Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ABRAMCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Ciśnienie tętnicze i urodzeniowa masa ciała.
Autorzy: Styczyński Grzegorz, Abramczyk Piotr, Szmigielski Cezary, Gaciong Zbigniew
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 supl. 1: 5 Sympozjum Sekcji Kardiologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Nadciśnienie tętnicze" s.I-26 - I-29, bibliogr. 40 poz. - 5 Sympozjum Sekcji Kardiologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pt. Nadciśnienie tętnicze Konstancin 12. 2000
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  2/6

  Tytuł oryginału: Rozwarstwienie aorty u chorej z zespołem Marfana.
  Autorzy: Szulc Marcin, Styczyński Grzegorz, Pruszczyk Piotr, Abramczyk Piotr
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (3) s.62-63, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  3/6

  Tytuł oryginału: Wybrane problemy ochrony zdrowia młodzieży w środowisku miejskim.
  Tytuł angielski: Selected health protection problems among young people in the town-environment.
  Autorzy: Abramczyk Anna, Sobiech Iwona, Tomaszkiewicz Grażyna
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.213-216, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Podstawowym celem systemu ochrony zdrowia jest osiągnięcie przez wszystkich ludzi takiego poziomu zdrowia, który pozwala im żyć produktywnie nie tylko w sensie ekonomicznym, ale i społecznym. Mimo jednak znacznych zasobów wydawanych na ochronę zdrowia oraz postęp w dziedzinie techniki medycznej, zdrowie osób dorosłych, a także, co jest coraz częściej akcentowane, młodzieży kształtuje się poniżej oczekiwanego poziomu. Zmiana tej sytuacji wymaga planowania działań w ochronie zdrowia w oparciu o rzetelne informacje na temat rzeczywistych potrzeb i problemów zdrowotnych populacji oraz możliwości podnoszenia poziomu warunków życia, które uważane są za podstawowe warunki zdrowotności. Niniejszy artykuł przedstawia kilka wybranych zagadnień ochrony zdrowia młodzieży w środowisku miejskim. Problemy związane z ochroną zdrowia młodzieży w środowisku miejskim zostały rozpoznane poprzez zastosowanie metody badań kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród uczniów szkół zawodowych w Województwie Dolnośląskim. Badania te wykazały istnienie w tej populacji wielu problemów, które należy ująć w planowaniu działań odnoszących się do ochrony zdrowia. Problemów takich jak: - niski poziom świadomości zdrowotnej wśród uczniów, - zachowania niekorzystne dla zdrowia, związane ze spożywaniem alkoholu, paleniem tytoniu oraz podejmowaniem aktywności seksualnej bez żadnej ochrony, brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, - niedoceniane przez młodych ludzi znaczenia zdrowia, - ograniczonego ...

  Streszczenie angielskie: The basic objective of the health protection system is for all people to achieve such a health level which enables them to live in a productive way in both the economic and the social sense. However, in spite of a significant resources spent on health protection and the advances in medical technology, the health of adults and, which is increasingly emphasized, of young people is below the expected level. To change this situation it is needed to plan health protection activities on the basis of reliable information on current health needs and problems in the population as well as on the possibilities to improve living conditions recognized as the premises of health. The paper presents some selected problems of health protection for young people in the town environment. The health protection problems for young people in the town environment were identified on the basis of questionnaire investigations conducted among pupils of a trade school in Lower Silesia. The investigations carried out among the pupils indicated the existence of many problems which need to be considered in planning health protection activities for this population, which are indicated by: - the low level of health conscience among pupils, - the behaviour unfavourable to health, connected with drinking alcohol, smoking tobacco and commercing sexual acitivity by juvenile persons and without any protection, - the lack of skills needed to cope with stress, - understimating the importance of health by ...


  4/6

  Tytuł oryginału: Udział pielęgniarki środowiskowej w kształtowaniu zachowań zdrowotnych osób chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: The participation of a community nurse in shaping the health-oriented behaviour of diabetics.
  Autorzy: Abramczyk Anna
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.254-257, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cukrzyca należy do grupy chorób, w której o życiu i losach pacjenta, w dużej mierze decydują podejmowane przez osoby chore zachowania zdrowotne. Często podkreśla się też, że niewłaściwe zachowania pacjentów chorych na cukrzycę stanowią bezpośrednią przyczynę głębokich zaburzeń metabolicznych. Niniejszy artykuł przedstawia czynniki determinujące udział pielęgniarki środowiskowej w kształtowaniu zachowań zdrowotnych osób chorych na cukrzycę. Czynniki determinujące udział pielęgniarki środowiskowej w kształtowaniu zachowań zdrowotnych osób chorych na cukrzycę zostały rozpoznane w drodze badań przeprowadzonych wśród pacjentów losowo wybranych zespołów podstawowej opieki zdrowotnej znajdujących się we wschodnim regionie Polski. Badania przeprowadzone wśród osób chorych na cukrzycę wykazały potrzebę zmiany wielu rodzajów zachowań zdrowotnych. Badania umożliwiły wyciągnięcie wniosku, że udział pielęgniarki środowiskowej w kształtowaniu zachowań zdrowotnych pacjentów chorych na cukrzycę był determinowany przez: środowisko życia chorych na cukrzycę, braki w zakresie przygotowania pacjenta do podejmowania zachowań zdrowotnych, charakter zachowań zdrowotnych podejmowanych przez chore osoby, sposób w jaki pacjenci postrzegają cukrzycę, charakter czynników utrudniających pacjentom podejmowanie zachowań zdrowotnych.

  Streszczenie angielskie: The participation of community nurse in shaping the health-oriented behaviour of diabetics. Diabetes belongs to the group of diseases in which the health-oriented behaviour undertaken by sick persons decides, to a major extent, about the patient's life and fate. It is commonly emphasized that incorrect behaviour of diabetics is the direct cause of the deep metabolic disorders. The paper presents the factors determining the participation of a community nurse in shaping the health-oriented behaviour of diabetics. The factors determining the community nurse participation in shaping the health-oriented behaviour of diabetics were identified on the basis of the investigations carried out among patients from randomly selected basic health care units in the Eastern Poland region. The investigation conducted among diabetics, indicated the need to modify many kinds of health-oriented behaviour. The study made it possible to conclude that the participation of nurses in shaping the health-oriented behaviour among patients with diabetes were determined by: the environment in which the diabetics live, the deficiency in the area of patient preparation for undertaking the health-oriented behaviour, the character of the health-oriented behaviour expressed by the sick persons, the way in which diabetes is perceived by the patients, the character of the factors making it difficult for the patients to undertake health-favoring behaviour.


  5/6

  Tytuł oryginału: Patogeneza nadciśnienia tętniczego : znaczenie małej urodzeniowej masy ciała
  Autorzy: Gaciong Zbigniew, Styczyński Grzegorz, Abramczyk Piotr, Szmigielski Cezary
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.91-94, tab., bibliogr. 28 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.


  6/6

  Tytuł oryginału: Promowanie zdrowia w środowisku pracy - rola pielęgniarki.
  Tytuł angielski: Health promotion in the work environment - the role of a nurse.
  Autorzy: Abramczyk Anna, Bartosiewicz Agnieszka, Garncarczyk Paulina
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.240-242, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Promocja zdrowia jako proces umożliwiający społeczeństwu zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz zapewniający mu możliwość jego poprawiania wymaga zaangażowania wielu sektorów, wśród których coraz częściej podkreśla się rolę środowiska pracy. Niniejszy artykuł przedstawia rolę pielęgniarki w promowaniu zdrowia wśród ludzi pracujących. Ocena roli pielęgniarki w promocji zdrowia wśród ludzi pracujących została przeprowadzona przy pomocy badania kwestionariuszowego, wśród pracowników losowo dobranych przedsiębiorstw - stacji benzynowych w województwie Dolnośląskim. Badania przeprowadzone wśród pracowników stacji benzynowych wykazały istnienie licznych sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia objawiających się częstymi zachowaniami antyzdrowotnymi, jak również brakiem przygotowania pracowników do aktywnej ochrony zdrowia. Ponadto badania pozwoliły na określenie roli pielęgniarki w promocji zdrowia: w celu wzmacniania zachowań zdrowotnych w środowisku pracy, pielęgniarka powinna co następuje: - rozpoznać potrzeby zdrowotne w odniesieniu do całej populacji pracującej; określić potrzeby w obszarze podnoszenia poziomu zdrowia ludzi pracujących; określić stopień przygotowania pracowników do świadomego działania zdrowotnego w środowisku pracy i w życiu codziennym; zaplanować edukację zdrowotną, biorąc pod uwagę zróżnicowany poziom wiedzy i indywidualnie potrzeby zdrowotne pracowników, jak również ich oczekiwania; współdziałać z kierownictwem i pracownikami przedsiębiorstwa w ...

  Streszczenie angielskie: The health promotion as a process enabling the society to increase their control their health and ensuring the possibility to improve health requires the involvement of many sectors including the work environment which is increasingly emphasized. The paper present role of a nurse in the promotion of health among working people. The evaluation of the role of the nurse in the promotion of health among working people was conducted on the basis of a questionnaire investigation carried out among employees of randomly chosen enterprises - filling stations in the Lower Silesia region. The investigations conducted among filling stations employees showed the existence of numerous health hazards in this population manifested in frequent instances of anti-health behaviour and in deficiences concerning the employees preparation for active health care. In addition, the investigations made it possible to determine the role of a nurse in the promotion of health among working people: to strengthen health in work environment, the nurse should: identify the health needs in relation to the entire working population; determine the needs in the area of the working people health improvement; determine the extent to which the employees is prepared for conscious health activities in the work environment and every-day life; plan the oriented health education taking into consideration the diversified level of knowledge and individual employee's health needs in this area, as well as the ...

  stosując format: