Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ADAMIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Operacja TVT - analiza skuteczności oraz powikłań pierwszych 100 operacji.
Tytuł angielski: TVT procedure - the critical analysis of clinical effectiveness and complications among first 100 cases.
Autorzy: Rechberger Tomasz, Baranowski Włodzimierz, Skorupski Paweł, Adamiak Aneta, Miturski Roman, Postawski Krzysztof, Tomaszewski Jacek, Jakowicki Jerzy A.
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.171-176, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analiza kliniczna wyników 100 zabiegów metodą TVT wykazała skuteczność operacji mierzoną całkowitym ustąpieniem dolegliwości u 95 proc. pacjentek. Poprawę odnotowano u 4 proc. operowanych zaś u 1 pacjentki nie stwierdzono żadnej poprawy. Śródoperacyjne uszkodzenie pęcherza moczowego odnotowano w 9 przypadkach. Zastosowanie profilaktyki antybiotykowej było skuteczne w zwalczaniu klinicznych objawów infekcji dróg moczowych u 96 proc. leczonych.

  Streszczenie angielskie: Rationale: Since its clinical debut in 1996 TVT procedure has been offering an excellent clinical tool both for patients and surgeons to treat SUI suffering women. Since the learning curve is an important factor influencing the rate of surgical complications as well as the clinical outcome of any new surgical technique we decided to analyse the first 100 cases of SUI women treated with TVT technique. Aim of the study: To analyse clinical effectiveness and complications among first 100 consecutive cases of TVT procedures. Matertial and methods: On hundred women aged from 30 to 80 years (old mean 55,6) were hospitalised in our Department from September 1999 to November 200 because of SUI as confirmed by the complete urogynecologic assessment including history and physical examinations, catheterised residual volume determination, and multichanel urodynamic testing. TVT procedure was performed as originally described by Ulmsten et al. except the fact that 43 operations were performed not under local but epidural anesthesia. For 80 patients TVT was offered as the primary surgery for SUI treatment whereas for 14 it was the second and for 6 the third or more attempt. Results: Operation was performed without any technical difficulties in all cases (mean time 25 min). Bladder injury (treated by 1 or 2 days catheterization) occurred in 9 cases, urinary retention in 13 (in 6 cases after 10-14 days tape was cut). Urinary tract infections occurred in 4 women despite intraoperative 2,0 g i,v. piperacillin prophylactics and fosfomycin trometamol 3,0 g p.o. in first postoperative day. Subsequent urge incontinence developed in 4 patients. Clinical efficacy based...


  2/13

  Tytuł oryginału: Collagen content in the anterior layer of the rectus sheath in postmenopausal women.
  Autorzy: Bogusiewicz M., Surowski S., Rzeźniczuk K, Adamiak A., Rechberger T.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (3) s.125-128, il., bibliogr. 18 poz. - Sympozjum pt. Nauki przyrodnicze w ginekologii Puławy 31.05-01.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Several studies revealed that postmenopausal decrease in skin thickness and elasticity, uterine prolapse as well as stress urinary incontinence are, at least in part, results of impaired collagen turnover. This study aimed at the evaluation of collagen content in the rectus sheath of premenopausal and postmenopausal women. Samples of the anterior layer of the rectus sheath were taken from 16 premenopausal and 7 postmenopausal women aged 31-51 years and 51-75 years, respectively, undergoing surgery due to benign diseases of the uterus or gall bladder. Collagen was extracted with acetic acid and subsequently with pepsin. The concentartion of collagen (all types) was measured using Sicrol Collagen Assay (Biocolor Ltd., Belfast, N. Irland). Significantly less collagen was extraced from the rectus sheath derived from postmenopausal as compared to premenopausal women (11.0 ń 5.5 (g/gram of wet tissue versus 21.5 ń 10.4 (g/gramof wet tissue; p=0.0033). Moreover, a negative correlation between collagen content and age of the subjects was observed (r = -0.47; p = 0.026). However, when the analysis was carried out separately for each group of women an association between the decrease in collagen content and aage was observed only in women after the menopause. Results of the study indicate that the content ofcollagen in the rectus sheath declines afetr the menopause. This effect seems to be dependant on hormonal changes related to menopause rather than on the process of ageing. The decrease in collagen content may cause faulty wound healing as well as predispose to abdominal hernias.


  3/13

  Tytuł oryginału: Zmaganie się ze stresem u opiekunów chorych z chorobą Alzheimera.
  Tytuł angielski: Coping with stress in caregivers to patients with Alzheimer's disease.
  Autorzy: Adamiak Grażyna, Juczyński Zygfryd
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (1) s.71-80, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opiekunowie chorych z chorobami Alzheimera są narażeni na przewlekły stres, którego nasilenie jest wyższe niż w populacji ogólnej. Z przeprowadzonych badań wynika, że preferowane są strategie radzenia sobie ukierunkowane na emocje, rzadziej na zadanie. Kluczem w radzeniu sobie z chorobą bliskiej osoby jest dysponowanie dużym wsparciem społecznym, przede wszystkim ze strony członków rodziny, lecz również personelu medycznego i grup samopomocowych. Ważna jest też edukacja polegająca na zapoznaniu opiekunów z istotą choroby, a również terapia, umożliwiająca radzenie sobie z emocjami wywołanymi kryzysem.

  Streszczenie angielskie: Caregivers to patients suffering from Alzheimer's disease are exposed to chronic stress of intensity higher than that in the general population. Research findings show that emotion-oriented coping strategies are preferred to task-oriented coping. The crucial resource in coping with illness of a close relative is a strong social support, first and foremost from family members, but also from medical staff and self-help discussion groups. Anther important factor is the prevision of caregivers firstly, with education about the nature of Alzheimer's disease, and secondly, with therapy helping them to cope with emotions evoked by the crisis.


  4/13

  Tytuł oryginału: Pośrednia ocena czynności mięśni oddechowych za pomocą wskaźników maksymalnego ciśnienia wdechowego i wydechowego w jamie ustnej u zdrowych.
  Tytuł angielski: Indirect evaluation of respiratory muscle strength by measurement of maximal inspiratory and expiratory pressures values in mouth in normal subjects.
  Autorzy: Adamiak-Kardas Magdalena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.178-180, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono pośredni pomiar czynności mięśni oddechowych za pomocą wskaźników maksymalnego ciśnienia wdechowego PImax i wydechowego PEmax w jamie ustnej. W badaniu uwzględniono wartości uzyskane u 166 zdrowych dorosłych (w tym 79 kobiet i 87 mężczyzn) w wieku 17-75 lat. W grupie kobiet wskaźnik PImax wynosił 38-104 cm H2O (śr. 60 cm H2O), a wartości wskaźnika PEmax 46-140 cm H2O (śr. 87,5 cm H2O). U mężczyzn wartości wskaźnika PImax wynosiły 40-120 cm H2O (śr. 73,2 cm H2O), zaś PEmax 46-140 cm H2O, (śr. 115,9 cm H2O). Zaobserwowano ujemną korelacje między PImax a wiekiem. Nie wykazano - istotnych statystycznie korelacji między PEmax w jamie ustnej a wiekiem (p 0,05). Wzrost nie korelował w sposób istotny statystycznie zarówno z PImax, jak i PEmax, jeżeli rozpatrywano osobno korelacje tego parametru w grupie kobiet i mężczyzn, znaleziono natomiast zależność wzrostu parametrów i ciśnień oddechowych w jamie ustnej dla wszystkich badanych (p = 0,00019). Zaobserwowano dodatnią korelację między maksymalnymi ciśnieniami oddechowymi w jamie ustnej (PImax oraz PEmax) a masą ciała w obu badanych grupach (p = 0,000). Porównanie uzyskanych wartości z wartościami prezentowanymi przez innych badaczy wykazało duże zróżnicowanie norm dla różnych populacji. Oznacza to, że wartości wskaźników maksymalnych ciśnień oddechowych w jamie ustnej powinny być okrślane indywidualnie dla populacji której dotyczą. Normy podawane przez producenta urządzenia do pomiarów maksymalnych ciśnień oddechowych mogą być dla danej populacji nieadekwatne.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the evaluation of respiratory muscle strength by measurement of maximal inspiratory (PImax) and expiratory (PEmax) pressures values. Results for 166 clinically normal subjects (79 female and 87 male) were obtained. The results were as follow: in woman PImax ranged 38-104 cm H2O, in men PImax was 40-120 cm H2O, average 73.2 cm H2O, PEmax ranged 46-140 cm H2O, average 115.9 cm H2O. PImax was negatively correlated with age in both groups. There was no correlation between age and PImax of PEmax in both groups (p 0.05). There was no correlation between PImax and PEmax and height in women group and men group treated apart. The correlation was found between PImax as well as PEmax and height for whole group (P = 0.00019). There were observed positive correlation between PImax, PEmax and weight in both (male and female) groups. The comparison of results of present study with those obtained in former studies reveals important differences of norms for different populations. The normal values of maximal inspiratory and expiratory pressures in the mouth (PImax, PEmax) should be qualified individually for studied population. The normal values recommended by producers of medical equipment might be inadequate for studied population.


  5/13

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczeń neuronowej swoistej enolazy u chorych na nowotwory złośliwe głowy i szyi.
  Tytuł angielski: Usefulness of neuron specific enolase in patients with head and neck malignant tumours.
  Autorzy: Adamiak Grzegorz, Ligęziński Aleksander, Jurkiewicz Dariusz, Hermanowski Maciej, Konieczna Maria
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.204-207, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki dotyczące stężeń neuronowej swoistej enolazy (NES) u 146 badanych. Analizowano wartości NES w odniesieniu do oznaczeń wstępnych i wyników monitorowania, biorąc pod uwagę zaawansowanie kliniczne nowotworu oraz obecność przerzutów do węzłów chłonnych. Stwierdzono zbliżone wartości NSE u chorych na nowotwory i w grupie kontrolnej. Wyniki badań oznaczają, że wartości stężeń NSE nie mają praktycznego znaczenia w monitorowaniu chorych na nowotowry złośliwe głowy i szyi.

  Streszczenie angielskie: The authors present results of evaluation of neuron specific enolase (NSE) in 146 persons. We analyzed a concentration of NSE in preliminary study and in monitoring depending on clinical advances of tumour, mass of primary tumour and metastases to lymph nodes. Neuron specific enolase was exlcuded because the number of positive results was the same both in the main and control group. Our results indicate that evaluation of NSE have not hight value in monitoring patietns with head and neck carcinoma.


  6/13

  Tytuł oryginału: The efficacy and safety of the tension-free vaginal tape procedure do not depend on he method of analgesia.
  Autorzy: Adamiak Aneta, Milart Paweł, Skorupski Paweł, Kuchnicka Katarzyna, Nestorowicz Andrzej, Jakowicki Jerzy, Rechberger Tomasz
  Źródło: Eur. Urol. 2002: 42 (1) s.29-33, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 312,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The oryginal tension-free vaginal tape (TVT) method, described by Ulmsten et al., routinely uses local anaesthesia during the procedure. Since the anaesthetic effect after local application of lidocaine hydrochloride was not always satisfactory we decided to introduce the spinal anaesthesia during this operation. The aim of the present study was to compare local and spinal anaesthesia with respect to their efficacy and safety in the TVT procedure. Methods: 103 women, with objectively confirmed stress urinary incontinence, were randomised into the study. Sixty-seven women were anaesthetised locally and 36 patients spinally. All TVT procedures were performed as originally described. Objective assessment of the influence of anaesthesia on intra-abdominal pressure at rest and during the cough test was done using a rectal catheter and a central venous pressure manometer. The efficacy of the TVT procedure was based on a gynaecological examination with a cough test and a three-degree subjective scale: complete cure, improvement or failure. Results: The success of the TVT procedure performed under local anaesthesia is a comparable with hat achieved under spinal analgesia (p = 0.42). The number of complications that occurred in the two groups does not differ significantly (p = 0.57). Conclusions: Spinal anaesthesia impairs the ability to cough effectively during the TVT procedure. However, the efficacy and safety of the operations performed under this type of anaesthesia are comparable with the efficacy and safety of operatins done under local anaesthesia.


  7/13

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w stosowaniu operacji TVT jako metody leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
  Tytuł angielski: The tenision free vaginal tape operation (TVT) for the treatment of stress urinary incontinence in females - the observational data.
  Autorzy: Rechberger Tomasz, Skorupski Paweł, Adamiak Aneta, Baranowski Włodzimierz, Tomaszewski Jacek, Michalak Jerzy, Urban Marek, Jakowicki Jerzy
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.40-44, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena efektywności klinicznej oraz powikłań metody TVT zastosowanej w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Materiałi metoda. U stu dwudziestu kobiet, z potwierdzonym obiektywnie rozpoznaniem (badanie kliniczne, kwestionariusz Gaudenza oraz badanie urodynamiczne obejmujące cystometrię i profilometrię cewkową) wysiłkowego nietrzymania moczu, przeprowadzono operację korekcyjną sposobem TVT. Zabieg TVT polega na podcewkowym umieszczeniu taśmy prolenowej przy zastosowaniu minimalnie inwazyjnej techniki. Wprowadzenie znieczulenia miejscowego (czy też podpajęczynówkowego), umożliwiło śródoperacyjne sprawdzenie poprawności wykonania operacji. Wyniki. Spośród 120 leczonych kobiet u 109 (90,8 proc.) uzyskano wyleczenie, u dziewięciu (7,5 proc.) poprawę, u dwóch zaś (1,7 proc.) operacja nie dała pozytywnego rezultatu. Nie wystąpiły żadne poważne powikłania śród- i pooperacyjne. Perforacja ściany pęcherza moczowego, która wystapiła u 9 pacjentek, nie miała negatywnego wpływu na wynik operacji. U 6 pacjentek wystąpiła pooperacyjna niestabilność wypieracza. Wnioski. Blisko dwuletnie, własne doświadczenia kliniczne z metodą TVT pozwalają stwierdzić, że ta mało inwazyjna i niezwykle prosta technicznie oepracja jest wysoce efektywna w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. W naszej opinii powinna być roważana jako technika z wyboru do leczenia WNM u kobiet.

  Streszczenie angielskie: Objective. To evaluate clinical efficacy of TVT procedure as the treatment of stress urinary incontinence (SUI) in women. Moreover, intraoperativ as well as postoperative complications were critically analysed. Patients and methods. One hundred and twenty female patients suffering from SUI were included and underwent clinical evaluation with Gaudenz questionnaire and urodynamic tests (cystometry and urethral profilometry). TVT procedure implies the insertion of prolene tape around mid-urethra via a minimal vaginal incision. Results. Among 120 treated women 109 (90,80 p.c.) were fully recovered, 5 (75 p.c.) were improved and in 2 cases (1,7 p.c.) operation failed. No major intra-or postoperative complications occurred. Nine cases of bladder perforations were treated with catheterisations and had no negative impact on clinical outcome. Six patients developed detrusor instability de novo. Conclusions. After almost two years of clinical experiences we consider TVT procedure as a safe and effective surgical procedure for females with the SUI. Because of very high effectiveness and reproducibility accompanied by its technical simplicity TVT procedure should be considered as the opration of choice for female SUI treatment.


  8/13

  Tytuł oryginału: Nietypowe ciało obce okolicy oczodołu.
  Tytuł angielski: A rare case of the large orbital region foreign body.
  Autorzy: Adamiak Grzegorz, Grochulska Ewa, Hermanowski Maciej, Kadłubowski Andrzej
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.617-620, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek ciała obcego okolicy oczodołu, którym była szklana bagietka. Dostała się ona do oczodołu przypadkowo poprzez skórę powieki dolnej poniżej przyśrodkowego kąta oka. Ciało obce (długości około 6 cm) usunięto operacyjnie. Nie stwierdzono powikłań, poza uszkodzeniem dróg łzowych.


  9/13

  Tytuł oryginału: Brak integracji i sezonowe fluktuacje popytu wyjaśniają problemy w świadczeniu opieki medycnej oraz oczekiwanie pacjentów na pomoc w izbach przyjęć w szpitalach w Sztokholmie.
  Autorzy: Adamiak Grażyna, Karlberg Ingvar
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.93-104, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: W 1996 roku Wojewódzki Zarząd do Spraw Ochrony Zdrowia i Opieki Medycznej w Sztokholmie podjął decyzję o redukcji kosztów z myślą o dostosowaniu zasobów do rosnących potrzeb opieki medycznej w przyszłości. Metodą byłą zarówno restrukturyzacja jak i przekazanie przez szpitale odpowiedzialności za opiekę niewymagającą wysokiej technologii sektorowi podstawowej opieki medycznej oraz innym formom lecznictwa otwartego.

  Streszczenie angielskie: In 1996, Stockholm County decided to reduce the costs of health care in order to release resources for upcoming medical needs. The methods was both structural changes and transfer of lowtechnology care from hospitals to other settings. The effects of interventions on service quality for patients and organizational performance of departments of internal medicine, orthopedics andsurgery were evaluated. Three cross-sectional studies were performed for comparison over time. Details on all individuals who visited A&E departments durign I week in May 1997, May 1998 and May 1999 were recorded prospectively, and 16 246 visits were registered. From 1995 to 1999 the total number of visits increased by 21 p.c.according to annual statistics. THe utilizaiton of emergency care rose by 40/1000, and was not associated with the growth of population by 4.5 p.c. Hospitals responded to peaks of demand by stringent prioritization. Median waiting times were unchanged, but mean waiting times were prolonged over time, in particular for younger, not-referred patients. There was a direct correlation between waiting times and number of visitors. Total length of stay at A&E departments was related mainly to the waiting time for the first examination by a physician and cycle time for X-rays. Increased number of visits strained the capacity of hospitals and led to temporary loss of service quality for patients. The expected chainreaction of integrated care did not take place, since providers outside hospitals were resistant to the shift of responsibility...


  10/13

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne zgorzeli Fourniera.
  Tytuł angielski: Fournier's gangrene.
  Autorzy: Adamiak Zbigniew, Chyrek Adam, Górecki Janusz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.247-249, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zespół Fourniera jest to martwica tkanki podskórnej i skóry o piorunującym przebiegu septycznym, zjawisko bardzo rzadkie, wywołane przez mieszaną florę bakteryjną. Autorzy przedstawili przypadek 47-letniego mężczyzny ze zgorzelą Fourniera prącia, moszny i podbrzusza. Po wyprowadzeniu chorego ze wstrząsu septycznego dokonano chirurgicznego usunięcia wszystkich tkanek martwiczych i wielokrotnt drenaż rany pooperacyjnej oraz zastosowano intensywną antybiotykoterapię. Chorego wyleczono, uzyskując bardzo dobry wynik kosmetyczny.

  Streszczenie angielskie: The Fournier's gangrene is a necrotic infection of the subcutaneous tissue and skinwith fulminating septic course. The disease is very rare and is caused by mixed bacterial flora. The authors present a case of 47 year old male with Fournier's gangrene of the penis, scrotum and hypogastrium, treated successfully by surgical remooval of all necratic tissue, adequate drainage, broad spectrum antibiotic-therapy and antishock procedures. The patient has been cured with a vang good cosmetics effect.


  11/13

  Tytuł oryginału: Pośrednia ocena czynności mięśni oddechowych za pomocą wskaźników maksymalnego ciśnienia wdechowego (PImax i wydechowego PEmax) u chorych z ostrą niewydolnością wieńcową oraz z przewlekłą niewydolnością krążenia : praca doktorska
  Autorzy: Adamiak-Kardas Magdalena, Pierzchała Władysław (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Pneumonologii w Zabrzu, Wojewódzki Szpital I Oddział Chorób Wewnętrznych w Katowicach
  Źródło: 2002, 136 k. : il., tab., bibilgor. 121 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/13

  Tytuł oryginału: Wyniki rehabilitacji osób po radykalnej mastektomii.
  Tytuł angielski: Physiotherapy results in individuals treated with radical mastectomy.
  Autorzy: Białkowska Joanna, Adamiak-Morska Agnieszka
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.33-36, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to show results of the rehabilitation patients after radical mastectomy modo Patey. We examine frequency of limphatic oedema and shoulder contracture before and after rehabilitation. The most satisfactory results of treatment was observed in group of patients rehabilitation just after mastectomy.


  13/13

  Tytuł oryginału: Paliatywna radioterapia przerzutów do kręgosłupa w przebiegu raka gruczołu krokowego i pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Palliative radiotherapy in patients with metastases to the back bone due to prostate cancer and bladder cancer.
  Autorzy: Milecki Piotr, Adamiak Ewa, Stryczyńska Grażyna, Karczewska Aldona, Leppert Wojciech, Bączyk Maciej, Kwias Zbigniew, Stachowski Tomasz, Cieślikowski Wojciech
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.686-690, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena efektu przeciwbólowego radioterapii paliatywnej (short-course) w przerzutach do kręgosłupa u chorych na raka gruczołu krokowego i pęcherza moczowego. Materiał i metoda: Dokonano analizy dokumentacji medycznej 118 chorych, leczonych w okresie od 1997 do 2001 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu z powodu przerzutów do kręgosłupa w przebiegu raka gruczołu krokowego i pęcherza moczowego. W badanej grupie rozpoznanie raka gruczołu krokowego stwierdzono u 106 chorych, a raka pęcherza moczowego u 10. Wszyscy chorzy przebyli leczenie napromienianiem przy stosowaniu dawki frakcyjnej 4 Gy do dawki całkowitej 20 Gy. Chorzy jednocześnie byli leczeni przeciwbólowo (niesteroidowe leki przeciwzapalne ń opioidy), a w czasie radioterapii stosowano dexamethason w dawce od 4 do 8 mg/dobę. Po zakończonej radioterapii włączano bifosfoniany, najczęściej we wlewie dożylnym (pamidroniat). Ocenę efektu przeciwbólowego radioterapii dokonano przede wszystkim w oparciu o 10-punktową skalę natężenia bólu (VAS). Dodatkowo w ocenie uwzględniono zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe. Uwzględniono również zmiany w stanie neurologicznym chorych. Efekt przeciwbólowy został opisany łącznie jako "całkowity", "średni" oraz "brak lub progresja". Wyniki: Średni czas przeżycia wszystkich analizowanych chorych od początku leczenia napromienianiem wynosił 6,5 mies. Ocena intensywności bólu wg skali VAS przed rozpoczęciem leczenia wynosiła średnio 7 punktów (od 4 do 10). Po ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Bone metastases are a common feature of advanced cancer disease and are considered to be among the most frequent causes of pain and complications in oncological patients. The main objective of the treatment of such patients is to control their symptoms and improve the quality of their life. This paper was aim to evaluate a short-course radiotherapy as the pain management in a group of patients with low performance status (ECOG or + 2) and short life expectancy. Material and methods: The records of patients who developed bone metastases to the back bone with pain symptoms and/or early symptoms of spinal cord compression were evaluated. 118 patients were treated at our departmens between 1997 and 2001. The diagnosis of primary disease were as follows: prostate cancer (108 out 118 pts) and bladder cancer (10 out of 118 pts). All patients underwent only X-ray therapy (a daily fractionation 4,0 Gy, total dose 20 Gy) in conjunction with analgesics (NSAID ń opioids) and a low dose of dexamethasone (4-8 mg/d, p.o.). During the follow up all patients received bisphosphonates, mainly pamidronate. Patients recorded pain severity on the visual self assessment scale (VAS) and analgesic requirements before' the radiotherapy treatment, at the end of the treatment and during the follow-up. Changes in the neurological status amd mobility skills were also evaluated. Analgesic and decompression effects were described together as "complete", "moderate" and "absent or ...

  stosując format: