Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ANTOSZCZUK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Edukacja zdrowotna najmłodszych - dzieci w wieku przedszkolnym w programie promocji zdrowia.
Tytuł angielski: Wholesome education younger - children in preschool age in programme of promotion of health.
Autorzy: Antoszczuk Gabriela
Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.17-19, tab., bibliogr. 2 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
Sygnatura GBL: 301,109

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Edukacja zdrowotna, traktowana jako proces ciągły, powinna obejmować zarówno treści dydaktyczne dotyczące zdrowia, jak i wspierające ją działania wychowawczo-opiekuńcze. Przedszkole to podstawowe, obok rodziny, miejsce wychowaczego oddziaływania. Poznanie dziecka i zrozumienie jego zachowań zdrowotnych jest podstawą forumułowania skutecznych programów edukacji zdrowotnej. Przedmiotem podjętych w pracy badań jest poziom wiedzy na temat zdrowia dzieci w wieku sześciu lat oraz poziom sprawności fizycznej. Celem poznawczym pracy jest określenie poziomu wiedzy o zdrowiu i poziomu sprawności fizycznej dzieci w wieku sześciu lat. Celem praktycznym pracy jest sprawdzenie skuteczności przedszkolnego programu wychowania zdrowotnego jako propedeutyki szkolnej edukacji zdrowotnej. Podstawową metodą badawczą był sondaż diagnostyczny i test sprawności fizycznej. Zastosowaną techniką badawczą był wywiad i próby sprawności w zakresie siły, mocy i zwinności. Terenem badań było wrocławskie przedszkole objęte Programem Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia. Badania były przeprowadzone w maju 2000 roku. Zebrany materiał badawczy upoważnia do wnioskowania, iż: 1. Badane dzieci utożsamiają pojęcie zdrowia z brakiem choroby. 2. Większość badanych dzieci zna działania służące zdrowiu i wie do czego potrzebna jest gimnastyka. 3. Poziom sprawności fizycznej badanych dzieci jest zadowalający.

  Streszczenie angielskie: Wholesome education treated as continuous process should embrace both didactic contents relating healths, as and supporting her activities educational. Nursery school is basic close by families place educational. Get to know of child and understanding his of wholesome behaviours is base of formulating of efficient programmes of wholesome education. Object undertaken in work of researches is level of knowledge on theme of health of children in age six years and level their physical efficiencies. Aim of cognitive work is qualification of level of knowledge about health and of level of physical efficiency in age six years. Aim of physical composition is check of efficiency preschool programme of education wholesome as school propaedeuticses health education. Basic investigative method was sounding diagnostic and test of physical efficiency. Used investigative technics was interview and tests of efficiency in range of power and agility. Ground of researches was nursery school in Wrocław which is in network nursery school with have Programme of Promotion of Health. Research was in May 2000 of year. Assembled investigative materila autorizes to inferences that: 1. Investigated of children understanding health only with lach of illness. 2. Most examined of children knows activities servante to health and knows why they need gymnastics. 3. Level physical efficiencies examined of children is satisfactory.

  stosując format: