Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ŻOŁYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Investigations on the role of immunological factors in aseptic loosening of total cemented and uncemented hip prosthesis. [P.] 3: Morphological investigations.
Tytuł polski: Badania nad rolą czynników immunologicznych w obluzowaniu aseptycznym całkowitej cementowej i bezcementowej protezy stawu biodrowego.
Autorzy: Denys P[aweł], Szmigiel A., Żołyński A.
Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (1) s.44-49, il., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,209

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dokumentacja morfologiczna obejmuje wyniki badań histopatologicznych uzyskanych w mikroskopie świetlnym, wyniki badań immunohistochemicznych i mikroskopowo-elektronowych. Potwierdzono opisywane w piśmiennictwie aktywacje i proliferacje makrofagów wokół mas martwiczych i fragmentów polietylenu. Znaleziono także dane potwierdzające udział komórkowych reakcji immunologicznych w procesie obluzowania protezy: obecność komórek limfocytarnych i plazmocytów w tkankach strefy styku protezy.


  2/5

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności czynnościowej stawu biodrowego po alloplastykach bezcementowych.
  Tytuł angielski: Evaluation of hip joint functional efficiency after non-cement alloplasties.
  Autorzy: Różańska Małgorzata, Żołyński Krystian, Pawlik Zygmunt, Błaszczyk-Suszyńska Joanna, Żołyński Arkadiusz, Cieślik Piotr, Majewski Michał
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.39-50, il., tab., bibliogr. 48 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W klinice implantowano 55 protez bezcementowych stawu biodrowego typu ABG z powodu choroby zwyrodnieniowej. Okres obserwacji wynosił 4 lata. Ocenę wyników oparto na skali czynnościowej Merle D'Aubigne'a w modyfikacji Postela oraz 100-punktowej skali Harrisa. Autorzy omawiają wpływ wypracowanego w klinice programu usparawniania leczniczego w protezoplastykach bezcementowych na wydolność czynnościową stawów biodrowych.


  3/5

  Tytuł oryginału: Aktualne poglądy, techniki operacyjne oraz trendy w leczeniu niezborności stawu biodrowego
  Autorzy: Szmigiel Andrzej, Żołyński Krystian, Karaś Marek
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.76-82, il. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/5

  Tytuł oryginału: Ryzyko operacyjnego leczenia złamań bliższego końca kości udowej u pacjentów w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Risk of surgical treatment of proximal end of femoral bone fractures in patients advanced in years.
  Autorzy: Pawlik Zygmunt, Żołyński Arkadiusz, Pawlik Paweł, Majewski Michał, Dudkiewicz Mariusz, Siuta Kamil
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.262-266, il., bibliogr. 10 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono epidemiologię, schorzenia współistniejące oraz uzasadnienie taktyki postępowania w przypadkach złamań bliższego końca kości udowej na przestrzeni jednego roku u pacjentów powyżej 70. roku życia. Mimo szeregu występujących chorób, szczególnie układu krążenia, ograniczających w sposób znaczny wydolność organizmu, autorzy wykonali protezoplastyki całkowite lub połowicze stawu biodrowego u 92 z 96 pacjentów leczonych w klinice z powodu złamań bliższego końca kości udowej, co pozwoliło w krótkim czasie po operacji (od 8 do 14 dni) opuścić szpital i samodzielnie realizować program rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych.

  Streszczenie angielskie: The study presents the epidemiology, coexisting pathological states and justification of tactics in cases of proximal end of femoral bone fractures within one year in patients over 70. Despite a number of occurring diseases, particularly of circulatory system, considerably limiting the efficiency of organism, the authors performed total or half prosthetoplasties of hip joint in 92 out of 96 patients treated in the department due to proximal end of femoral bone fractures which allowed to leave hospital soon after the operation (8 to 14 days) and to realize the rehabilitation program without aid in ambulatory conditions.


  5/5

  Tytuł oryginału: Prions in medicine.
  Tytuł polski: Priony w medycynie.
  Autorzy: Denys A[ndrzej], Denys P., Żołyński A., Cieślik P.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.109-111, bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Priony stały się ważnym tematem w związku z przypadkami przeniesienia encefalopatii gąbczastej bydła na ludzi. Artykuł prezentuje podstawy molekularne procesu tworzenia białek PrP**c oraz powstawania ich form izometrycznych, rolę bariery gatunkowej i jej przełamywania w procesie zakażenia, a także opracowania dotyczące metod rozpoznawania pasażowalnych amyloidaz mózgowych. W podsumowaniu zwrócono uwagę na aspekty praktyczne, tj. zagadnienia profilaktyki i inaktywacji prionów.

  Streszczenie angielskie: New variant of Creutzfeldt-Jakob disease has become a vital problem due to some cases of bovine spongiform encephalopathy transmission to human. Molecular basis of production of PrP**c proteins, their isomeric form creation, the role of species barrier and its overcoming in the infection process, methods of transmissible brain amyloidosis diagnosis have been presented in the paper.

  stosując format: