Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ADAMEK-KOŚMIDER
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wczesne i odległe wyniki anuloplastyki zastawki trójdzielnej. 12-letnia obserwacja kliniczna (1988-2000).
Tytuł angielski: Early and late results of tricuspidal annuloplasty. 12 years of clinical follow-up (1988-2000).
Autorzy: Adamek-Kośmider Anna, Zasłonka Janusz, Kośmider Maciej, Walczak Andrzej, Zwoliński Radosław, Markuszewski Leszek, Iwaszkiewicz Alicja, Maciejewski Marek
Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.7-10, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,525

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wczesnych i odległych wyników anuloplastyki zastawki trójdzielnej (AT). Grupę badaną stanowiło 188 chorych z niedomykalnością zastawki trójdzielnej, poddanych AT w latach 1988-2000. AT wykonywano dwiema metodami: metoda De Vega u 70 chorych (37 proc.) i w modyfikacji Revuelta u 118 chorych (63 proc.). U wszystkich pacjentów wykonano echokardiograficzne badanie metodą klasyczną, 122 chorych weryfikowano badaniem przezprzełykowym (TEE), natomiast u 107 wykonano śródoperacyjne badanie przezprzełykowe. W ciągu obserwacji odsetek chorych z dobrym wynikiem AT wynosił po: 5 latach 86 proc., a po 12 latach 48 proc. Od 1997 roku ze względu na bardzo dobre wyniki operacyjne AT była wykonywana tylko metodą Revuelta. W obserwacji 3-letniej po AT stwierdzono konieczność reoperacji w grupie bez monitorowania TEE u 7 pacjentów (7,5 proc.), natomiast w grupie monitorowanych śródoperacyjnie TEE nie było pacjentów wymagających reoperacji.

  Streszczenie angielskie: THe aim of this study was to analyse early and late results of tricuspid annuloplasty (TA) performed in 188 patients with tricuspid insufficiency between 1988 and 2000. TA was performed using 2 methods: De Vega- 70 patietns (37 p.c.) and Revuelta - 188 patietns (63 p.c.). All patients udnerwent routine echocardiography, 122 - TEE and 107 - TEE during the TA procedure. Good results of TA were observed in 86 p.c. of patients after 5 years follow up and in 48 p.c. after 12 years. Since 1997 because of very good postoperative results TA was performed using Revulta method only. In 3 years follow up reoperation was necessary in 7 patients (7,5 p.c.) without TEE and it was not necessary in intraoperative TEE group.


  2/2

  Tytuł oryginału: ICUS - nowa jakość w diagnostyce choroby wieńcowej, versus koronarografia.
  Tytuł angielski: ICUS - a new quality in diagnosis of coronary artery disease, versus coronary angiography.
  Autorzy: Kośmider Maciej, Adamek-Kośmider Anna, Zasłonka Janusz, Markuszewski Leszek
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.44-46, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Postęp technologii i dynamiczny rozwój kardiologii inwazyjnej wpłynęły na powstanie nowej metody obrazowania struktury ściany tętnicy wieńcowej. Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa (ICUS) umożliwia analizę składu blaszki miażdżycowej, stopień jej uwapnienia, a także dobór optymalnej techniki angioplastycznej dla poszerzenia przewężonej tętnicy wieńcowej. ICUS ma wciąż ograniczone zastosowanie ze względu na wysoki koszt. Standardem pozostaje angiokardiografia, która niestety jest tylko luminografią i nie pozwala właściwie ocenić zasięgu zmian miażdżycowych w ścianie tętnicy wieńcowej.

  Streszczenie angielskie: Dynamic progress of technology and development of invasive cardiology create a new method of coronary artery wall structure visualization. Intracoronary ultrasound (ICUS) examines the structure and distribution of atherosclerotic plaques and detects the calcifications. ICUS enables the optimal choice of revascularisation technique and the precise monitoring of stent implantation. ICUS has stil the limited application caused by the high cost of this procedure. The standard method for coronary arteries visualizaiton is still angiography, which is only luminography.

  stosując format: