Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: AMBROSZKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Kostna frakcja fosfatazy alkalicznej: charakterystyka i przydatność kliniczna jej oznaczania. Doniesienie I.
Tytuł angielski: Bone alkaline phosphatase: characteristics and its clinical applications.
Autorzy: Ambroszkiewicz Jadwiga, Gajewska Joanna, Laskowska-Klita Teresa
Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (2) s.99-110, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,519

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kostna frakcja fosfatazy alkalicznej (BALP) jest jednym z najczęściej stosowanych biochemicznych markerów kościotworzenia. W prezentowanej pracy przedstawiono charakterystykę enzymu, prawidłowe wartości jego aktywności podczas fizjologicznego wzrostu i rozwoju organizmu, a także przydatność kliniczną jego oznaczeń w różnych stanach patologicznych. Ważnym problemem jest oznaczanie aktywności BALP w celu przewidywania utraty masy kostnej zarówno w pierwotnej (po menopauzie i starczej) jak i wtórnej osteoporozie związanej z chorobami metabolicznymi (galaktozemia, mukowiscydoza, celiakia), osteodystrofią nerkową, chorobą Pageta i innymi. Oznaczanie aktywności BALP wydaje się być użyteczne w diagnozowaniu tych chorób oraz monitorowaniu leczenia przeciwresorpcyjnego. Natomiast, u pacjentów z pierwotnymi guzami kości oraz przerzutami nowotworowymi do kości niezbędne są badania BALP w celu określenia przydatności tego markera jako wskaźnika prognostycznego.


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena poziomu leptyny w surowicy krwi u dzieci w wieku przedpokwitaniowym z otyłością prostą.
  Tytuł angielski: Serum leptin level in prepubertal children with simple obesity. P. 2.
  Autorzy: Laskowska-Klita Teresa, Ambroszkiewicz Jadwiga, Weker Halina, Szymborska Małgorzata, Klemarczyk Witold
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.213-220, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U dzieci z otyłością prostą w wieku przedpokwitaniowym oznaczano w surowicy krwi poziom leptyny, stężenie glukozy, parametry profilu lipidowego (cholesterol całkowity, cholesterol we frakcji HDL i LDL, traicyloglicerole) oraz poziomy hormonów tarczycy (trójjodotyroniny, tyreotropiny i wolnej tyroksyny). Stwierdzono czterokrotnie wyższe stężenie leptyny w surowicy krwi dzieci otyłych (23,3 ń 11,8 ng/mL) w porównaniu z grupą dzieci szczupłych (6,8 ń 2,7 ng/mL), (p 0,0001). Poziom glukozy w obu grupach badanaych dzieci mieścił się w zakresie normy (87,3 ń 9,7 mg/dL). U dzieci otyłych wykazano podwyższony poziom traicylogliceroli, nieznacznie obniżone stężenie cholesterolu we frakcji HDL i niezmienione pozostałe frakcje profilu lipidowego. Średnie wartości trójjodotyroniny (T3) wynosiły 3,0 0,7 nmol/L u dzieci otyłych i 2,8 ń 0,8 nmol/L u szczupłych, natomiast średnie wartości tyreotropiny (TSH) odpowiednio w grupach dzieci otyłych i szczupłych: 2,5 ń 1,7 mIU/L oraz 2,8 0,7 nIU/L. Stężenie wolnej tyroksyny (FT4) u badanych przez nas dzieci otyłych było niższe (11,5 ń 2,9 pmol/L) niż u szczupłych (14,6 ń 3,1 pmol/L), ale mieściło się w zakresie wartości prawidłwoych. Uzyskane wyniki wskazują, że u dzieci z otyłością prostą nie występuje dyslipidemia powiązana z poziomem leptyny i hormonów tarczycy. Jednakże podwyższony poziom triacylogliceroli i obniżone stężene cholesterolu we frakcji HDL sugeruje koniecznośc kontroli wskaźnika BMI oraz profilu lipidowego w tej grupie pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the serum leptin level, glucose concentration, lipids (total cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceride) and thyroid hormones levels (triiodothyronine, thyroid stymulating hormone and free thyroxine) in a group of prepubertal children with simple obesity. Fourfold higher leptin concentration in obese (23,3 ń 11,8 ng/mL) in comparison to a group of slim children (6,8 ń 2,7 ng/mL), (p 0,0001) was shown. There was no significant difference in serum glucose level (87,3 9,7 mg/dL0 between both studied groups. In obese subjects we showed higher triglyceride, insignificantly lower HDL-C concentrations and invariable other lipid fractions. Mean values of triiodothyronine (T3) were 3,0 ń 0,7 nmol/L in obese children and 2,8 ń 0,8 nmol/L in slim children. On the contrary, mean values of thyroid stimulating hormone (TSH) were 2,5 ń 1,7 mIU/L and 2,8 ń 0,7 mIU//L in the group of obese and normal children respectively. Free thyroxine (FT4) concentrations in our obese children were lower (11,5 ń 2,9 pmol/) than in slim subjects (14,6 ń 3,1 pmol/L) but were within the reference range. The results obtained indicate that in children with simple obesity there was no dyslipidemia connected with leptin and thyroid hormones levels. However, higher triglyceride and lower HDL-C concentrations suggest a necessity of monitoring the body mass index and lipid profile in these patients.


  3/3

  Tytuł oryginału: Osteokalcyna i kostna frakcja fosfatazy alkalicznej w surowicy krwi dzieci zdrowych w zależności od wieku i płci.
  Tytuł angielski: Serum osteocalcin and bone alkaline phosphatase in healthy children in relation to age and gender.
  Autorzy: Ambroszkiewicz Jadwiga, Gajewska Joanna, Laskowska-Klita Teresa
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.257-265, il., tab., bibiogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Biochemiczne oznaczenia markerów procesu kościotworzenia są przydatne w badaniach nad metabolizmem kostnym, oraz wzrostem i rozwojem układu kostnego. Jednakże, interpretacja wyników uzyskanych u dzieci i młodzieży jest trudna ze względu na szereg czynników wpływających na ich wartość m.in. wiek, płeć, okres dojrzewania, rasa, stan zdrowotny i stan odżywienia, a także czułość meotdy i wiele innych. Dlatego też, niezbędne jest ustalenie wartości referencyjnych dla tych markeró w określonej populacji dzieci. Celem prezentowanej pracy było zbadanie w surowicy krwi prawidłowych poziomów dwóch markerów kościotworzenia: osteokalcyny (OC) i kostnej farakcji fosfatazy alkalicznej (BALP) u zdrowych dzieci polskich w wieku 2-18 lat. Oznaczenia wykonano u 121 dzieci (56 dziewczynek i 65 chłopców), wśród których wyróżniono 3 grupy uwzględniające wiek i płeć: przedpokwitaniowa, w okresie dojrzewania i popokwitaniowa. Poziom OC badano przy użyciu zestawu NpMID OSteocalcin One Step ELISA (Osteometer Bio Tech, Dania), a aktywność BALP mierzono metodą immunoenzymatyczną przy użyciu zestawu Alkphase-B (metra Biosystems, USA). Maksymalne wartości dla OC BALP stwierdzono w okresie dojrzewania u dziewcząt w wieku 9-13 lat (115,6 ń 21,3 ng/ml; 108,8 ń 23,6 U/L) i u chłopców w wieku 10-15 lat (117,8 ń 22,3 ng/ml; 118,4 ń 24,5 U/L). Oba markery kościotworzenia wykazują stopniowy spadek u dziewcząt i chłpoców w wieku popokwitaniowym, przy czym u dziewcząt niższe wartości pojawiają się o około ...

  Streszczenie angielskie: Biochemical markers of bone formation are important in the study of growth and skeletal metabolism. However, interpretation of their values for children and adolescents is difficult because they depend on many factors such as age, gender, bertal stage, race, nutritional and health status, specificity of assays and others. Terefore, age and sex specific reference ranges for bone formation markers must be estblished in a defined paediatric population. The purpose of this study was the investigation of normal serum concentration of osteocalcin (OC) and bone alkaline phosphatase (BALP) in Polish children aged 2-18 years. We studied 121 healthy children (56 girls, 65 boys) divided into 3 age groups of both genders: prebubertal, pubertal and postpubertal. The level of OC was determined by N-MID Osteocalcin One Step ELISA kit (Osteometer Bio Tech, Denmark) and the activity of BALP was measured using an enzyme immunoassay Alkphase-B kit (Metra BIosystems, USA). We observed, that both formation markers showed sigmiod regression curves with increasing age. The peak values of OC and BALP occured during puberty in girls aged 9-13 years (115.6 ń 21.3 ng/ml; 108.8 ń 23.6 U/L) and in boys aged 10-15 years (117.8 ń 22.3 ng/ml; 118.4 ń 24.5 U/L). In all children after puberty, we observed a gradual lowering o both markers. However, girls showed decreased postubertal values of OC and BALP 2-3 years earlier than boys, indicating the earlier completion of puberty in girls. The ...

  stosując format: