Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻYLUK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ostry zespół kanału nadgarstka po złamaniach nasady dalszej kości promieniowej - ocena odległych wyników leczenia jednoczasową dekompresją i stabilizacją zewnętrzną.
Tytuł angielski: Acute carpal tunnel syndrome after distal radius fractures - long term results of surgical treatment with decompression and external fixator application.
Autorzy: Brske Jerzy, Niedźwiedź Zygmunt, Bednarski Marek, Żyluk Andrzej
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.47-53, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ostry zespół kanału nadgarstka (zkn) jest rzadko opisywanym powikłaniem złamania nasady dalszej kości promieniowej (ndkp). W pracy analizowano przyczyny wywołujące ostry zkn po złamaniach ndkp i oceniono odległe wyniki leczenia jednoczasową dekompresją i stabilizacją zewnętrzną. Spośród 128 chorych ze złamanaiem ndkp leczonych w klinice u 11 (9 proc.) wystąpił ostry zkn wymagajacy dekompresji nerwu pośrodkowego. Rozpoznanaie zespołu stawiano na podstawie objawów klinicznych: bólu i zaburzeń czucia w obrębie trzech odpromieniowych palców. Wyniki odległe oceniano średnio po 11 miesiącach od operacji. Stwierdzono, że na powstawanie ostrego zkn może mieć wpływ rodzaj złamania (z przemieszczeniem, wieloodłamowe) oraz sposób jego leczenia (znieczulenie miejscowe "do przełomu", kilkakrotne repozycje, unieruchomienie w zgięciu dłoniowym nadgarstka). Wyniki odległe: u wszystkich chorych ustąpił ból spoczynkowy, rozdzielczość czucia wróciła do normy; czucie lekkiego dotyku było prawidłowe u 9 i lekko osłabione u 2 osób. Test Phalena i objaw Tinela były ujemne u wszystkich chorych. Siła chwytu globalnego wynosiła od 17 do 120 kg (średnio 38 kg). W skali Gartlanda-Warleya uzyskano 5 wyników bardzo dobrych, 3 dobre i 3 zadowalające. Uzyskane rezultaty potwierdzają, że wczesne rozpoznanie ostrego zkn oraz leczenie jednoczasową dekompresją kanału nadgarstka i stabilizacją zewnętrzną złamania prowadzi do szybkiego ustąpienia dolegliwości i zapobiega utrwaleniu się objawów uciskowych.

  Streszczenie angielskie: Acute Carpal Tunnel Syndrome (ACTS) is a relatively rare sequel of diastal fractures of the radius. This paper is an analysis of the causes of ACTS and long-term results of treatment by surgical decompression combined with use of external fixators. Out of 128 patients with distal radius fractures treated in our department 11 cases required surgical treatment because of ACTS. Fractures were classified according to the AO classification as C2 and C3. CTSA was diagnosed basing on typical clinical sign: pain nubness over the radical three and a half fingers. All pataients were treated surgically by reduction of the fracture external fixation and decompression of the median nerve, all performed simultaneously. The results were assessed within 11 months (on average) postopertively. It was found that ACTS depends on the severity of the fracture (comminuted, dislocated) and on method of treatament (local anaesthesia, multiple reductions, Cottoon-Loder position). Long term results: pain was absent the two-point discrimination test was within norm, light sensation was within norm in 9 cases and slightly decreased in 2 cases. There were no positive Phalen tests and no Tinel sings. Grip strengh raged from 17 to 120 kg (mean 38 kg). According to Gartland-verley classification 5 excellent, 3 good, and 3 acceptable results were obtained. This indicates that early recognition and prompt treatament by surgical decompression and external fixation results in significant improvement of symptoms and prevents persistence of symptoms.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zaburzenia neurologiczne w algodystrofii pourazowej kończyny górnej.
  Tytuł angielski: Neurological disorders in post-traumatic algodystrophy of the upper extremity.
  Autorzy: Żyluk Andrzej, Żyluk Beata
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.33-46, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Koment. red.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 80 chorych z rozpoznaniem algodystrofii pourazowej kończyny górnej oceniono występowanie zaburzeń czuciowych (osłabienie czucia w opuszkach palców i przeczulica) oraz zaburzenia ruchowe takie jak: drżenie, dystonię, kurcze mięśniowe, przymusowe ułożenie kończyny oraz niemożność zainicjowania ruchu dowolnego. Zaburzenia czucia w chorej kończynie stwierdzono u 67 osób (84 proc.), najczęściej uczucie drętwienia i osłabienie w czasie czucia powierzchniowego w opuszkach palców - u 49 chorych i nadwarażliwość na dotyk grzbietowej powierzchni ręki u 24 osób; 6 chorych oba objawy występowały jednocześnie. Zaburzenia ruchowe zdarzały się rzadziej: najczęściej obserwowano drżenie chorej ręki - u 12 chorych (15 proc.). Na skurcze mięśni przedramienia i ręki skarżyły się 2 osoby, jedna chora demonstrowała klsyczną dystonię ręki, a jedna niemożność zainicjowania ruchu dowolnego. Wyłączenia współczulne powodowały ustąpienie zaburzeń ruchowych tylko u dwóch chorych. Dystonia była oporna na wszystkie formy leczenia, łącznie z toksyną botulinową. Omówiono hipotezy wyjaśniające podłoże patogenetyczne zaburzeń czuciowych i ruchowych w algodystrofii. Uzyskane wyniki wskazują, że sensację czuciowe są częstym zjawiskiem w algodystrofiach pourazowych, ale zwykle ustępują po skutecznym leczeniu choroby podstawowej. Zaburzenia ruchowe są rzadsze, jednak stwarzają daleko większe trudności w ich opanowaniu i powodują znaczne upośledzenie czynności ręki. Lekarze neurolodzy rzadko stykają się ...

  Streszczenie angielskie: Sensory disturbances (hypoaesthesia in fingertrip and tenderness) and movement disorders (tremor, dystomia, muscle spasms, abnormal postures and inability in initiating of movement) were investigated in 80 patients with post-traumatic reflex sympathetic dystrophy (RSD) of the upper extermity. Sensory disturbances were found in 67 patients (84 p.c.): most frequently hypoaesthesia in fingertips - in 49, and tenderness of the dorsal aspect of the hand in 24; in six patients both these signs were present simultaneously. Movement disorders were found less frequently: tremor was observed in 12 patients, spasms of the flexor muscles of the forearm and hand in two, postural dystonia in one, and inability initiating of movement in the other one. Sympathetic interruptions reduced movement disturbances in two patients. Dystonia was resistant to various treatment approaches including botuline toxin injections. Certain hypothese explaining pathogenic background of motor and sensory disorders in RSD are discussed. The results of this study show that sensory disturbances are frequently observed in RSD, however, they usually disappearr after successful treatment of the condition; movement disorders are less frequent, but much more difficult to control. Neurologists are not frequently faced with the problem of neurological disorders after trauma of the limb. Inclusion of RSD in differential diagnosis may improve recognition of the disorder and result in its faster and propper ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Complex regional pain syndrome - nowa nazwa algodystrofii; przegląd piśmiennictwa.
  Autorzy: Żyluk Andrzej
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1243-1248, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/4

  Tytuł oryginału: Awulsyjne złamanie paliczka dalszego przez ścięgno zginacza głębokiego - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Avulsion fracture of the distal phalanx caused by the deep finger flexor tendon - a case report.
  Autorzy: Szlarb Paweł, Żyluk Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.547-550, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek awulsyjnego złamania paliczka dalszego przez przyczep ścięgna zginacza głębokiego. Mechanizm tego urazu polega na nadmiernym i gwałtownym wyprostowaniu paliczka dalszego w czasie silnego chwytu, kiedy ścięgna zginacza głębokiego pozostają maksymalnie napięte. Uraz jest typowy dla sportowców, a w przedstawianym przypadku chory doznał go, kiedy poślizgnął się w łazience na śliskiej posadzce i upadając chwycił silnie ręką za krawędź wanny. Operacja polegała na anatomicznym nastawieniu i zespoleniu oderwanego fragmentu paliczka wraz z przyczepem ścięgna zginacza głębokiego za pomocą śrubki. Po 7. tygodniach uzyskano wygojenie złamania i pełny zakres ruchów palca. Przedstawiono opinie z piśmiennictwa na temat patomechanizmu, klasyfikacji i metod leczenia tych rzadkich urazów.

  stosując format: