Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ADAMCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/25

Tytuł oryginału: Mój permanentny konflikt z dorosłymi jąkającymi się. Chodzi o motywację.
Tytuł angielski: My permanent conflict with adult stutterers. Problem of motivation in the therapy.
Autorzy: Adamczyk Bogdan
Źródło: Logopedia 2002: 30 s.213-216, bibliogr. [13] poz., sum.
Sygnatura GBL: 725,970

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/25

  Tytuł oryginału: Leczenie implanto-protetyczne pacjentów z hipodoncją z zastosowaniem techniki sterowanej regeneracji kości.
  Tytuł angielski: Prosthetic treatment of hypodontic patients employing implants and techniques of guided bone regeneration.
  Autorzy: Adamczyk Ewa, Gładkowski Jerzy, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Spiechowicz Eugeniusz, Feder Tomasz, Mateńko Dariusz, Ciechowicz Katarzyna
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.9-16, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum. - 25 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Protetycznego Praga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Hipodoncja należy do najczęściej występujących wad wrodzonych w obrębie twarzowej części czaszki. Zazwyczaj dotyczy braku zawiązków stałych zębów przedtrzonowych oraz bocznych siekaczy. Pacjenci z hipodoncją w obrębie zębów przednich wymagają najczęściej przygotowania ortodontycznego, którego celem jest stworzenie odpowiedniej ilości miejsca na uzupełnienie brakujących siekaczy bocznych. W Interdyscyplinarnym Centrum Implantologicznym przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej AM w Warszawie prowadzone jest od kilku lat zespołowe leczenie pacjentów z hipodoncją z zastosowaniem wszczepów śródkostnych. U chorych tych badania kliniczne i radiologiczne wykazują często niewystarczjącą ilość tkanki kostnej dla typowych metod implantologicznych. Często konieczne jest zastosowanie wszczepów o mniejszej średnicy, a niejednokrotnie także różnych technik sterowanej regeneracji kości. W pracy przedstawiono etapy postępowania chirurgicznego i protetycznego u pacjentek z wrodzonym brakiem zawiązków stałych siekaczy bocznych. Wyniki badań klinicznych i radiologicznych, poprzedzone dwuletnim przygotowaniem ortodontycznym, pozwoliły na wykonanie zabiegu wprowadzenia wszczepów systemu Branemarka o średnicy 3,3 mm (wąska platforma).

  Streszczenie angielskie: Hypodontia is the most common congenital defect in maxillofacial area and most frequently refers to the lack of germs of premolars or lateral incisors. Patients lacking teeth in front areas of dental arch often require orthodontic pretreatment, to obtain adequate space for reconstruction of lateral incisors. At the Center of Implantology at Warsaw Medical University the interdisciplinary treatment of hypodontic patients has been performed for couple of years with the use of interosseus implants and fixed applicances supported on implants. The clinical and radiological examinations of those patients often reveal insufficient amount of bone tissue to perform routine implantological treatment. Frequently, the use of low-diameter implants or the techniques of guided bone regeneration is necessary. The aim of this presentation is to shed light on stages of surgical and prosthodontic treatment of patients suffering from congenital lack of permanent lateral incisors. The result of clinical and radiological examinations, preceded by two years of orthodontic preparation, allowed for the installation of two Branemark implants. Case of insufficient amount of bone tissue compelled the authors to use the techiques of guided bone regeneration with xenogenic Bio Os and resorbable Bio Gide membrane. After several months of initial bone-implant intergration, prosthodontics were made for the patients.


  3/25

  Tytuł oryginału: XXV Konferencja Europejskiego Towarzystwa Protetycznego EPA 2001, Praga 6-8 września 2001 r.
  Tytuł angielski: XXVth Annual Conference of European Prosthodontic Association, Prague September 6-8 2001.
  Autorzy: Adamczyk Ewa, Kubani Marcin, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Nawrocka-Furmanek Jolanta
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.54-58, il. - 25 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Protetycznego Praga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Protetyczne


  4/25

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u dzieci ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych dializą otrzewnową.
  Tytuł angielski: Arterial hypertension in children with end-stage renal failure treated with peritoneal dialysis.
  Autorzy: Szczepańska Maria, Szprynger Krystyna, Adamczyk Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.425-428, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia w układzie krążenia są przyczyną zwiększonej chorobowości i śmiertelności chorych z przewlekłą niewydolnośćia nerak (PNN). Jednym z ważnych czynników ryzyka jest długotrwale utrzymujące się, nieuregulowane nadciśnienie tętnicze (NT). Celem pracy była ocena częstości występowania NT, skuteczności leczenia, występowania powikłań oraz jego związku z właściwościami błony otrzewnowej. Badaniem objęto 22 dzieci i młodych dorosłych z PNN leczonych DO, przez okres co najmniej 6 miesięcy, w latach 1994-2001. Dane chorych analizowano retrospektywnie w odstępach 3-miesięcznych. W chwili rozpoczęcia dializoterapii NT (wartości powyżej 95 centyla dla wieku i wzrostu) skurczowe i rozkurczowe stwierdzano odpowiednio u 59 (32 proc.) dzieci, a po 18 miesiącach leczenia odpowiednio u 29 (24 proc.) dzieci. Wzrost frakcji wyrzutowej serca (EF) był bliski istotności po 20 miesiącach leczenia dializą otrzewnową (DO), jednak po 39 miesiącach EF powracała do wartości wyjściowych. Kurczliwość serca uległa poprawie po 20 miesiącach leczenia, po 39 miesiącach istotnie obniżała się do wartości wyjściowych. W grupie dzieci z wysokoprzepuszczalną i średniowysokoprzepuszczalną błoną otrzewnową średnia liczba leków hipotensyjnych była znamiennie wyższa do 15 miesiąca leczenia DO - odpowiednio 2,3 ń 1,4 i 0,6 ń 0,9 oraz 2,1 ń 1,5 i 0,7 ń 1,0. Mimo intensywnego leczenia nie uzyskaliśmy normalizacji NT w badanej grupie dzieci.

  Streszczenie angielskie: Cardiovascular disorders contribute in increased morbidity and mortality of patietns with chronic renal failure. Uncontrolled, long-term arterial hypertension is noted as a major risk factor. The study aimed at evaluation of arterial hypertinsion incidence, treatment and occurrence of complications as well as the relationship with peritoneal membrane properties. The study included 22 children and young adults with chronic renal failure on peritoneal dialysis treatment, for the period longer than 6 months, in the 1994-2001 years. Patietns data were retrospectively analyzed in 3-month's intervals. At the beginning of dialysis treatment systolic and diastolic arterial hypertension (values exceeding 95 percentile value for age and height) was revealed respectively in 59 and 32 p.c. of children, and after 18 months of treatment respectively 29 and 24 p.c. children. Ejection fraction (EF) increased almost significantly after 20 months of treatemnt with peritoneal dialysis, but after 39 months EF reached baseline value. Cardiac contractility was improved after 20 months of treatment, and after 39 months significantly declines to baseline value. In the group of children with high permeable and high average permeable peritoneal membrane the mean number of hypotensive drugs was significantly higher until the 15 month of treatment with peritoneal dialysis - respectively 2.3 ń 1.4 and 0.6 ń 0.9; 2.1 ń 1.5 and 0.7 ń 1.0. We did not obtain the improvement of arterial hypertension control in examined group of children.


  5/25

  Tytuł oryginału: The use of a lung-crossing contrast agent during transoesophageal Doppler echocardiography improves detecton of left anterior descending coronary artery stenosis.
  Tytuł polski: Przezprzełykowa echokardiografia dopplerowska. Diagnostyka zwężenia gałęzi przedniej zstępującej tętnicy wieńcowej. Czy kontrast przechodzący przez łożysko płucne zwiększa czułość metody?
  Autorzy: Michalski Marek, Jedliński Ireneusz, Poprawski Kajetan, Dankowski Rafał, Wierzchowiecki Michał, Pawlak Bogdan, Adamczyk Włodzimierz
  Opracowanie edytorskie: Kasprzak Jarosław D. (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.592-600, il., tab., bibliogr. 13 poz. - Tekst. równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Although transoesophageal echocardiography (TEE) has been shown to be useful in detecting stenosis of the proximal part of the left anterior descending (LAD) coronary artery, the sensitivity and specificity of this method are still far from satisfactory. Aim. To assess the usefulness of peripheral injection of a lung-crossing contrast agent (Levovist) in improving TEE detection of a significant proximal LAD stenosis. Methods. In 24 patients with angiographically documented proximal LAD stenosis, who underwent routine diagnostic TEE examination, two-dimensional (2D), colour-coded Doppler images (CD) and spectral Doppler signals (PWD) of the proximal LAD were evaluated before and after an intravenous injectionof Levovist. We used the following LAD stenosis criteria: reduction of LAD lumen (diameter) ň 50 p.c. in 2D, detection of turbulence in CD and the increase in peak diastolic flow velocity ň 50 p.c. in PWD. Results. The detection of LAD stenosis was improved after contrast injection when 2D or CD images were used (25 p.c. vs 50 p.c., p 0.05 and 50 p.c. vs 75 p.c., p 0.05, respectively, baseline vs post-contrast values). The PWD method enabled the detection of LAD stenosis in all patients both before and after contrast injection. Conclusions. TEE with a lung-crossing contrast agent improves detection of proximal LAD stenosis. Of the TEE techiniques, pulse wave Doppler (especially after contrast enhancement) is the most valuable diagnostic tool.


  6/25

  Tytuł oryginału: Udział czasu użytkowania uzupełnień protetycznych w etiopatogenezie zakażeń grzybiczych jamy ustnej.
  Tytuł angielski: The correlation of the age of denture and the pathogenesis of oral candidiasis.
  Autorzy: Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Rusiniak-Kubik Krystyna, Gontek Robert, Adamczyk Ewa
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.85-90, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenie grzybicze błony śluzowej jamy ustnej jest schorzeniem, które występuje dość często u pacjentów użytkujących ruchome, całkowite uzupełnienia protetyczne. W pracy oceniano wpływ czasu użytkowania protez na powstawanie infekcji grzybiczej błony śluzowej jamy ustnej. Badania przeprowadzono w grupie 94 pacjentów w wieku 45-84 lata. Stwierdzono związek wieku protez z częstością występowania zakażenia grzybiczego. Analiza korelacji pomiędzy badanymi zmiennymi wykazała zależność dodatnią. Im dłużej były użytkowane uzupełnienia protetyczne, tym w większym odsetku przypadków stwierdzono wzmożoną proliferację grzybów drożdżopodobnych.

  Streszczenie angielskie: Oral candidiasis is a common disease occuring among complete denture wearers. The impact of dentures age on the fungal infections of oral mucous membrane was evaluated. The study concerned the group of 94 edentulous patients (45-84 years old) and revealed a positive correlation the age of dentures and the occurance of oral candidasis. In other words the longer the dentures were worn, the higher number of cases showed growth of Candidia albicans in micological examination.


  7/25

  Tytuł oryginału: Ocena układu kostnego u dzieci i młodzieży z niewydolnością nerek w okresie przeddializacyjnym.
  Tytuł angielski: Skeletal status in children and adolescents with predialysis renal failure.
  Autorzy: Pluskiewicz Wojciech, Adamczyk Piotr, Drozdzowska Bogna, Szpynger Krystyna, Szczepańska Maria, Halaba Zenon, Karasek Dariusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.413-416, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena stanu mineralizacji układu kostnego w grupie chorych z niewydolnością nerek w okresie przeddializacyjnym. Badaniami objęto 16 dzieci z Poradni Nefrologicznej (8 dziewczynek i 8 chłopców; śr. wiek 13,7 ń 3,9 lat) z przewlekłą niewydolnością nerek rozpoznaną przed 5,6 ń 3,8 laty. Pomiaru masy kostnej kręgosłupa (Spine-BMD) i całego układu kostnego (TB-BMD) dokonano aparatem DPX-L (Lunar, USA); pomiar ultradźwiękowy paliczków dłoni (Ad SoS) aparatem DBM 1200 (IGEA Włochy). Ponadto oceniono PTH, wapń całkowity i zjonizowany, fosfor, oraz stadia Tannera. Średnia wartość Ad-SoS 1949 m/s był niższa niż u zdrowych (2008, p 0,05), Spne-BMD wyniosło 0,79 g/cmý (Z-score - 1,9), TB-BMD 0,9 g/cmý (Z-score -1,3), PTH 235 pg/ml, wapń całkowity 2,52 mmol/l, wapń zjonizowany - 1,14 mmol/l, P 1,5 mmol/l, stadium Tannera 2,4. Ad-SoS korelował z Spine-BMD (r = 0,78; p 0,0001) i z TB-BMD (r = 0,83; p 0,0001). Wiek, masa ciała i wzrost istotnie korelowały z: Ad-SoS (r odpowiednio 0,77; 0,87 i 0,92; p 0,0001), Spine-BMD (r odpowiednio 0,71; 0,87 i 0,8; p 0,0001), TB-BMD (r odpowiednio 0,78; 0,94 i 0,87; p 0,0001). Stadia Tannera wykazywały korelację z: Ad-SoS (r = 0,93, p 0,00001), Spine-BMD (r = 0,77; p 0,001), TB-BMD (r = 0,79; p 0,001). PTH korelował z Ad-SoS (r = -0,67; p 0,05) i z TB-BMD ( r=-0,74; p 0,05). Nie było istotnych korelacji z czasem trwania niewydolności nerek i pozostałymi badaniami laboratoryjnymi. Badani chorzy mają znaczne ...

  Streszczenie angielskie: Bone status assessment in children with predialysis chronic renal failure (CRF) was performed in 16 subjects (8 girls and 8 boys) in mean age of 13.7 ń 3.9 years with CRF diagnozed 5.6 ń 3.8 years earlier. Controls created 1080 healthy subjects matched with patients in age. Bone mineral density (BMD) by DPX-L (Lunar, USA) at the spine (s-BMD) and total body (TB-BMD); quantitative ultrasound by DMB 1200 (IGEA, Italy) at the hand phalanges (Ad-SoS); PTH, total and ionized serum calcium, serum phosphate and Tanner stages were measured. Mean Ad-SoS 1949 m/s was significantly lower than in healthy controls (2008 m/s, p 0.05), s-BMD was 0.79 g/cm2 (Z-score - 1.9), TB-BMD 0.9 g/cmý (Z-score - 1.3), PTH 235 pg/ml, total calcium 2.52 mmol/l, ionized calcium 1.14 mmol/l, phosphate 1.5 mmol/l and mean Tanner stage was 2.4. Ad-SoS correlated significantly with s-BMD (r = 0.78, p 0.0001) and with TB-BMD (r - 0.83, - 0.0001). Age, weight and height correlated significantly with: Ad-SoS (r values 0.77, 0.87, 0.92 respectively p 0.0001), s-BMD (r values 0.71, 0.87, 0.80 respectively, p 0.0001), TB-BMD (r values 0.78, 0.94, 0.87 respectively, p 0.0001). Tanner stages correlated with: Ad-SoS (r - 0.93, p 0.00001), s-BMD (r = 0.77, p 0.001), TB-BMD (r = 0.79, p 0.0001). PTH corelated with Ad-SoS (r - -0.67, p 0.05) and with TB-BMD (r = -0.74, p 0.05). No correlation of measured parameters with duration of CRF, calcium and phosphate was noted. In children with ...


  8/25

  Tytuł oryginału: Rodzinne występowanie zespołu Gorlina-Goltza.
  Tytuł angielski: Familial occurrence of Gorlin-Goltz syndrome.
  Autorzy: Jędrusik-Pawłowska Magdalena, Adamczyk Witold, Łangowska-Adamczyk Helena, Borgiel-Marek Halina
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.229-236, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • genetyka
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na przykładzie pięciu osób pochodzących z trzech rodzin omówiono rodzinnie występujący zespół Gorlina-Goltza. Chorzy ci byli hospitalizowani w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Śl. AM w Katowicach z powodu mnogich torbieli szczęki i żuchwy oraz zębów zatrzymanych. Rozpoznano u nich również inne objawy zespołu Gorlina-Goltza, ktorymi były podstawnokomórkowe znamiona skórne, anomalie szkieletu, wewnątrzczaszkowe zwapnienia w obrębie siodełka tureckiego, sierpu mózgu i namiotu móżdżku.

  Streszczenie angielskie: Based on five persons coming from three families, familial occurrence of Gorlin-Goltz syndrome is discussed. These patients wre hospitalized at the Department of Maxillofacial Surgery of the Silesian Medical Academy in Katowice due to multiple cysts of the maxilla and mandible and impacted teeth. Other symptoms of Gorlin-Goltz syndrome were also disclosed, such as basal dermal naevi, skeletal anomalies, intracranial calcifications or ossifications in the region of the sella turcica, falx and tentorium.


  9/25

  Tytuł oryginału: Ocena wartości prognostycznej echokardiograficznego testu z dipirydamolem wykonywanego u chorych po pierwszym, niepowikłanym zawale mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Prognostic value of early dipyridamole stress echocardiography in patients with first uncomplicated myocardial infarction.
  Autorzy: Michalski Marek, Wierzchowiecki Michał, Poprawski Kajetan, Jedliński Ireneusz, Pawlak Bogdan, Adamczyk Włodzimierz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.36-39, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Detekcja zaburzeń kurczliwości podczas echokardiografii obciążeniowej może wpływać na rokowanie po zawale serca. Celem pracy była ocena wartości prognostycznej echokardiograficznego testu z dipirydamolem (E-DIP), u chorych po pierwszym nie powikłanym zawale mięśnia sercowego z załamkiem Q. Badaniem objęto 137 chorych, 124 mężczyzn i 13 kobiet - w średnim wieku 54 lat (32-75). Test E-DIP przeprowadzono między 10-17 dobą od zawału serca. W trakcie badań kontronych - po roku - oceniano występowanie tzw. zdarzeń sercowych, do których zaliczono: zgon, ponowny zawał mięśnia sercowego, dławicę niestabilną, konieczność angioplastyki lub pomostowania tętnic wieńcowych. Częstość ich występowania była znamiennie wyższa w grupie z dodatnim wynikiem E-DIP.

  Streszczenie angielskie: Detection of contractility abnormalities during stress echocardiography could affect prognosis after myocardial infarction (MI). The aim of the study was to examine the prognostic value od dipyridamole stress echocardiography (E-DIP) in patients (pts) who survived the first Q-wave uncomplicated MI. The study group consisted of 137 pts - 124 males and 13 females - mean age 54 years, range (32-75). E-DIP was performed between 10-17 day after MI. Cardiac events: death, myocardial infarction, unstable angina, angiplasty or coronary artery bypass grafting, were in 1 year fillow-up observed. In group with positive result of E-DIP (63 pts) the frequency of cardiac events was significantly higher compared to the group with negative result of E-DIP.


  10/25

  Tytuł oryginału: Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych przez kierowców mieszkających w środowisku wiejskim.
  Tytuł angielski: Knowledge of principles of providing first aid to the victims of road accidents by drivers living in rural environment.
  Autorzy: Lorencowicz Regina, Adamczyk Kazimiera, Wajs Agata
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (1) s.46-51, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Praca zawiera ocenę poziomu przygotowania kierowców zamieszkałych na wsi do udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Przebadano 200 kierowców z województwa podkarpackiego i stwierdzono, że chociaż większość badanych referowała poprawnie sposoby postępowania wobec poszkodowanych w wypadku, to jednak znacząca grupa kierowców (od 8,5 proc. do 40,0 proc. w zależności od rodzaju urazu) nie wiedziała, jakiej pomocy powinna udzielić.


  11/25

  Tytuł oryginału: Metalowe ciała obce w badaniu MR - niebezpieczeństwo dla chorych psychiatrycznych, dementywnych i nieprzytomnych.
  Tytuł angielski: Metallic foreign bodies in MR - danger for psychiatric, demented and unconscious patients.
  Autorzy: Bekiesińska-Figatowska Monika, Wagiel Krzysztof, Adamczyk Michał
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.62-63, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A case of an alcoholic patient who was disqualified for cerebral MR because of artifacts caused by metallic foreign bodies is presented. The patient denied these foreign bodies. In the CT metallic pellets in both external auditory meatus were found. This case illustrate the need to have metal detector in the MR laboratories. Lack of information about metal elements in the body is potentially dangerous for the patients.


  12/25

  Tytuł oryginału: Zespół Downa - czy to wyrok?
  Autorzy: Adamczyk Mirosława
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (10) s.44-45
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/25

  Tytuł oryginału: Zarys anestezjologii i intensywnej terapii
  Autorzy: Mayzner-Zawadzka Ewa, Kański Andrzej, Zawadzki Andrzej, Adamczyk Maciej, Arendt Irena, Balicka Marta, Błaszczyk Beata, Jureczko Lidia, Golachowski Mariusz, Korta Teresa, Kosson Dariusz, Łazowski Tomasz, Miklaszewska-Sokolewicz Małgorzata, Pietrzak Adam M., Rawicz Marcin, Wilkopolan Elżbieta, Ziółkowski Janusz
  Opracowanie edytorskie: Mayzner-Zawadzka Ewa (red.), Rawicz Marcin (red.).
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, [6], 318 s. : il., tab., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,707

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  14/25

  Tytuł oryginału: Stan kliniczny błony śluzowej u pacjentów z zakażeniem grzybiczym jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Clinical state of the mucous membrane in patients with oral candidiasis.
  Autorzy: Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Rusiniak-Kubik Krystyna, Gontek Robert, Adamczyk Ewa
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (5) s.34-38, tab., bibliogr. [19] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenie grzybicze błony śluzowej jamy ustnej jest schorzeniem, które dość często występuje u pacjentów użytkujących rozległe, osiadające uzupełnienia protetyczne. W pracy oceniano stan kliniczny błony śluzowej według zmodyfikowanej klasyfikacji Newtona u pacjentow z infekcją grzybiczą jamy ustnej. Badania przeprowadzono w grupie 94 pacjentów w wieku od 4 do 84 lat. Stwierdzono różnego stopnia stan zapalny podłoża protetycznego w 86,2 proc. badanych przypadków. Wykazano silną korelację pomiędzy wzrostem kolonii grzybów w badaniu mikologicznym a nasileniem stanu zapalnego błony śluzowej jamy ustnej.


  15/25

  Tytuł oryginału: Badania densytometryczne żuchwy mężczyzn w przebiegu osteodystrofii nerkowej.
  Tytuł angielski: Evaluation of mandibula bone density in renal osteodytrophy in men.
  Autorzy: Wojtowicz Andrzej, Grabowska Kinga, Kukuła Krzysztof, Fołtyn Paweł, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Adamczyk Ewa, Markiewicz Hanna, Fiedor Piotr
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (4) s.195-201, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Jednym z najistotniejszych czynników decydujących o możliwości podjęcia rehabilitacji implantologicznej pacjenta jest odpowiednia ilość oraz gęstość tkanki kostnej. Dla prawidłowj oceny gęstości żuchw pacjentów z osteodystrofią nerkową stworzono model densytometryczny dla różnych stref anatomicznych na podstawie cyfrowych zdjęć pantomograficznych w systemie Planmeca oceniane przy wykorzystaniu programu Wix Vin 2000. W oparciu o stworzony cyfrowy model densytometryczny żuchw zdrowych mężczyzn, stwierdzono obniżoną gęstość optyczną kości żuchw u mężczyzn po przeszczepieniu nerki, najsilniej zaznaczoną w trzonie i kącie. Autorzy podjęli próbę dyskusji nad możliwością zawężenia przeciwwskazań do rehabilitacji implantologicznej u chorych z osteodystrofią nerkową.


  16/25

  Tytuł oryginału: ACL - deficient knee.
  Tytuł polski: Kolano bez więzadła krzyżowego przedniego.
  Autorzy: Adamczyk Grzegorz
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (1) s.11-16, il., tab., bibliogr. 29 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Unaczynienie WKP pochodzi w większości od tętnicy środkowej kolana, jak również z gałązek końcowych tętnic dolnych kolana przyśrodkowej i bocznej. Większość ukrwienia dociera z tylno-górnej okolicy przyczepu udowego. Naczynia krwionośne rozgałęziają się w błonie maziowej formując oplatającą więzadło sieć, która tworzy osłonkę odżywczą. Naczynia te komunikują się z siecią naczyń wewnątrzwięzadłowych. Połączenia więzadła z kością nie uczestniczą w zaopatrzeniu WKP w krew. Ponad 1.5 proc. WKP stanowią nerwy. W więzadle stwierdza się 44 typy mechanoreceptorów, pomiędzy nimi są np. wolne zakończenia nerwowe, które inicjują ochronne napięcie mięśni już w 53 msek. po urazie, podczas gdy w kolanie pozbawionym WKP ta reakcja jest opóźniona o około 200 msek. WKP jest więc bardzo ważnym ogniwem w szlakach czucia głębokiego, jego impulsacja pełni podstawową rolę w regulacji odruchowego napięcia mięśni zapewniającego kontrolę stabilności kolana w mechanizmach tzw. kontrakcji mięśniowej. Większość pacjentów po uszkodzeniu WKP zmienia stereotyp chodu, by uniknąć przedniego podwichnięcia piszczeli, które nasila się przy skurczu mięśnia czworogłowego (przy kącie 15 - 25ř podwichnięcie jest największe) i rozwija chód z unikaniem jego aktywności. Nie leczone uszkodzenie WKP prowadzi do przedniej niestabilności stawu kolanowego, a w konsekwencji do uszkodzenia łąkotek a następnie degeneracji chrząstki stawowej. U młodych i aktywnych pacjentów postęp choroby jest bardzo szybki, w grupie ...

  Streszczenie angielskie: Anterior cruciate ligament (ACL) acts as a main restraint of anterior translation of the tibia. ACL is intrasynovial but extraarticular, because it reflects synovium from posteror capcule of the knee joint and is synovial fold that serves as a main source of nutrition and vascularisation for ACL. Part of ACL tear may spontaneously heal inside the synovial coverage. Ligament is highly innervated, more than 1,5 p.c. of its volume is constituted by nerve endings, 4 types of receptors are detected inside the ACL, mainly in approximity of bone attachments. ACL serves as a main tract for proprioceptive reactions. In the knee joint ACL is gradually loaded as the knee extends. In the absence of sufficient coactivation from the hamstrings, the posterior pull they apply to the proximal tibia is not avaiable leaving the ACL as the sole structure to stabilize the joint. Latency of neuromuscular control of deformity in healthy individuals is 53 ms and among the ACL - deficient individuals letency is about 200 ms. In the absence of ACL patients tend to develop a quadriceps-avoidance gait to reduce a quadriceps contraction during walking and finally loose about 10 p.c. of quadriceps muscle strongth. Untreated ruptures lead to anterior laxitty and subsequent meniscal tears in a great majority of cases, but about 1/3 patients in a long-term may be asymptomatic, and 47 p.c. may for some time returned to amateur sport. Meniscal tears are observed among 86 p.c. patients with an ACL ...


  17/25

  Tytuł oryginału: Posterior cruciate ligament injuries and its treatment.
  Tytuł polski: Uszkodzenia więzadła krzyżowego tylnego i jego leczenie.
  Autorzy: Adamczyk Grzegorz
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (1) s.62-76, il., tab., bibliogr. 30 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Więzadło krzyżowe tylne (WKT) jest strukturą anatomiczną stanowiącą główny ogranicznik tylnego przemieszczenia kości piszczelowej względem kości udowej. Funkcjonalnie można je podzielić na kilka części, z których najważniejsze są: pęczek przednio-boczny i pęczek tylno-przyśrodkowy. Pęczek przednio-oczny napina się przy kolanie zgiętym do 90ř, tylno przyśrodkowy przy kolanie zgiętym do 30ř. WKT ma 38 mm długości, około 13 mm średnicy, jest położone wewnątrzstawowo, ale na zewnątrz błony maziowej, którą wpukla od tyłu do stawu tak, że tworzy ona grubą warstwę synowialną przykrywającą WKT z 3 stron. Dodatkowymi elementami tylnego kompleksu więzadłowo-torebkowego stawu kolanowego są więzadła łąkotkowo-udowe przednie (Humphreya) i tylne (Wrisberga). Więzadło Wrisberga rozpoczyna się na rogu tylnym łąkotki bocznej, tylnym brzegu kości piszczelowej, przechodzi skośnie i ku tyłowi od WKT i ma swój osobny końcowy przyczep na kości udowej, może mieć grubość do 50 proc. WKT, przeciętnie 20 proc. Więzadło przednie Humphreya zaczyna się na rogu tylnym łąkotki bocznej, przebiega wzdłuż przedniego brzegu WKT i przyczepia do kłykcia przyśrodkowego kości udowej. Przy uszkodzonym WKT więzadła te mają pewne znaczenie w redukowaniu objawu szuflad tylnej. WKT jest grubsze od WKP, ale jego parametry mechaniczne u ludzi młodych obciążenia końcowe - 1627 ń 491N i sztywność liniowa - 204 ń 66 N są zbliżone do WKP, wg Harnera pączek przednio-boczny ma 2,5x wiekszą wytrzymałość niż ...

  Streszczenie angielskie: Posterior cruciate ligament is a main restraint of posterior translation of tibia. PCL acts primaliry as two functional separate bundles, with anterolateral portion acting predominantly in flexion and a posteromedial acting predominantly in extension. The linear stiffnes of the anterolateral bundle is 2,5 times greater than that of the posteromedial bundle and menisco-femoral ligaments. The strength and stiffness of the anterolateral component of PCL has significant implication for ligament recopnstruction. PCL is a main component of functional entity of posterolateral anatomical structures of the knee joint composed of two parts: posterolateral complex of the knee in terms of teh superficail lateral collateral ligament and "deep ligament complex", which include the arcuate ligament, popliteus tendon, fabellofibular ligament and the posterolateral capsule - so called posterior complex ligaments. The main mechanisms are high velocity injuries, e.g. hyperextension or fall on flexed knee and direct trauma of proximal tibia. Incidence of PCL injury is reported to be from 1 - 40 p.c. of acute knee injuries, in 42 p.c. of patients with haemarthrosis occurs PCL lesions. A total of 45,9 p.c. of PCL injuries were combined ACL/PCL tears, 41,2 PCL/PLC tears and only 3 p.c. were isolated PCL tears. The base of diagnosis is a clinical ivestigation, and the most accurate clinical test to evaluate the PCL injury is the posterior drawer at 90ř of flexion performed with the patient ...


  18/25

  Tytuł oryginału: Cukrzyca typu 2 u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Diabetes mellitus type 2 in children and adolescents.
  Autorzy: Garanty-Bogacka Barbara, Syrenicz Małgorzata, Adamczyk Teresa, Wójcik Krystyna, Walczak Mieczysław
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (4) s.413-422, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasady, epidemiologię, obraz kliniczny oraz zasady profilaktyki i leczenia cukrzycy typu 2 u dzieci i młodzieży.


  19/25

  Tytuł oryginału: Epidemiology of football - related injuries. P. 1.
  Tytuł polski: Epidemiologia urazów w piłce nożnej.
  Autorzy: Adamczyk Grzegorz, Luboiński Łukasz
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (3) s.236-250, il., tab., bibliogr. 32 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Piłka nożna jest jednym z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszym sportem na świecie. FIFA jednoczy 203 organizacje narodowe i zrzesza ponad 200 milionów zarejestrowanych graczy, w tym 40 mln kobiet. Mianem urazu sportowego określa się wszystkie uszkodzenia tkanek dokonujące się w czasie treningu sportowego lub gry. Najczęściej stosowanym kryterium uznania urazu sportowego jest konieczność zrezygnowania z minimum jednego dnia treningu lub gry. Koncepcja urazu sportowego różni się od standardowej, gdyż ludzie nie trenujący wyczynowo uznawani są za zdrowych, gdy mogą wykonywać bez przeszkód swoje codzienne obowiązki. Sportowiec musi być zdolny do gry czy treningu na najwyższym poziomie. Dokładna liczba urazów sportowych jest często trudna do oceny, gdyż nierzadko zależy od wielu czynników, takich jak: motywacja, odnotowanie urazu przez lekarza ekipy (jeśli taki w ogóle jest), stopnia świadomości gracza i terenera. Prawdopodobnie wiele wypadków nie jest w ogóle odnotowywanych, gdy gracz obawia się, że zostanie uznany za nie w pełni sprawnego, odsunięty od gry, itp. Narodowy System Rejestrujący Urazy Sportowe w USA (NAIRS) uznaje za uraz "odnotowany uraz, który ogranicza możliwość treningu lub gry przez minimum 1 następujący dzień" i dzieli je na lekkie (1 - 7 dni), umiarkowane (8 - 21) i poważne (ponad 21 dni). Rada Europy zaproponowała definicję urazu sportowego jako wynik uczestniczenia w zajęciach sportowych mający jedną lub więcej z powyższych ...

  Streszczenie angielskie: Football (soccer) is one of the most popular sports in the world. Currently FIFA unifies 203 national associations and represents about 200 million active players, of which about 40 million are women. The incidence of football injuries is estimated to be 10 - 35 per 1000 game hours. One athlete plays on average 100 hours of football per year (from 50 hours per player of a local team, up to 500 hours per player for a professional team). So every player will have minimum one performance-limiting injury per year. High-velocity trauma and direct contact between sportsmen have made of football a kind of a combat sport, connecting both the consequences of chronic overuse and acute injuries. National Athletic Injury Registration System (NAIRS) in the USA precise "The reportable injury is one that limits athletic participation for at least one day after the day of onset". The review of literature suggests the following: - the data of all studies are similar, - the majority of injuries in prospective studies involve the lower extremity (75.4 - 93 p.c.), in retrespective studies (64 p.c. - 86 p.c.), - head/spine/trunk injuries occur more often than upper extremity injuries. Data from porspective studies indicate, that the most frequently injured on the lower extremity were the ankle (170 - 26 p.c.), and knee (17 - 23 p.c.). In youth players the most affected by the injury was the lower extremity (61 p 89 pc.), followed by the head/trunk/spine (9.7 - 24.8 p.c.) and the upper ...


  20/25

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z "III Międzynarodowego Sympozjum Chirurgii Stawu Kolanowego i Ramiennego" w Heidelbergu.
  Autorzy: Adamczyk Grzegorz
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (2) s.190-191, il. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chirurgii Stawu Kolanowego i Ramiennego Heidelberg 04-06.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  21/25

  Tytuł oryginału: Effect of nursing care on self-care efficiency of patients with hemiparesis.
  Tytuł polski: Wpływ opieki pielęgniarskiej na wydolność w zakresie samoobsługi pacjentów z niedowładem połowiczym.
  Autorzy: Adamczyk Kazimiera, Lorencowicz Regina, Zajko Anna, Rejszel Elżbieta
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.47-52, bibliogr. 7 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  22/25

  Tytuł oryginału: Regaining functional independence by neurological patients.
  Tytuł polski: Ocena niezależności funkcjonalnej pacjentów neurologicznych.
  Autorzy: Adamczyk Kazimiera, Jakubaszek Ewa, Ksykiewicz-Dorota Anna, Zajko Anna, Lorencowicz Regina, Szczepanik Mirella
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.448-453, bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  23/25

  Tytuł oryginału: The study of the level of self-care among neurological patients.
  Tytuł polski: Badanie poziomu samoopieki u pacjentów neurologicznych.
  Autorzy: Adamczyk Kazimiera, Wysokiński Mariusz, Jakubaszek Ewa, Zajko Anna, Szczepanik Mirella, Lorencowicz Regina
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.454-458, il., bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  24/25

  Tytuł oryginału: Cukrzyca : problem społeczny
  Opracowanie edytorskie: Adamczyk Anna (red.), Łopatyński Jerzy (red.), Prusek Wiesław (red.).
  Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Zakład Pielęgniarstwa Społecznego we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 355 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,260

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia


  25/25

  Tytuł oryginału: Shaping of psycho-social independence in neurological patients.
  Tytuł polski: Kształtowanie psychospołecznej niezależności pacjentów neurologicznych.
  Autorzy: Adamczyk Kazimiera, Lorencowicz Regina, Rejszel Elżbieta, Zajko Anna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.556-563, bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie poziomu niezależności psychospołecznej przed wprowadzeniem programu edukacyjnego i po nim. Przebadano 120 chorych, w tym 51 mężczyzn i 69 kobiet w wieku od 21 do 72 lat, stanu wolnego - 34 i małżeńskiego 86 osób, 33 badanych z wykształceniem podstawowym, 79 - średnim i 8 - z wyższym. Po udarze mózgowym było 67 pacjentów, ze stwardznieniem rozsianym - 31, z chorobą Parkinsona - 7 i z zespołem korzeniowym - 15 chorych. W pierwszym badaniu niezależność psychospołecza utrzymywała się głównie na poziomie średnim w zakresie wiadomości na temat stylu życia, z wyjątkiem używek, gdzie wykazano się dużą wiedzą jeszcze przed edukacją. Odnośnie do umiejętności oraz pozostałych aspektów psychospołecznych (motywacja, samoakceptacja, funkcjonowanie społeczne, sprawność intelektualna) badani reprezentowali przeważnie poziom bardzo wysoki i wysoki w badaniu drugim. Znacząca populacja niestety nadal wykazywała poziom średni, a także niski. Populacja reprezentująca bardzo wysoki i wysoki poziom niezależności psychospołecznej wzrosła o 25,0 proc.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the degree of psycho-social independence among neurological patients. The study was conducted by means of the Neurological Patients' Psycho-Social Independence Scale developed by the author, and covered 120 patients - 51 males and 69 females aged 21-72; unmarried - 34 and married - 86, with the level of education: elementary - 33, secondary school - 79 and university - 8; who had cerebral stroke - 67, multiple sclerosis - 31, radicular syndrome - 22. During the first stage of the study psycho-social independence remained primarily on the medium level with respect to the knowledge concerning life style, apart from the consumption of alcohol, strong tea and coffee, the patients showing a good knowledge of this problem prior to the implementation of the education programme. With respect to skills and the remaining psycho-social aspects (motivation, self-acceptance, social functioning, intellectual efficiency) the respondents represented primarily a very high or high level during the second study. Unfortunately, a considerable number of patietns still showed a medium or low level. Population who respresented a very high and high levels of psycho-social idnependence, increased by 25.0 p.c.

  stosując format: