Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻUBER
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Spirometryczna ocena wyników leczenia montelukastem u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
Tytuł angielski: Spirometry evaluation of montelukast treatment results in children with bronchial asthma.
Autorzy: Jung Anna, Kalicki Bolesław, Żuber Janusz, Dadas Ewa, Straż-Żebrowska Ewa
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.92-94, il., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem wprowadzenia leków przeciwleukotrienowych do programu leczenia astmy oskrzelowej jest uzyskanie skuteczniejszej kontroli tej choroby. W pracy przedstawiono wyniki leczenia astmy oskrzelowej montelukastem grupy 31 dzieci w wieku 6-18 lat. W trakcie obserwacji kontrolowano spirometryczne wskaźniki sprawności odechowej. Analizowano również zużycie á2-mimetyków oraz dawki podawanych glikokortykosteroidów wziewnych (wGKS). Wykazano poprawę wartości wentylacyjnych płuc, mniejsze nasilenie objawów astmy przy zredukowanej dawce wGKS i ograniczonym podawaniu á2-mimetyków.

  Streszczenie angielskie: Difficulties associated with the management of astma were the cause of using the leukotriene antagonists. There was performed a randomised group of 31 children aged 6-18y (mean 12yrs., 10 girls and 21 boys) with persistent asthma and poor asthma control. Montelukast was administered once daily, 5-10 mg depended of the age of the patients. This treatment was conducted for three months. Montelukast significantly improved pulmonary lung function (as measured by spirometry). Another effect of montelukast treatment was possibility the reduction á2-agonist use and the required dose of inhaled corticosteroids.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zespół Wisslera-Fanconiego u 7-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: Wissler-Fanconi syndrome in 7-years-old girl.
  Autorzy: Kalicki Bolesław, Dadas Ewa, Jung Anna, Straż-Żebrowska Ewa, Kuligowski Rafał, Żuber Janusz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.244-246, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • mikrobiologia
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek zespołu Wisslera-Fanconiego u 7-letniej dziewczynki poprzedzony posocznicą, po ekstrakcji zęba z powodu ropnia okołozębowego. W trakcie leczenia obserwowano zakażenie rotawirusem i cytomegalowirusem.

  Streszczenie angielskie: The case of the Wissler-Fanconi syndrome in 7 years old girl was presented. The occurence of this syndrome was preceded with spesis after extraction of a tooth due to dental abscess. During the treatment rotavirus and cytomegalovirus infections were observed.


  3/3

  Tytuł oryginału: Thermography usefulness in infection and allergy.
  Tytuł polski: Przydatność termografii w zakażeniach i alergii.
  Autorzy: Jung A[nna], Żuber J., Kalicki B.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.123-129, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Postęp w naukach podstawowych stwarza medycynie klinicznej możliwość stosowania nowych technologii w celach diagnostycznych lub terapeutycznych. Szerokie zastosowanie termografii w diagnostyce medycznej jest spowodowane głównie jej nieinwazyjnością. Termografia umożliwia określenie miejsca i ocenę charakteru u rozległości procesów zapalnych. Autorzy udokumentowali wiele przypadków klinicznych, rozpoznanych z powodzeniem w klinice pneumonologii, alergologii i innych.

  Streszczenie angielskie: Progress in basic sciences gives clinical medicine an opportunity to apply new technologies for diagnostic or therapeutic purposes. A wide application of thermography in medical diagnostics is caused primarily by its non-invasiveness. Thermography is able to determine the location and evaluate the charcter and size of inflammatory processes. The authors documented many clinical cases that were successfully diagnosed in pneumology, allergology and other departments.

  stosując format: