Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: APOZNAŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ocena przydatności klincznej badań przepływów cewkowych u dzieci w schorzeniach układu moczowego.
Tytuł angielski: Uroflowmetry in children with urinary tract dysfunction.
Autorzy: Apoznański Wojciech, Chrzan Rafał
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.45-49, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Badanie przepływu cewkowego jest stosowane w diagnostyce schorzeń układu moczowego od lat pięćdziesiątych XX wieku. Głównym pytaniem, jakie nasuwa się na podstawie poczynionych już obserwacji, jest zakres norm badanych wskaźników, co ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci. Cel pracy. Ocena przydatności badania uroflowmetrycznego w diagnostyce niektórych schorzeń układu moczowego u dzieci. Materiał i metoda. Spośród 2638 pacjentów w sposób losowy wybrano 378 osób. Pacjentów podzielono na trzy grupy w zależności od rozpoznania klinicznego. Oceniono wskaźniki przepływu cewkowego dla obu płci we wszystkich przedziałach wiekowych w zależności od rozpoznania klinicznego. Wyniki. Wśród badanych pacjentów 93 było diagnozowanych z powodu zakażenia układu moczowwego, 90 z powodu odpływu pęcherzowo-moczowodowego. 195 pacjentów stanowiło grupę kontrolną. Porównano wskaźniki badania uroflowmetrycznego we wszystkich grupach, nie stwierdzając istotnej statystycznie różnicy przy poziomie istotności p 0,05. Wnioski. Wyniki badania uroflowmetrycznego nie są charakterystyczne dla określonej jednostki chorobowej, a zakres norm w danym wieku jest bardzo szeroki.

  Streszczenie angielskie: Background. Uroflowmetry is well known diagnostic procedure since 50's of the previous century. Since the beginning the most important question was what is the accurate range of the results of uroflowmetric parameters. Miskolc, Liverpool and Siroky's normograms related to sex, age of the patient or his body mass index are the most popular and wide used in clinical practice. Objectives. The aim of the trial was to find correlation between uroflowmetric parameters and the most common urinary tract diseases. Material and method. Random selection was done to choose 378 of 2638 children examined during 7 years at the Department. For boys and girls three groups were subdivided according to the final diagnosis. Results. There were 16 boys with vesico-ureteral reflux, 9 boys with urinary tract infection and 105 without significant urinary tract disorder and 74, 84 and 90 girls in each group respectively. The range of age was 3-15 years (average - 9.2, Me - 9 years). We analysed the standard parameters of the uroflowmetric protocol. There was no statistically significant difference between the groups for both sexes (p 0.05). Conclusions. The results of the uroflowmetric examination are very individual. We didn't reveal any characteristic findings of the examination in different urinary tract disorders.


  2/4

  Tytuł oryginału: Analiza aktywności acetylocholinoesterazy w pęcherzu moczowym u mężczyzn z objawami przeszkody podpęcherzowej.
  Tytuł angielski: The activity of ACHE in bladder muscle of the patients with bladder outflow obstruction.
  Autorzy: Szydełko Tomasz, Apoznański Wojciech, Woźniak Zdzisław, Kołodziej Anna, Dembowski Janusz, Zdrojowy Romuald, Niezgoda Tadeusz, Kasprzak Jarosław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.53-56, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Autorzy oceniali aktywność układu parasympatycznego pęcherza moczowego u chorych na łagodny rozrost stercza, u których wyłuszczono gruczolak stercza metodą Hryntschaka. Oceny dokonano w sposób pośredni, analizując aktywność acetylocholinoesterazy w mięśniówce pęcherza moczowego, pobranej w trakcie zabiegu operacyjnego z okolicy szczytu pęcherza. Materiał i metoda. Oznaczenia wykonano u 13 pacjentów operowanych z powodu łagodnego rozrostu stercza. Grupę kontrolną stanowili chorzy na raka pęcherza moczowego poddani cystektomii, u których przed operacją nie stwierdzono zaburzeń oddawania moczu o typie przeszkody podpęcherzowej ani dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych. Skrawki zamrażano w ciekłym azocie, a następnie poddawano reakcji z przeciwciałem monoklonalnym przeciwko acetylocholinoesterazie. Intensywność reakcji oceniano w sposób półilościowy. Wyniki. Wykazano znaczne zwiększenie aktywności acetylocholinoesterazy w mięśniówce pęcherza moczowego chorych na łagodny rozrost stercza w porównaniu z chorymi stanowiącymi grupę kontrolną. Wnioski. Aktywność ACHE w mięśniówce pęcherza moczowego może być czynnikiem pozwalającym przewidzieć skuteczność leczenia operacyjnego pacjentów leczonych z powodu łagodnego rozrostu stercza oraz wyłonić grupę chorych, wymagających farmakologicznego leczenia uzupełniającego.

  Streszczenie angielskie: The objective. The authors evaluated the activity of the parasympathetic system of the urinary bladder in patients with BPH, who were treated with Hryntschak method. The indirect evaluation was based on the analysis of ACHE activity in bladder muscle, a sample of which was taken during the operation from the bladder top area. Material and method. Evaluations were made in 13 patients operated on because of BPH. The control group consisted patients with bladder bancer in whom no storage and voiding syndromes were detected before the operation and who underwent cystectomy. Samples were frozen in liquid nitrogen and then treated with mononuclear antibody against ACHE. The intensity of the reaction was assessed semiquantitatively. Results. ACHE was found to be more active in bladder muscle of patients with BPH. Conclusions. ACHE activity in bladder muscle may be used as a prognostic of surgical success and thus it may serve to select patients for additional parasympathiolyitic treatment.


  3/4

  Tytuł oryginału: Rak pęcherza moczowego u 9-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: Bladder cancer in 9-years old boy.
  Autorzy: Apoznański Wojciech, Szydełko Tomasz, Zaleska-Dorobisz Urszula
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.409-411, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Nowotwory wywodzące się z nabłonka przejściowego występują u dzieci rzadko i dobrze poddają się leczeniu. Autorzy przedstawiają przypadek 9-letniego chłopca, u którego rozpoznano w pęcherzu moczowym raka wywodzącego się z nabłonka przejściowego, w stopniu zaawansowania pT1aNxMoG1. Opisano rozpoznanie i zastosowane leczenie. Prześledzono dostępną literaturę dotyczącą tego zagadnienia. W ciągu dwóch lat od operacji nie stwierdzono w kontrolnych badaniach cystoskopowych wznowy procesu nowtoworowego.

  Streszczenie angielskie: Neoplasmas rising from epithelial tissue are very rare in children and treatment results are much beter than in adults. The authors present case report of bladder carcinoma in 9-years old boy of clinical stage pT1aNxMoG1, especially mode of diagnosis and treatment. Follow-up of 2 years is exellent.


  4/4

  Tytuł oryginału: Czynność dolnych dróg moczowych u dzieci z zakażeniami układu moczowego.
  Tytuł angielski: Lower urinary tract function in children with urinary tract infection.
  Autorzy: Apoznański Wojciech, Chrzan Rafał, Patkowski Dariusz, Siekanowicz Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.279-281, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ciągu ostatnich 10 lat obserwuje się znaczny wzrost liczby wykonywanych badań przepływów cewkowych u dzieci w diagnostyce schorzeń dolnych dróg moczowych. Badanie to stosuje się również w poszukiwaniu przyczyn zakażeń układu moczowego. Celem pracy była próba ustalenia zależności pomiędzy infekcjami układu moczowego a parametrami przepływu cewkowego ocenianymi w badaniu urolfowmetrycznym. Spośród pacjentów Pracowni Badań Urodynamicznych Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej przeanalizowano wybraną losowo grupę 379 osób. Oceniano typowe parametry badania uroflowmetrycznego u dzieci z zakażeniem układu moczowego (ZUM) w odniesieniu do grupy kontrolnej (GK). Przeprowadzono analizę statystyczną dla porównania wyników w obu grupach. W badanej grupie znalazło się 94 pacjentów w wieku 5 - 15 lat (średnia 9,1 lat, Me - 9 lat) z pierwotnym ZUM (84 dziewczynki i 10 chłopców). Grupę kontrolną stanowiło 195 pacjentów (średni wiek 9,6 lat). Szczegółowej analizie poddano objętość oddawanego moczu, zaleganie po mikcji, maksymalny i średni przepływ cewkowy oraz czas mikcji. Wyniki przedstawiono jako średnią oraz odchylenie standardowe dla każdego z tych parametrów. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy pomiędzy badanymi wielkościami przy poziomie istotności p 0.05.

  Streszczenie angielskie: During the last decade more and more urodynamic studies in children have been performed as a step in diagnostic process of urinary tract diseases in children. Such a procedure is done to diagnose a cause of urinary tract infection as well. The aim of our study was to evaluate uroflowmetric parameters in children with urinary tract infections and try to find typical signs. Among the children examined at the Department as an out-patient we randomly selected the group of 379 patients. There were 94 patients afflicted with urinary tract infection without any special predisposing factors. The range of age was 5 - 15 years (ave - 9.1, Me - 9). There were 84 girls and 10 boys. A control group consisted of 195 patient in the range of age 5 - 16 years (ave 9.6). We analised standard parameters of the uroflowmetric protocol (maximal and average flow, urinary bladder volume, residual volume, and time flow). Results were presented as average (X) and standard deviation (SD). There was no statistically significant difference between both group (p 0.05).

  stosując format: