Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ANANICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Związek stresujących wydarzeń życiowych z rozwojem raka gruczołu piersiowego.
Tytuł angielski: Relationship between stressful life events with the development of breast cancer.
Autorzy: Sieja Krzysztof, Bartków Aleksandra, Ananicz Bogumiła, Stanosz Stanisław
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.121-124, bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak gruczołu piersiowego jako nowotwór związany z układem neurohormonalnym i immunologicznym, jest prawdopodobnie jednym z nowotworów najbardziej podatnych na wpływ stresujących wydarzeń życiowych. Przedstawiono przebieg reakcji stresowej i mechanizmy, przez które stres wpływa negatywnie na funkcje psychofizjologiczne. Krytyczne zdarzenia życiowe sprawiające trudności w przystosowaniu się do nich nazwane zostały stresującymi wydarzeniami życiowymi (stressful life events). W skali punktowej społecznego dostosowania pierwsze miejsce w średniej wartości punktowej kolejno zajmują: śmierć małżonka lub dziecka, rozwód, separacja, pobyt w więzieniu, śmierć członka bliskiej rodziny, własny uraz lub choroba. W wielu opracowaniach zalicza się utratę bliskiej osoby do kategorii bardzo stresujących wydarzeń życiowych (severe live events). Utrata bliskiej osoby jest często wykorzystywanym miernikiem stresu psychologicznego. W części cytowanych prac wykazano związek między stresującymi wydarzeniami życiowymi a rakiem gruczołu piersiowego. Natomiast w innych pracach nie potwierdzono hipotezy o istnieniu zależności między stresem psychologicznym a zachorowalnością na raka gruczołu piersiowego, co jednak może być związane z niedostatecznym metodologicznym opracowaniem tych badań. Jakkolwiek zakres wniosków dotyczących zależności między stresem i wystąpieniem raka piersi jest ograniczony ze względu na sposób pomiaru stresujących wydarzeń życiowych, to jednak ryzyko następowej diagnozy ...

  Streszczenie angielskie: Breast cancer as a neoplasm associated with neurohormoal and immunological systems is probably one of the neopasms being most susceptible to the influence of stressful life events. The course of stress reaction and the mechanisms by which the stress influences the physiological functions were presented. Critical life events causing difficulties in the readjustement are termed stressful life events. On the social adjustment scale - the first items in the average points rating appeared to be the deaths of the spouse or child, divorce, separation, imprisonment, the death of close family member, own trauma or disease. In many papers the bereavement falls into the severe life events categories. Bereavement of close person is often use to measure psychological stress. In one part of the cited works the relationship between stressful life events and breast cancer was disclosed. However in other part the hypothesis as to the existence of relationship between psychological stress and the incidence of breast cancer was not confirmed. The above finding may be linked with insuficient methodological elaboration of these investigation. Although the range of findings concerning the relationship between stress and the occurrence of breast cancer is limited due to the mode of measuring the life events, the risk of subsequent diagniosis of breast cancer may be related with: 1) the number of cumulated life events beling experienced by the subject, 2) the extent of stress perceived by ...

  stosując format: