Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ALEKSANDROWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Psychopatologia nerwic
Autorzy: Kępiński Antoni
Opracowanie edytorskie: Aleksandrowicz Jerzy (przedm.), Brzezicki Eugeniusz (przedm.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Literackie 2002, 341, [2] s. : bibliogr. s. 328-330, 20 cm.
Sygnatura GBL: 737,084

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia


  2/10

  Tytuł oryginału: Zaburzenia psychiczne u pacjentów przewlekle leczonych hemodializą i dializą otrzewnową : praca doktorska
  Autorzy: Sikora Gustaw, Aleksandrowicz Jerzy W. (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski w Krakowie
  Źródło: [2002?], [1], 114 k. : il., tab., bibliogr. 178 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20284

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/10

  Tytuł oryginału: Żywienie enteralne dzieci leczonych chirurgicznie - przydatność i tolerancja mieszanek przemysłowych Peptison i Nutrison.
  Tytuł angielski: Usefulness and tolerance of the enteral feeding with Peptison and Nutrison in children submitted to surgical treatment.
  Autorzy: Raczyńska Magdalena, Siekanowicz Piotr, Sawicz-Birkowska Krystyna, Godziński Jan, Aleksandrowicz Tomasz
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.169-173, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Postawową korzyścią wczesnego żywienia enteralnego w chirurgii jest pobudzenie rozwoju i czynności przewodu pokarmowego. Rola żywienia dojelitowego w chirurgii dorosłych znacznie wzrosła w ostatnich latach, u dzieci wymaga jednak dalszych badań ze względu na konieczność oceny tolerancji, korzyści i kosztów leczenia. Cel pracy. Celem pracy jest ocena tolerancji preparatów fabrycznych ubogo- i bezresztkowych Nutrison i Peptison firmy Ovita Nutricia, stosowanych do żywienia enteralnego u dzieci leczonych w oddziałach chirurgicznych. Materiał i metody. Dwie różne diety przemysłowe - Peptison i Nutrison (Ovita Nutricia) były podawane 30 pacjentom oparzonym, z guzami litymi i po zabiegach operacyjnych w obrębie przewodu pokarmowego, u których wskazania do żywienia standardu szpitalnego były ograniczone. U wszystkich pacjentów kontrolowano masę ciała, stężenia białek w surowicy krwi oraz jonów, a także oceniono tolerancję i akcepatację podawanych mieszanek. Wyniki. W czasie leczenia u 26 z 30 pacjentów masa ciała wzrosła o 10 proc. w stosunku do masy wyjściowej, u 3 chorych wzrosła powyżej 10 proc. w stosunku do masy wyjściowej, a u jednego pacjenta masa ciała zmniejszyła się o 14,8 proc. Stężenie jonów w surowicy krwi u wszystkich dzieci pozostawało w granicach normy. Stężenie albumin w surowicy krwi u 2 pacjentów mieściło się w przedziale 19-25 g/l, u 11 pacjentó wynosiło 26-30 g/l, u 15 pacjentów 31-35 g/l, a u 2 powyżej 35 g/l. U 2 chorych zaobserwowano ...

  Streszczenie angielskie: Background. Basic advantages of the early enteral nutrition in surgery are easy metabolic survey and stimulation of the alimentary tract. However the role of the enteral feeding in general surgery has markedly increased in last decades, its usefulness and tolerance in children needs further studies. Objectives. The aim analysis is to assess the usefulness and tolerance of the Nutrison - low in residue liquid feed and Peptison - complete liquid elemental feed (Ovita Nutricia) in the eneteral feding in paediatric surgical patients. Material and methods. Two modern formulas - Peptison and Nutrison (Ovita Nutricia) were administered to 30 patietns with malignancies, trauma and surgical diseases of the alimentary tract. Weight, serum ionogram, serum albumin, tolerance and patients acceptation of the taste of Peptison and Nutrison were evaluated. Results. In 22 of 30 patients the body weight did not change during the treatment over 10 p.c. of the initial weight, in 3 of them it increased slightly over 10 p.c. In one, the body weight decerased of 14.8 p.c. The serum ionogram did not exceed the normal limits in any patietns. The serum albumin were between 19 and 25 g/l in 2 patietns, between 26-30 g/l in 11, between 31-35 g/l in 15 and above 35 g/l in 2. In 2 patietns the tolerance of both formulas was altered by vomiting and diarrhoea. Eight patietns hardly accepted the taste of the Peptison and Nutrison, 21 patients did not commented on it, and 1 patient found the feeding ...


  4/10

  Tytuł oryginału: Wolfa-Heideggera atlas anatomii człowieka. T. 1: Anatomia ogólna, ściana tułowia, kończyna górna, kończyna dolna. T. 2: Głowa i szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna i miednica, ośrodkowy układ nerwowy, oko, ucho. [T. 3]: Indeksy/słowniki
  Tytuł angielski: Wolf-Heidegger's atlas of human anatomy. Vol. 1: Systemic anatomy, body wall, upper and lower limbs. Vol. 2: Head and neck, thorax, abdomen, pelvis, CNS, eye, ear. Vol. 3: Indexes/dictionaries
  Autorzy: Wolf-Heidegger G.
  Opracowanie edytorskie: K”pf-Maier Petra (red.), Aleksandrowicz Ryszard (tł. i przedm.), Andrzejczak Agnieszka (tł. i oprac.), Kwolczak Aleksandra (tł. i oprac.), Michalik Radosław (tł.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 3 cz. (XXI, [1], 281 s. : il., tab. ; XXIII, [1], 409 s. ; 255 s.), 29 cm.
  Sygnatura GBL: 802,152

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/10

  Tytuł oryginału: Mały atlas anatomiczny
  Autorzy: Aleksandrowicz Ryszard
  Wydanie: - Wyd. 4
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 138, [1] s. : il., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,322

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/10

  Tytuł oryginału: Zmiany objawowe, a zmiany osobowości po psychoterapii pacjentów z zaburzeniami lękowymi i somatyzacyjnymi : praca doktorska
  Autorzy: Klimowicz Agnieszka, Aleksandrowicz Jerzy W. (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychoterapii w Krakowie
  Źródło: 2002, [1], 102 k. : il., tab., bibliogr. 144 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20288

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/10

  Tytuł oryginału: Filozofia psychiatrii francuskiej.
  Tytuł angielski: Philosophy of French psychiatry.
  Autorzy: Aleksandrowicz Jerzy, Bomba Jacek
  Źródło: Psychoterapia 2002 (2) s.5-14, bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja Polsko-Francuskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pt. Specyfika francuskiej myśli psychiatrycznej Kraków 20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują specyfikę psychiatrii francuskiej, ktora rozwijała się nieco innym torem niż w innych krajach, zarazem bardziej nawiązywała do aktualnych prądów w folozofii. Znalazło to swoje odbicie także w szczególnej formie konstruowania tekstów naukowych, charakterystycznej dla humanistyki, odwołującej się do historii, faktów literackich, społecznych itp. Także obecnie ma ona swoją specyfikę, wynikającą - naszym zdaniem - z odmienności recepcji filozofii i rozumienia jej założeń.


  8/10

  Tytuł oryginału: Zastosowanie reakcji z lizatem amebocytów Limulus (LAL) do oznaczania biologicznej aktywności lipopolisacharydów referencyjnych i klinicznych szczepów z grupy Bacteroides fragilis.
  Tytuł angielski: Application of reaction with Limulus amoebocyte lysate (LAL) to determine biological activity of lipopolysaccharides from reference and clinical strains of Bacteroides fragilis group.
  Autorzy: Rokosz Alicja, Fiejka Maria, Górska Paulina, Aleksandrowicz Janina, Meisel-Mikołajczyk Felicja, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.365-369, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedmiot badań stanowiły lipopolisacharydy wyekstrahowane z ośmiu referencyjnych i dwóch klinicznych szczepów grupy B. fragilis (BFG). Biologiczną aktywność preparatów LPS oznaczono przy użyciu fotometrycznego testu BET (poprzednio LAL). Aktywność lipopolisacharydów pochodzących z pałeczek rodzaju Bacteroides porównano z aktywnością LPS E. coli 055:B5. Największą aktywnością w reakcji z odczynnikiem LAL odznaczały się lipopolisacharydy tych gatunków pałeczek BFG, które są ważne z klinicznego punktu widzenia - B. fragilis i B. thetaiotaomicron.


  9/10

  Tytuł oryginału: Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości
  Autorzy: Aleksandrowicz Jerzy W.
  Wydanie: - Wyd. 3 zm. i rozszerz
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, 276 s., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 736,204

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia


  10/10

  Tytuł oryginału: Biochemia Harpera
  Autorzy: Murray Robert K., Granner Daryl K., Mayes Peter A., Rodwell Victor W.
  Opracowanie edytorskie: Kokot Franciszek (red.), Koj Aleksander (red.), Aleksandrowicz Zenon (tł.), Chorąży Mieczysław (tł.), Kiliańska Zofia Maria (tł.), Kłyszejko-Stefanowicz Leokadia (tł.), Kokot Franciszek (tł.), Krajewska Wanda Małgorzata (tł.), Kucharz Eugeniusz (tł.), Lewandowicz Andrzej (tł.), Lewartowski Bohdan (tł.), Lipińska Anna (tł.), Vetulani Jerzy (tł.), Węglarz Ludmiła (tł.), Wilczok Tadeusz (aut.), Wilczok Adam (aut.), Żydowo Mariusz (tł.).
  Wydanie: - Wyd. 5
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1132 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Tyt. oryg. Harper's biochemistry
  Sygnatura GBL: 736,537

  stosując format: