Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: AYDIN
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Interrelation of cytokines and their association with acute phase proteins in Hodgkin's disease and in rheumatoid arthritis.
Tytuł polski: Współzależność cytokin i ich związek z białkami ostrej fazy w chorobie Hodgkina i reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Autorzy: Karter Y[esari], Uzun H., Tunckale A., Aydin S., Ertrk N. T., Aran S., Yaldiran A., ™ztrk E.
Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (1) s.25-28, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,209

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kilka cytokin uznano za silne immunologiczne mediatory w chorobie Hodgkina (HD) i w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RA). Wykorzystując metodę ELISA określono stężenia cytokin -IL-1á, IL-6, TNFŕ i białek o strej fazy, a w tym CRP, á2-mikrogloulinę, ceruloplazminę, ferrytynę, fibrynogen i haptoglobinę w grupie chorych z HD nieleczonych (6 kobiet, 7 mężczyzn, śr. wiek 34 +/- 16) i z RA (7 kobiet i 5 mężczyzn, śr. wiek 43 +/- 12). Charakteryzowali się oni zwiększonym wskaźnikiem opadania erytrocytów (102,60 +/- 23 mm/h i 103,72 +/- 15,09 mm/h - odpowiednio.Poszukowano koreloacji i związku badanych cytokin z białkami ostrej fazy. W analizie statystycznej zastosowano metodę ANOVA i metodę korelacji. Stężenia IL-1 zaró no u chorych na HD (f26,17 +/- 33,00 pg/ml), jak i z RA (26,04 +/- 22,67 pg/ml) były znamiennie większe niż w grupie kontrolnej (3,58 +/- 0,15 pg/ml) (p 0.001). Średnie stężeneia IL-6 i TNFŕ u chorych na HD wynosiły 89,6 +/- 104,36 pg/ml i 77,52 +/- 32,14 pg/ml - odpowiednio, przy wartościach w grupie kontrolnej 3,53 +/- 0,93 pg/ml i 6,35 +/- 2,29 pg/ml (p 0,001). Podobnie u chorych na RA wartości IL-6 wynosiły 66,52 +/- 109,32 pg/ml TNFŕ 71,30 +/- 18,60 pg/ml. U chorych na HD stężenia á2-mikroglouliny (5,83 +/- 5,26 mg/l), CRP (9,25 +/-5.69 mg/l) i haptoglobiny (370,12 +/- 326,19 mg/dl) były znamiennie większe. Podobne zmainy stwierdzono u chorych na RA, u których stężenie á2-mikroglobuliny (6,58 +/- 7,89 mg/l), CRP (9,98 +/- 5.36 mg/l), ceruloplazminy (66,50 +/- 88,85 mg/dl) i fibrynogenu (483,09 +/- 173,72 mg/dl) były rówież znamiennie większe. Wykazano liniową korelację...m


  2/2

  Tytuł oryginału: Hypokalemic quadriparalysis and respiratory arrest due to Sj”gren's syndrome.
  Tytuł polski: Hipokaliemiczne porażenie czterokończynowe i zatrzymanie oddechu w następstwie zespołu Sj”grena.
  Autorzy: Yesari Karter, Aydin Tunckale, Nurver T. Ertrk, Isil T. Bavunoglu, Asli Curgunlu, Esin ™ztrk
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (3) s.205-207, il., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Porażenie hipokaliemiczne jest rzadkim objawem zespołu Sj”grena (ZS). Jest częściej obserwowane u chorych z pierwotnym ZS, może poprzedzać zespół suchości i może służyć za marker kliniczny poważniejszej choroby nerek u chorych z pierwotnym ZS i kwasicą kanalikowo-nerkową (KKN). Opisano przypadek 19-letniej kobiety z Turcji, przyjętej z hipokaliemicznym porażeniem czterokończynowym, zatrzymaniem oddechu i bradykardią zatokową. Oceniając kwasicę metaboliczną u tej chorej, autorzy stwierdzili, że była ona wynikiem KNN typu I (KKN dystalna) w następstwie istnienia ZS.

  Streszczenie angielskie: Hypokalemic paralysis is a rare manifestation of Sj”gren's syndrome (SS). It is seen more often in patients with primary SS, may precede the sicca compelx and may serve as a clinical marker for more severe renal disease in patients who have primary SS and renal tubular acidosis (RTA). We describe the case of a 19-year-old girl from Turkey who presented with hypokalemic quadriparalysis, respiratory arrest and sinus bradycardia. Evaluating the metabolic accidosis in the girl, we found that it was the results of type I RTA (distal RTA) due to the existence of SS.

  stosując format: