Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ANTOSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Hydroterapia i ozonoterapia nieinwazyjna w profilaktyce i leczeniu niektórych chorób
Opracowanie edytorskie: Marciniak Mieczysław (red.), Antoszewski Zygmunt (red.), Zamlewski Waldemar (tł.).
Źródło: - [Łódź, b.m.w. 2002], 136 s. : il., tab., bibliogr. 96 poz., 23 cm. - Tekst częściowo tłum. z jęz. niem
Sygnatura GBL: 745,806

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • rehabilitacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/15

  Tytuł oryginału: Aktualne poglądy na rozwój raka endometrium przedstawione na XXVI Kongresie Międzynarodowej Akademii Patologii w Montrealu.
  Tytuł angielski: Current opinions on the development of endometrial cancer after XXVI Congress of the International Academy of Pathology in Montreal.
  Autorzy: Antosz Zbigniew S.
  Źródło: Ginekol. Położ. 2002: 2 (3) s.49-53, il., tab., bibliogr. 21 poz. - 26 Kongres Międzynarodowej Akademii Patologii Montreal 16-21.09. 2006 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,807

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy zaprezentowano aktualne poglądy dotyczące rozwoju raka endometrium, które zostałyprzedstawione podczas XXVI Kongresu Międzynarodowej Akademii Patologii w Montrealu.

  Streszczenie angielskie: Current opinions on the development of endometrial cancer from XXVI Congress of the InternationalAcademy of Pathology in Montreal are presented in the paper.


  3/15

  Tytuł oryginału: Immunoglobulina E i układ dopełniacza w wyprysku atopowym i kontaktowym u chorych z nadwrażliwością na nikiel.
  Tytuł angielski: Immunoglobulin E and complement in patients with contact allergy to nickiel suffering from atopic and contact eczema.
  Autorzy: Obtułowicz Krystyna, Kapusta Maria, Antoszczyk Grażyna, Obtułowicz Aleksander
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.427-429, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania było określenie udziału IgE, krążących kompleksów immunologicznych i aktywności układu dopełniacza w alergicznym wyprysku kontaktowym i atopowym u chorych ze skórną nadwrażliwością na nikiel. Badania wykonano u 30 chorych w wieku 18-53 lat cierpiących z powodu wyprysku kontaktowego (15 chorych) i atopowego (15 chorych) z dodatnim testem skórnym na nikiel. U badanych oznaczano stężenie całkowite IgE i swoistych IgE dla roztoczy, tymotki, brzozy, bylicy, stężenie krążących kompleksów immunologicznych oraz aktywność C1inh i aktywność układu dopełniacza w teście CH50. Wykazano wzrost stężenia krążących kompleksów u 80 p.c. chorych obu grup, wzrost całkowitego stężenia IgE u 50 p.c. chorych z wypryskiem atopowym i 25 p.c. z wypryskiem kontaktowym. Nie wykazano zmian w aktywności C1nh i wartości CH50 w obu grupach chorych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was estimation of the IgE value, circulating immunocomplexes and the activity of complement system in allergic contact as well as atopic dermatitis in patients with skin nickel hypertensitivity. The study was done in 30 patients in the age range of 18-53 yrs suffering from allergic contact dermatitis (15 patients) and atopic dermatitis (15 patients) with positive skin patch test to nickel. The concentration of total IgE as well as specific IgE to mites, Phleum, Betula, Artemisia and the concentration of circulating complexes in the serum of patients were estimated. The activity of C1inh and CH50 was estimated in plasma of the patients. The results of the study indicated an increase of concentration of circulating immuno-complexes in 80 p.c. of the patients of both groups, an increase of total IgE in 50 p.c. of patients with atopic dermatitis and in 25 p.c. of the patients with contact dermatitis. There were no changes in the activity of C1inh and the value of CH50 in both groups of patients.


  4/15

  Tytuł oryginału: Układ dopełniacza u chorych z astmą oskrzelową IgE-zależną i IgE-niezależną.
  Tytuł angielski: Complement system in patients with IgE related and non IgE related bronchial asthma.
  Autorzy: Obtułowicz Krystyna, Kapusta Maria, Antoszczyk Grażyna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.430-432, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W grupie 32 chorych z astmą oskrzelową IgE zależną i IgE niezależną wykonano w okresie objawów choroby badania hemolitycznej aktywności układu dopełniacza w teście 50 proc. hemolizy oraz badania aktywności inhibitora C1 esterazy (C1INH). U 60 proc. chorych z astmą atopową i 45 proc. chorych z astmą nie atopową stwierdzono obniżenie aktywności hemolitycznej dopełniacza. Aktywność inhibitora C1 esterazy była także obniżona u 80 proc. chorych z astmą atopową i u 40 proc. chorych z astmą nie atopową. Zmiany w aktywności układu dopełniacza nie były zależne od IgE zależności astmy ani od tolerancji aspiryny przez badanych chorych. Badania kontrolne wykonane w remisji choroby u 11 chorych z obniżonymi w okresie zaostrzenia objawów wartościami aktywności hemolitycznej dopełniacza i aktywności C1 INH wykazały wzrost tych parametrów jednak bez cech normalizacji.

  Streszczenie angielskie: The studies were performed in 32 patients in the age range of 17-58 years suffering from bronchial asthma in the exacerbation period of their illness. 16 patients suffered from IgE related/atopic and 16 from IgE non IgE realted/nonatopic bronchial asthma. The complement haemolytic activity (CH50) and the activity of C1 inhibitor (C1 INH) were measured in the plasma. In 60 p.c. of patients with IgE related asthma and in 45 p.c. of patients with non IgE realted asthma we stated decrease of CH50. The activity of C1INH also was decreased in 80 p.c. of patients with atopic asthma and in 40 p.c. of patients with nonatopic asthma. The observed changes were not realted to aspirine tolerance as well as to IgE mediation of their illness. Control examinations of theses parameters repeated during remission of asthma symptoms in 11 patients with low values during the exacerbation of the illnes (in 5 patients with atopic and in 6 with non-atopic asthma) revealed an increase of their values; however without features of normalisation.


  5/15

  Tytuł oryginału: Limfocyty B z przewlekłej białaczki limfocytowej - klonalność i markery różnicowania : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Antosz Halina; Akademia Medyczna Zakład Genetyki w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, [2], 195 s. : il., tab., bibliogr. 436 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,946

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  6/15

  Tytuł oryginału: Nikiel jako alergen w schorzeniach skóry : praca doktorska
  Autorzy: Antoszczyk Grażyna, Obtułowicz Krystyna (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Medycyny Pracy i Chorób Środowiskowych, Zakład Alergologii Przemysłowej w Krakowie
  Źródło: 2002, [3], 92 k. : il., tab., bibliogr. 164 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20129

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/15

  Tytuł oryginału: Edukacja zdrowotna najmłodszych - dzieci w wieku przedszkolnym w programie promocji zdrowia.
  Tytuł angielski: Wholesome education younger - children in preschool age in programme of promotion of health.
  Autorzy: Antoszczuk Gabriela
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.17-19, tab., bibliogr. 2 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Edukacja zdrowotna, traktowana jako proces ciągły, powinna obejmować zarówno treści dydaktyczne dotyczące zdrowia, jak i wspierające ją działania wychowawczo-opiekuńcze. Przedszkole to podstawowe, obok rodziny, miejsce wychowaczego oddziaływania. Poznanie dziecka i zrozumienie jego zachowań zdrowotnych jest podstawą forumułowania skutecznych programów edukacji zdrowotnej. Przedmiotem podjętych w pracy badań jest poziom wiedzy na temat zdrowia dzieci w wieku sześciu lat oraz poziom sprawności fizycznej. Celem poznawczym pracy jest określenie poziomu wiedzy o zdrowiu i poziomu sprawności fizycznej dzieci w wieku sześciu lat. Celem praktycznym pracy jest sprawdzenie skuteczności przedszkolnego programu wychowania zdrowotnego jako propedeutyki szkolnej edukacji zdrowotnej. Podstawową metodą badawczą był sondaż diagnostyczny i test sprawności fizycznej. Zastosowaną techniką badawczą był wywiad i próby sprawności w zakresie siły, mocy i zwinności. Terenem badań było wrocławskie przedszkole objęte Programem Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia. Badania były przeprowadzone w maju 2000 roku. Zebrany materiał badawczy upoważnia do wnioskowania, iż: 1. Badane dzieci utożsamiają pojęcie zdrowia z brakiem choroby. 2. Większość badanych dzieci zna działania służące zdrowiu i wie do czego potrzebna jest gimnastyka. 3. Poziom sprawności fizycznej badanych dzieci jest zadowalający.

  Streszczenie angielskie: Wholesome education treated as continuous process should embrace both didactic contents relating healths, as and supporting her activities educational. Nursery school is basic close by families place educational. Get to know of child and understanding his of wholesome behaviours is base of formulating of efficient programmes of wholesome education. Object undertaken in work of researches is level of knowledge on theme of health of children in age six years and level their physical efficiencies. Aim of cognitive work is qualification of level of knowledge about health and of level of physical efficiency in age six years. Aim of physical composition is check of efficiency preschool programme of education wholesome as school propaedeuticses health education. Basic investigative method was sounding diagnostic and test of physical efficiency. Used investigative technics was interview and tests of efficiency in range of power and agility. Ground of researches was nursery school in Wrocław which is in network nursery school with have Programme of Promotion of Health. Research was in May 2000 of year. Assembled investigative materila autorizes to inferences that: 1. Investigated of children understanding health only with lach of illness. 2. Most examined of children knows activities servante to health and knows why they need gymnastics. 3. Level physical efficiencies examined of children is satisfactory.


  8/15

  Tytuł oryginału: Częstość występowania rozszczepów wargi i/lub podniebienia u dzieci łódzkich w latach 1991-2000.
  Autorzy: Antoszewski Bogusław, Kruk-Jeromin Julia
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (1) s.13-16, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/15

  Tytuł oryginału: Analiza częstości występowania rozszczepów wargi i/lub podniebienia oraz typów wady na terenie województwa łódzkiego w latach 1996-2000.
  Tytuł angielski: The prevalence of cleft lip and/or palate and types of defects in the population of district of Łódź in the period of 1996-2000.
  Autorzy: Antoszewski Bogusław, Kruk-Jeromin Julia
  Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (3) s.3-6, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono częstość występowania rozszczepów wargi i/lub podniebienia w populacji województwa łódzkiego, jak również zależność częstości i postaci wady od płci noworodka. W latach 1996-2000 wśród 11 7467 żywo urodzonych dzieci rozszczepy wargi i/lub podniebinia stwierdzono u 196 noworodków (1,67/1000). Najczęstszą postacią tej wady był izolowany rozszczep podniebienia oraz jednostronny całkowity rozszczep wargi i podniebienia.

  Streszczenie angielskie: In the paper an attempt was mode to evaluate the prevalence of cleft lip and/or palate among people of district of Lodz as well as the correlation between the frequency and type of defect and the sex of the newborn. During the period of 1996-2000. 196 children with cleft lip and/or palate were observed amongst 11 7467 newborns (1,67/1000). The cleft palate only was the most frequen type of defect, followed by unilateral complete cleft lip and palate.


  10/15

  Tytuł oryginału: Profilaktyka zdrowotna jamy ustnej u niemowląt z rozszczepem wargi i podniebienia.
  Tytuł angielski: Oral prophylaxis in infants with cleft lip and palate.
  Autorzy: Antoszewski Bogusław, Sychniak Ewa
  Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (4) s.5-8, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rozszczep wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia stanowi wadę wrodzoną polegającą na braku ciągłości anatomicznej i niedorozwoju tych struktur. Jest to najczęstsza wada rozwojowa twarzy (2:1000 żywych noworodków). Poza widocznym zniekształceniem nieprawidłowość ta powoduje liczne zaburzenia czynnościowe (oddychania, ssania, połykania, żucia i mowy) oraz sprzyja infekcjom dróg oddechowych i ucha środkowego. Odpowiednia opieka nad dzieckiem i pielęgnacja jamy ustnej zmniejsza ryzyko zachorowań oraz sprzyja prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu. Duży nacisk kładzie się na naturalne odżywianie. Jeśli ssanie piersi jest bardzo utrudnione, zaleca się karmienie mlekiem matki z użyciem butelki i specjalnego smoczka lub łyżeczki. W przeprowadzonych badaniach ankietowych rodzice dzieci z rozszczepem zgłaszali, że największe trudności mieli z karmieniem niemowlęcia oraz wykonywaniem toalety jamy ustnej i nosa po posiłku. Stwierdzono, że dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia wymagają wielospecjalistycznej opieki medycznej. Istnieje również potrzeba lepszego przygotowania rodziców do sprawowania opieki nad chorym dzieckiem.

  Streszczenie angielskie: Cleft lip, alveolus and palate is a congenital defect caused by the lack of anatomic continuity and underdevelopment of these structures. It is the most frequent facial defect (2:1000 live newborns) which causes not only visible deformations but also numerous functional disorders (in respiration, suction, swallowing, chewing, and speaking). It also causes infections of air passages and middle ear. Only the appropriate care over an infant especially its oral cavity, decreases the risk of infections and favours proper psychophysical development. The great emphasis is put on natural nutrition. If natural breastfeeding is not possible, it is advisable to feed the child with mother's milk with the use of a bottle and a special dummy or teaspoon. Parents of infants with clefts have reported in the recent medical survey that they had big difficulties with feeding their babies and maintainting the proper hygiene of oral and nasal cavities after meals. As a conclusion, it has been stated that firstly, infants with cleft lip and palate require multidisciplinary management and secondly, ther is the need to prepare the parents in much better way to take care over a sick infant.


  11/15

  Tytuł oryginału: Stan jamy ustnej dzieci i młodzieży leczonych ortodontycznie : praca doktorska
  Autorzy: Antoszewska Joanna, Matthews-Brzozowska Teresa (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Zakład Ortodoncji we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 179 k. : il., tab., bibliogr. 109 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20533

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/15

  Tytuł oryginału: Mechanizm przemieszczania trzonowców pod wpływem sił zewnątrzustnych.
  Tytuł angielski: Mechanism of molar movement caused by extraoral forces.
  Autorzy: Antoszewska Joanna
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.281-283, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorka, po dokonaniu przeglądu literatury, przedstawiła mechanizm przesuwania górnych i dolnych trzonowców pod wpływem sił zewnątrzustnych. W artykule opisano różnice w biomechanice tych przemieszczeń w przypadku pacjentów w fazie wzrostu, u których wynik leczenia zależy w dużej mierze od nasilenia i kierunku wzrostu wyrostka zębodolowego oraz u pacjentów dorosłych, u których wynik terapii zależy jedynie od zastosowanych sił ortodontyczntych.

  Streszczenie angielskie: Mechanism of forced molar movement in still growing and adult patients has been presented on the basis of literature. In adolescents, such a movement results from either extraoral or biological force, where the latter one has its origin in the patient's alveolar process growth. In adults, the described affect is caused only by an applied mechanical force.


  13/15

  Tytuł oryginału: Co-expression of Epstein-Barr virus latent membrane protein 1, Bcl-2, Bcl-xl, p21 cip1 and p53 genes in human lymphoepithelial carcinoma.
  Autorzy: Kocki Janusz, Jarosz Bożena, Constantinou Maria, Korszeń-Pilecka Iwona, Pliecki Marek, Antosz Halina, Starosławska Elżbieta, Korobowicz Elżbieta, Kałużewski Bogdan, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.33-37, il., bibliogr. 16 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • mikrobiologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Activation of latent genes of Epstein-Barr virus (EBV) protects human cells from apoptosis and can induce the expression of bcl-2 gene, a survival factor and inhibitor of apoptosis. We used in situ hybridization technique to detect of EBV LMP1, Bcl-2, Bcl-xL, p21 Cip1 and p53 genes expression in paraffin-embodded tissue from patient with a very rare lumphoepithelial carcinoma (undifferentiated carcinomas with lymphoid stoma) of parotid gland. We detected expression of LMP1, bcl-xL and strong signals from bcl-2. We did not detect signals of p53 and p21 Cip1. We have fixed a potent mechanisms of development of a parotid gland carcinoma: EBV infection or/and LMP1 activation - overexpression of bcl-2 and bxcl-xL - decreased expression of p53 and p21 Cip1 - immortization of cells - cancer.


  14/15

  Tytuł oryginału: mRNA expression of the cyclins in B-CLL.
  Autorzy: Antosz Halina, Kowal Małgorzata, Kwiatkowska-Drabik Barbara, Marzec Barbara, Jargiełło Małgorzata, Mizerski Grzegorz, Kocki Janusz, Wysocka Krystyna
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.105-110, il., tab., bibliogr. 13 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: B cell chronic lymphocytic leukemia is malignant disorder characterised by accumulation of resting lymphocytes. We investigated the mRNA expression of cyclins A, B, C, D1, D2 and D3, which are characteristic for different phases of the cell cycle, by multi-probe RNase protection assay system. We have examined expression of cyclins in unstimulated and stimulated PMA and LPS lymphocytes in vitro. In our study, all B-CLL tested samples expressed the mRNA cyclin C, D1, and overexpression D2 after stimulation PMA. mRNA cyclin A and D3 appeared in the cases where the cells proliferated in vitro. Induction of cyclin B expression was observed in only 5 cases B-CLL after treating with PMA and LPS.


  15/15

  Tytuł oryginału: Expression of the p16 at mRNA and protein levels in B-CLL lymphocytes.
  Autorzy: Mizerski Grzegorz, Antosz Halina, Jargiełło Małgorzata, Dudzisz-Śledź Monika
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.171-175, il., bibliogr. 22 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Cyclin dependent kinases (CDKS) play an important role in control of the cell cycle of eucaryotic cells. The phases Go and G1 are controlled by CDK4 and CDK6. Inhibitor p16 blocks binding cdk4/6 with cyclins, and stops transition of G1/S. Overexpression of p16 stops the proliferation. The aim of this study was to determine the expression of INK4a/MTS1 gene, encoding p16 in lymphocytes from patients with B-cell chronic lymphocytic leukaemia (B-CLL). B-CLL is a disease with low proliferative activity of lymphocytes with the accumulation of lymphocyte clones, stopped in GO/G1. Expression of mRNA was examined according to RNA-ase Protection Assay (RPA). The presence of p16 protein was detected using monoclonal antibodies anti p16, labelled with fluorescein. Leukaemic immunopthenottype CD5/CD19 was present at more than 70 p.c. of cells in all examined cases. Expression of INK4a is lower in cells stimulated with mitogens than in quiescent cells.

  stosując format: