzy stronami łuku zębowego.

  stosując format: