Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ANTONOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wpływ manganu na układ krążenia.
Tytuł angielski: The effect of manganese on the cardiovascular system.
Autorzy: Antonowicz-Juchniewicz Jolanta, Chlebda Ewa, Urban Joanna, Szymańska-Chabowska Anna, Andrzejak Ryszard
Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (5) s.635-654, bibliogr. [118] poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,727

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: This review describe the effect of manganese on the heart and blood vessels. The interaction between mangnese and redox systems and manganese contribution to atherosclerosis development were also investigated. The results of the experimental studies on animals, on isolated blood vessels in vitro and on people professionally exposed to manganese were presented.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zmiany stężenia insulipodobnego czynnika wzrostowego 1 (IGF-1) w przebiegu gojenia złamania żuchwy u szczurów.
  Tytuł angielski: Changes in the concentration of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) during the healing of fractures of the mandible in rats.
  Autorzy: Dryl Dorota, Grabowska Stanisława Z., Antonowicz Bożena, Pałka Jerzy, Bielaczyc Adam, Citko Anna, Rogowski Franciszek
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.460-466, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena stężeń IGF-1 w czterech fazach gojenia złamania u szczurów w stosunku do obserwowanych zmian morfologicznych. W ekstraktach z gojącej się kości odnotownao istotny wzrost stężenia IGF-1 w fazie II - formowania się ziarniny (262 ń 60 ng/g) oraz podwyższone stężenie czynnika w fazie I - zapalnej (222 ń 76 ng/g) w stosunku do grupy kontrolnej (182 ń 56 ng/g). W odniesieniu do badań histologicznych podwyższony poziom IGF-1 odpowiadał fazie zapalnej gojenia. Dynamika zmian stężeń IGF-1 stwierdzona w I i II fazie gojenia złamania może sugerować działanie polipeptydu jako czynnika auto- i/lub parakrynnego w procesie gojenia złamań.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the concentrations of IGF-1 in four phases of the healing of fractures of the mandible in rats, in relation to the morphological changes observed. A significant increase of IGF-1 was noted in the granulation tissue in phase II (262 ń 60 ng/g), and an elevated concentration of this factor was found in phase I of healing - the inflammatory phase (222 ń 76 ng/g) , in comparison to the control group (182 ń 56 ng/g). With reference to the histological observations, an elevated IGF-1 level corresponded to the inflammatory phase of healing. The dynamics of the changes in IGF-1 levels found in phasse I and II of fracture healing may suggest the influence of this polypeptide on this process as an auto and/or paracrine factor.


  3/4

  Tytuł oryginału: Some aspects of arsenic toxicity and carcinogenicity in living organism with special regard to its influence on cardiovascular system, blood and bone marrow.
  Autorzy: Szymańska-Chabowska Anna, Antonowicz-Juchniewicz Jolanta, Andrzejak Ryszard
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (2) s.101-116, bibliogr. 118 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • toksykologia
 • ochrona środowiska
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: This paper gathers data on the most current aspects of arsenic action, especially its influence on the cardiovascular system, blood and bone marrow. A potential carcinogenic mechanism of arsenic is also discussed. Arsenic is a potent toxicant that may exist in several valencies and in a number of inorganic and organic forms. Most cases of arsenic-induced toxicity in humans are due to exposure to inorganic arsenic, and there is an extensive database on the human health effects of common arsenic oxides and oxyacids. Exposure of humans living near hazardous waste sites may involve inhalation of arsenic dusts in the air, ingestion of arsenic in water, food or soil, or dermal contact with contaminated soil or water. The exposure to arsenic via the inhalation route is responsible for the increased risk of lung cancer, although respiratory irritation, nausea and skin effects may also occur. The oral route of exposure to arsenic predominates in the general population. The most common effects of arsenic ingestion are gastrointestinal irritation, peripheral neuropathy, vascular lesions, anemia, skin diseases, including skin cancer and other cancers of the interanal organs like bladder, kidney, liver or lung. Relatively little information is available on the effects of direct dermal contact with inorganic arsenicals, but several studies indicate local irritation and dermatitis as the major ones.


  4/4

  Tytuł oryginału: Leczenie uzdrowiskowe chorób zawodowych w "Uzdrowisku Lądek-Zdrój" na podstawie materiału Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego [AM we Wrocławiu] w latach 1992-1999.
  Tytuł angielski: Spa-treatment of occupational diseases in Lądek-Zdrój Health Resort on the basis of patients from Department of Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension of Wrocław Medical University in years 1992-1999.
  Autorzy: Chlebda Ewa, Antonowicz-Juchniewicz Jolanta, Andrzejak Ryszard, Bierowiec Jadwiga
  Źródło: Folia Med. Lodz. 2002: 29 z. 1/2: Leczenie uzdrowiskowe - Lądek Zdrój s.111-125, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Głównym zadaniem profilaktyki zdrowotnej jest przeciwdziałanie negatywnym wpływom biologicznym wynikającym z warunków życia i pracy człowieka. Jedną ze skutecznych form profilaktyki zdrowotnej jest wykorzystanie naturalnych sił leczniczych tkwiących w przyrodzie w trakcie leczenia uzdrowiskowego. Celem opracowania była analiza wskazań do leczenia klimatycznego w uzdrowisku Lądek-Zdrój pacjentów z chorobami zawodowymi lub schorzeniami związanymi z wykonywaną pracą kierowanych z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego AM we Wrocławiu w latach 1992-1999. W tym okresie skierowano do leczenia uzdrowiskowego 358 osób: 225 mężczyzn, co stanowiło 63,13 proc. badanej grupy oraz 133 kobiety 36,87 proc. grupy. 246 (68,72 proc.) osób było czynnych zawodowo, a 112 (31,28 proc.) znajdowało się na rencie lub emeryturze. W tym okresie było leczonych 12 osób z rozpoznanymi i orzeczonymi chorobami zawodowymi: ołowicą, zespołem wibracyjnym, zespołem cieśni nadgarstka i pylicą. Spośród osób czynnych zawodowo (246) z powodu schorzeń układu ruchu skierowano do leczenia w Lądku Zdroju 193 osoby. 50 leczonych pracowników było zawodowo narażonych na metale ciężkie w środowisku pracy, a 152 osoby także w środowisku domowym. U wszystkich kuracjuszy stosowano jednocześnie kilka różnych metod leczniczych. Najczęściej zlecanym typem zabiegów w całej grupie były aquavibron, kąpiele radonowo-siarkowe i gimnastyka grupowa. W przypadku schorzeń układu ruchu, a także u pracowników z rozpoznaną ołowicą, narażonymi na ołów w środowisku pracy lub narażonym na ten metal środowiskowo...

  Streszczenie angielskie: Purpose of the research was to analyse recommendations for spa-treatment, in Lądek-Zdrój health resort among the patients with occupational diseases or other work related illnesses directed to the resort from the Department of Internal Medicine, Occupational Diseases and Hypertension of Wrocław Medical University in years 1992-1999. During that period 358 persons were sent for a spa-treatment. 12 persons have been diagnosed with occupational diseases: saturnism, vibratory syndrome, carpal tunnel syndrome and pneumoconiosis. Spa-treatment is recommended practice in prophylactics and treatment of occupationally related illnesses.

  stosując format: