Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻUKOWSKA-SZCZECHOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Związek pomiędzy polimorfizmem Pst1 genu SA a predyspozycją do H-gestozy.
Tytuł angielski: Relation between SA gene Pst 1 polymorphism and susceptibility to pregnancy - induced hypertension.
Autorzy: Nałogowska-Głośnicka Krystyna, Łącka Beata, Zychma Marcin, Grzeszczak Władysław, Żukowska-Szczechowska Ewa, Michalski Bogdan, Poręba Ryszard, Kniażewski Bartosz, Rzempołuch Jacek
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.7-11, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Badania ostatnich lat mogą sugerować genetyczne podłoże wystąpienia H-gestozy. Z drugiej strony, istnieją mocne przesłanki genetycznego podłoża nadciśnienia samoistnego. Obiecującym "genem kandydatem" do występowania nadciśnienia tętniczego jest gen SA. Celem pracy było zbadanie, czy polimorfizm Pst1 genu SA może być markerem dziedzicznej predyspozycji do występownia H-gestozy. Badaniami objęto 272 kobiety (mediana wieku 28 lat), w tym grupę badaną stanowiły 124 kobiety z H-gestozą, a grupę kontrolną 148 zdrowych ciężarnych. Badania prowadzono metodą opartą na polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR). Obliczenia wykonano w programie Statistica for Windows. W celu porównania rozkładu genotypów i częstości występowania poszczególnych alleli pomiędzy grupami zastosowano test chiý. Za znamienne uznano wartości p 0.05. W prezentowanej przez nas pracy stwierdziliśmy znamiennie częstsze występowanie genotypu A1A1 genu SA u chorych z H-gestozą w porównaniu z ciężarnymi z grupy kontrolnej. Częstość występowania samego allela A1 była również znamiennie większa u chorych z h-gestozą niż u osób z grupy kontrolnej (test chiý). Wniosek: Na podstawie wyników naszych badań wydaje się, że może istnieć związek pomiędzy polimorfizmem A1A2 genu SA a predyspozycją do powstania H-gestozy u kobiet rasy kaukaskiej

  Streszczenie angielskie: Genetic factors have been report to play an important role in the predisposition to development of pregnancy-induced hypertension (PIH). On the other hand, there is strong evidence that genetic factors play important role in the predisposition to essential hypertension. Recently, the plausible "candidate gene" for the development of hypertension is SA gene. The aim of our study was to assess the association of the SA gene with the susceptibility to PIH. For that purpose, the SA gene A1A2 polymorphism was studied in 124 women (median age 28 yrs) suffering from PIH in comparison with 148 healthy pregnant women (median age 28 yrs). Genotypic was performed using methods based on polymerase chain reaction. In this study we found statistically significant more frequent of genotype A1A1 occurence in the patients with PIH when compared to healthy pregnant controls. The frequency of A1 allele was laso significant higher in PIH in comparison with controls (chiý test). Based upon the results of our study we can suspect that the SA gene Pst1 polymorphism is associated with the predisposition to PIH in caucasian women.


  2/19

  Tytuł oryginału: Kaspazy i apoptoza: umrzyj i pozwól żyć.
  Tytuł angielski: Caspases and apoptosis: die and let live.
  Autorzy: Nalepa Grzegorz, Żukowska-Szczechowska Ewa
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.100-106, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Apoptoza (genetycznie zaprogramowana śmierć komorki) odgrywa ważną rolę w fizjologicznych procesach życiowych ludzkiego organizmu oraz w patogenezie wielu chorób, m.in. nowotworów złośliwych. Niezależnie od czynnika wywołującego samobójstwo komórki, w apoptozie zawsze uczestniczą enzymy proteolityczne, zwane kaspazami, które mogą zostać uaktywnione poprzez kilka różnych szlaków molekularnych. Bodźcem do uruchomienia kaskady kaspaz może być pobudzenie błonowych receptorow Fas lub TNF, uwolnienie cytochromu c z mitochondrium lub zetknięcie się komórki z granzymami wydzielanymi przez cytotoksyczne limfocyty T. Aktywne kaspazy przeprowadzają proteolizę wielu różnych białek uczestniczących w regulacji cyklu komórkowego (np. RB, MDM2), wykrywaniu uszkodzeń i naprawie DNA (np. DNA-PK, P53, PARP) oraz w utrzymywaniu prawidłowej struktury komórki (np. aktyna i laminy). Te zmiany zestawu białek znajdujących się w komórce stanowią bezpośrednie podłoże apoptozy. Lepsze zbadanie machanizmów regulujących aktywność kaspaz i sposobów działania tych enzymów pozwoli na dokładniejsze poznanie patogenezy nowotworów i innych schorzeń, a może nawet na opracowanie nowych, skuteczniejszych metod leczenia konwencjonalnego lub terapii genowej.

  Streszczenie angielskie: Apoptosis (genetically programmed cell death) plays a key role in human physiology and pathogenesis of various diseases, including cancer. A suicide of cell can be initiated by many different factors, but activation of caspases, which are a special class of proteolytic enzymes, is always involved in this process. Activation of caspases may be achieved by several molecular pathways; the best known stimuli triggering caspase cascade are stimulation of Fas or TNF receptors, release of cytochrome c from the cellular mitochondria and exposure to granzymes, which are secreted by cytotoxic T cells. Activated caspases digest many cellular proteins responsible for cell cycle regulation (e.g. RB. MDM2), DNA damage recognition and repair (e.g. DNA-PK, P53, PARP), and regulation of the cellular structure (e.g. actin and lamins). All these functional and structural protein modifications lead directly to apoptosis. Further research on the mechanisms controlling caspase activity and the modes of action will provided better insight into pathogenesis of cancer and other disorders. It may be even the first step to design new and more efficient methods of conventional tumor treatment or gene therapy.


  3/19

  Tytuł oryginału: Irbesartan w terapii nadciśnienia tętniczego u chorych z niewydolnością krążenia i cukrzycą.
  Tytuł angielski: Irbesartan - antihypertensive treatment in patients with heart failure and diabetes mellitus.
  Autorzy: Żukowska-Szczechowska Ewa, Gosek Katarzyna, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.160-164, bibliogr. 52 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Irbesartan (SR 47436; BMS-186295) jako lek z grupy selektywnych, niepeptydowych antagonistów receptorów dla angiotensyny II typu 1 (AT1), przeciwdziała, wywieranym za pośrednictwem AT1, wpływom angiotensyny II na ustrój. W świetle wielu danych eksperymentalnych i klinicznych aktywacja receptorów AT1 odgrywa znaczącą rolę w rozwoju nadciśnienia tętniczego, przeroście lewej komory serca, progresji zaburzeń lipidowych i upośledzeniu czynności nerek. Z tych względów ingerencja farmakologiczna przy udziale antagonistów receptorów dla angiotensyny II typu 1 jest wykorzystywana jako nowa opcja terapeutyczna w leczeniu nadciśnienia tętniczego i jego niektórych powikłań. Zaletą omawianego leku jest długotrwałe działanie hipotensyjne i związana z tym możliwość stosowania jednej dawki dziennie. Mechanizm działania leków z tej grupy nie ogranicza się do zablokowania AT1, ale obejmuje również szereg innych reakcji będących konsekwencją ingerencji farmakologicznej w układ renina-angiotensyna-aldosteron. W świetle opisanych doniesień, irbesartan i niektóre leki z grupy antagonistów receptorów dla angiotensyny II wydają się obiecującym uzupełnieniem standardów farmakologicznego postępowania leczniczego u chorych z samoistnym nadciśnieniem tętniczym, zwłaszcza w niewydolności serca, przy współistnieniu cukrzycy oraz niewydolności nerek. Dotychczas przeprowadzone badania wykazały obok długotrwałego działania hipotensyjnego (badania Poola, Fogari'ego, Stumlple'a, Mimran'a) - (możliwość ...

  Streszczenie angielskie: Irbesartan (SR 47436; BMS-186295) is a selective non-peptide antagonist of angiotensin II type 1 receptor (AT1). Irbesartan inhibits the action of angiotensin II, which acts through the binding to the AT1 receptor. Many experimental and clinical data show that activation of AT1 receptors plays the crucial role in the development of hypertension, hypertrophy of left ventricle, progression of lipid disorders and impairment of renal function. Therefore, the pharmacological intervention with angiotensin II type 1 receptor antagonists could be used as a new therapeutic option in treatment of hypertension and its complications. The advantage of irbesartan is its long lasting blood pressure lowering action and the possibility of taking it once a day. The principle of its action is not only limited to blocking the AT1 receptor, but it also participates in many other reactions of the renin-angiotensin-aldosterone system. According to the reports published, irbesartan and other antagonists of angiotensin II type 1 receptor seem to be a promising complement in the treatment of idiopatic hypertension, especially in patients with heart failure, diabetes and impaired renal function. Several studies showed that in addition to its long blood pressure lowering action (study of Pool, Fogari, Stumlple, Minran) - (possibility of taking the drug once a day), the AT1 antagonists reduced proteinuria (Sica et al.) without decreasing the creatine clearance, improved the function of ...


  4/19

  Tytuł oryginału: Wpływ cukrzycy na przeżycie metody leczenia dializą otrzewnową; obserwacje własne.
  Tytuł angielski: The influence of diabetes mellitus on peritoneal dialysis technique survival; one-center experiences.
  Autorzy: Żywiec Joanna, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (2) s.155-162, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena wpływu cukrzycy na przeżycie metody leczenia dializą otrzewnową (technique survival) w grupie chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu w latach 1993 - 2001. Materiał i metody. Analizą retrospektywną objęto 114 chorych ze schyłkową niewydolnością nerek (47 kobiet i 67 mężczyzn) w średnim wieku 48,4 ń 14,6 lat, u których dializa otrzewnowa (PD) była pierwszą metodą leczenia nerkozatępczego. U 60,3 proc. osób rozpoznawano cukrzycę. Całkowity okres obserwacji chorych wynosił 3170,7 pacjentomiesięcy. Wyniki. W analizowanym okresie 28 osób (24,5 proc.) przeniesiono z PD do programu powtarzanych hemodializ. Przyczyną zmiany metody leczenia była w 32,1 proc. nieefektywność dializy, w 46,5 proc. zapalenia otrzewnej, w 14,3 proc. powikłania mechaniczne, w 7,1 proc. wybór chorego. Nie stwierdzono różnic w przeżyciu metody leczenia dializą otrzewnową w grupie choych na cukrzycę i osób bez cukrzycy. Przeżycie metody leczenia PD w grupie chorych na cukrzycę typu 2 było znamiennie lepsze niż chorych na cukrzycę typu 1. Wnioski. Dominującym wskazaniem do zmiany programu leczenia nerkozastępczego z PD na hemodializy były powikłania dializacyjne zapalenia otrzewnej. Nie stwierdzono różnic w przeżyciu metody leczenia PD w grupie chorych na cukrzycę i osób bez cukrzycy. Przeżycie metody leczenia PD było istotnie dłuższe w cukrzycy typu 2 niż w cukrzycy typu 1.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The aim of the study was to estimate the influence of diabetes mellitus on peritoneal dialysis (PD) technique survival in the group of uraemic patients undergoing PD in Department of Internal Medicine, Diabetology and Nephrology in Zabrze in 1993 - 2001. Material and methods. The retrospective analysis of 114 patients with end-stage renal disease (ESRD) (47 female, 67 male; in median age 48.4 ń 14.6 years) undergoing PD as a first renal replacement therapy was performed. 60.3 p.c. of patients were diabetics. The overall observation time was 3170.7 patientmonths. Results. 28 (24.5 p.c.) patients were transferred to hemodialysis (HD). The reasons for PD failure were: in 32.1 p.c. inadequate dialysis, 46.54 p.c. peritonitis, 14.5 p.c. mechanical complications, 7.1 p.c. patients request. No significant differences in PD technique survival between diabetic and non-diabetic group were found. PD technique survival was better in type 2 diabetics than in patients with type 1 diabetes. Conclusion. Peritonitis complications were the most common cause of changing modality of renal replacement therapy from PD to hemodialysis. There were no significant differencies in PD technique survival between patients with- and without diabetes. PD technique survival was better in type 2 than type 1 diabetics.


  5/19

  Tytuł oryginału: Zespół stopy cukrzycowej u chorych na cukrzycę z niewydolnością nerek leczonych hemodializami.
  Tytuł angielski: Diabetic foot syndrome in diabetic subjects with renal failure treated by hemodialysis.
  Autorzy: Dwornicki Marek, Śnit Mirosław, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (2) s.163-167, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Szacuje się, że w Polsce owrzodzenia dotyczące stopy cukrzycowej występują u około 18 proc. pacjentów z cukrzycą typu 2 i u 2 proc. z cukrzycą typu 1 w czasie całego życia tych chorych. Celem pracy była ocena częstości stopy cukrzycowej u dializowanych chorych z cukrzycą. Materiał i metody. Analizie poddano 146 chorych na cukrzycę dializowanych w dniach 07.12.1992 - 31.12.2000 roku. Średnia wieku chorych wynosiła 56,5 lat, w tym dla 75 kobiet wynosiła 56,4 a dla mężczyzn 56,6 lat. W tej grupie u 43 chorych rozpoznano cukrzycę typu 1, a u 103 typu 2. Wyniki. W czasie 8 letniej obserwacji stwierdzono u 32 osób stopę cukrzycową (u 20 mężczyzn i u 12 kobiet). U 16 pacjentów zaobserwowano cukrzycę typu 1, a u 16 - typu 2. U 15 chorych konieczna była amputacja (u 7 chorych na cukrzycę typu 1 i u 8 chorych na cukrzycę typu 2). Analiza korelacji wykazała zależność między zespołem stopy cukrzycowej a ślepotą (0,24, p 0,0005), czasem, jaki upłynął od rozpoznania cukrzycy do rozwoju niewydolności nerek (0,112, p 0,05), otyłością (BMI; 0,13, p 0,05) oraz trybem włączenia do dializy (0,112, p 0,05). Nie stwierdzono zależności pomiędzy płcią, wiekiem, typem cukrzycy, czasem leczenia, schorzeniami układu krążenia, stężeniem cholesterolu całkowitego, HbA1c, białka całkowitego i albumin w surowicy krwi. Wnioski. Częstość stopy cukrzycowej wśród chorych hemodializowanych przewyższa obserwowaną w populacji wszystkich chorych na cukrzycę. Podstawą profilaktyki jest pedantyczna ocena stanu stóp chorych oraz ciągły nadzór lekarski.

  Streszczenie angielskie: Introduction. In Poland it is estimated that foot ulcers affect 18 p.c. of patients with type 2 diabetes and 2 p.c. of patients with type 1 of diabetes, during their lifetimes. The aim of the present study was to evaluate the rate of diabetic foot syndrome in hemodialyzed patients with diabetes. Material and methods. We analyzed 146 diabetic patients, hemodialized from 07.12.1992 to 31.12.2000. Mean age was 56.5 (female mean age - 56.4; male - 56.6). There were 43 patients with 1 type of diabetes and 103 patients with 2 type of diabetes. Results. We found 32 diabetes foot cases, (20 male and 12 female) during 8 years of observation. There were 16 patients with type 1 diabetes and another 16 with type 2. 15 patients needed amputation of the lower limb (7 with type 1 and 8 with type 2 diabetes). Data analysis revealed correlation between diabetic foot and blindness (p 0.0005), period between diagnosis of diabetes and renal failure development (p 0.05), obesity (p 0.05) and severity of uremia at the start of treatment. There was no correlation between sex, age, type of diabetes, hemodialysis therapy duration, cardiovasculatory diseases, total cholesterol, HbA1c, total protein and albumin level in serum. Conclusions. Diabetic foot in hemodialyzed patients is more frequent that the observed in whole population of diabetic patients. The basis of prevention is pedantic foot condition assessment and continuous medical supervision.


  6/19

  Tytuł oryginału: Zmiany kostne u chorych z nefropatią cukrzycową leczonych nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej.
  Tytuł angielski: Bone changes in patients with diabetic nephropathy treated with peritoneal dialysis.
  Autorzy: Żywiec Joanna, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław, August Ryszard, Karasek Dariusz
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.126-130, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej towarzyszące cukrzycy oraz mocznicy mają etiologię wieloczynnikową i przybierają różne postaci kliniczne. Celem pracy była ocena wyników badań densytometrycznych (DEXA) w grupie chorych z terminalną niewydolnością nerek leczonych nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej (DO), chorujących na cukrzycę i bez wywiadu cukrzycy. Badania przeprowadzono w 2 grupach chorych leczonych nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej: 1. W grupie 1 (56 chorych leczonych DO) przeprowadzono jednorazowo badanie DEXA kręgosłupa lędźwiowego oraz szyjki kości udowej. 2. W grupie 2 (29 chorych leczonych DO) oceniono retrospektywnie dynamikę zmian gęstości mineralnej kości na podstawie dwóch, wykonanych kolejno, w odstępie 633 dni (mediana), badań DEXA kręgosłupa lędźwiowego. Analizując badania kręgosłupa L2-L4 stwierdzono w grupie chorych na cukrzycę leczonych DO istotnie wyższe BMC/W. Ocena badania densytometrycznego szyjki kości udowej wykazała w grupie osób leczonych DO chorujących na cukrzyce typu 1 w porównaniu z grupą osób chorujących na cukrzycę typu 2 istotnie niższy Z-score w polu krętarza większego. Częstość występowania osteopenii lub osteoporozy była większa w grupie chorych na cukrzycę typu 1 w porównaniu z typem 2 cukrzycy (odpowiednio: 60 proc. i 28 proc.). Oceniając dwa kolejne badania densytometryczne kręgosłupa L2-L4 stwierdzono istotny wzrost Z-score w grupie chorych na cukrzycę, leczonych DO.

  Streszczenie angielskie: Both diabetes mellitus and chronic renal failure can change bone metabolism; so different types of skeletal damage is observed in dialysis patients. The aim of the study was to investigated regional bone mineral density (BMD) with dual-energy x-ray absorptiometry (DEXA) in diabetic and non diabetic patients with end stage renal disease (ERSD) undergoing peritoneal dialysis (PD). Study was performed in two groups of PD patients: in group 1 (56 patients) - lumbar spine and femoral neck bone mineral densities were measured using DEXA; in group 2 (29 patients) - two, successive lumbar spine DEXA measurements, performed in a median period of 633 days, where later these results were compared. Median lumbar BMC/W values were statistically higher in PD diabetics than in PD patients without history of diabetes. Significantly decreased BMD Z-score for trochanter was found in type 1 diabetic patients. The prevalence of osteopenia or osteoporosis was higher for type 1 diabetic patients than type 2 diabetics (60 p.c. and 28 p.c. respectively). Our data showed an increase of lumbar spine BMD Z-score with time on peritoneal dialysis in diabetic PD population.


  7/19

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne z zastosowaniem erytropoetyny beta w formie wstrzykiwaczy (Reco-Pen) u chorych z terminalną niewydolnością nerek i niedokrwistością nerkopochodną leczonych dializą otrzewnową.
  Tytuł angielski: Single-center experiences with epoetin-beta multidose formulation (Reco-Pen) in patients with end-stage renal diseases and renal anaemia treated with peritoneal dialysis.
  Autorzy: Żywiec Joanna, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.133-135, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Główną przyczyną niedokrwistości towarzyszącej przewlekłej niewydolności nerek jest względny niedobór erytropoetyny. Celem pracy była ocena efektów stosowania iniekcji podskórnych erytropoetyny beta (w postaci wstrzykiwaczy NeoRecormonu) w okresie 260,5 dni (mediana) w grupie 26 chorych z terminalną niewydolnością nerek i wtórną niedokrwistością nerkopochodną, leczonych nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej (DO). Mediana stosowanej średniej tygodniowej dawki erytropoetyny beta wynosiła 65 j.m./kg c.c. U 84,6 proc. chorych średnia dawka tygodniowa NecRecormonu była mniejsza od 100 j.m./kg c.c. W analizowanym okresie liczba erytrocytów, stężenie hemoglobiny i hematokryt wzrosły istotnie statystycznie zarówno w podgrupie chorych na cukrzycę i bez cukrzycy. W wyniku leczenia erytropoetyną beta odsetek chorych ze stężeniem hemoglobiny w surowicy powyżej 11 g/dl wzrósł z wyjściowych 11,5 proc. do 53,8 proc.

  Streszczenie angielskie: The relative deficit of erythropoietin is the main cause of anaemia in chronic renal failure. The aim of the study was to estimate the efficacy of subcutaneous injections of epoetin-beta (as a multidose formulation administered by RecoPen device) in the median period of 260,5 days in the group of 26 patients with end-stage renal disease and renal anaemia treated with peritoneal dialysis (PD). Median of mean weekly dose of epoetin beta was 65 IU per kilogramme of body mas; 84,6 p.c. patients had epoetin beta administered in weekly doses smaller than 100 IU per kilogramme of body mass. During analysed period haemoglobin, erythrocytes and haematocrit values increased significantly both in diabetic and nondiabetic PD patients. As a consequence of epoetin beta therapy, the percentage of patients with haemoglobin values higher than 11 g/dl increased from initial 11,5 to 53,8.


  8/19

  Tytuł oryginału: Wpływ polimorfizmów w genie MTHFR na rozwój nefropatii cukrzycowej u pacjentów z cukrzycą typu 2.
  Tytuł angielski: The effect of polymorphisms in the MTHFR gene on the progression to diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes.
  Autorzy: Fojcik Hanna, Moczulski Dariusz, Żukowska-Szczechowska Ewa, Szydłowska Ilona, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.211-216, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Polimorfizmy C677T i A1298C w genie MTHFR wpływają na podwyższenie stężenia homocysteiny, szczególnie podczas niedoborów kwasu foliowego. Podwyższone stężenie homocysteiny może być czynnikiem wzrostu ryzyka rozwinięcia nefropatii cukrzycowej. Celem pracy było zbadanie wpływu polimorfizmów C677T i A1298C w genie MTHFR na rozwój nefropatii cukrzycowej u chorych na cukrzycę typu 2. Materiał i metody. Chorych na cukrzycę typu 2 (429 osób) podzielono ze względu na stan nerek na grupy pacjentów: z normoalbuminurią (159), z mikroalbuminurią (149) i z proteinurią (121). U każdej osoby oznaczono polimorfizmy C677T i A1298C, korzystając z metody opartej na PCR i RLFP. Oznaczono także stężenie homocysteiny w osoczu krwi. Wyniki. Częstość występowania podwójnych heterozygot 677CT/1298C wzrastała z każdym stopniem rozwoju nefropatii cukrzycowej. Zjawisko to dotyczyło tylko mężczyzn. Spośród pacjentów płci męskiej podwójne heterozygoty to: 13 proc. osób z normoalbuminurią, 19 proc. z mikroalbuminurią i 32 proc. z proteinurią (OR = 3,04, 95 proc. Cl 1,15-8,07). Wnioski. Występowanie podwójnych heterozygot 677CT/1298AC w genie MTHFR wiąże się z podwyższonym stopniem ryzyka rozwoju nefropatii cukrzycowej. Zjawisko to dotyczy pacjentów płci męskiej z cukrzycą typu 2.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The C677T and A1298C polymorphism of methylenetetrahydrofolate gene (MTHFR) have been reported to be associated with elevated plasma level of homocysteine in patients with low folic acid intake. Elevated level of plasma homocysteine may be a risk factor for development of diabetic nephropathy. The aim of the study was to examine the association between the C677T and A1298C polymorphism in the MTHFR gene and diabetic nephropathy. Material and methods. 429 patients with type 2 diabetes were divided into three groups based on renal status: 159 with normoalbuminuria, 149 with microalbuminuria and 121 with proteinuria. In each patient the C677T and A1298C polymorphisms were genotyped using PCR-based protocol and plasma homocysteine was determined. The C677T and A1298C genotype frequency was compared among the subgroups. Results: The frequency of double heterozygotes for the C677T and A1298C genotype increased with each stage of diabetic nephropathy but only in male patients with type 2 diabetes. 13 p.c. male patients with normoalbuminuria were double heterozygotes, 19 p.c. with microalbuminuria, and 32 p.c. with proteinuria (OR = 3.04, 95 p.c. Cl 1.15-8.07). Conclusions: The study indicates that being a double heterozygote for the C677T and A1298C in the MTHFR gene is a risk factor of diabetic nephropathy but only in male patients with type 2 diabetes.


  9/19

  Tytuł oryginału: Ocena zmian czynności serca u chorych na cukrzycę z krańcową niewydolnością nerek dializowanych otrzewnowo - obserwacja trzyletnia.
  Tytuł angielski: Cardiac function in peritoneal dialysis patients during 3 years of observation.
  Autorzy: Burak Wacław, Żukowska-Szczechowska Ewa, Gosek Katarzyna, Śnit Mirosław, Grzeszczak Władysław, Buksa Jarosław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.231-235, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Schorzenia sercowo-naczyniowe są istotną komplikacją zarówno u chorych na cukrzycę (DM), jak i na terminalną niewydolność nerek (ESRD), prowadzącą do zwiększonej śmiertelności. Przerost lewej komory serca (LVH) jest niezależnym czynnikiem ryzyka u tych chorych. Celem naszych badań było ustalenie ewentualnych różnic czynności serca pacjentów leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CAPD), w tym chorych na cukrzycę, w zależności od adekwatności i czasu dializoterapii. Materiał i metody: W latach 1998-2001 włączono do programu dializ otrzewnowych 77 osób (30 kobiet i 47 mężczyzn): 40 pacjentów z powodu nefropatii cukrzycowej i 37 z innych powodów. Średni czas leczenia CAPD wynosił 27 miesięcy. U wszystkich pacjentów przynajmniej raz w roku wykonywano badanie USG jedno- i dwuwymiarowe. Oceniano standardowe parametry lewokomorowe, takie jak: frakcje wyrzutową (EF), indeks masy lewej komory (LVM), frakcję skracania (SF) i współczynnik napływu do lewej komory (E/A). Wyliczano współczynniki adekwatności dializy: Kt/V, PKt/V i TCCr. Statystyczną analizę wykonano, stosując test t-Studenta, a przy braku normalności rozkładu - test Manna-Whitneya. Wyliczano liniową korelację Pearsona. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą programu Statistica. Wyniki. Indeks masy lewej komory, wymiar skurczowy i rozkurczowy lewej komory oraz przegrody i ściany tylnej były znamiennie większe w grupie chorych na cukrzycę niż u osób bez tego schorzenia i w obu badanych ...

  Streszczenie angielskie: Background. Cardiovascular disease (CVD) is one of the complications of both diabetes mellitus (DM) and end-stage renal disease (ESRD), and leads to higher incidence of morbidity and mortality in affected patients. Left ventricular hypertrophy (LVH) is an independent risk factor for such patients. The aim of our study was to estimate differences in heart function between diabetic and non-diabetic ESRD patients on CAPD in relation to dialysis adequacy and duration of CAPD therapy. Material and methods. Between 1998 and 2001 77 patients were involved on CAPD (30 female and 47 male) in our dialysis centre. Forty patients had ESRD in course of diabetic nephropathy (40 with DM) and 37 were non-diabetics. Mean duration of peritoneal dialysis therapy was 27 months. In all patients M-mode and two-dimensional echocardiography were performed at last once a year. Standard left ventricular (LV) parameters were obtained, as well as EF p.c., LVMI, SF and E/A ratio. Kt/V, PKt/V and TCCr were calculated using standard methods. Statistical analysis was done using Student t-test. In case the distribution was not normal Mann-Whitney test was used. Correlations were analysed using Pearson,s test. Statistical package Statistica for Windows 6.0 was used for the analysis. Results. LVMI, LV diastolic and systolic dimension, LV interventricular septal thickness and LV posterior wall thickness were all found to be significantly higher in diabetics compared to non-diabetics, and both ESRD ...


  10/19

  Tytuł oryginału: Przeżywalność chorych w podeszłym wieku cierpiących z powodu cukrzycy i przewlekłej niewydolności nerek leczonych dializami.
  Tytuł angielski: Survival of elderly patients and suffering from diabetes mellitus and chronic renal failure treated by dialysis.
  Autorzy: Śnit Mirosław, Dwornicki Marek, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.237-242, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Na całym świecie wzrasta liczba przypadków przewlekłej niewydolności nerek spowodowanych cukrzycą. Celem pracy była analiza przeżywalności chorych na cukrzycę w wieku powyżej 64 roku życia, dializowanych na Oddziale Dializoterapii Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu z powodu przewlekłej niewydolności nerek. Materiał i metody. Przeanalizowano historie choroby 336 pacjentów (156 kobiet i 180 mężczyzn) hemodializowanych i dializowanych otrzewnowo w ośrodku od 07.12.1992 roku do 30.05.2002 roku. W całej grupie 197 osób chorowało na cukrzycę, w tym 130 na cukrzycę typu 2 i 67 na cukrzycę typu 1; 58 osób miało więcej niż 64 lata, 37 z nich chorowało na cukrzycę, wszyscy typu 2. Analizy statystycznej dokonano przy użyciu testów: Manna-Whitneya xý, Kaplana-Meiera oraz korelacji Spearmana. Wyniki. Ryzyko zgonu chorych wzrastało wraz z wiekiem dializowanych (p 0,007) oraz długością okresu dializoterapii (p 0,002). Wykazano korelację między ryzykiem zgonu a cukrzycą (p 0,0002), chorobą wieńcową (P 0,00005), rodzajem terapii - hemodializoterapia pogarszała rokowanie (p 0,0004), stężeniem wyjściowym albumin w surowicy krwi (p 0,05). Analiza krzywych przeżycia Kaplana-Meiera wykazała znamiennie statystyczną wyższą umieralność zarówno chorych powyżej 64 roku życia, jak i chorych na cukrzycę. Nie wykazano zależności od płci, stopnia nadwagi, wyjściowych stężeń kreatyniny, cholesterolu całkowitego, białka całkowitego oraz hemoglobiny. ...

  Streszczenie angielskie: Background. The number of chronic renal failure in diabetic and aged increases in the whole world. The aim of the present study was to analyze survival of diabetic patients aged over 64 years, dialyzed in our centre. Material and methods. We analized cases records of 336 patients (156 female and 180 male) dialyzed in our centre from 07.12.1992 to 30.05.2002, both on haemodialysis and peritoneal dialysis. There were 197 patients with diabetes (130 with 2 type and 67 with 1 type of diabetes). There were 58 patients over 64 years old (37 with type 1 of diabetes). Statistical analysis was performed using Mann-Whitney, xý, Kaplan-Meier and correlation tests. Results: The risk of death increased with the age of dialyzed patients (p 0.007), duration time of dialysis (p 0.002). We showed correlation between risk of death and diabetes (p 0.0002), coronary disease (p 0.00005), modality of therapy - haemodialysis deteriorated prognosis (p 0.0004), initial albumin level and blood pressure (p 0.05). Analysis of Kaplan-Meier survival curves showed statistically significant higher mortality both in elderly and in diabetic patients. There was no correlation between sex, overweight degree, initial level of creatinine, total cholesterol, total proteins and hemoglobin. Conclusions. Diabetes and advanced age of patients with chronic renal failure significantly increased mortality in this group. Worse results of our aged diabetic patient's survival compared to results in ...


  11/19

  Tytuł oryginału: Stężenie albumin w surowicy chorych na cukrzycę z terminalną niewydolnością nerek leczonych nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej; obserwacje własne.
  Tytuł angielski: Serum albumin in diabetic patients with end stage renal disease undergoing peritoneal dialysis; one center experiences.
  Autorzy: Żywiec Joanna, Gumprecht Janusz, Zychma Marcin, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (4) s.289-294, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena wpływu cukrzycy na albunemie w grupie chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych nerkozasdtępczo metodą dializy otrzewnowej. Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 53 chorych z terminalną niewydolnością nerek (18 kobiet i 35 mężczyzn), w średnim wieku 51,3ń16,0 lat, leczonych nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej przez średnio 970,7 ń 661,1 dni. Spośród nich 33 osoby chorowały na cukrzycę. Wyniki. Obniżone poniżej 3,5 g/dl stężenie albumin w surowicy stwierdzono w okresie przeddializacyjnym u 67 proc. chorych ze schyłkową niewydolnością nerek kwalifikowanych do leczenia dializą otrzewnową. Stężenie albumin w surowicy zarówno w okresie przeddializacyjnym, jak i podczas leczenia nerkozastępczego metodą dializy otrzewnowej było istotnie niższe u chorych na cykrzycę niz u chorych bez tego schorzenia. Chorzy na cukrzycę typu 1 różnili się od chorych z cukrzycą typu 2 wyjściowo niższym stężeniem białka całkowitego i albumin w surowicy. Stężenie albumin w okresie przeddializacyjnym korelowało dodatnio z albuminemią w okresie leczenia nerkozastępczego. Wiek i diureza resztkowa wpływały na stężenie białka w surowicy chorych na cukrzycę leczonych dializą otrzewnową. Wnioski. U znaczącego odsetka chorych z terminalną niewydolnością nerek rozpoczynających leczenie nerkozastępcze stwierdzono obniżone stężenie albumin w surowicy krwi. Stężenie albumin w surowicy krwi w okresie przeddializacyjnym koreluje dodatnio z albuminemią podczas leczenia nerkozastępczego. Cukrzyca ma negatywny wpływ na albuminemie u chorych leczonych dializą otrzewnową.

  Streszczenie angielskie: Background. The aim of the study was to estimate the influence of diabetes mellitus on serum albumin level in the group of uraemic patients undergoing peritoneal dialysis (PD). Material and methods. Analysis of 53 patients with endstage renal disease (ESRD) (18 female and 35 male), median age 51.3ń16.0 years, undergoing PD for mean 970.7ń661.1 days was performed. 33 patients were diabetics. Results. Hypoalbuminemia below 3.5 g/dl occurred in 67 p.c. of uraemic patients, starting peritoneal dialysis. Serum albumin in diabetic patients was significantly lower both in predialysis and peritoneal dialysis time. Serum protein and serum albumin in predialysis time were significantly lower in type 1 diabetics in comparison with type 2 diabetes mellitus patients. Positive correlation between serum albumin in predialysis and dialysis time was found. Age and residual rnal function influenced on serum protein in diabetic patients undergoing peritoneal dialysis. Conclusions. Hypoalbuminaemia occurs in significant percent of uraemic patients starting renal replacement therapy. There is a positive correlation between serum albumin in predialysis time and during renal replacement therapy. Diabetes mellitus influences negatively serum albumin in patients undergoing peritoneal dialysis.


  12/19

  Tytuł oryginału: Zależność predyspozycji do nefropatii cukrzycowej od polimorfizmu w genie CASR.
  Tytuł angielski: Predisposition to diabetic nephropathy association between the polymorphism in the CASR gene.
  Autorzy: Pasierb Marta, Moczulski Dariusz, Pawlak Joanna, Górczyńska-Kosiorz Sylwia, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (4) s.295-298, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. U chorych na cukrzycę obserwuje się zmniejszoną ekspresję genu CASR w nerkach. Gen CASR bierze udział w gospodarce wapniowej oraz jest istotnym elementem wpływającym na reabsorpcję sodu w nerkach, chociaż jego rola w nerce nie została dokładnie zbadana. Podczas badania wpływu polimorfizmów w genie CASR na gospodarkę wapniową u chorych z terminalną niewydolnością nerek leczonych hemodializami obserwowano różną częstość genotypów polimorfizmu w intronie 4 genu CASR u chorych na cukrzycy typu 2 jako przyczynę terminalnej niewydolności nerek oraz u chorych z innymi niż cukrzyca przyczynami terminalnej niewydolności nerek. Aby zbadać, czy ta obserwacja wynika ze związku z cukrzycą typu 2 lub z nefropatią cukrzycową, przeprowadzono badanie kontrolno-kliniczne wśród 384 chorych na cukrzycę typu 2. Materiał i metody. Wykonano genotypowanie polimorfizmu w intronie 4 genu CASR u 149 chorych z normoalbuminurią (wyłącznie chorzy ze znanym czasem trwania cukrzycy typu 2 co najmniej 10 lat) oraz u 235 chorych z nefropatią cukrzycową. Do genotypowania wykorzystano protokół oparty na polimerazowej reakcji łańcuchowej i trawieniu odpowiednim enzymem restrykcyjnym. Wyniki. Obserwowano, że genotypy C/C i C/T w intronie 4 były częstsze u chorych z nefropatią cukrzycową niż u chorych z normoalbuminurią (OR=1,75 95 proc. Cl 1,15-2,66). Wnioski. Przedstawiona praca wskazuje na związek pomiędzy polimorfizmem w intronie 4 genu CASR a genetyczną predyspozycją do nefropatii cukrzycowej. ...

  Streszczenie angielskie: Background. Decreased expression of CASR (calcium-sensing receptor) in kidneys has been observed in diabetes. CASR is involved in calcium metabolism and is an important factor influencing sodium reabsoption in kidneys. However its exact role in the kidneys is still not known. In our study we examined possible association between polymorphism in the CASR gene and calcium metabolism in patients with end stage renal disease treated with haemodialysis. The results revealed different frequencies of the genotypes in the intron 4 polymorphism in the CASR gene between patients with diabetic nephropathy and patients with non-diabetic causes of end stage renal disease. To examine if the observed finding is caused by the association with diabetic nephropathy or diabetes a control-case study was performed in a group of 384 patients with type 2 diabetes. Material and methods. Genotyping of the polymorphism in the intron 4 of CASR gene was performed in a group of 149 patients with normoalbuminuria (at least 10 years of known duration of type 2 diabetes) and in 235 patients with diabetic nephropathy. PCR-based protocopl and specific digesting enzymes were used for genotyping. Result. It was observed that C/C and C/T genotypes were more frequent in patients with diabetic nephropathy than in patients with normoalbuminuria (OR= 1,75 95 p.c. Cl 1.15-2.66).Conclusion. Presented work reveals an association between the polymorphism in the intron 4 of the CASR gene and genetic ...


  13/19

  Tytuł oryginału: Akces naczyniowy u chorych na cukrzycę i przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializami - dziewięcioletnia obserwacja własna.
  Tytuł angielski: Vascular access in diabetic patients with chronic renal failure treated with haemodialysis - nine years of observation.
  Autorzy: Śnit Mirosław, Dwornicki Marek, Nałogowska-Głośnicka Krystyna, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (4) s.315-319, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wytworzenie sprawnego akcesu naczyniowego u chorych na cukrzycę i terminalną niewydolność nerek stanowi duży problem. Materiał i metody. Przeanalizowano retrospektywnie historię chorób 153 osób dializowanych w latach 1992-2002, w tym 74 kobiety i 79 mężczyzn. Spośród hemodializowanych 81 osób miało rozpoznaną cukrzyce, 25 - typu 1, a 56 - typu 2. Średni okres dializoterapii w grupie chorych na cukrzycę wynosił 31,9ń19,6 miesiąca, a w grupie osób bez cukrzycy - 54,7ń46,9 miesiąca (p 0,003). Wyniki. Średnia liczba przetok u chorych na cukrzycę wynosiła 1,57 0,92, natomiast w grupie bez tego schorzenia - 1,40ń0,69 (różnica statystycznie nieznamienna). U chorych na cukrzycę jedną funkcjonującą przetokę miało 53 chorych (65,4 proc.). Drugą trzeba było wykonać u 16 chorych (19,8 proc.) trzecia - u 6 (7,4 proc.), a czwartą - również u 6 chorych (7,4 proc.). W grupie osób bez towarzyszącej cukrzycy odpowiednio: 50 (69,5 proc.), 16 (22,2 proc.) 5 (6,9 proc.) i (O proc.) - różnice bez znamienności statystycznej, z wyjątkiem ostatniej przetoki - p 0,02. Stwierdzono statycznie istotnie dłuższy czas prawidłowego działania pierwszej i drugiej przetoki u chorych bez cukrzycy. U 5 chorych implantowano protezy naczyniowe, a u 2 - cewniki stałe. Wykazano znamienną korelację między występowaniem cukrzycy oraz jej typem a czasem funkcjonowania pierwszej i drugiej przetoki tętniczo-żylnej. Wnioski. Czas przeżycia przetoki tętniczo-żylnej u chorych bez cukrzycy. Akces naczyniowy w ...

  Streszczenie angielskie: Background. Creation of perfect vascular access in chronic renal failure (CRF) diabetic patients is very difficult. Material and methods. We retrospectively in our center since year 1992 to 2002, 74 women and 79 men. There were 72 non-diabetics and 81 diabetic ones, 25 with type 1 and 56 with type 2 of diabetes. Mean time of renal replacement therapy in diabetic group was 31,9ń19,6 months, and 54,7ń46,9 months in non-diabetics. Results. Mean number of created fistulas was 1,57ń0,92 for diabetics and 1,40ń0,69 for non-diabetics &statistically non significant). In CRF diabetic patients undergoing haemodialysis the percentage of functioning vascular access was: for the first fistula - 65,4 p.c., the second was created in 19,8 patients, third - 7,4 p.c. and fourth - 7,4 p.c. In non-diabetics, respectively: 69,5 p.c., 22,2 p.c., 6,9 p.c. and 0 p.c. (p 0,002). Time of proper functioning of the first and second fistulas was significantly longer non-diabetics. In 5 patients arterio-venous grafts were used and in tunneled, cuffed catheters were implanted. There were statisticallty significant correlations between survival of fistulas and diagnosis and type of diabetes and coincidence of coronary artery disease. Conclusions. Survival of arterio-venous fistula in non-diabetics haemodialysed patients is significantly longer than in diabetic ones. Creation of vascular access in CRF diabetic patients should be planned and performed earlier than in non-diabetics, with good ...


  14/19

  Tytuł oryginału: Terapia nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Antihypertensive treatment in patients with diabetes mellitus.
  Autorzy: Żukowska-Szczechowska Ewa, Gosek Katarzyna, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.1023-1030
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/19

  Tytuł oryginału: Związek polimorfizmu genu Sa Pst1 z ryzykiem rozwoju nefropatii cukrzycowej i nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2 - obserwacje wstępne.
  Tytuł angielski: The association between the Sa gene Pst1 polymorphism and the presence of diabetic nephropathy and hypertension in type 2 diabetic patients - preliminary results.
  Autorzy: Ossowska-Szymkowicz Iwona, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław, Zychma Marcin
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (5) s.361-375, tab., bibliogr. 57 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia
 • nefrologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Ostatnie badania sugerują, że te same czynniki genetyczne mogą odpowiadać zarówno za rozwój nadciśnienia tętniczego, jak i nefropatii cukrzycowej, ale molekularny mechanizm leżący u podłoża obydwu tych schorzeń nie został jeszcze poznany. Locus Sa zidenttyfikowano jako ulegający wzmożonej ekspresji w nerakch szczurów z nadciśnieniem etniczym. Opisano związek polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (Pst1) produktu polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR-RFLP) tego genu z występowaniem nadciśnienia tętniczego u osób bez cukrzycy. Celem pracy było zbadanie związku pomiędzy polimorfizmem Pst1 genu Sa a występowaniem cukrzycowej choroby nerek w stadium mikroalbuminurii lun jawnej nefropatii u chorych na ukrzycę typu 2. Ponadto oceniono zależność między badanym polimorfizmem a obecnością lub brakiem nadciśnienia tętniczego. Materiał i metody. Plimorfizm genu Sa oceniono u 693 chorych na cukrzycę typu 2, u których stan zaawansowania powiklań nerkowych oceniono na podstawie analizy dotychczasowych danych klinicznych oraz pomiarów stosunku wydalania mikroalbumin/kraetyniny w 3 próbkach moczu. W powyższej grupie znalazło się 127 chorych z jawną nefropatią (białkomocz), 323 chorych z mikroalbuminurią oraz 243 chorych, u których stwierdzono normoalbuminurię z czasem trwania cukrzycy powyżej 10 lat stanowiących grupę kontrolną. Z 693 chorych na cukrzycę typu 2 utworzono następnie grupę chorych z nadciśnieniem tętniczym (450) chorych i bez nadciśnienia tętniczego (243 chorych). Wyniki. Nie obserwowano istotnych różnic w rozkładzie genotypów, jak również częstości i występowania alleli polimorfizmu genu Sa Pst1 pomiędzy badanymi grupami...


  16/19

  Tytuł oryginału: Znaczenie polimorfizmu promotora genu reduktazy aldozy w rozwoju nefropatii u chorych na cukrzycę typu 2 - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Role of aldose reductase gene in susceptibility to diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes - preliminary results.
  Autorzy: Gosek Katarzyna, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław, Moczulski Dariusz
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (5) s.377-391, tab., bibliogr. 95 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wzrost aktywności szlaku poliolowego jest jednym z mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie powikłań o typie mikroangiopatii. Reduktaza aldozy (AR) stanowi pierwszy i ograniczający zarazem etap reakcji redukcji glukozy do sorbitolu. Ostatnio zidentyfikowano polimorfizm C(-106)T w promotorze genu AR u osób chorych na cukrzycę typu 2. Celem pracy była ocena, czy polimorfizm genu AR bierze udział w patogenezie rozwoju nefropatii u chorych na cukrzycę typu 2. Materiał i metody. Badaniami objęto 444 chorych na cukrzycę typu 2, których podzielono na 3 grupy w zależności od braku obecności nefropatii cukrzycowej lub stadia jej rozwoju: normoalbuminuria (N-162 osoby), mikroalbuminuria (M - 153 osób) oraz rozwiniętego białkomoczu (B - 129 osób). U każdej badanej osoby polimorfizm C(-106)T promotora genu AR oznaczano poprzez amplifikację genomowego DNA metodą polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR). Wyniki. Analiza częstości występowania genotypów oraz alleli w promotorze genu AR u chorych na cukrzycę typu 2 z różnym stadium nefropatii nie wykazała różnicy w porównaniu z osobami z normoalbuminurią. Stwierdzono, że obecność allelu T odpowiada za zwiększenie ryzyka wystąpienia nefropatii cukrzycowej u chorych charakteryzujących się stężeniem HbA1c ň 9 proc. Wykazano częstsze występowanie genotypu CT i TT u chorych z mikroalbuminurią i jawnym białkomoczem w porównaniu z chorymi z normoalbuminurią. Stwierdzono ponadto większą częstość genotypu CT i TT w grupie kobiet charakteryzujących się jawnym białkomoczem niż u kobiet z normoalbuminurią oraz mikroalbuminurią. Wnioski...


  17/19

  Tytuł oryginału: Skuteczność sildenafilu w terapii zaburzeń erekcji u chorych na cukrzycę i przewlekłą niewydolność nerek leczonych nerkozastępczo - obserwacja wstępna.
  Tytuł angielski: Therapeutic efficacy of sildenafil in treatment of erectile dysfunction in diabetic chronic renal patients undergoing renal replacement therapy - preliminary report.
  Autorzy: Dwornicki Marek, Śnit Mirosław, Nałogowska-Głośnicka Krystyna, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.483-487, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wzrastająca liczba chorych na cukrzycę leczonych nerkozastępczo powoduje narastanie uprzednio nieistniejącego problemu zaburzeń seksualnych w tej grupie chorych. Materiał i metody. Przeanalizowano ankiety 112 dializowanych mężczyzn, w tym 69 hemodializowanych, a 43 leczonych dializą otrzewnową. Spośród nich 66 osób chorowało na cukrzycę, 18 chorych - typu 1 (średnia 42,1 ń 9,1), a 48 - typu 2 (średnia 64,1 ń 7,1; p 0,0001), średnia wieku wynosiła 58,2 ń 12,5 roku. U 46 chorych z przewlekłą niewydolnością nerek nie stwierdzono cukrzycy; średnia wieku w tej grupie wynosiła 52,0 ń 15,5 (p 0,05). Wyniki. Ankietę wypełniło i oddało 37 chorych na cukrzycę (56,1 proc.), a w grupie mężczyzn bez tego schorzenia - 30 (65,2 proc.). Dysfuncję erekcyjną stwierdzono u 33 z 66 (50 proc.) chorych na cukrzycę, w tym u 12 z 18 (66,6 proc.) osób z cukrzycą typu 1 i u 21 z 48 (43,7 proc.) pacjentów z cukrzycą typu 2 (różnica statystycznie nieznamienna) oraz u 7 z 46 (15,2 proc.) chorych bez cukrzycy (p 0,0002). Początkową dawkę 25 mg sildenafilu otrzymało 28 chorych na cukrzycę i wszyscy bez tego schorzenia. Pozytywny efekt zaobserwowano u 6 chorych na cukrzycę i u 3 bez tego schorzenia (różnica nieznamienna statystycznie). Dawka 50 mg była skuteczna u 15 z 28 (53,6 proc.) chorych na cukrzycę i u 5 z 7 (71,4 proc.) chorych bez cukrzycy. Dawkę 75 mg zastosowano u 15 chorych na cukrzycę (skuteczność u 10 tj. 66,6 proc.) oraz u 3 bez tego schorzenia (skuteczność 100-procentowa). Częstość i nasilenie działań niepożądanych - bólu głowy, szumu w uszach, zaczerwienienia twarzy - korelowały z wielkością dawki i obecnością choroby wieńcowej...


  18/19

  Tytuł oryginału: Znaczenie polimorfizmu promotora genu reduktazy aldozy w rozwoju nefropatii u chorych na cukrzycę typu 2 : praca doktorska
  Autorzy: Gosek Katarzyna, Żukowska-Szczechowska Ewa (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, 112 k. : il., tab., bibliogr. 213 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20369

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/19

  Tytuł oryginału: Związek polimorfizmu PST 1 i genu SA z ryzykiem rozwoju nefropatii cukrzycowej i nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2 : praca doktorska
  Autorzy: Ossowska-Szymkowicz Iwona, Żukowska-Szczechowska Ewa (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, [1], 92 k. : il., tab., bibliogr. 147 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20512

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • nefrologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: