Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ANDRZEJEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wpływ wybranej metody fizjoterapii na czynnościowe parametry układu oddechowego u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
Tytuł angielski: Effect of physiotherapy on pulmonary function in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
Autorzy: Rożek-Mróz Krystyna, Jurkowska Anna, Kassolik Krzysztof, Andrzejewski Waldemar, Majewska Barbara
Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.39-44, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,549

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu wybranej metody fizjoterapii na parametry czynnościowe płuc u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Badaniami objęto 20 mężczyzn z rozpoznaną PIChP. Każdy z pacjentów objęty został indywidualnym programem usprawniania. Zastosowana metoda fizjoterapii zawierała: masaż rozluźniający klatkę piersiowa, ćwiczenia oddechowe. U wszystkich chorych wykonano badanie czynnościowe płuc za pomocą aparatu Flowscreen niemieckiej firmy Jaeger, które przeprowadzono dwukrotnie: przed i po zakończeniu całego cyklu usprawniania. W ramach spirometrii mierzono następujące parametry: VC, FVC, FEV1, FEV1 proc. VC, PEF, MEF50, MMEF25/75. Uzyskane wyniki badań wykazały nieznaczny wpływ zastosowanej metody fizjoterapii na parametry czynnościowe płuc. Tylko VC i FEV1 wzrosły statystycznie istotnie po przeprowadzonym cyklu usprawniania. Można sądzić, że zastosowana metoda fizjoterapii trwała za krótko, aby wywrzeć znaczący wpływ na poprawę czynności płuc w badanej grupie. Wskazana byłaby zatem dalsza kontynuacja usprawniania.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to estimate how physiotherapy influences of the respiratory parameters in patients with COPD. Pulmonary function was examined in 20 men with COPD. Individual physiotherapy was done in each patients and included relaxation massage and breathing exercises. In all the patients full lung function test was made with the Flowscreen of the firm Jaeger. The spirometry parameters (VC, FVC, FEV1, FEV1 p.c. VC, PEF, MEF50, MMEF25/75), were noticed twice: once before beginning the therapy and after one week. After ne week physiotherapy was statistically increased only VC and FEV1. In all cases in this group ventilatory parameters have increased. The results prove that physiotherapy have a positive influence on the respiratory system. The long term therapy are indication.


  2/3

  Tytuł oryginału: Przebieg kliniczny boreliozy u dzieci.
  Tytuł angielski: Clinical course of borreliosis in children.
  Autorzy: Andrzejewski Arkadiusz, Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Kmieć Krystyna, Sass-Just Maria
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.54-56, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono kliniczny obaraz zakażenia Borrelia burgdorferi w grupie 45 dzieci w wieku 2-16 lat z regionu łódzkiego. Wykazano 2 dominujące grupy chorych: 1) z przewagą objawów mało swoistych (gorączka, bóle głowy), 2) z przewagą objawów ze strony układu nerwowego. Wśród dzieci z neuroboreliozą dominowały obwodowe porażenia nerwów czaszkowych i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W przeciwieństwie do chorych dorosłych, dzieci wykazywały objawy charakterystyczne dla I i II okresu choroby. Zmiany skórne obserwowano tylko u jednego dziecka, a zapalenia stawów u dwojga dzieci. Kontakt z kleszczem ustalono u 52 proc. dzieci. Istnieje sezonowść występowania boreliozy, najwięcej zachorowań przypada na lato i jesień.

  Streszczenie angielskie: Clinical picture of Borrelia burgdorferi infection has been presented in 45 children, aged 2-16 years from Łódź region. The analysis showed significant domination of cases with affected central and peripheral nervous system (44,4 p.c.) and rather unspecific symptoms such as: fever (20 p.c.) or headache (13.3 p.c.). Peripheral cranial nerves paralysis and symptoms of cerebrospinal meningitis dominated among children with neuroborreliosis. Unlike descritpions concerning adults, majority of the observed symptoms were changes characteristic for I and II stage of the disease. Dermatosis was found only in 1 child and symptoms of arthritis in 2 of them. Contact with tick was stated in 52 p.c. of the analysed children. Incidence of the disease occurred throughout the whole year, more frequently in summer and autumn months.


  3/3

  Tytuł oryginału: Inflammatory reaction and angiogenesis intensity in aortic wall according to clinical manifestation of abdominal aortic aneurysm.
  Tytuł polski: Ocena nasilenia procesu zapalnego i angiogenezy w ścianie aorty w zależności od obrazu klinicznego tętniaka aorty brzusznej.
  Autorzy: Kunecki Marek, Andrzejewski Miłosz, Nawrocka Agnieszka
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (3) s.89-97, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy jest ocena parametrów histologicznych w zależności od obrazu klinicznego tętniaka ze szczegółowym uwzględnieniem obecności i jakości procesu zapalnego oraz nasilenia angiogenezy. Materiał i metody. Materiał pobierano od chorych operowanych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej AM w Łodzi w latach 1998-2000. Fragmenty ściany aorty utrwalono w 9-procentowym formaldehydzie. Do badań zakwalifikowano 98 przypadków. Wyróżniono 5 grup badawczych: 1. Chorzy z tętniakami operowanymi planowo (n = 50); 2. Osoby z tętniakami objawowymi i pękniętymi (n = 18); 3. Pacjenci z tętniakami aorty współistniejącymi z niedrożnością aortalno-biodrową (n = 9); 4. Chorzy z niedrożnością aortalno-biodrową bez tętniaka (n + 14); 5. Grupa kontrolna - osoby z prawidłową aortą pobraną od dawców narządów (n = 7). Preparaty barwione h + e oceniano pod względem obecności i/lub nasilenia procesu zapalnego, stosując skalę HISA, określano liczbę limfocytów T, limfocytów B, makrofagów oraz liczbę naczyń krwionośnych. W badaniach półilościowych oceniano liczbę naczyń w skali 1-3. Wyniki poddano analizie statystycznej z użyciem testu Manna-Whitneya. Wyniki. Nasilenie angiogenezy w grupie 2 było znamiennie statystycznie wyższe niż w pozostałych grupach. W grupie tej stwierdzono także największą liczbę makrofagów w błonie zewnętrznej (M = 47 vs. M = 34 w grupie I; p 0,01), limfocytów T w błonie środkowej (M = 447 vs. M = 292; p 0,01), limfocytów B w błonie zewnętrznej (M = 633 vs. ...

  Streszczenie angielskie: Background. The aim of our study was the estimation of histological parameters in association with the clinical manifestation of aortic aneurysm, mainly the intensity of angiogenesis and inflammatory infiltration. Material and methods. Material was obtained from patients operated on in the Department of General and Vascular Surgery at the Medical University of Łódź in 1998 - 2000. The samples of aortic wall were fixed in formalin. 98 cases were selected for the study and divided into 5 groups: I. Patients with aneurysms undergoing elective surgery (n = 50). 2. Patients with aneurysms symptomatic and ruptured (n = 18). 3. Patients with aneurysms coexisting with aorto-iliac occlusion (n = 9); 4. Patients with aorto-iliac occlusion without aneurysm (n = 14); 5. Control group with normal aorta obtained from organ donors (n = 7). Slides were stained with h + e, the presence of inflammatory reaction was estimated according to conditions described in Histologic Inflammatory Scale Aneurysm. The numbers of T-cells, B-cells and macrophages were calculated after immunohistochemistry. The number of blood vessels was described semiquantitatively, using the 3-degree scale. Results. The intensity of angiogenesis in the second group was significantly higher than in the other groups. In this group we found the highest number of macrophages in adventitia (M = 47 vs. M = 37 in the first group; p 0.01). T-cells media (M = 447 vs. 292; p 0.01), B-cells in adventitia (M = 633 vs. M = ...

  stosując format: