Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ADAMUS
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/28

Tytuł oryginału: Ocena działania przeciwdrobnoustrojowego chlorku 1-metylo-N'(hydroksymetylo) nikotynamidowego - badania wstępne.
Tytuł angielski: Evaluation of antimicrobial activity of 1-methyl N'(hydroxymethyl nicotinamide chloride) - preliminary results.
Autorzy: Adamiec Maciej, Ciebiada Ireneusz, Korczak-Kozakiewicz Ewa, Denys Andrzej, Adamus Jan, Gębicki Jerzy
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.134-136, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna


  2/28

  Tytuł oryginału: Screening of major cardiovascular risk factors among members of the Polish Parliament as health marketing among Polish decision-makers for efficient cardiovascular prevention.
  Tytuł polski: Pomiar głównych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w Parlamencie. Działanie uświadamiające polskim środowiskom opiniotwórczym konieczność zapobiegania chorobom układu krążenia.
  Autorzy: Zdrojewski Tomasz, Kąkol Michał, Babińska Zofia, Piwoński Jerzy, Pieńkowski Ryszard, Semetkowska Ewa, Januszko Wiktor, Olszewski Robert, Broda Grażyna, Adamus Jerzy, Krupa-Wojciechowska Barbara, Rywik Stefan
  Opracowanie edytorskie: Giec Leszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.207-216, il., bibliogr. 26 poz., streszcz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Program pomiarów czynników ryzyka chorób układu krążenia w Parlamencie RP odbył się pod patronatem Zarządu PTNT, PTK, Rektora AMG we współpracy z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym w dniach 11-12 maja 2000 roku podczas 78 Posiedzenia Sejmu RP oraz 58 Posiedzenia Senatu RP na wzór akcji przeprowadzonej w Parlamencie Europejskim w Brukseli ze środków Narodowego Programu Ochrony Serca. Wszyscy organizatorzy i wykonawcy wykonali badanie nieodpłatnie.

  Streszczenie angielskie: The project was conducted under the auspices of the Boards of the Polish Society of Hypertension and the Polish Cardiac Society, the Rector of Medical University of Gdańsk, and thanks to cooperation with the European Society of Cardiology. The screening was performed on may 11-12, 2000, during the 78th Session of the Polish Parliament (Sejm) and during the 58th Session of the Polish Senate, and followed a similar screening in the European Parliament in Brussels. The project was carried out free of charge by all the organisers and staff involved.


  3/28

  Tytuł oryginału: Plasma fibrinogen and troponin I in acute coronary syndrome and stable angina.
  Autorzy: Gil Maciej, Zarębiński Maciej, Adamus Jerzy
  Źródło: Int. J. Cardiol. 2002: 83 (1) s.43-46, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 305,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We aimed to determine whether there is a stratification among patients with different stages of coronary artery disease with respect to plasma fibrinogen levels, and to assess diagnostic value of plasma fibrinogen in comparison to troponin I in patients with acute coronary syndrome. Fifty-one consecutive patients presenting to our department with acute coronary syndrome within the last 24 h and 52 patients with stable angina with no episode of unstable disease within the last month were analysed. Forty-nine patients with acute coronary syndrome in which both troponin I and fibrinogen levels were prsent were further evaluated. Blood was collected on admission for routine laboratory tests. Statistical analysis was done using Student's t-test, Pearson correlation and chi-square test, P 0.05 being considered statistically significant. Plasma fibrinogen levels (g/l) were significantly higher in patients presenting with unstable than with stable angina (3.87 ń 1.2 vs. 3.26 ń 0.65 P = 0.002). We have found significant correlation between fibrinogen and troponin I levels in coexist and correlate. These results seem to confirm the role of this acute phase protein in the pathophysiology of acute coronary syndrome.


  4/28

  Tytuł oryginału: Analiza wyników badań koronarograficznych i elektrokardiograficznych w populacji żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego.
  Tytuł angielski: Analysis of coronary angiographic and electrocardiographic examinations in the population of career soldiers of the Polish Army.
  Autorzy: Adamus Jerzy, Olszewski Robert, Grabysa Radosław, Wiśniewski Jarosław, Czarnecki Robert, Makowski Tomasz, Janczak Jacek, Kwiatkowski Wojciech
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.85-88, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano 286 badań koronarograficznych i elektrokardiograficzych wykonanych w latach 1995 - 2000 w populacji żołnierzy zawodowych w wieku poniżej 40 roku życia. W badanej grupie nieprawidłowy wynik koronarografii stwierdzono w 77 proc. przypadków, większość tych zmian przekraczała 50 proc. światła tętnicy wieńcowej, zmiany w EKG występowały natomiast u 66 proc. badanych. Wśród badanych mężczyzn obserwowano tendencję w kierunku statystycznie większej częstości występowania nieprawidłowych wyników badań wraz z wiekiem. Uzyskane przez nas wyniki potwierdzają duże zagrożenie kadry zawodowej WP rozwojem choroby niedokrwiennej serca i wskazują na konieczność podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych w tej grupie.

  Streszczenie angielskie: In the study, 286 coronary angiographic procedures and electrocardiographic (ECG) examinations were assessed, performed in the years 1995 - 2000 in the population of career solidiers aged below 40 years. In the studied group, abnormal findings on coronary angiography were disclosed in 77 p.c. of cases (most of these changes involved more then 50 p.c. of coronary artery lumen), while changes in ECG were found in 66 p.c. of the studies subjects. A tendency was observed among the studied patients towards a statistically higher incidence of abnormal results of these examinations with increasing age. The obtained results confirm the high risk of ischaemic heart disease among Polish Army career soliders and point to the necessity of undertaking appropriate prophylactic measures in this population group.


  5/28

  Tytuł oryginału: Białko C-reaktywne jako nowy czynnik zagrożenia chorobą niedokrwienną serca w populacji młodych zdrowych Polaków.
  Tytuł angielski: C-reactive protein as a new risk factor of the coronary heart disease in the population of young Polish males.
  Autorzy: Olszewski Robert, Grabysa Radosław, Warmiński Janusz, Makowski Tomasz, Szczechowicz Robert, Piechota Wiktor, Adamus Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.14-17, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel: Celem tych badań była ocena stężeń C-reaktywnego białka (CRP) oraz ich związek z klasycznymi czynnikami ryzyka choroby wieńcowej serca. Grupę badano stanowiło 151 mężczyzn w wieku 18-24 lat. U każdego przeprowadzono badanie przedmiotowe i podmiotowe uwzględniające miejsce zamieszkania, pochodzenie, wywiad rodzinny i aktualnie przyjmowane leki. W każdym przypadku zmierzono ciśnienie tętnicze, obliczono wskaźnik masy ciała (BMI) oraz tzw. wskaźnik W/H. Wykonano badania biochemiczne: stężenia glukozy, całkowitego cholesterolu, frakcji HDL cholesterolu, trójglicerydów, apolipoproteiny A-I i B (Apo A, Apo B), kwasu moczowego oraz białka C-reaktywnego. Stężenie frakcji LDL cholesterolu obliczono wykorzystując wzór Friedewalda. Stężenie CRP o dużej czułości oznaczono za pomocą automatycznego nefelometru firmy DADE-Boehring. Wyniki: Wyniki poddano analizie wariancji, korelacji i regresji. Średni wiek badanych mężczyzn wynosił 20,5 ń 1,2 lata. Średnie wartości BMI, wskaźnik W/H, ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego oraz klasycznych czynników zagrożenia miażdżycą (całkowitego cholesterolu, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, trójglicerydów, kwasu moczowego, Apo A i Apo B) były w zakresie normy. Średnie stężenie CRP wynosiło 0,135 ń 0,24 mg/dl. W badanej populacji obserwowano statystycznie znamienne dodatnie zależności średniego stężenia CRP od stężęnia HDL-cholesterolu i Apo A. Nie zaobserwowano statystycznie znamiennych zależności między stężeniem CRP a ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to measure the levels of C-reactive protein (CRP) and examine their relationship with traditional risk factors of the coronary heart disease. Methods and participants. We examined a group of 150 males aged between 18 and 24. Each participant underwent physical examination and gave his previous medical history which induced the place of residence, family background and current medication. In each case blood pressure was measured and body mass index (BMI) as well as waist/hip (W/H) ratio were established. The following biochemical parameters were measured in the serum of each participant: glucose, total cholesterol, HDL-cholesterol, triglycerides, apolipoproteins A-I and B (Apo A, Apo B), uric acid and C-reactive protein. LDL-cholesterol level was obtained from Friedewald's formula. High sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) was measured by automatic DADE-Behring nefelometer. Results: The results underwent variation, correlation and regression analyses. The mean age of participants was 20,5 ń 1,2 years. The mean BMI, W/H ratio, systolic and diastolic blood pressure as well as traditional coronary heart disease risk factors (total cholesterol, LDL-cholesterol, triglycerides, uric acid, Apo A, Apo B) were within reference range. The mean CRP level was 0,135 ń 0,24 mg/dl. There was stalistically significant positive correlation between CRP level and smoking. Conclusions: Our study confirmed findings by other authors that there is a relationship ...


  6/28

  Tytuł oryginału: Primary coronary angioplasty versus thrombolytic therapy. Comparison of mortality in the acute phase of myocardial infarction - a single centre experience.
  Tytuł polski: Pierwotna angioplastyka wieńcowa a leczenie fibrynolityczne. Porównanie śmiertelności w ostrej fazie zawału serca. Doświadczenie jednego ośrodka.
  Autorzy: Janczak Jacek, Krupienicz Andrzej, Roszczyk Ewa, Kwiatkowski Wojciech, Czarnecki Robert, Adamus Jerzy
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.542-550, il., tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Patency of an infarct-related artery may be achieved by the use of primary coronary angioplasty or thrombolysis. In spite of the growing number of reports dealing with this topic, controversies exist as to the superority of either of these therapeutic options. Moreover, the role of primary angioplasty has not yeat been clearly defined in the guidelines of the Polish Cardiac Society. Aim. To compare mortality in the acute phase of myocardial infarction (MI) in patients treated with primary angioplasty versus patients receiving thrombolytic treatment. Methods. Using prospectively collected data from all consecutive patients with acute MI admitted to our institution, we analysed retrospectively mortality in patients treated with primary angioplasty versus those who received thrombolysis. Results. Between May 1996 and October 2000, 657 patients with acute MI were hospitalised. Of this gorup, in 66 (10 p.c.) patients primary angioplasty was performed, and 278 (42.3 p.c.) received thrombolysis. Cardiogenic shock complicated MI in 20 (30 p.c.) patients treated with angioplasty and in 19 (7 p.c.) thrombolysed patients. Total mortality in the acute phase of MI was 12 (18.2 p.c.) patients in the angioplasty group versus 26 (9.4 p.c.) patients in the medically treated group (p 0.05). Mortality among patients with cardiogenic shock was significantly higher in those who received thrombolysis than in those who underwent angioplasty [17 (89.5 p.c.) patients versus 11 (55 p.c.) patients (p 0.05)] and tended to be higher among patients without cardiogenic shock [9 (3 p.c.) thrombolysed patients versus 1 (2.2 p.c.) patient who underwent angioplasty, NS]. Conclusions. Primary coronary angioplasty improves the outcome in patients with acute MI complicated by cardiogenic shock and tends to decrease mortality among patients without cardiogenic shock.


  7/28

  Tytuł oryginału: Znajomość czynników ryzyka choroby wieńcowej wśród studentów wyższych uczelni warszawaskich.
  Tytuł angielski: Knowledge of coronary heart disease risk factors among students of Warsaw universities.
  Autorzy: Olszewski Robert, Nowak Agnieszka, Adamus Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.487-489, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pierwotna profilaktyka choroby niedokrwiennej serca (ChNS) jest najskuteczniejszą formą walki z epidemią tej choroby w naszym kraju. Czynniki ryzyka ChNS dzielą się na podlegające i niepodlegające modyfikacji. Ich znajomość wśród młodej populacji jest pierwszym i najważniejszym punktem w działaniach profilaktycznych. Celem naszej pracy było określenie znajomości czynników ryzyka choroby wieńcowej wśród studentów wyższych uczelni. Badanie przeprowadzono wśród studentów 3 wyższych uczelni w Warszawie w formie anonimowej ankiety. Grupa badana składała się z 544 osób (264 kobiet i 280 mężczyzn), średnia wieku 22 ń 0,79. Wśród 22 odpowiedzi umieszczone były uznane czynniki ryzyka ChNS (tj. otyłość - 0, zwiększone stężenie cholesterolu - Ch, palenie tytoniu - PT, nadciśnienie tętnicze - NT, nieodpowiednia dieta - ND, wywiad rodzinny - WR, styl życia - SŻ, wiek - W, cukrzyca - C, płeć męska - PM, miażdżyca kończyn dolnych - MKD, zawał w rodzinie 55. roku życia - ZR) oraz odpowiedzi dodatkowe (tj alergia, płeć żeńska, tel. komórkowy...). Dane poddano analizie. Na prawidłowe czynniki ryzyka ChNS wskazała następująca liczba studentów: O - 92,0 proc.; Ch - 89 proc.; PT - 85,0 proc.; NT - 75,8 proc.; WR - 65,2 proc; C - 50,4 proc.; PM - 49,3 proc.; MKD - 36,9 proc.; ZR - 36,9 proc. Znajomość wśród studentów czynników ryzyka ChNS podlegających modyfikacji jest duża. Mniejsza wiedza dotyczy pozostałych czynników ryzyka ChNS. Pozwala to mieć nadzieję, że studenci prawidłowo wykorzystają swoją wiedzę do zmniejszania ryzyka choroby wieńcowej u siebie i w swoich rodzinach.

  Streszczenie angielskie: Prevention of coronary heart disease (CHD) is the most effective way in fighting with epidemic of this illness in our country. Risk factors of CHD are divided into modifying and non-modifying. General knowledge of cardiac risk factors in young population is the most important point in prophylactic. Our aim was to elucidate knowledge of cardiovascular disease risk factors in students. We distributed a questionnaire to 544 students (264 women and 280 men) of 3 Universities in Warsaw in the middle age 22 ń 0.79. The survey contained 22 answers: general risk factors (obesity - O, high cholesterol level - Ch, smoking - S, hypertension - HA, wrong diet - D, family history - F, life style - S, age - A, diabetes - DM, male - M, down limbs arteriosclerosis - DLA, myocardial infarction in family under 55 years old - MI) and wrong answers (allergic, female, mobile phone.). Data were taken under analyze. Right risk factors were mentioned by the following number of students: O - 92 proc., Ch - 89 p.c., S - 85 p.c., HA - 75,8 p.c., D - 71 p.c., F - 65,2 p.c., DM - 50,4 p.c., M - 49,3 p.c., DLA - 36,9 p.c., MI - 36,0 p.c. General knowledge of modifying cardiac risk factors, not including diabetes, is high among Polish students. However, the knowledge is poor about non-modifying factors, like gender, age, early MI in family The results of our study let us hope that the students will correctly use their knowledge to reduce risk of CHD in their families.


  8/28

  Tytuł oryginału: Komorowe zaburzenia rytmu - postępowanie w rejonie.
  Autorzy: Jacewicz Katarzyna, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1104-1107, tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia w artykule nowe podejście do diagnostyki i leczenia komorowych zaburzeń rytmu. Zwraca uwagę na konieczność oceny ryzyka nagłego zgonu sercowego u pacjentów z arytmią komorową i uzależnienia dalszej diagnostyki i leczenia w zależności od stopnia stwierdzonego ryzyka. W pracy zostały krótko przedstawione badania kliniczne będące podstawą do takiego postępowania.

  Streszczenie angielskie: The article is to show the new tendencies in diagnostics and therapy of ventricular arrhythmia. It is to underline the necessity of evaluating sudden cardiac death risk and subject following diagnostics and therapeutic procedures to estimated risk. There is a short briefing of the most important clinical trails which were the base for this new tendencies of therapy of ventricular arrhythmia.


  9/28

  Tytuł oryginału: Białko c-reaktywne i homocysteina jako nowe markery w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego.
  Autorzy: Olszewski Robert, Grabysa Radosław, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1108-1110, bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wraz z coraz lepszym zrozumieniem procesu miażdżycowego idzie odkrywanie coraz to innych czynników usposabiających do jej rozwoju. Czynniki te próbuje się jednocześnie wykorzystywać do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego w zagrożonych ch.n.s. populacjach. W niniejszej pracy omówiono dwa, wzbudzające ostatnio najwięcej zainteresowania czynniki zagrożenia choroby niedokrwiennej serca: białko C-reaktywne oraz homocysteinę. Bardzo istotne z klinicznego punktu widzenia są możliwości modyfikacji stężeń tych czynników poprzez zastosowanie powszechnie dostępnych metod. Jednocześnie rozwój metod immunomechanicznych, możliwość ich coraz szerszego upowszechnienia, automatyzacji i standaryzacji stwarza szansę coraz precyzyjniejszej identyfikacji zagrożonych osób.


  10/28

  Tytuł oryginału: Standardy postępowania w nadciśnieniu tętniczym.
  Tytuł angielski: Standards in managing hypertension.
  Autorzy: Czarnecki Robert, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1111-1115, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia aktualne wytyczne odnośnie rozpoznawania, diagnostyki, leczenia pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Omówiono zasady: oceny ryzyka wystąpienia powikłań narządowych nadciśnienia, doboru metod leczenia (farmakologiczna, niefarmakologiczna), doboru leków, oceny skuteczności leczenia.

  Streszczenie angielskie: The article covers guidelines for diagnosis and treatment of essential hypertension. The following aspects are included: risk stratification, treatment methods (pharmacological or non-pharmacological), drug choice, criteria of well controlled hypertension.


  11/28

  Tytuł oryginału: Leczenie ambulatoryjne choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł angielski: Ambulatory management of ichaemic heart disease.
  Autorzy: Gil Maciej, Szczechowicz Robert, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1116-1120, bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł omawia współczesną diagnostykę choroby niedokrwiennej serca z położeniem szczególnego nacisku na chorobę wieńcową. Przedstawia najczęstsze odchylenia od normy w badaniu przedmiotowym i podmiotowym oraz badaniach dodatkowych. Omawia szczegółowo wskazania i zasady oceny badań wysiłkowych, koronarografii. Wskazano na aktualne trendy w leczeniu zachowawczym i interwencyjnym choroby wieńcowej.


  12/28

  Tytuł oryginału: Ostre Zespoły Wieńcowe.
  Tytuł angielski: Acute Coronary Syndroms.
  Autorzy: Korzeniowska Jolanta, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1121-1128, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Termin Ostre Zespoły Wieńcowe (OZW) powstał w ostatnich latach ze względu na konieczność wczesnej decyzji o strategii postępowania w ostrym zawale serca i niestabilnej chorobie wieńcowej. Pacjent z bólem dławicowym lub ekwiwalentem niedokrwienia serca w zależności od obecności przetrwałego uniesienia ST lub jego braku jest przydzielany do odpowiedniej grupy. W zależności od wywiadu, stanu klinicznego, Troponiny oraz CKMB decydujemy o rozpoznaniu i sposobie postępowania. W postępowaniu w OZW w pierwszej kolejności uwzględniamy skierowanie pacjenta do ośrodka z pracownią hemodynamiczną pełniącą 24-godz. dyżur celem wykonania pierwotnej angioplastyki naczynia odpowiedzialnego za zawał lub ostre niedokrwienie. W przypadku braku dostępu do pracowni hemodynamicznej po podaniu aspiryny stosujemy heparynę drobnocząsteczkową i inhibitory receptora GP II b/IIIa. Dużą rolę przypisuje się wczesnej terapii statynami, niezależnie od poziomu cholesterolu oraz inhibitorami konwertazy.


  13/28

  Tytuł oryginału: Zawał serca - postępowanie przedszpitalne, szpitalne i poszpitalne.
  Autorzy: Zarębiński Maciej, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1129-1133, il., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W poniższym artykule autorzy przedstawiają aktualne poglądy na postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych z uniesieniem odcinka ST. Szczególny nacisk został położony na leczenie inwazyjne ostrego zespołu wieńcowego z uniesieniem odcinka ST za pomocą angioplastyki bezpośredniej z zastosowaniem blokerów receptora glikoproteinowego IIb/IIIa.

  Streszczenie angielskie: In the following article, the authors present the current opinion in treatment of the acute coronary syndromes with ST segment elevation. Invasive treatment with primary PTCA and the use of the GP IIb/IIIa blockers were emphasized.


  14/28

  Tytuł oryginału: Blokada płytkowych receptorów IIb/IIIa w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia ST.
  Autorzy: Roszczyk Ryszard, Adamus Jerzy, Pawluczuk Piotr
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1134-1140, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Istotą ostrych zespołów wieńcowych (OZW) jest całkowita lub częściowa okluzja naczynia wieńcowego przez skrzeplinę zlokalizowaną na niestabilnej blaszce miażdżycowej. Zaktywowane płytki krwi oraz trombina odgrywają decydujacą rolę w tym procesie trombogenezy. Wszystkie szlaki metaboliczne aktywacji płytek prowadzą do etapu nieodwracalnego, jakim jest ich agregacja. Leki blokujace płytkowe receptory glikoproteinowe (GP IIb/IIIa) hamują odwracalnie i/lub nieodwracalnie agregację płytek i są obecnie najbardziej skuteczną grupą leków przeciwpłytkowych w leczeniu OZW. Trzy preparaty dożylne znalazły powszechne zastosowanie: abciximab (Reo-Pro), eptifibatyd (Integrilin) oraz tirofiban (Aggrastat). Największą skuteczność tych leków wyakazano u chorych z OZW bez uniesienia ST, leczonych inwazyjnie angioplastyką wieńcową (PTCA). Rola inhibitorów płytkowych GP IIb/IIIa u chorych z OZW bez uniesienia ST leczonych zachowawczo (bez obligatoryjnych PTCA) pozostaje kontrowersyjna. Największą korzyść z tego leczenia odnosili chorzy z OZW wysokiego ryzyka, jak: z cukrzycą, nawracającymi bólami dławicowymi, z niestabilnością hemodynamiczną, bioelektryczną lub ze wzrostem biochemicznych markerów uszkodzenia mięśnia serca (troponiny, CK-MB).


  15/28

  Tytuł oryginału: Choroba wieńcowa i depresja.
  Tytuł angielski: Coronary artery disease and depression.
  Autorzy: Olszewski Robert, Makowski Tomasz, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1141-1143, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ostatnie badania pokazują jak istotną rolę odgrywa depresja jako niezależny czynnik zwiększający śmiertelność u pacjentów z chorobami serca. W prospektywnych badaniach wykazano również jej wpływ na jakość życia u pacjentów z chorobą wieńcową. Autorzy przedstawiają w pracy mechanizmy wpływające na rozwój choroby wieńcowej. Przedstawiają również kliniczne zastosowanie najnowszych doniesień w tej dziedzinie.

  Streszczenie angielskie: Recent research has highlighted the importance of depression and anxiety as independent risk factors for mortality in cardiac patients. Additionally it has been also shown that depression strongly affects functional status and quality of life of CAD patients. In this review, the authors discussed human research on psychophysiological mechanisms unfluencing coronary artery disease and its progression to CHD. Finally, they discussed implications for clinical care.


  16/28

  Tytuł oryginału: Wskazania do diagnostyki i leczenia inwazyjnego w kardiologii - wybrane zagadnienia (selektywna koronarografia, przezskórna interwencja wieńcowa, badanie elektrofizjologiczne, wszczepienie stymulatora, ablacja, biopsja mięśnia sercowego).
  Autorzy: Śnigurowicz Piotr, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1144-1151, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/28

  Tytuł oryginału: Urazy serca.
  Tytuł angielski: Cardiac trauma.
  Autorzy: Olszewski Robert, Warmiński Janusz, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1152-1155, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Urazy serca wystepują we wszystkich grupach wiekowych. Rany penetrujące i tępe to dwa główne mechanizmy prowadzące do uszkodzenia mięśnia sercowego. W wyniku urazu może dochodzić do pęknięcia serca, uszkodzenia: mięśnia, zastawek, naczyń wieńcowych oraz zaburzeń rytmu i przewodzenia. Mimo szybkiego rozwoju badań diagnostycznych postępowanie w urazach serca w dalszym ciagu stanowi olbrzymie wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne. W diagnostyce dużą rolę odgrywają badania echokardiograficzne, echokardiografia przezprzełykowa, aortografia i koronarografia przeprowadzana przed i w trakcie zabiegu chirurgicznego. Szybkie postawienie własciwego rozpoznania i skrócenie czasu do podjęcia właściwego leczenia może pozwolić w przyszłości na zmniejszenie śmiertelności.

  Streszczenie angielskie: Cardiac trauma affects people of all ages. In cardiac trauma the two main mechanisms of injury are blunt and pentetrating trauma. Common cardiac effects of trauma include myocardial rupture, laceration, pericardial insult, contusion, coronary injury valvular damage, arrhythmias, and conduction abnormalities. Despite recent advances in investigative techniques, myocardial trauma remains an important diagnostic and management challenge. Transesophageal echocardiography, aortography, and cardiac angiography have been increasingly performed to diagnosis these injuries and may be helpful intraoperatively. Reduction in the time from cardiac injury to definitive treatment will result in a lower mortality rate.


  18/28

  Tytuł oryginału: Ostry kardiogenny obrzęk płuc: patofizjologia, diagnostyka i nowe kierunki leczenia.
  Tytuł angielski: Acute cardiogenic pulmonary edema: pathophysiology, diagnosis and new treatment directiones.
  Autorzy: Sztwiertnia-Roszczyk Ewa, Ostrowska-Pomian Bożenna, Roszczyk Ryszard, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1156-1162, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ostry kardiogenny obrzęk płuc (ACPE) jest jedną z postaci klinicznych w ostrej niewydolności lewokomorowej serca o wysokiej śmiertelności wewnątrzszpitalnej przekraczającej 40 proc. Istotą tego schorzenia jest gwałtowny wzrost ciśnienia hydrostatystycznego w kapilarnym krążeniu płucnym, przekraczającym wewnątrznaczyniowe ciśnienie onkotyczne oraz ciśnienie śródmiąższowe w tkance płucnej. Występuje on najczęściej w powikłaniach choroby niedokrwiennej serca, a zwłaszcza w świeżym zawale, w przebiegu nadciśnienia tętniczego, wad serca, kardiomiopatii oraz niewydolności serca lub nerek. W patogenezie ACPE obok przewodnienia istotną rolę odgrywają gwałtowne wewnątrznaczyniowe zaburzenia redystrybucji krwi do płuc z innych obszarów naczyniowych w warunkach niedostatecznej rezerwy czynności skurczowo-rozkurczowej mięśnia lewej komory serca. Rozpoznanie ustala się przyłóżkowo. Różnicowanie obejmuje wszystkie stany nagłe przebiegające z dusznością. Pilnie wdraża się leczenie objawowe oraz możliwie wcześnie przyczynowe. W doraźnym postępowaniu obok wymuszonej siedzącej pozycji ciała i tlenoterapii podaje się nitroglicerynę i/lub kaptopril oraz furosemid u chorych z prawidłowym lub podwyższonym ciśnieniem tętniczym. W przypadkach z obniżonym ciśnieniem skurczowym poniżej 100 mmHg stosuje się wlew amin presyjnych. W towarzyszących tachy- i bradyarytmiach podaje się leki przeciwarytmiczne i/lub dodatkowo stosuje się elektroterapię. ACPE powikłane wstrząsem kardiogennym wymaga leczenia szpitalnego z pełnym monitorowaniem hemodynamicznym.

  Streszczenie angielskie: Acute cardiogenic pulmonary edema (ACPE) is one of the clinical status of the acute heart with large hospital mortality exceeding 40 p.c. The issue of this disease is sudden intravascular hydrostatic pressure increase crossing intravascular plasma oncotic and pulmonary parenchymatous pressure. It occurs most frequently in the complication of the following diseases: ischemic heart disease, arterial hypertension, valvular heart disease and heart or renal failure. Significant role in the pathogenesis of ACPE, apart from overhydratation play intravascular changes of a distribution blood from another vasular bed to the lungs in the insufficiency reserve conditions of the systolic and diastolic left ventricular function. Diagnosis should be performed at bedside. Differentional diagnosis includes all clinical states with proceeding dyspnoe. Symptomatic and possible early causal treatment are introduced urgently. First aid management, apart from sitting body position and oxygen therapy, includes nitroglicerin and/or captopril and furosemide administration in pts with normal or increased arterial pressure. In case of reducing arterial preasure bellow 100 mmHg infusion of catecholamines is administrated. In tach- and bradyarrythmias accompanying ACPE antiarrythmical drugs and/or electrotherapy is given additionally. ACPE complicated by cardiogenic shock requires hospitalization with full hemodynamic monitoring.


  19/28

  Tytuł oryginału: Kardiomiopatie.
  Autorzy: Olszewski Robert, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1164-1167, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kardiomiopatie są to choroby mięśnia sercowego prowadzące do objawów dyfunkcji klinicznej niezależnie od pierwotnej przyczyny wywołującej zmiany w mięśniu sercowym. Najbardziej rozpowszechniony podział morfologiczny dzieli je na: roztrzeniowe, przerostowe, restrykcyjne, arytmogenną dysplazję prawej komory oraz kardiomiopatie niesklasyfikowane. W ostatnich latach dokonał się duży postęp w mechanizmach prowadzacych do ich rozwoju. Objawy kliniczne mogą być różnorodne od pojedynczych, mało charakterystycznych do ciężkiej niewydolności krążenia. Nagły zgon może być pierwszym objawem choroby lub wystąpić w każdym etapie jej rozwoju.

  Streszczenie angielskie: Cardiomyopathies are defined as diseases of the myocardium associated with cardiac dysfunction. They are classified by morphological characteristics as dilated, hypertrophic, arrhythmogenic right ventricular, restrictive and unclassified cardiomyopathu. There have been a number of significant advances in the understanding of the mechanisms involved in the pathogenesis of this disease. All types of cardiomyopathy can be associated with a wide range of symptoms (from none to severe) and also are associated with sudden death. Treatment options are symptomatic and are mainly focused on treatment of heart failure and prevention of thromboembolism and sudden death. For those in whom nedical management falls, heart transplantation is a therapeutic option with an excellent intermediate-term success rate.


  20/28

  Tytuł oryginału: Nieinwazyjna diagnostyka miażdżycy.
  Tytuł angielski: Non-invasive diagnosis of atherosclerosis.
  Autorzy: Roszczyk Ryszard, Sztwiertnia-Roszczyk Ewa, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1168-1174, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Miażdżyca jest przewlekłą, uogólnioną, wielonaczyniową chorobą tętnic i jest przyczyną prawie połowy zgonów w świecie z powodu powikłań jej chorobą niedokrwienną serca, udarami mózgu oraz chorobą naczyń obwodowych. Zmiany miażdżycowe są wynikiem długotrwałych procesów zapalno/immunologiczno/zakrzepowych w ścianie tętnic. Etiologia i patogeneza choroby jest złożona i nie całkowicie poznana. Wykazano istotne zależności statystyczne pomiędzy stopniem zagrożenia tą chorobą a modyfikalnymi i niemodyfikalnymi czynnikami ryzyka miażdżycy. Przebieg kliniczny choroby jest długo bezobjawowy i zależy od lokalizacji i stopnia miażdżycowego zwężenia tętnicy, stanu anatomicznego blaszki miażdżycowej oraz wydolności krążenia obocznego i aktualnego zapotrzebowania danego narządu na tlen. W diagnostyce nieinwazyjnej miażdżycy dalej podstawowe znaczenie ma wnikliwe badanie kliniczne chorego oraz indywidualny dobór metod o stosunkowo wysokich statystycznych wartościach czułości i swoistości. Wśród stosowanych metod dominują techniki ultrasonograficzne z podwójnym obrazowaniem, kodowanie kolorem oraz tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i izotopowe. Wczesne wykrywanie zmian miażdżycowych w naczyniach tętniczych i/lub określenie stopnia zagrożenia niedokrwiennego narządu zaopatrywanego przez tak zmienioną tętnicę staje się bardzo ważnym zadaniem współczesnej medycyny, ponieważ chorzy z takimi zmianami mają wysokie ryzyko zagrożenia zgonem. Wyselekcjonowanie chorych wysokiego ...

  Streszczenie angielskie: Atherosclerosis is a chronic, generalized, multi-arterial disease which causes almost half of deaths world-wide due to complications its by coronary heart disease (CHD), ischaemic stroke (IS) and peripheral arterial disease (PAD). Atherosclerosis results from long-lasting interacting inflammatory, immunological and thrombotic processes in arterial walls. The aetiology and pathogenesis of the disease is complex and not fully understood. There have been statistically significant relationships found between the potential incidence rate of the disease and modifiable, and non-modifiable risk factors of atherosclerosis. For a long time the clinical course of the disease is symptomless and depends on the site and degree of atheromatous stenosis of a artery, the anatomical condition of the atheromatous plague as well as on the efficacy of the collateral circulation and the present oxygen demand of a particular organ. The non-invasive diagnosis is still mainly based on a through clinical examination of a patient and individually selected methods of significant statistically specificity and sensitivity. Among the methods used, the most popular are: colour duplex-Doppler ultrasonography, computed tomography, magnetic resonance imaging and isotopic examinations. The early diagnosis of atherosclerosis and/or the assessment of ischemia risk in a particular organ fed by an atheromatous artery have become a very important task for the contemporary medicine since patients having such ...


  21/28

  Tytuł oryginału: Kwalifikacja pacjentów z chorobami serca do niekardiologicznych zabiegów chirurgicznych.
  Tytuł angielski: Noncardiac surgery in patients with heart disease.
  Autorzy: Olszewski Robert, Wiśniewski Jarosław, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1175-1180, tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili sposoby oceny ryzyka powikłań okołooperacyjnych u chorych kierowanych do niekardiologicznych zabiegów chirurgicznych. Uwzględniono zarówno rozwój nowych technik operacyjnych jak i nowoczesnych metod diagnostycznych. W opracowaniu zwrócono uwagę na potrzeby wykonania zabiegów chirurgicznych u coraz starszych pacjentów, często z ograniczoną zdolnością do poruszania się i cechami niewydolności krążenia.


  22/28

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z echokardiografii.
  Autorzy: Olszewski Robert, Marciniak Wojciech, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1181-1185, tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Echokardiografia przezklatkowa jest metodą która na stałe znalazła miejsce w diagnostyce naszych pacjentów. Rozwój technologii pozwolił również na zastosowanie kliniczne echokardiografii przezprzełykowej, kontrastowej i obciążeniowej. Szeroka dostępność tych metod sprawiła, że postanowiliśmy przybliżyć wybrane zagadnienia z zakresu echokardiografii przezprzełykowej, kontrastowej i obciążeniowej. Przedstawiono również zastosowanie echokardiografii w diagnostyce chorób serca na oddziałach intensywnego nadzoru medycznego i w urazach serca. Nie wszyscy możemy wykonać badania echokardiograficzne, ale powinniśmy znać jej miejsce w diagnostyce klinicznej i prawidłowo kwalifikować pacjentów i interpretować otrzymany wynik.


  23/28

  Tytuł oryginału: Algorytm postępowania z pacjentem.
  Opracowanie edytorskie: Szostak Wiktor B. (Oprac.), Adamus Jerzy (oprac.), Rywik Stefan (oprac.).
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (4) s.31-33, tab.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  24/28

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Stwardnienie zastawki aortalnej jako marker rozwijającej się miażdżycy].
  Autorzy: Adamus Jerzy
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (3) s.85-86, il., bibliogr. 4 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Cardiology Reports 2002; 4 : 111-117
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/28

  Tytuł oryginału: Echokardiografia jako podstawowe badanie w diagnostyce choroby wieńcowej.
  Tytuł angielski: Echocardiography as a fundamental method in diagnsotics of coronary disease diagnosis.
  Autorzy: Markuszewski Leszek, Kamiński Grzegorz, Olszewski Robert, Marciniak Wojciech, Pieróg Mirosław, Legutko Jacek, Kośmider Anna, Adamus Jerzy
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.35-40, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono rolę echokardiografii w diagnostyce choroby wieńcowej.

  Streszczenie angielskie: The authors introduce the role of echocardiography in coronary artery disease diangosis.


  26/28

  Tytuł oryginału: Postępy w echokardiografii, nowe możliwości obrazowania i oceny czynności mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Progress in echocardiography, the new imaging possibilities and myocardial function evaluation.
  Autorzy: Markuszewski Leszek, Kamiński Grzegorz, Marciniak Wojciech, Olszewski Robert, Pieróg Mirosław, Legutko Jacek, Kośmider Anna, Adamus Jerzy
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.41-43, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym w kolejnych latach wdrażane są nowe, dokładniejsze ultrasonograficzne metody obrazowania struktur i czynności mięśnia sercowego. Niniejsze orpacowanie ma za zadanie przybliżenie i krótki przegląd stosowanych już nowych metod obrazowania w diagnostyce echokardiograficznej.

  Streszczenie angielskie: Due to technology development the new, more exact methods of ultrasound imaging of myocardial function and structure are introduced in recent years. The aim of this study is to bring nearer and to make a short review of the new echocardiographic imaging methods which have been already clinically introduced.


  27/28

  Tytuł oryginału: Środki kontrastujące w echokardiografii.
  Tytuł angielski: Contrast agents in echocardiography.
  Autorzy: Nowicki Andrzej, Olszewski Robert, Adamus Jerzy
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.55-59, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Echokardiografia z zastosowaniem środków kontrastujących jest dziedziną wchodzącą do praktyki klinicznej. Zjawiska fizyczne odpowiadające za zmianę fali ultradźwiękowej są niezwykle złożone i związane z poszczególnymi właściwościami fizycznymi mikropęcherzykowych środków kontrastujących i ich zmianami energetycznymi pod wpływem fali ultradźwiękowej. Wykorzystanie tej wiedzy, a także znajomość najnowszych technik obrazowania echograficznego "przerywanego" i rozproszenia harmonicznego pozwala na dokładniejsze badanie ultrasonograficzne, jak również na badanie przepływów w mikrokrążeniu. W drugiej części pracy autorzy przedstawili zastosowania środków kontrastujących w kardiologii. Począwszy od zakontrastowania jam serca do perfuzji mięśnia sercowego. Zostały przedstawione postępy w echokardiograficznej diagnostyce ubytków wewnątrzsercowych, wad serca i wzmocnienia endokardium szczególnie ważne przy ocenie kurczliwośc lewej komory.

  Streszczenie angielskie: Contrast echocardiography is new imaging modality i dynamically entering to clinical practice. The efficient application of the contrast agents needs some knowledge of microbubbles physics. In this paper the basic principles of echo-contrast effects are presented and ultrsound microbubble fluid dynamics in the ultrasonic pressure field is addressed briefly. The recent developments in harmonic imaging end the transient and non-linear acoustic phenomena allow ultrsound to detect of blood flow in the microcirculation. In the second part of the paper it was demonstrated a potential for myocardial opacification by contrast echocardiography and the more recent application such as myocardial perfusion. The authors also reported intracardiac shunts imaging, enhancing endocardial border definition and bringing out of weak Doppler signals.


  28/28

  Tytuł oryginału: Ocena systemu opieki nad kobietą ciężarną chorą na cukrzycę i jej noworodkiem w latach 1992-2001 w Katedrze i Oddziale Klinicznym Położnictwa i Ginekologii w Bytomiu.
  Tytuł angielski: Evaluation of the health care of diabetic pregnant women and their newborns in 1992-2001 in the Obstetrics and Gynaecology Department in Bytom.
  Autorzy: Bodzek Piotr, Olejek Anita, Adamusiak-Kutrowska Iwona, Zamłyński Jacek, Wolnicka Beata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.43-49, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena podstawowych wykładników opieki perinatalnej nad ciężarnymi z cukrzycą hospitalizowanych i rodzących w Katedrze i Oddziale Klinicznym Położnictwa i Ginekologii w Bytomiu w latach 1992-2001. Przeanalizowano retrospektywnie wyniki położnicze 405 ciężarnych z cukrzycą. Odsetek ciężarnych w poszczególnych klasach cukrzycy wynosił w klasie GDM 44,9 proc., DM bez zmian naczyniowych 43 proc., DM ze zmianami naczyniowymi 12,1 proc. Średni wiek ciężarnych wynosił 28,8 ń 16 lat. W ciąży pierwszej rozwiązano 42 proc. pacjentek, w ciąży drugiej i następnych 58 proc. pacjentek. Najczęstszymi powikłaniami w przebiegu ciąży były: poród przedwczesny zagrażający (36,5 proc.), PIH (11,7 proc.), infekcje górnych dróg moczowych (9,65 proc.), otyłość (8,27 proc.). Średni czas trwania ciąży wynosił 38 ń 2 Hbd. Odsetek wcześniactwa sięgał 25,9 proc. Cięcie cesarskie wykonano u 199 pacjentek (49,1 proc.). Autorzy wnioskują, iż niekorzystnym wynikom perinatologicznym u kobiet ciężarnych z cukrzycą można zapobiec poprzez wczesne wykrywanie cukrzycy, intensywny nadzór biofizyczny i biochemiczny nad płodem oraz uzyskanie normoglikemii i właściwy wybór terminu rozwiązania. W 10-letniej retrospektywnej analizie systemu opieki nad noworodkiem matki z cukrzycą w naszej klinice daje się zauważyć zmniejszenie odsetka umieralności płodów i noworodków, poprawę stanu ogólnego dzieci oraz zmniejszenie liczby powikłań.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to analyse the basic parameters of perinatal care of diabetic pregnant women, hospitalized in the Clinical Hospital in Bytom in years 1992-2001. The retrospective analysis of 405 diabetic pregnant patients who delivered their babies there was carried out. Diabetes types were following: GDM - 44,9 p.c., DM without vascular lesion - 43 p.c., DM with vascular lesion - 12,1 p.c. Mean age of pregnant women was 28.8 ń 16 years. 42 p.c. patients were primipara, 58 p.c. patients were secundipara and multipara. The most often complications during pregnancy were following: threatening premature labour (36.5 p.c.), PIH (11.7 p.c.), urinary tract infection (9.65 p.c.) obesity (8.27 p.c.). Mean time of pregnancy was 38 ń 2 Hbd. Prematurity was 25.9 p.c. 199 patients had caesarean section (49.1 p.c.). 24 unsuccessful cases included fetal congenital defects, abortions, missed labour, perinatal fetal death. The authors suggest that such complications in diabetic pregnant patients can be prevented by early diabetes detection, intensive biophysical and biochemical control over fetus, achievement of normoglycaemic conditon and a proper choice of delivery time. During last 10 years in our clinical hospital there was observed a decrease in infantile and perinatal mortality, better condition of infants and decrease in number of complications.

  stosując format: