Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ANDRYS
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Lecznictwo na łamach "ABC Kaliskiego" w latach 1927-1933. Przyczynek do dziejów medycyny kaliskiej.
Tytuł angielski: Medical care in the papers of "ABC Kaliskiego" in the years 1927-1933. Contribution to the history of Kalisz medicine.
Autorzy: Andrysiak Ewa
Źródło: Zesz. Nauk. Kalis. Tow. Lek. 2002 (8) s.41-66, il., bibliogr. s. 61-64
Sygnatura GBL: 734,454

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  2/4

  Tytuł oryginału: Porównanie zastosowań sześciu różnych ściągaczy do koron.
  Tytuł angielski: Comparison of application of six different crown removers.
  Autorzy: Krysiński Zdzisław, Andrysiak Piotr
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.173-177, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Sześć różnych mechanicznych instrumentów zastosowano w celu zdjęcia korony protetycznej z kikuta zęba. Zarówno nieskomplikowane zbijaki działąjące na zasadzie przenośnika uderzeń, jak i ściągacze o konstrukcji suwakowej, porównano pod względem liczby uderzeń potrzebnych do zdjęcia korony, jak również pod względem stopnia ryzyka uszkodzenia brzegu korony.

  Streszczenie angielskie: Six different mechanical impact devices were applied to remove the crown of the tooth stump. Both the simple reverse action type and the slide hammer type of crown removers were compared with regard to the number of strokes necessary to dislodge the crown as well as with regard to the risk to damage the crown margin.


  3/4

  Tytuł oryginału: Działanie flawonoidów na hodowlę tkanową prowadzoną w środowisku promieniotwórczego technetu.
  Tytuł angielski: Effects of flavonoids on the tissue culture in radioactive technetium medium.
  Autorzy: Andryskowski Grzegorz, Bodera Paweł, Przybycień Andrzej, Grześków Jerzy
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.548-550, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ogólne informacje o flawonoidach, ze szczególnym uwzględnieniem fitoestrogenów. Fitoestrogeny, podobnie jak flawonoidy mają zróżnicowane właściwości farmakologiczne. Fitoestrogeny zmniejszają zapadalność na raka sutka, prostaty, choroby układu krążenia. Przypisuje się im właściwości promienioochronne. Celem oceny właściwości promienioochronnych różnych związków chemicznych stworzono model doświadczalny, polegający na hodowli komórek nerki małpy zielonej GMK. Hodowlę prowadzono w środowisku promieniotwórczego technetu 99m. 100 hodowli tkankowych podzielono na 5 grup. Do grup 1-4 dodano promieniotwórczy technet o zróżnicowanych aktwynościach: 10 mCi, 1 mCi, 0,1 mCi, 0,01 mCi. Grupa 5 była grupą kontrolną, bez izotopu. W czwartej dobie badania obliczono liczbę komórek i aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH). W drugiej części badań do hodowli tkankowej dodano technet o aktywności 10 mCi. Do części hodowli dodano roztwór formononetyny, która jako fitoestrogen wykazała właściwości promienioochronne, będąc antidotum na zastosowany czynnik - promieniowanie jonizujące gamma. Przedsatwiony model doświadczalny z użyciem hodowli tkankowej GMK prowadzonej w środowisku promienitowórczego technetu może służyć ocenie innych związków flawonoidowych o właściwościach promienioochronnych. Zachowanie stałych parametrów hodowli pozwoli na ich ocenę porównawczą. Znaczne rozpowszechnienie flawonoidów w przyrodzie pozwoli w przypadku skażenia środowiska naturalnego związkami promieniotwórczymi na dokonanie wyboru surowca łatwo dostępnego, o dobrych właściwościach promienioochronnych, a być może i spożywczych, tak jak jest to w przypadku formonoetyny zawartej w Glycine soja.


  4/4

  Tytuł oryginału: Postępowanie okołooperacyjne
  Autorzy: Andrys Bożena, Drobnik Leon, Hartmann-Sobczyńska Roma, Jałowiecki Przemysław, Jastrzębski Jacek, Jurczyk Witold, Karwowska Katarzyna, Kruszyński Zdzisław, Krzywańska Agnieszka, Kbler Andrzej, Kusza Krzysztof, Mayzner-Zawadzka Ewa, Płotast Hanna, Rybicki Zbigniew, Skalisz Hanna, Sobczyński Paweł, Sokół-Kobielska Elżbieta, Suchorzewska Janina, Szreter Tadeusz, Szulc Roman, Wierusz-Wysocka Bogna, Wordliczek Jerzy, Złotorowicz Małgorzata, Żaba Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Jurczyk Witold (red.), Szulc Roman (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 294, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 48
  Sygnatura GBL: 735,976

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  stosując format: