Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ĆWIRKO
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Warunki pracy w ocenie pracowników.
Tytuł angielski: Working conditions as perceived and assessed by workers.
Autorzy: Ćwirko Halina
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (1) : VIII Sympozjum "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy" s.67-71, il., tab., sum. - 8 Sympozjum pt. Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy Łódź 30.05-01.06. 2001
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W polskim piśmiennictwie coraz częściej ukazują się doniesienia o warunkach pracy oraz ryzyku zawodowym związanym z wykonywaniem pracy. Brak jest doniesień o znajomości warunków pracy związanych z nimi zagrożeń przez pracowników. Zgodnie z artykułem 226 Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jst do informowania pracowników o warunkach pracy i związanym z nimi ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Wychodząc z tego artykułu Kodeksu pracy wszyscy pracujący powinni znać warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zdrowia. Celem pracy było wykazanie znajomości warunków pracy i związanych z nimi zagrożeń zdrowia przez pracowników zatrudnionych w różnych sektorach działach gospodarki narodowej oraz pełniących różne funkcje. Analizie poddano ankiety uzyskane od 787 pracowników, w tym 526 kobiet i 261 mężczyzn reprezentujących zawody fizycznie i umysłowe w branżach przemysłowych usługowych. Ankiety opracowano w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych.

  Streszczenie angielskie: In the Polish professional literature we can more often find articles on working conditions and occupational risk. However, there is lack of information concerning the employees' knowledge of working conditions and possible occupational hazards. According to the Articel 226 of the Labour Code the employer is obliged to inform employes on working conditions and relevant health hazards as well as hazards protection principles. Thus all the employes shold know working conditions and relevant health hazards. The aim of the article is to prove the knowledge of working conditions and health hazards by the employes doing different jobs in several sectors of the national economy. There have been analized questionnaires received from 787 employees including 526 women and 261 men representing white-collar and bluecollar professions in industry sectors and services. Questionnaires have been elaborated by the Institute of Labour and Social Policy.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wpływ metod chirurgicznego pokrywania recesji dziąsłowych na grubość dziąsła właściwego.
  Tytuł angielski: The effect of surgical techniques for covering gingival recessions on the thickness of the attached gingiva.
  Autorzy: Konopka Tomasz, Dominiak Marzena, Ćwirko Marek
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.626-633, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie przeszczepu ponadbłonkowego tkanki łącznej (CTG) i sterowanej regeneracji tkanek z wykorzystaniem bioresorbowalnych błon kolagenowych (GTR) na grubość dziąsła właściwego po pokryciu recesji dziąsła w badaniu ultrasonograficznym. U 49 pacjentów wykonano 34 zabiegi z wykorzystaniem CTG dla pokrycia 54 recesji w I lub II klasie wg Millera oraz 28 zabiegów GTR dla pokrycia 32 recesji w I lub II klasie wg Millera. W badaniu ultrasonograficznym 6 miesięcy po wykonaniu zabiegu stwierdzono 131 proc. wzrost średniej grubości dziąsła właściwego po przeszczepie tkanki łącznej oraz 67 proc. wzrost grubości dziąsła po użyciu błon kolagenowych, co może być jednym z ważniejszych czynników decydujących o trwałości wyników pokrycia recesji po tych metodach.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study to compare the effect of a subepithelial connective tissue graft (CTG) and guided tissue regeneration (GTR) using bioresorbable collagen membranes on the gingival thickness following root patients treated, 34 procedures using CTG were performed to cover 54 recessions of class I or II acc. Miller, and 28 procedures using GTR were performed to cover 32 recessions. The ultrasonographic evaluation 6 months postoperatively showed an increase in the average thickness of the attached gingiva by 131 p.c. after CTG, and an increase by 67 p.c. after GTR with the use of collagen membranes. This may be one of the most important factors that decide about the permanence of the results of recession covering after using these methods.


  3/3

  Tytuł oryginału: Zasady prawidłowego wykonania i interpretacji komputerowego badania pola widzenia.
  Tytuł angielski: The principles of the correct performance and interpretation of the computer-assisted visual field test.
  Autorzy: Ćwirko Marek
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 supl. 2 s.110-115, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The article includes a set of the rules that can help the perimetrist to perform the visual field test properly so as to obtain the reliable results. In the second part of the article the principles of the interpretation of the computerized perimetry results are discussed.

  stosując format: