Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻUPAŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Kliniczne i immunologiczne obserwacje w alloimmunologicznej małopłytkowości płodowo/noworodkowej.
Tytuł angielski: Clinical and immunological observations in fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia.
Autorzy: Uhrynowska Małgorzata, Maślanka Krystyna, Żupańska Barbara
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.197-202, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 64 dzieci (urodzonych przez 48 matek), u których stwierdzono alloimmunologiczną małopłytkowość płodowo/noworodkową. Najczęstszą przyczyną powodującą tę chorobę są przeciwciała anty-HPA/a i działania profilaktyczne powinny zmierzać do oznaczania antygenu HPA1a u wszystkich kobiet ciężarnych.

  Streszczenie angielskie: Clinical and immunological observations in 64 neonates with feto/neonatal alloimmune thrombocytopenia (F/NAIT) delivered by 48 mothers were performed. The most important cause of F/NAIT are anti-HPA1a antibodies, thus all pregnant women should be examined for HPA1a antigen.


  2/6

  Tytuł oryginału: Alloimmunologiczna małopłytkowość płodowa - postępowanie i leczenie.
  Tytuł angielski: Fetal autoimmune thrombocytopenia - management and tratment.
  Autorzy: Uhrynowska Małgorzata, Dębski Romuald, Kępińska Małgorzata, Radomska Izabella, Żupańska Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.203-208, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przeanalizowano sposób postępowania i leczenia (ivIG i przetaczanie dopłodowe koncentratów krwinek płytkowych) w 10 przypadkach alloimmunologicznej małopłytkowości płodowej (AIMP). Chorobę tę rozpoznawano na podstawie stwierdzenia małopłytkowości we krwi płodowej pobranej podczas kordocentezy, wykrycia w surowicach matek swoistych przeciwciał płytkowych i rozpoznania alloimmunologicznej małopłytkowości noworodkowej (AIMN) w poprzednich ciążach.

  Streszczenie angielskie: Analysis of the treatment (iv IG and intrauterine platelet transfusion) of 10 cases with alloimmune fetal thrombocytopenia (FAIT) was performed. The disease was diagnosed if the platelet count in the cord blood was low, platelet specific alloantibodies in maternal serum were found and the mother delivered a child with neonatal alloimne thrombocytopenai (NAIT) in the past.


  3/6

  Tytuł oryginału: HLA DRB1 alleles in HCV RNA positive patients with and without anti-HCV antibodies: relationship with the outcome of infections.
  Autorzy: Brojer Ewa, Kryczka Wiesław, Kalińska Aleksandra, Medyńska Joanna, Żupańska Barbara
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (2) s.53-57, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In some individuals infected with HCV, the anti-HCV is not detectable and HCV RNA is the only marker of the infection. Since the formation of certain antibodies is MHC restricted, we evaluated whether there are differences in the HLA DRB1 allele frequency between anti-HCV negative and positive hepatitis patients, and whether the DRB1 frequency difers between patients with self-limited and chronic infection. Material: 167 HCVRNA positive (37 anti-HCV negative to end of follow-up) patients, including 42 with acute hepatitis and 125 chronic hepatitis patients; control group of 286 healthy individuals. After the follow-up for at leats 30 months the patients were divided into 2 groups: those with self-limited and those with chronic hepatitis. Other reasons of hepatitis and obvious immune defects were excluded. Methods: HCV RNA by RT PCR, antiHCV by the third generation EIA; DRB1 by INNOLiPA DRB1. Results: We found no difference in the frequency of DRB1 alleles between the healthy individuals and HCV infected patients nor between the anti-HCV negative and positive patients. However, the frequency of DRB1*15 and DRB1*11 observed in the patients with self-limited infection was significantly higher than that in the patients with chronic infection. This difference was independent of anti-HCV delectability.


  4/6

  Tytuł oryginału: Wykrywanie alloprzeciwciał u chorych z autoprzeciwciałami typu ciepłego przy zastosowaniu glikolu polietylenowego (PEG).
  Tytuł angielski: Detection of alloantibodies using polyethylene glycol (PEG) in patients with warm autoantibodies.
  Autorzy: Michalewska Bogumiła, Fabijańska-Mitek Jadwiga, Żupańska Barbara
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.213-220, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono skuteczność odczynnika PEG w usuwaniu autoprzeciwciał i wykrywaniu alloprzeciwciał u chorych z NAIH typu ciepłego. Absorpcję wykonano krwinkami autologicznymi chorego (autoabsorpcję) lub krwinkami allogenicznymi (alloabsorpcyję). Porównano efektywność dotychczas stosowanej metody (absorpcji z glicyną/papainą) z metodą przy użyciu PEG, a następnie wprowadzono metodę z PEG do bieżących badań przedtransfuzyjnych u chorych z autoprzeciwciałami. Zbadano 60 surowic od 34 chorych. Alloprzeciwciała o różnej swoistości wykryto u 23 proc. chorych. Obie porównywalne metody absorpcji były jednakowo skuteczne w wykrywaniu alloprzeciwciał. Licznba absorpcji potrzebnych do usunięcia autorzeciwciał była w obu metodach bardzo podobna, jednakże czas trwania badania oraz jego parcochłonność były ponad dwukrotnie mniejsze w metodzie z PEG. Metodę tę można więc polecać w badaniach przedtransfuzyjnych u chorych z autoprzeciwciałami.

  Streszczenie angielskie: The study was undertaken to evaluate the effectiveness of PEG (polyethylene glycol) in remowing autoantobodies for the detection of alloantobodies in patients with warm type of AIHA. We performed two kinds of absorption, with patient's own cells-autoabsorption and with allogenic red cells-alloabsorption. We compared the method routinely used in our laboratory (absorption with glycine/papain treated cells) with PEG absorption, and then we introduced the method with PEG in pretransfusion testing in patients with autoantibodies. In total, 60 sera from 34 patients were examined. Alloantibodies of different specifity were detected in 23 p.c. of patients. It was found that, both the technique used previously and the new one with PEG appeared to be equally efficient in detecting alloantibodies. The number of absorptions for removing autoantibodies was similar, however the PEG method was far less laborious and faster. Thus, we can recommened this technique for pretransfusion testing in patients with autoantibodies.


  5/6

  Tytuł oryginału: Skuteczność przetoczeń koncentratów krwinek płytkowych u chorych zimmunizowanych.
  Tytuł angielski: Clinical effectiveness of platelet transfusions in alloimmunized patients.
  Autorzy: Maślanka Krystyna, Apel Daniel, Ceglarek Bernadetta, Uhrynowska Małgorzata, Dzieciątkowska Agnieszka, Żupańska Barbara
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.75-81, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono skuteczność 880 transfuzji koncentratów krwinek płytkowych (KKP) przetoczonych trzem grupom osób z małopłytkowością w przebiegu różnych chorób układu krwiotwórczego: a) 47 chorym z przeciwciałami HLA, b) 8 z przeciwciałami HLA i płytkowymi, c) 48 bez wykrywalnych przeciwciał. Przeciwciała HLA były wykrywane w teście limfocytotoksyczności (LCT), a przeciwciała skierowane do płytek w teście immunoenzymatycznym z użyciem przeciwciał monoklonalnych skierowanych do glikoprotein (GP) płytek krwi IIb/IIIa, Ib, Ia/IIa (MAIPA). Skuteczność transfuzji KKP oceniano na podstawie stanu klinicznego chorego l/lub skorygowanego wskaźnika płytek (CCI - corrected count increment). Wykazano, że skuteczność poszczególnych transfuzji u chorych z wykrywalnymi tylko przeciwciałami HLA była podobna jak u osób bez wykrywalnych przeciwciał (brak różnic statystycznych). Natomiast skuteczność KKP u chorych z przeciwciałami HLA i płytkowymi w porównaniu do chorych tylko z przeciwciałami HLA lub bez wykrywalnych była istotnie statystycznie niższa (p 0.01). Ponadto u każdego chorego oceniono brak lub obecność ogólnej oporności na przetaczanie płytki, uznając za oporność ponad 80 proc. nieskutecznych transfuzji. Oporność taką stwierdzono u wszystkich chorych z przeciwciałami HLA i płytkowymi, u 62 proc. chorych tylko z przeciwciałami HLa oraz u 48 chorych bez wykrywalnych przeciwciał.

  Streszczenie angielskie: Clinical effectiveness of 880 platelet transfusions from random donors was evaluated in three groups of hematological patients: a) 47 patients with HLA antibodies, b) 8 patients with HLA and platelet antibodies, c) without detectable antibodies. The HLA antibodies were investigated by the lymphocytotoxicity test (LCT), the platelet antibodies directed to GPIIb/IIIa, Ib, Ia/IIa by the monoclonal antibody immobilization of platelet antigens (MAIPA) technique. The effectiveness of platelet transfusions was assessed taking into account bleeding improvement, corrected count increment (CCI) and both of these parameters. The effectiveness of a particular platelet transfusion in patients with the HLA antibodies alone was similar to that observed in patients without detectable antibodies (the difference was not statistically significant). The effectivenes of platelet transfusions in patients with both, HLA and platelet antibodies, comparing to the patients with HLA antibodies alone or without antibodies, was statistically lower (p 0.01). A general refractoriness to platelet transfusions of each patient ( 80 p.c. noneffective transfusions) was also evaluated. It was observed in all the patients with HLA and platelet antibodies, in 62 p.c. of patients with HLA antibodies alone and in 48 of patients without detectable antibodies.


  6/6

  Tytuł oryginału: Nocna napadowa hemoglobinuria - analiza 27 chorych.
  Tytuł angielski: Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria - analysis of 27 patients.
  Autorzy: Żupańska Barbara, Konopka Lech, Robak Tadeusz, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga, Bogdanik Irena, Pyl Hanna
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.361-369, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przeanalizowano objawy kliniczne i defekt inhibitorów komplementu na erytrocytach i granulocytach u 27 chorych ze wstępnie rozpoznaną nocną napadową hemoglobinurię (NNH) na podstawie dodatnich wyników testów przesiewowych (hemolitycznych i/lub testu z żelem). Analizę inhibitorów komplementu i innych białek GPI odpowiedzialnych za defekt NNH przeprowadzono we fluorocytometrze przepływowym (FC) z przeciwciałami anty-CD59, -CD55, -CD67, -CD16. U wszystkich 27 chorych badanie FC potwierdziło rozpoznanie NNH, scharakteryzowało nasilenie defektu, wykazało, że jest ono większe na granulocytach niż erytrocytach oraz, że najbardziej przydatnymi przeciwciałami w diagnostyce są anty -CD59 i -CD67. Analiza kliniczna wykazała hemolizę u wszystkich chorych, hemoglobinurię u 55 proc., małopłytkowość u 70 proc., leukopenię u 44 proc., a łączne występowanie cytopenii u 35 proc. W 52 proc. obserwowano aplazję/hypoplazję szpiku, która często wyprzedzała rozpoznanie NNH. Zakrzepy rozpoznano u 11 proc. chorych. Obserwacje nasze zwracają uwagę na różnorodność objawów klinicznych u chorych z NNH, a czasami nawet dominację ich nad ogólnie spodziewanymi (hemoliza, hemoglobinuria).

  Streszczenie angielskie: We analyzed clinical symptoms and the defect of complement inhibitors on erythrocytes and granulocytes in 27 patients with preliminary diagnosed paroxysmal nocturnal haemoglobinuria (PNH) by positive screening tests (haemolytic and/or gel test). The analysis of GPI proteins responsible for the defect was done by flow cytometry (FC) using anti-cd59, -CD55, -CD67, -CD16. In all the 27 cases the FC analysis allowed us to assess the severity of the defect, showed that it is more pronounced on granulocytes than on erythrocytes and indicated that anti-cD59 and -CD67 are most useful for PNH diagnosis. Clinical data showed the haemolysis in all the patietns, haemoglobiuria in 55 p.c., thrombocytopenia in 0 p.c. leucopenia in 44 p.c., but both cytopenias in 35 p.c. In 52 p.c. cases bone marrow aplasia/hypoplasia was observed, often preceeded PNH diagnosis. Thrombosis was found in 11 p.c. Our observations drive the attention to a variaty of clinical symptoms in PNH, which are sometimes even more pronounced than that usually expected (haemolysis, haemoglobinuria).

  stosując format: