Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BĄCZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Problemy otolaryngologiczne w schorzeniach genetycznych
Autorzy: Hassmann-Poznańska Elżbieta, Topolska Małgorzata, Bączek Maria
Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.36-39 - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Principal component analysis of patient variables as an objective method of treatment evaluation in adolescent idiopathic scoliosis.
  Tytuł polski: Analiza składników głównych jako obiektywny sposób oceny leczenia skoliozy idiopatycznej.
  Autorzy: Buciński Adam, Kowalski Ireneusz M., Zarzycki Daniel, Bączek Tomasz, Nasal Antoni, Kaliszan Roman
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.61-68, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Analiza składników głównych (PCA - principal component analysis) została wykorzystana do oceny strategii terapeutycznej leczenia skoliozy idiopatycznej. Analiza PCA została przeprowadzona na dużym zbiorze wskaźników klinicznych. Metoda pozwoliła na ocenę złożonych zależności między zmiennymi charakteryzującymi pacjentów, chorobę i postępowanie terapeutyczne. Materiał i metody. Studia przeprowadzono na grupie 294 pacjentów, których charakteryzowały 137 zmienne. Wszystkich pacjentów poddano standardowej procedurze rehabilitacyjnej, przy czym 180 z nich było dodatkowo leczonych metodą elektrostymulacji LESS (lateral electrical surface stimulation). Macierz 137 zmiennych x 294 przypadki została poddana analizie składników głównych za pomocą programu Statistica (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA). Wyniki. Wyekstrahowane trzy składniki główne, PC1, PC2 i PC3 opisały 13 proc. całkowitej zmienności próby. Wyraźne zróżnicowanie położeń punktów w przestrzeni wyznaczonej przez trzy pierwsze składniki główne interpretowano w kategoriach podobieństw (różnic) między przypadkami. Wnioski. Wykazano, że postępowanie terapeutyczne włączające elektrostymulację LESS pozytywnie wpływa na leczenie skoliozy idiopatycznej.

  Streszczenie angielskie: Background. An advanced multivariate data processing method, principal component analysis (PCA), was demonstrated to provide an objective evaluation of treatmetn strategy by making use of large collections of routine clinical parameters of adolescent idiopathic scoliosis patients. The method allowed for detection of complex systematic relationships between diverse patient, disease and treatment variables. Material and methods. Two hundred ninety four patients with adolescent idiopathic scoliosis were the subject of the study for whose one hundred thirty seven disease and treatment variables were determined. It was revealed by PCA that a lateral electrical surface stimulation (LESS) treatment positively affected the outcome of adolescent idiopathic scoliosis. A matrix of 294 x 137 data points was analyzed by PCA employing a commercially available statistical softwar and a personal computer. All the 294 patients underwent standard rehabilitation procedure and 180 of them were subjected additionally to LESS treatment. Results. Three principal components, PC1, PC2 and PC3, were extracted which accounted cumulatively for 13 p.c. of the variance of the data analyzed. An apparent clustering of the variables and a clear cut clustering of the patients were observed, which have been interpreted in terms of similarity (dissimilarity) of the variables and of the patients. Principal component analysis has been recommended as a new promising altlernative to classical regression analysis of multivariable clinical data. By means of PCA practically useful systematic information may be extracted from large sets of data otherwise hardly interpretable in comphrehensive physical terms...


  3/6

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych elementów jakości życia chorych po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego.
  Autorzy: Eysymontt Zbigniew, Białkowska Bożena, Bączek Zbigniew, Zagórska Krystyna
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.71-81, tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena jakości życia chorych w okresie pół roku od zabiegu pomostowania naczyń wieńcowych oraz identyfikacja czynników przedoperacyjnych, które mają związek z uzyskaną jakością życia w pół roku po operacji i rehabilitacji poszpitalnej. Do badania zakwalifikowano 46 osób: trzy kobiety i czterdziestu trzech mężczyzn w wieku średnio 56,3 roku. Przed zabiegiem i dwukrotnie w trakcie rehabilitacji wykonywano test wysiłkowy wg protokołu Bruce'a. Wydolność i natężenie bólu wieńcowego oceniano za pomocą skal NYHA i CCS, a jakość życia wykorzystując kwestionariusz SF-36, kwestionariusz oceny lęku STAI oraz kwestionariusz specyficzny dla chorych po zabiegu opracowany przez zespół autora. Oceniono wartości uzyskanych parametrów na poszczególnych etapach badania oraz zależności uzyskanej jakości życia od cech przedoperacyjnych. Zaobserwowano stopniową poprawę jakości życia po opearcji, największą w pierwszym okresie po zabiegu. Uzyskana jakośc życia miała związek z następującymi parametrami przedoperacyjnymi: lepszą jakością życia, niższym poziomem lęku i lepszym samopoczuciem psychicznym, oraz rzadzymi skargami na bóle i obrzęki kończyn dolnych lub zaburzenia snu przed operacją. Takie zależności potwierdzają inni autorzy wykazując, że jakość życia po zabiegu pomostowania naczyń wieńcowych zależy w dużym stopniu nie tylko od parametrów klinicznych, ale także stanu psychicznego przed operacją i niektórych stałych cech osobowych chorego. Te informacje mogą mieć wpływ na wybór metody leczenia choroby niedokrwiennej serca.


  4/6

  Tytuł oryginału: Ocena dostępności biologicznej furosemidu z preparatu Furosemidum tabl. 40 mg w porównaniu z odpowiednikiem leku badanego.
  Tytuł angielski: Bioavailability of furosemide from Furosemidum tablets 40 mg.
  Autorzy: Kaliszan Roman, Rynkiewicz Andrzej, Deptulski Tadeusz, Siluk Danuta, Haber Piotr, Markuszewski Michał, Bączek Tomasz, Dąbrowska Aleksandra, Nasal Antoni, Damasiewicz Barbara, Radwańska Aleksandra, Frąckowiak Teresa
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (2) s.37-39, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The bioequivalence of Furosemidum tabl. 40 mg (POLPHARMA S.A.) in comparison with reference tablets 40 mg was investigated in a randomized, two-way crossover study following single dose oral administsration in nineteen healthy volunteers. Sserum concentrations of furosemide were analzed by HPLC with spectrofluorimetric detection. No statistically significant differences between pharmacokinetic parameters of studied formulations were found. It is has been postulated that both the preparations are bioequivalent.


  5/6

  Tytuł oryginału: Distribution of naproxen, dibenzepin and promazine in various tissues after acute overdosage.
  Tytuł polski: Dystrybucja naproksenu, dibenzepiny i promazyny w różnych tkankach organizmu człowieka po ostrym przedawkowaniu.
  Autorzy: Bączek Tomasz, Kaliszan Michał, Szpiech Beata
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (2) s.153-158, tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oznaczono stężenia naproksenu, dibenzepiny i promazyny w różnych tkankach organizmu człowieka post mortem po ostrym przedawkowaniu leków, z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Porównano stężenia badanych leków zmierzone we krwi, soku żołądkowym, mózgu, wątrobie i nerkach. Oceniono dystrybucję leków w poszczególnych tkankach. Dystrybucję odniesiono do parametru lipofilności, log P (logarytm ze współczynnika podziału n-oktanol/woda) badanych leków. Znaleziono względną korelację pomiędzy poziomem leków w krwi i ich lipofilnością. Relacje pomiędzy stosunkami stężenia leku w różnych tkankach i wartościami log P nie są jednak jednoznaczne i wskazują na możliwość wstępowania specyficznego mechanizmu transportu przez błony biologiczne podczas procesu dystrybucji, obok dyfuzji biernej. Wysokie stężenie dibenzepiny i promazyny w mózgu były prawdopodobnie przyczyną śmierci ofiary.

  Streszczenie angielskie: Concentration of naproxen, dibenzepin and promazine in blood, gastric juice, brain, liver and kidney was determined in biological material taken post morten after acute overdosage, from a female aged 31, by means of high performance liquid chromatography (HPLC). Distribution of the drugs was related to their lipophilicity parameter, log P (logarithm of n-octanol-water partition coefficient). Blood levels of the drugs seemed to correlate with their lipophilicity. However, the relations between drug concentration ratios in different tissues and log P are not straightforward and indicate that not only passive diffusion but also some specific membrane tranport mechanisms are involve in distribution. High concentrations of dibenzepin and promazine in the brain were the most probable cause of death of the suicide.


  6/6

  Tytuł oryginału: Principal component analsyis of patient variables as an objective method of classification of thyroid disorders.
  Tytuł polski: Analiza składników głównych jako obiektywny sposób klasyfikacji schorzeń tarczycy.
  Autorzy: Buciński Adam, Krysińska Iwona, Sowiński Jerzy, Bączek Tomasz, Kaliszan Roman
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.123-136, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Analiza składników głównych (principal component analysis, PCA) wykorzystana została do obiektywnej klasyfikacji pacjentów ze schorzeniami tarczycy. Analiza PCA została przeprowadzona na dużym zbiorze parametrów klinicznych. Metoda pozwoliła na ocenę złożonych zależności pomiędzy zmiennymi charakteryzującymi pacjentów i choroby, w konsekwncji umożliwiając klasyfikację poszczególnych schorzeń tarczycy. Studia przeprowadzono na grupie 230 pacjentów cierpiących na sześć schorzeń tarczycy. Pacjentów charakteryzowało 6 zmiennych, włączając płeć, wiek i oznaczony we krwi poziom pięciu hormonów. Macierz 230 x 6 została poddana analizie składników głównych wykorzystując komercyjnie dostępny program statystyczny i komputer osobisty. Wyekstrahowane dwa składniki główne, PC1 i PC2, opisują 63,09 proc. całkowitej zmienności próby. Wyraźne zróżnicowanie położeń punktów w przestrzeni wyznaczonej przez dwa pierwsze składniki główne interpretowano w kategoriach podobieństw (różnic) między przypadkami.

  Streszczenie angielskie: An advanced multivariate data processing method, principal component analysis (PCA), was demonstrated to provide an objective classification of patients with tyroid disorders by making use of large collections of routine clinical parameters of patients. The method allows for detection of complex systematic relationships between diverse patient and disease variables and hence for the classification of individual thyroid disorders. Two hundred thirty patients with six kinds of thyroid disorders were subjected to the study for whose seven variables including sex, age and blood level of five hormones were determined. A matrix of 230 x 7 data points was analyzed by PCA employing commercially available statistical software and a personal computer. Two principal components, PC1 and PC2, were extracted which accounted cumulatively for 63.09 p.c of the variance in the data set. A clear-cut clustering of patients have been observed, which are interpreted in terms of similarity (dissimilarity) of the variables and of the patients.

  stosując format: